2 Ekim 2010 Cumartesi

pencain-k 1 flakon

» Steril ve apirojen


FORMÜLÜ


400.000 UPenisilinFlakon


ENDİKASYONLARI


Pencain-K 400, Penisilin G'ye duyarlı mikroorganizmaların yaptığı enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Tedavi bakteriyolojik tetkikler (duyarlılık testleri dahil) ve klinik cevaba göre yönlendirilmelidir. Streptokok enfeksiyonları: Grup A (bakteremisiz)'ya bağlı, yukarı solunum yolunun orta şiddette veya şiddetli enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, kızıl ve erizipel. Grup A, C, H, G, L ve M penisilin G'ye son derece duyarlıdır. Diğer gruplar bu arada grup D (enterekok) dirençlidir. Bakteremili streptokok enfeksiyonları için kristalize penisilin önerilir. Pnömokok enfeksiyonları: Pnömoni ve otitis media. Stafilokok enfeksiyonları (Penisilin G'ye duyarlı olanlar): Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları. Gerekiyorsa cerrahi müdahaleler yapılmalıdır. Fusospirochetosis (Vincent gingiviti ve farenjit). Akut ve kronik N.Gonorrhoeae enfeksiyonları: Treponema pallidum enfeksiyonu (Sifiliz): Tüm devrelerinde. Treponema enfeksiyonları: Yaws, Bejel, Pinta. C.diphteriae: Portörlüğün önlenmesi için antitoksine yardımcı olarak. B.anthracis: Anthrax Borrelia duttonii: Febris recurrens. Clostridium tetani: Tetanoz (yeterli dozda antitoksin ile birlikte). Streptobacillus moniliformis ve spirillum minus enfeksiyonları: Sıçan ısırığı ateşi. Erisipeloid Bakteriyel endokardit profilaksisi Pencain-K 400, diş veya üst solunum yolu cerrahisi veya instrumentasyon yapılacak ve konjenital ve/veya romatizmal kalp lezyonları olan hastalara verilebilir. Profilaksi, müdahale gününde başlatılmalı ve iki gün veya daha uzun devam ettirilmelidir. Özgeçmişinde akut eklem romatizması olan ve devamlı profilaksi yapılan hastalar, artmış sayıda penisiline rezistan organizmalar barındırabilecekleri için diğer bir anti-infektif profilaktik ajanın kullanılması düşünülmelidir. Bu hastalarda cerrahi romatizması programı kesilmelidir. Cerrahi sırasında operasyon ile oluşacak bakteremi tehlikesine karşı penisilin yeniden başlatılabilir.


KONTRENDİKASYONLARI


Penisilin veya prokaine karşı önceden aşırı duyarlılık bulunması halinde kontrendikedir


UYARILAR & ÖNLEMLER


Belirgin allerji ve/veya astmalı kişilerde penisilin dikkatle kullanılmalıdır. Penisilinle tedavi edilen hastalarda ciddi ve bazen fatal aşırı duyarlık (anaflaktoid) reaksiyonları bildirilmiştir. Anaflaksi parenteral tedaviden sonra daha çok görülürse de oral penisilin alan hastalarda da ortaya çıkmıştır. Bu reaksiyonlar daha çok anamnezlerinde multipl allerjenlere duyarlı olanlarda görülürler. Penisilin hipersensitivitesi bulunan kişilerin sefalosporinler ile tedavi edildiklerinde şiddetli aşırı duyarlık reaksiyonu gösterdiklerine ait bilgiler mevcuttur. Herhangi bir penisilin ile tedaviye başlamadan önce penisilinler, sefalosporinler ve diğer allerjenlere karşı daha önce bir aşırı duyarlılık olup olmadığı dikkatle soruşturulmalıdır. Allerjik reaksiyon olursa ilaç kesilmeli ve hasta pressör aminler, antihistaminikler ve kortikosteroidler gibi mutad ilaçlarla tedavi edilmelidir. Bazı şahıslarda, özellikle gonore tedavisinde (4.8 milyon ünite) tek yüksek bir doz verildiğinde prokaine karşı ani toksik reaksiyonlar olabilir. Bu reaksiyonlar anksiyete, konfüzyon, ajitasyon, depresyon, halsizlik, konvülsiyonlar, halusinasyonlar, kavgacılık, "yaklaşan ölüm korkusu" gibi mental bozukluklarla kendini gösterir. Bu reaksiyonlar gonore tedavisi gören 500 hastada bir görülmüştür. Reaksiyonlar geçicidir ve 15-30 dakika sürer. İntramüsküler enjeksiyon uygulamalarında kazara intravenöz enjeksiyondan kaçınmak gerekir. Tekrarlanan enjeksiyonlarda aynı bölgeye enjeksiyondan kaçınmak için enjeksiyon yerleri değiştirilmelidir.


YAN ETKİLER


Penisilin düşük toksisiteli bir maddedir. Fakat belirgin bir sensitizasyon indeksine sahiptir. Aşağıdaki aşırı duyarlılık reaksiyonları penisilin kullanımında bildirilmiştir. Makülopapüler döküntülerden eksfoliyatif dermatite kadar değişik deri döküntüleri, ürtiker, serum hastalığı benzeri reaksiyonlar, bu arada titreme, ateş, ödem, artralji ve düşkünlüktür. Şiddetli ve ekseriya fatal anafilaksi bildirilmiştir. (Uyarılar/Önlemler bölümüne bakınız). Diğer sifiliz tedavilerinde olduğu gibi Jarisch-Herxheimer reaksiyonu bildirilmiştir. Protein toksisite reaksiyonları bildirilmiştir. Pencain-K 400, ile prokain aşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmemiştir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.


ETKİLEŞMELER


Eritromisin, tetrasiklin gibi bakteriostatik antibiyotiklerin aynı anda uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlaması nedeni ile penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir. Bu etkileşim in-vitro olarak gösterilmiş olmasına rağmen klinik önemi tam olarak ortaya konmamıştır. Bu antibiyotiklerin birlikte kullanımının uygun olduğu bazı seçilmiş vakalarda, antibakteriyel ajanların uygun dozlarının seçilmesi ve ilk olarak penisilin tedavisi ile başlanması etkileşim potansiyelini en aza indirir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Pencain-K 400, yalnız intramüsküler enjeksiyon ile uygulanmalıdır. Solüsyon enjeksiyon anında oda ısısında olmalıdır. Enfeksiyonların çoğunda 24 saatte bir verilen 400.000 Ünite (1 flakon Pencain-K 400) yeterlidir. Daha şiddetli enfeksiyonlarda her 12-24 saatte bir 400.000-800.000 ünite (1-2 flakon Pencain-K 400) kullanılabilir. Stafilokok, streptokok ve pnömokoklara bağlı enfeksiyonlarda: Ateş normale indikten ve enfeksiyonun diğer belirtileri kaybolduktan en az 48 saat sonrasına kadar sürede her 24 saatte bir en az 400.000 Ü, şiddetli enfeksiyonlarda her 12-24 saatte bir 400.000-800.000 ünite gibi yüksek dozlar veya suda eriyen penisilin tuzları sık aralıklarla kullanılmalıdır. Akut eklem romatizması veya glomerulonefriti önleyebilmek için streptokok enfeksiyonlarında tedavi 10 gün devam etmelidir. Aşağıdaki doz tavsiyeleri Pencain-K 400 içindeki prokain penisilin G miktarları üzerinden hesaplanmıştır. Primer veya sekonder sifiliz ve negatif spinal sıvılı latent sifiliz: Her gün 800.000 Ünitelik dozlar uygulanarak total 4.800.000 Ü tavsiye edilir. Geç sifiliz (semptomatik ve asemptomatik nörosifiliz, kardiyovasküler, kemik, deri ve viseral sifiliz dahil): Günlük 800.000 ünitelik dozlar halinde total olarak 8.000.000, 12.000.000 Ünite tatbiki tavsiye edilir. Konjenital sifiliz (erken ve geç) vücut ağırlığı 33 kg'dan az olanlarda: 10 gün süreyle 10.000 ünite/kg/gün. Gebelikte sifiliz: Hastalığın devresine tekabül eden tedavi verilir. Süspansiyon Hazırlanması: - Birlikte ampul içinde verilen eritici steril bir enjektöre çekilir. - Eritici başaşağı tutulan şişeye zerk edilir. - Eriticinin tümü ilave edilene ve süspansiyon pürüzsüz ve homojen hale gelene kadar şiddetle çalkalanır. Her doz çekiminden önce iyice çalkalanmalıdır. Vakumu önlemek için hava zerk edilir. Doz, temiz steril enjektöre çekilir. İğne şişeden çıkarıldıktan sonra az miktarda hava çekilerek iğne temizlenir. 20 numara uygun iğne ile intramüsküler uygulama yapılır. Enjeksiyon bölgesine masaj yapılmamalıdır. SULANDIRILDIKTAN SONRA BEKLETİLMEDEN KULLANILMALIDIR.

.: Forum Evren.NeT http://www.frmevren.net/m-n-o-p-harfi-ilaclari/82495-pencain-k-1-flakon.html
.: Forum Evren.NeT http://www.frmevren.net/showthread.php?t=82495

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PENCAIN-K 800 I.M.
[800 I.M. 1 Flakon]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder