12 Ekim 2010 Salı

Pneumo 23 Enjektör

FORMÜLÜ

Her 0.5 mL’lik bir im­mü­ni­zas­yondo­zu, se­ro­tip­le­rin her bi­rin­den 0.025 mg ola­cak şe­kil­de, saf­laş­tı­rıl­mış Strep­to­coc­cus pne­umo­nia sak­ka­rit­le­ri: 1,2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20,22F, 23F, 33F içe­rir.


ENDİKASYONLARI

Strep­to­coc­cuspne­umo­nia ile mey­da­na ge­len özel­lik­leso­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, me­nen­jit­ler ve bak­te­ri­emik atak­la­rakar­şı ak­tif ba­ğı­şık­la­ma sağ­la­mak ama­cıy­la kul­la­nı­lır.

KONTRENDİKASYONLARI

Da­ha ön­ce uy­gu­la­nan pnö­mo­kok aşı­sı­na bağ­lı cid­dire­ak­si­yon gö­rü­len ki­şi­ler; son 5 yıl için­de her­han­gi bir (14 ve­ya 23va­lan) pnö­mo­kok aşı­sı uy­gu­la­nan ki­şi­ler; akut, ateş­li en­fek­si­yonhas­ta­lık­la­rın­da ve 2 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Aşı­nın fe­tus ge­li­şi­mi üze­ri­ne olan et­ki­si bi­lin­me­di­ğiiçin ge­be ka­dın­la­ra ve 2 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­la­ra an­cak ger­çekbir epi­de­mi ris­ki ol­du­ğu za­man uy­gu­la­n­ma­lı­dır. İkin­ci doz uy­gu­la­ma son­ra­sı ba­zıki­şi­ler­de na­di­ren art­hus fe­no­me­ni (Tip III hi­per­sen­si­ti­vi­te re­ak­si­yo­nu)gö­rü­le­bi­lir. Aşı uy­gu­lan­dık­tan son­ra 5 yıl sü­rey­le ko­ru­ma sağ­lar.


YAN ETKİLER

Or­ta­la­ma 24 sa­at sü­re­bi­len ha­fifde­re­ce­li ateş yük­sel­me­si gö­rü­le­bi­lir. Çok na­di­ren ba­zı fonk­si­yo­nelbo­zuk­luk­la­ra (iş­tah kay­bı, üşü­me-tit­re­me, baş ağ­rı­sı) rasla­na­bi­lir.Bu be­lir­ti­ler 24 sa­at­ten da­ha az sü­re­li­dir.

ETKİLEŞMELER

İm­mü­no­süp­re­sif ilaç te­da­vi­sigö­ren ki­şi­ler­de aşı­ya kar­şı olu­şa­cak im­mün ya­nıt ya­vaş­la­ya­bil­mek­te­dir.

KULLANIM ŞEKLİ & DOZU


SC ve­ya IM yol­la uy­gu­la­nır. Uy­gu­la­ma ye­ri ola­rak2 yaş üze­rin­de­ki ço­cuk ve ye­tiş­kin­ler­de del­to­id böl­ge se­çil­me­li­dir.Tek doz aşı (0.5 mL) uy­gu­la­ma­sı ye­ter­li ko­ru­ma sağ­lar. Her 5 yıl­dabir ra­pel uy­gu­la­ma­sı öne­ri­lir. 5 yıl­dan ön­ce öne­ril­mez. İm­mü­no­süp­re­sifte­da­vi gö­ren ki­şi­le­re, he­ki­min uy­gun gör­me­si ha­lin­de ra­pel uy­gu­la­ma­sıda­ha kı­sa ara­lık­lar­la ya­pı­la­bi­lir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder