26 Ekim 2010 Salı

Prokain penicilin flakon

Pe­ni­si­lin G pro­ka­i­n,pe­ni­si­lin G po­tas­yum


ENDİKASYONLARI


Pnö­mo­ni,oti­tis me­dia, de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı, oro­fa­renk­sinen­fek­si­yon­la­rı, akut ve kro­nik gonore, si­fi­lizin bü­tün dev­re­le­ri,Yaws, Be­jel, Pin­ta, C. diph­te­ri­ae por­tör­lü­ğünün ön­len­me­si için an­ti­tok­si­neyar­dım­cı ola­rak; anth­rax (şarbon), feb­ris re­cur­rens, te­ta­nus (ye­ter­lidoz­lar­da ve an­ti­tok­sin ile bir­lik­te); sı­çan ısı­rı­ğı hum­ma­sı,Eri­si­pe­lo­id ve bak­te­ri­yel en­do­kar­di­te kar­şı pro­fi­lak­si.


KONTRENDİKASYONLARI


Pe­ni­si­linve­ya pro­ka­ine kar­şı ön­ce­den aşı­rı du­yar­lık bu­lun­ma­sı du­ru­mun­dakont­ren­di­ke­dir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Be­lir­gin aler­ji ve/ve­ya ast­ma­lıki­şi­ler­de pe­ni­si­lin ih­ti­yat­la kul­la­nıl­ma­lı­dır. Pe­ni­si­lin­le te­da­viedi­len has­ta­lar­da cid­di ve ba­zan fa­tal aşı­rı du­yar­lık (ana­fi­lak­to­id)re­ak­si­yon­la­rı bil­di­ril­miş­tir. Ana­fi­lak­si pa­ren­te­ral te­da­vi­denson­ra da­ha çok gö­rü­lür­se de oral pe­ni­si­lin alan has­ta­lar­da da or­ta­yaçık­a­bilir. Gebelik ve emzirme döneminde güvenle kullanılabileceğikanıtlanmamıştır.


ETKİLEŞİMLER


Erit­ro­mi­sin,tet­ra­sik­lin gi­bi bak­te­riy­os­ta­tik an­ti­bi­yo­tik­le­rin eş­za­man­lıola­rak uy­gu­lan­ma­sı so­nu­cu bak­te­ri­yel bü­yü­me hı­zı­nın ya­vaş­la­ma­sıne­de­niy­le pe­ni­si­lin­le­rin bak­te­ri­si­dal et­ki­le­ri aza­la­bi­lir. Buan­ti­bi­yo­tik­le­rin bir­lik­te kul­la­nı­mı­nın uy­gun ol­du­ğu ba­zı se­çil­mişol­gu­lar­da, an­ti­bak­te­ri­yel ajan­la­rın uy­gun doz­la­rı­nın se­çil­me­sive ilk ola­rak pe­ni­si­lin te­da­vi­siy­le baş­lan­ma­sı et­ki­le­şim po­tan­si­ye­li­nien aza in­di­rir


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Orta derecede şiddetli enfeksiyonların tedavilerindeenfeksiyonun şiddetine göre 12 veya 24 saat ara ile tek doz uygulamasıönerilir. Çok ağır sey­reden enfeksiyonlarda tedavi kristalize penisilin ilebirlikte yapılmalıdır. Akutgonore tedavisinde tek doz yeterlidir. Yanıt alınamazsa ikinci bir dozuygulanmalıdır. Kronik ve komplikasyonlu olgularda tedavi süresini uzun tutmakgerekir. Konjenital ve erişkinlerin sifiliz tedavilerinde penisilin G dozu çoksık tekrarlanmalıdır. Bu nedenle tedavinin bir hastanede gözlem altındayapılması önerilir. Uygulanacak doz ve tedavi süresi hastanın yaş ve hastalıkdurumuna göre ayarlanmalıdır. Genellikle 15-20 gün süreli olarak 0.018 mg/mL üze­rinde tutulan bir kankonsantrasyonu tedavi yö­nünden olumlu sonuç vermektedir. Çeşitli aktinomikoztedavilerinde, antraks, erizi­peloid, fare ısırığı humması, Vincent jinjivitive faranjiti tedavilerinde, difteri ve Clostridial enfeksiyon tedavilerinde(antitoksin ile birlikte) günlük ola­rak uygulanan tek doz kısa bir süre içindeolumlu sonuçlar verir. 5-Ayrıca diş çekimi ve küçük cerrahi müdahalelerde akutkalp romatizması ile konjenital kalp hastalıklarında profilaktik olarakkullanılması önerilir. ProkainPenicillin 3:1 Enjektabl Flakon yalnızIM olarak uygulanmalıdır. Flakon, birlikte verilen eritici ile sulandırılır. İyiceçalkalanarak süspansi­yo­nun homojen olması ve oda sıcaklığına gelmesi beklenir.Enjektöre çekilmeden önce tekrar iyice çalkalanmalı ve en­jek­törde 1-2dakikadan fazla bekletilmemelidir. Enjeksiyona en uygun yer kalçanın üst dışbölümüdür. IM olarak uygulanan bölgeye masaj yapılmamalıdır. Sulandı­rıldıktansonra bekletilmeden kullanılmalıdır.PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PROKAIN
[Flacon 800.000 1 Flacon + 1x2 Ml Çözücü ]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder