8 Ekim 2010 Cuma

piogtan 30 mg tablet

PİOGTAN 30 mg Tablet

FORMÜLÜ

Her tablette,
30 mg pioglitazona eşdeğer
Pioglitazon HCl .........………………………….......33.07 mg
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik özellikleri
Pioglitazon, yüksek seçicilik ve güçlü etki gösteren bir PPAR-γ (peroksizom proliferator-
aktivasyonlu reseptör-gamma) agonistidir.
PPAR-γ reseptörleri, karaciğer, yağ dokusu ve iskelet kasında bol miktarda bulunur ve
dokuların insüline karşı hassasiyetini düzenlemede görev alırlar. İnsülin, belirli bir düzen
içinde salgılanan ve dokuların lipid ve glukozu işleyebilmeleri için gerekli bir hormondur.
Pioglitazon, PPAR-γ reseptörlerini uyararak, dokuların insüline karşı duyarlılığını artırır.
Sonuç olarak, duyarlılığı artmış olan dokular mevcut insülini daha verimli kullanarak, daha
fazla glukoz ve lipidin hücreler tarafından işlenmesini sağlar. Pioglitazonun antidiyabetik
etkisinin oluşabilmesi için insülin gereklidir. Bu nedenle, endojen insülin salgısı olmayan ve
dışarıdan insülin verilmeyen hastalarda, pioglitazon kan glukoz düzeyini düşüremez.
Pioglitazonun insüline karşı dirençli hastalarda insüline duyarlılığı artırdığı gösterilmiştir.
Pioglitazon, ayrıca insüline-bağlı glukoz taşınmasını ve karaciğer dokusunun insüline
duyarlılığını artırarak, bozulmuş glukoz dengesini düzeltir. Tip II diyabetik hastalarda,
pioglitazonun etkisiyle kandaki glukoz, insülin ve hemoglobin A
1C
(HbA
1C
) miktarı azalır.
Bununla birlikte, lipid anormalliği olan tip II diyabetik hastalarda, kan trigliserit düzeylerinin
düştüğü, HDL-kolesterol düzeyinin arttığı gözlenmiştir. Ancak LDL-düzeylerinde anlamlı bir
artış olmadığı saptanmıştır.
İnsüline duyarlılık, transkripsiyon mekanizmalarının yavaş ilerlemesi nedeniyle kısa sürede
artmamaktadır. Bu nedenle pioglitazonun en az 3 ay süreyle kullanılması önerilmektedir.
Pioglitazonun transkripsiyon mekanizmalarına etkisini doğrudan ve kısa sürede ölçümlemek
mümkün olmadığından, tedavinin etkinliğini saptamak için kan HbA
1C
düzeylerinin takibi
önerilmektedir. Yapılan klinik çalışmalarda, tedavinin olumlu bir göstergesi olan HbA
1C
düzeyindeki düşüşün 3 ay sonra belirgin hale geldiği saptanmıştır.
Sülfonilüre, metformin veya dış kaynaklı insülinin verilmesi, pioglitazonun glukoz
metabolizmasını düzeltmedeki etkinliğini artırmaktadır.
Farmakokinetik özellikleri
Oral alımı takiben pioglitazon hızla emilir ve 30 dakika içinde plazmada saptanabilir duruma
gelir. Zirve plazma konsantrasyonuna ulaşma süresi 2 saattir. Gıdalarla alınması, zirve plazma
konsantrasyonuna ulaşma süresini 3-4 saate çıkarırken, emilim oranını etkilemez.
Günde tek doz kullanıldığında, pioglitazon ve metabolitlerinin toplam plazma konsantrasyonu
24 saat süreyle artmaktadır. Kararlı plazma konsantrasyonuna 7 gün içerisinde ulaşmaktadır.
Kararlı plazma konsantrasyonuna ulaştığında, farmakolojik olarak aktif olan iki metaboliti
(M-III ve M-IV), kandaki pioglitazon düzeyine eşit duruma gelmektedir. Tip II diyabetli ve
sağlıklı gönüllülerde, kararlı denge durumundaki pioglitazon, toplam pioglitazon miktarının
(pioglitazon ve metabolitleri) %30 - 50’sini oluşturmaktadır.
Page 2
2/5
Pioglitazon ve metabolitleri, başta albumin olmak üzere % 99 oranında plazma proteinlerine
bağlanır.
Pioglitazon sitokrom P450 2C8, CYP 3A4 ve CYP 1A1 tarafından karaciğerde metabolize
edilmektedir. Ketokonazol, pioglitazonun karaciğerde metabolizasyonunu %85 oranında
inhibe eder.
Alınan dozun %15-30 kadarı idrarla atılmaktadır. Dozun geri kalan kısmı, değişmeden ya da
metabolit olarak feçes yoluyla atılmaktadır. Plazma yarılanma süresi pioglitazon için 3-7 saat,
metabolitleri için 16-24 saattir.
Orta ve ağır böbrek yetmezliğinde, pioglitazonun plazma yarılanma süresinde herhangi bir
değişme olmadığı saptanmıştır. Bu nedenle, böbrek yetmezliğinde pioglitazon dozunun
ayarlanması gerekmez.
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda pioglitazonun zirve plazma konsantrasyonlarında %45
azalma olduğu saptanmıştır. Bu nedenle, aktif karaciğer hastalığı veya karaciğer enzimleri
normalin 2.5 katını aşan hastalarda pioglitazon kullanımı önerilmez.
Yaşlılarda pioglitazonun yarılanma süresi ve zirve plazma konsantrasyonunda klinik olarak
anlamlı bir değişiklik olmamaktadır.
ENDİKASYONLARI
Tip II diyabeti (insülin bağımsız diyabet, NIDDM) olan hastalarda insülin direncinin
azaltılması ve kan glukoz düzeninin sağlanmasında endikedir. Tedavi, diyet ve egzersizle
birlikte uygulanmalıdır. Monoterapi ya da sülfonilüre, insülin veya metforminle kombine
tedavide kullanılabilir.
KONTRENDİKASYONLARI
Pioglitazon veya katkı maddelerine karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde, bariz kalp yetmezliği
(NYHA Evre I-IV) veya kalp yetmezliği öyküsü olanlarda ve karaciğer yetersizliğinde
kullanımı kontrendikedir.
UYARILAR/ÖNLEMLER
Genel: Pioglitazon, kan glukozunu düşürücü etkisini insülin varlığında oluşturmaktadır. Bu
nedenle Tip I diyabet (İnsülin bağımlı diyabet) veya diyabetik keto-asidozun tedavisinde
kullanılmamalıdır.
Hipoglisemi: İnsülinle veya diğer oral antidiyabetiklerle kombine olarak pioglitazon kullanan
hastalarda hipoglisemi görülebilir. Bu durumda, birlikte kullanılan ilacın veya pioglitazon
dozunun azaltılması gerekebilir.
Kalp yetmezliği: Diğer thiazolidinedionlarda da olduğu gibi, Piogtan tek başına ya da insülin
dahil diğer antidiyabetik ilaçlarla birlikte kullanıldığında, sıvı retansiyonu görülebilir. Sıvı
retansiyonu, kalp yetmezliğinin derinleşmesine neden olabildiğinden, pioglitazon kullanan
hastalar kalp yetmezliği bulguları açısından değerlendirilmelidir. İnsülinle kombine
pioglitazon veya yalnız insülinin kullanıldığı bazı çalışmalarda, yalnız insülin kullanan hasta
grubunda hiç kalp yetmezliği saptanmamasına karşın, kombine kullanıldığı hasta grubunda,
önceden kalp hastalığı öyküsü olan hastaların küçük bir kısmında (387 hastanın 4’ünde)
konjestif kalp yetmezliği geliştiği görülmüştür. Bu çalışmaların analizinde, insülinle kombine
Page 3
3/5
kullanımında konjestif kalp yetmezliği riskinde artışa neden olabilecek belirgin bir etken
saptanamamıştır.
Yapılan klinik çalışmalarda, pioglitazonun tip II diyabetik hastalarda sol ventrikül ortalama
kitle endeksinde ve ortalama kardiyak endekste anlamlı bir değişiklik yapmadığı
gösterilmiştir.
NYHA class III ve IV kalp yetmezliği bulunan hastalarda insülinle birlikte
kullanılmaması gerekmektedir.
Ovulasyon: İnsülin direnci olan premenopozal dönemdeki kadınlarda, thiazolidinedion grubu
ilaçlar ve pioglitazon ile tedavi sonucunda ovulasyon artabilir. Bu hastalarda, uygun bir
doğum kontrolü yöntemi uygulanmadığında, gebelik riski artmaktadır.
Hematolojik: Pioglitazon hemoglobin ve hematokrit değerlerinde %2 - 4 düşüşe neden
olabilir. Bu düşüş, genelde 4-12. haftada ortaya çıkar, ancak bu süreden sonra düşme
görülmez. Bu değişiklikler plazma hacminin artmasına bağlı olabilir ve klinik açıdan nadiren
önem taşımaktadır.
Ödem: Ödemi olan hastalarda pioglitazon dikkatle kullanılmalıdır. Klinik çalışmalarda,
pioglitazon kullanıma bağlı hafif-orta şiddette ödem geliştiği saptanmıştır.
Karaciğer yetersizliği:
Tip II diyabeti olan 4700 hastayı aşan klinik çalışmalarda,
pioglitazonun kullanıma bağlı herhangi bir hepatotoksisite veya karaciğer enzimleri (SGOT)
düzeyinde artış gözlenmemiştir. Diğer bazı plasebo karşılaştırmalı çalışmalarda ise, %0.25
oranında SGOT (ALT) düzeyleri normalin 3 katından daha fazla yükselmiştir. Karaciğer
enzimlerindeki bu geri dönüşümlü yükselme, pioglitazon kullanımıyla doğrudan ilişkili
bulunmamıştır. Pazarlama sonrası, pioglitazon kullanımı sonrasında hepatit veya karaciğer
enzimlerinde yükselme saptanmıştır. Çok nadiren fatal olan veya olmayan karaciğer
yetmezliği bildirimleri de olmuştur, ancak bunların pioglitazon kullanımı ilişkisi
saptanmamıştır.
Pioglitazon, karaciğer toksisitesine yol açtığı bilinen ve bu nedenle artık kullanılmayan
troglitazona yapısal olarak benzemektedir. Ancak, troglitazon ile yapılan klinik çalışmalarda,
anlamlı olarak daha sık karaciğer enzimlerinde artış ve bazı geri dönüşümlü sarılık vakaları
saptanmıştır. Geniş çaplı ve uzun süreli klinik çalışmalarla güvenilirliği pekiştirilene kadar,
pioglitazon kullanan hastalarda düzenli olarak karaciğer enzim düzeylerinin ölçülmesi
önerilmektedir. Pioglitazon, aktif karaciğer hastalığı veya SGOT düzeyleri normalin 2.5
katından fazla yükselmiş olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Hastalara verilmesi gereken bilgiler
Hastalara verilen diyete uymaları ve düzenli aralıklarla açlık kan glukozu ve HbA
1C
düzeylerinin ölçülmesinin gerektiği uyarısı yapılmalıdır.
Nedeni bilinmeyen bulantı, kusma, karın ağrısı, yorgunluk, anoreksi ve koyu idrar saptanması
durumunda doktorunuza başvurun uyarısı yapılmalıdır.
İnsülin veya diğer anti-diyabetik ilaçlarla kombine olarak kullanıldığında gelişebilen
hipoglisemi ve önlemleri konusunda uyarılarda bulunulmalıdır.
Premenopozal dönemdeki kadın hastalarda, tedavi nedeniyle ovulasyonun artabileceği ve
uygun kontraseptif yöntemi kullanmaları gerektiği bildirilmelidir.
Page 4
4/5
Gebelik ve emzirmede kullanım:
Gebelik Kategorisi: C
Gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli ve düzgün çalışma olmadığından, hamilelik döneminde
annenin elde edeceği yararlanım ve fetusa olan olası zararlar değerlendirildikten sonra
kullanımına karar verilmelidir.
İnsanlarda süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Bebekteki potansiyel yan etkileri nedeniyle,
emziren annelerde pioglitazon kullanımı önerilmemektedir.
ADVERS ETKİLER/YAN ETKİLER
Ödem: Pioglitazon kullanan hastaların %4.8'inde ödem saptanmıştır. İnsülinle kombine
kullanımında ödem sıklığı %15.3'e yükselmiştir.
Miyalji: Yapılan çalışmalarda pioglitazon kullanan hastaların %5.4'ünde miyalji bulguları
saptanmıştır.
Anemi: Pioglitazon kullanılan hastaların %1'inde anemi gözlenmiştir. Kombine kullanımda
anemi sıklığında hafif bir artış gözlenmiştir.
Hipoglisemi: Kombine kullanımda, pioglitazon kullanımına bağlı olarak hastaların %8'inde
hipoglisemi görülmüştür (Bkz. UYARILAR/ÖNLEMLER)
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER
Oral kontraseptifler: Pioglitazonun oral kontraseptiflerle birlikte kullanımı konusunda
yeterli veri bulunmamaktadır. Bu nedenle, oral kontraseptif kullanan kadınlarda pioglitazon
dikkatle uygulanmalıdır.
Glipizide: Pioglitazonun sağlıklı gönüllülerde glipizid ile 7 gün süreyle kombine
kullanımında, glipizidin kararlı denge durumunda herhangi bir değişiklik saptanmamıştır.
Digoksin: Pioglitazonun sağlıklı gönüllülerde digoksinle birlikte uygulanmasında, digoksinin
kararlı denge durumunda herhangi bir değişiklik olmamıştır.
Varfarin: Pioglitazon, varfarinin farmakokinetik özellikleri ve protrombin zamanı üzerine
herhangi bir etkisi saptanmamıştır.
Metformin: Metforminin farmakokinetik özellikleri üzerine herhangi bir etkisi
gösterilmemiştir.
Pioglitazon kısmen P450 3A4 sistemi üzerinden metabolize edilmektedir. CYP450 3A4 ile
metabolize edildiği bilinen eritromisin, astemizol, kalsiyum kanal blokerleri, cisaprid,
kortikosteroidler, siklosporin, statinler, takrolimus, ketokonazol ve itrakonazol gibi ilaçlarla
birlikte kullanımı konusunda yeterli veri bulunmadığından, birlikte kullanımı durumda dikkat
edilmelidir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
PİOGTAN tabletin önerilen dozu, günde bir defa 15 veya 30 mg’dır. Başlangıç dozuna yeterli
yanıt alınamayan hastalarda, doz aşamalı olarak günde 45 mg’lık 1 tablete çıkarılabilir.
Tabletler yemek öncesi veya sonrasında alınabilir.
DOZ AŞIMI
Doz aşımı durumunda, hastanın klinik durumu değerlendirilerek, uygun destek tedavisi
verilmelidir.
SAKLAMA KOŞULLARI
25 C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Page 5
5/5
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJI
30 tabletlik ambalajlarda.
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ
Piogtan 15 mg Tablet: 30 tabletlik ambalajlarda
Piogtan 45 mg Tablet: 30 tabletlik ambalajlarda
RUHSAT SAHİBİ
Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cd. Ali Kaya Sk. No:7
Levent 34394 İstanbul
ÜRETİM YERİ
Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San.ve Tic. A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz
Ruhsat tarihi : 11.10.2005
Ruhsat no : 206/64
Prospektüs onay tarihi: 03.11.2006
Reçete ile satılır.
®
Tescil edilmiş marka
PİOGTAN 30 mg Tablet
FORMÜLÜ
Her tablette,
30 mg pioglitazona eşdeğer
Pioglitazon HCl .........………………………….......33.07 mg
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik özellikleri
Pioglitazon, yüksek seçicilik ve güçlü etki gösteren bir PPAR-γ (peroksizom proliferator-
aktivasyonlu reseptör-gamma) agonistidir.
PPAR-γ reseptörleri, karaciğer, yağ dokusu ve iskelet kasında bol miktarda bulunur ve
dokuların insüline karşı hassasiyetini düzenlemede görev alırlar. İnsülin, belirli bir düzen
içinde salgılanan ve dokuların lipid ve glukozu işleyebilmeleri için gerekli bir hormondur.
Pioglitazon, PPAR-γ reseptörlerini uyararak, dokuların insüline karşı duyarlılığını artırır.
Sonuç olarak, duyarlılığı artmış olan dokular mevcut insülini daha verimli kullanarak, daha
fazla glukoz ve lipidin hücreler tarafından işlenmesini sağlar. Pioglitazonun antidiyabetik
etkisinin oluşabilmesi için insülin gereklidir. Bu nedenle, endojen insülin salgısı olmayan ve
dışarıdan insülin verilmeyen hastalarda, pioglitazon kan glukoz düzeyini düşüremez.
Pioglitazonun insüline karşı dirençli hastalarda insüline duyarlılığı artırdığı gösterilmiştir.
Pioglitazon, ayrıca insüline-bağlı glukoz taşınmasını ve karaciğer dokusunun insüline
duyarlılığını artırarak, bozulmuş glukoz dengesini düzeltir. Tip II diyabetik hastalarda,
pioglitazonun etkisiyle kandaki glukoz, insülin ve hemoglobin A
1C
(HbA
1C
) miktarı azalır.
Bununla birlikte, lipid anormalliği olan tip II diyabetik hastalarda, kan trigliserit düzeylerinin
düştüğü, HDL-kolesterol düzeyinin arttığı gözlenmiştir. Ancak LDL-düzeylerinde anlamlı bir
artış olmadığı saptanmıştır.
İnsüline duyarlılık, transkripsiyon mekanizmalarının yavaş ilerlemesi nedeniyle kısa sürede
artmamaktadır. Bu nedenle pioglitazonun en az 3 ay süreyle kullanılması önerilmektedir.
Pioglitazonun transkripsiyon mekanizmalarına etkisini doğrudan ve kısa sürede ölçümlemek
mümkün olmadığından, tedavinin etkinliğini saptamak için kan HbA
1C
düzeylerinin takibi önerilmektedir. Yapılan klinik çalışmalarda, tedavinin olumlu bir göstergesi olan HbA
1C
düzeyindeki düşüşün 3 ay sonra belirgin hale geldiği saptanmıştır.
Sülfonilüre, metformin veya dış kaynaklı insülinin verilmesi, pioglitazonun glukoz
metabolizmasını düzeltmedeki etkinliğini artırmaktadır.
Farmakokinetik özellikleri
Oral alımı takiben pioglitazon hızla emilir ve 30 dakika içinde plazmada saptanabilir duruma
gelir. Zirve plazma konsantrasyonuna ulaşma süresi 2 saattir. Gıdalarla alınması, zirve plazma
konsantrasyonuna ulaşma süresini 3-4 saate çıkarırken, emilim oranını etkilemez.
Günde tek doz kullanıldığında, pioglitazon ve metabolitlerinin toplam plazma konsantrasyonu
24 saat süreyle artmaktadır. Kararlı plazma konsantrasyonuna 7 gün içerisinde ulaşmaktadır.
Kararlı plazma konsantrasyonuna ulaştığında, farmakolojik olarak aktif olan iki metaboliti
(M-III ve M-IV), kandaki pioglitazon düzeyine eşit duruma gelmektedir. Tip II diyabetli ve
sağlıklı gönüllülerde, kararlı denge durumundaki pioglitazon, toplam pioglitazon miktarının
(pioglitazon ve metabolitleri) %30 - 50’sini oluşturmaktadır.
Page 2
2/5
Pioglitazon ve metabolitleri, başta albumin olmak üzere % 99 oranında plazma proteinlerine
bağlanır.
Pioglitazon sitokrom P450 2C8, CYP 3A4 ve CYP 1A1 tarafından karaciğerde metabolize
edilmektedir. Ketokonazol, pioglitazonun karaciğerde metabolizasyonunu %85 oranında
inhibe eder.
Alınan dozun %15-30 kadarı idrarla atılmaktadır. Dozun geri kalan kısmı, değişmeden ya da
metabolit olarak feçes yoluyla atılmaktadır. Plazma yarılanma süresi pioglitazon için 3-7 saat,
metabolitleri için 16-24 saattir.
Orta ve ağır böbrek yetmezliğinde, pioglitazonun plazma yarılanma süresinde herhangi bir
değişme olmadığı saptanmıştır. Bu nedenle, böbrek yetmezliğinde pioglitazon dozunun
ayarlanması gerekmez.
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda pioglitazonun zirve plazma konsantrasyonlarında %45
azalma olduğu saptanmıştır. Bu nedenle, aktif karaciğer hastalığı veya karaciğer enzimleri
normalin 2.5 katını aşan hastalarda pioglitazon kullanımı önerilmez.
Yaşlılarda pioglitazonun yarılanma süresi ve zirve plazma konsantrasyonunda klinik olarak
anlamlı bir değişiklik olmamaktadır.
ENDİKASYONLARI
Tip II diyabeti (insülin bağımsız diyabet, NIDDM) olan hastalarda insülin direncinin
azaltılması ve kan glukoz düzeninin sağlanmasında endikedir. Tedavi, diyet ve egzersizle
birlikte uygulanmalıdır. Monoterapi ya da sülfonilüre, insülin veya metforminle kombine
tedavide kullanılabilir.
KONTRENDİKASYONLARI
Pioglitazon veya katkı maddelerine karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde, bariz kalp yetmezliği
(NYHA Evre I-IV) veya kalp yetmezliği öyküsü olanlarda ve karaciğer yetersizliğinde
kullanımı kontrendikedir.
UYARILAR/ÖNLEMLER
Genel: Pioglitazon, kan glukozunu düşürücü etkisini insülin varlığında oluşturmaktadır. Bu
nedenle Tip I diyabet (İnsülin bağımlı diyabet) veya diyabetik keto-asidozun tedavisinde
kullanılmamalıdır.
Hipoglisemi: İnsülinle veya diğer oral antidiyabetiklerle kombine olarak pioglitazon kullanan
hastalarda hipoglisemi görülebilir. Bu durumda, birlikte kullanılan ilacın veya pioglitazon
dozunun azaltılması gerekebilir.
Kalp yetmezliği: Diğer thiazolidinedionlarda da olduğu gibi, Piogtan tek başına ya da insülin
dahil diğer antidiyabetik ilaçlarla birlikte kullanıldığında, sıvı retansiyonu görülebilir. Sıvı
retansiyonu, kalp yetmezliğinin derinleşmesine neden olabildiğinden, pioglitazon kullanan
hastalar kalp yetmezliği bulguları açısından değerlendirilmelidir. İnsülinle kombine
pioglitazon veya yalnız insülinin kullanıldığı bazı çalışmalarda, yalnız insülin kullanan hasta
grubunda hiç kalp yetmezliği saptanmamasına karşın, kombine kullanıldığı hasta grubunda,
önceden kalp hastalığı öyküsü olan hastaların küçük bir kısmında (387 hastanın 4’ünde)
konjestif kalp yetmezliği geliştiği görülmüştür. Bu çalışmaların analizinde, insülinle kombine
Page 3
3/5
kullanımında konjestif kalp yetmezliği riskinde artışa neden olabilecek belirgin bir etken
saptanamamıştır.
Yapılan klinik çalışmalarda, pioglitazonun tip II diyabetik hastalarda sol ventrikül ortalama
kitle endeksinde ve ortalama kardiyak endekste anlamlı bir değişiklik yapmadığı
gösterilmiştir.
NYHA class III ve IV kalp yetmezliği bulunan hastalarda insülinle birlikte
kullanılmaması gerekmektedir.
Ovulasyon: İnsülin direnci olan premenopozal dönemdeki kadınlarda, thiazolidinedion grubu
ilaçlar ve pioglitazon ile tedavi sonucunda ovulasyon artabilir. Bu hastalarda, uygun bir
doğum kontrolü yöntemi uygulanmadığında, gebelik riski artmaktadır.
Hematolojik: Pioglitazon hemoglobin ve hematokrit değerlerinde %2 - 4 düşüşe neden
olabilir. Bu düşüş, genelde 4-12. haftada ortaya çıkar, ancak bu süreden sonra düşme
görülmez. Bu değişiklikler plazma hacminin artmasına bağlı olabilir ve klinik açıdan nadiren
önem taşımaktadır.
Ödem: Ödemi olan hastalarda pioglitazon dikkatle kullanılmalıdır. Klinik çalışmalarda,
pioglitazon kullanıma bağlı hafif-orta şiddette ödem geliştiği saptanmıştır.
Karaciğer yetersizliği:
Tip II diyabeti olan 4700 hastayı aşan klinik çalışmalarda,
pioglitazonun kullanıma bağlı herhangi bir hepatotoksisite veya karaciğer enzimleri (SGOT)
düzeyinde artış gözlenmemiştir. Diğer bazı plasebo karşılaştırmalı çalışmalarda ise, %0.25
oranında SGOT (ALT) düzeyleri normalin 3 katından daha fazla yükselmiştir. Karaciğer
enzimlerindeki bu geri dönüşümlü yükselme, pioglitazon kullanımıyla doğrudan ilişkili
bulunmamıştır. Pazarlama sonrası, pioglitazon kullanımı sonrasında hepatit veya karaciğer
enzimlerinde yükselme saptanmıştır. Çok nadiren fatal olan veya olmayan karaciğer
yetmezliği bildirimleri de olmuştur, ancak bunların pioglitazon kullanımı ilişkisi
saptanmamıştır.
Pioglitazon, karaciğer toksisitesine yol açtığı bilinen ve bu nedenle artık kullanılmayan
troglitazona yapısal olarak benzemektedir. Ancak, troglitazon ile yapılan klinik çalışmalarda,
anlamlı olarak daha sık karaciğer enzimlerinde artış ve bazı geri dönüşümlü sarılık vakaları
saptanmıştır. Geniş çaplı ve uzun süreli klinik çalışmalarla güvenilirliği pekiştirilene kadar,
pioglitazon kullanan hastalarda düzenli olarak karaciğer enzim düzeylerinin ölçülmesi
önerilmektedir. Pioglitazon, aktif karaciğer hastalığı veya SGOT düzeyleri normalin 2.5
katından fazla yükselmiş olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Hastalara verilmesi gereken bilgiler
Hastalara verilen diyete uymaları ve düzenli aralıklarla açlık kan glukozu ve HbA
1C
düzeylerinin ölçülmesinin gerektiği uyarısı yapılmalıdır.
Nedeni bilinmeyen bulantı, kusma, karın ağrısı, yorgunluk, anoreksi ve koyu idrar saptanması
durumunda doktorunuza başvurun uyarısı yapılmalıdır.
İnsülin veya diğer anti-diyabetik ilaçlarla kombine olarak kullanıldığında gelişebilen
hipoglisemi ve önlemleri konusunda uyarılarda bulunulmalıdır.
Premenopozal dönemdeki kadın hastalarda, tedavi nedeniyle ovulasyonun artabileceği ve
uygun kontraseptif yöntemi kullanmaları gerektiği bildirilmelidir.
Page 4
4/5
Gebelik ve emzirmede kullanım:
Gebelik Kategorisi: C
Gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli ve düzgün çalışma olmadığından, hamilelik döneminde
annenin elde edeceği yararlanım ve fetusa olan olası zararlar değerlendirildikten sonra
kullanımına karar verilmelidir.
İnsanlarda süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Bebekteki potansiyel yan etkileri nedeniyle,
emziren annelerde pioglitazon kullanımı önerilmemektedir.
ADVERS ETKİLER/YAN ETKİLER
Ödem: Pioglitazon kullanan hastaların %4.8'inde ödem saptanmıştır. İnsülinle kombine
kullanımında ödem sıklığı %15.3'e yükselmiştir.
Miyalji: Yapılan çalışmalarda pioglitazon kullanan hastaların %5.4'ünde miyalji bulguları
saptanmıştır.
Anemi: Pioglitazon kullanılan hastaların %1'inde anemi gözlenmiştir. Kombine kullanımda
anemi sıklığında hafif bir artış gözlenmiştir.
Hipoglisemi: Kombine kullanımda, pioglitazon kullanımına bağlı olarak hastaların %8'inde
hipoglisemi görülmüştür (Bkz. UYARILAR/ÖNLEMLER)
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER
Oral kontraseptifler: Pioglitazonun oral kontraseptiflerle birlikte kullanımı konusunda
yeterli veri bulunmamaktadır. Bu nedenle, oral kontraseptif kullanan kadınlarda pioglitazon
dikkatle uygulanmalıdır.
Glipizide: Pioglitazonun sağlıklı gönüllülerde glipizid ile 7 gün süreyle kombine
kullanımında, glipizidin kararlı denge durumunda herhangi bir değişiklik saptanmamıştır.
Digoksin: Pioglitazonun sağlıklı gönüllülerde digoksinle birlikte uygulanmasında, digoksinin
kararlı denge durumunda herhangi bir değişiklik olmamıştır.
Varfarin: Pioglitazon, varfarinin farmakokinetik özellikleri ve protrombin zamanı üzerine
herhangi bir etkisi saptanmamıştır.
Metformin: Metforminin farmakokinetik özellikleri üzerine herhangi bir etkisi
gösterilmemiştir.
Pioglitazon kısmen P450 3A4 sistemi üzerinden metabolize edilmektedir. CYP450 3A4 ile
metabolize edildiği bilinen eritromisin, astemizol, kalsiyum kanal blokerleri, cisaprid,
kortikosteroidler, siklosporin, statinler, takrolimus, ketokonazol ve itrakonazol gibi ilaçlarla
birlikte kullanımı konusunda yeterli veri bulunmadığından, birlikte kullanımı durumda dikkat
edilmelidir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
PİOGTAN tabletin önerilen dozu, günde bir defa 15 veya 30 mg’dır. Başlangıç dozuna yeterli
yanıt alınamayan hastalarda, doz aşamalı olarak günde 45 mg’lık 1 tablete çıkarılabilir.
Tabletler yemek öncesi veya sonrasında alınabilir.
DOZ AŞIMI
Doz aşımı durumunda, hastanın klinik durumu değerlendirilerek, uygun destek tedavisi
verilmelidir.
SAKLAMA KOŞULLARI
25 C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Page 5
5/5
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJI
30 tabletlik ambalajlarda.
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ
Piogtan 15 mg Tablet: 30 tabletlik ambalajlarda
Piogtan 45 mg Tablet: 30 tabletlik ambalajlarda
RUHSAT SAHİBİ
Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cd. Ali Kaya Sk. No:7
Levent 34394 İstanbul
ÜRETİM YERİ
Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San.ve Tic. A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz
Ruhsat tarihi : 11.10.2005
Ruhsat no : 206/64
Prospektüs onay tarihi: 03.11.2006
Reçete ile satılır.
®
Tescil edilmiş marka

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder