9 Ekim 2010 Cumartesi

Pirofen 500 mg 20 tablet

» Analjezik, Antipiretik


Etken Maddesi
Paracetamol


PİROFEN 500 MG 20 TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Parasetamol,500 mg


ENDİKASYONLARI


Hafif ve orta dereceli ağrı ve ateşin semptomatik tedavisinde.


KONTRENDİKASYONLARI


UNİSEF enjektabl, sefalosporin grubu antibiyotiklere, penisilin ve diğer beta-laktam antibiyotiklere ve içeriğindeki L-arjinine karşı aşırı duyarlılık gösteren hastalarda kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Enfeksiyon etkeni mikroorganizmanın sefepime duyarlılığını saptamak için kültür ve duyarlılık testleri yapılmalıdır. UNİSEF ile ampirik tedavi, duyarlılık testlerinin sonuçları beklenmeden başlatılabilir. Bu testlerin sonuçları belirlendiğinde antibiyotik tedavisi sonuca göre düzenlenmelidir. Böbrek yetersizliği olan (kreatinin klirensi < 60 ml/dak.) hastalarda gerekli doz ayarlaması yapılmalıdır. Diğer tüm antibakteriyel ajanlarda olduğu gibi sefepimin uzun süreli kullanımında duyarlı olmayan mikroorganizmalar aşırı çoğalarak süperenfeksiyon oluşturabilir. Pseudomembranöz kolit belirtilerinin görülmesi halinde ilaç kesilmelidir. Sefepim tedavisinde direkt Coombs testi pozitifliği bildirilmiştir. Sefepim in gebelikte kullanım kategorosi B dir. Sefepim, anne sütüne çok düşük konsantrasyonlarda (0.5 mcg/ml) geçer. Yaşlı hastalarda renal yetmezlik olmadıkça doz ayarlamasına gerek yoktur. Sefepimin araba ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir advers etkisi bildirilmemiştir.


YAN ETKİLER


UNİSEF , genellikle iyi tolere edilir. En sık görülen yan etkiler, bulantı, kusma, diyare, konstipasyon gibi gastrointestinal şikayetler, baş ağrısı ve deri döküntüsüdür. Seyrek görülen diğer yan etkiler: Aşırı duyarlılık: Kaşıntı, ürtiker, ateş GIS: Kolit, dispepsi, karın ağrısı Hematolojik: Eozinofili, anemi, protrombin zamanı uzaması, nötropeni, trombositopeni ve lökopeni SSS: Baş dönmesi, sersemlik, parestezi, renal disfonksiyonlu hastalarda kasılma ve nöromüsküler irritabilite Diğer: Tat bozukluğu, vajinit, dispne. Renal ve hepatik: BUN ve serum kreatinin artışı


ETKİLEŞMELER


Yüksek doz aminoglikozid ile sefepimin birlikte uygulanmasında nefrotoksisite ve ototoksisite potansiyeli artabileceğinden dikkat edilmelidir. Metronidazol, vankomisin, gentamisin, tobramisin sülfat, netilmisin sülfat ve aminofilin solusyonları ile geçimsiz olduğundan sefepim solusyonları ile karıştırılmamalıdır. Eğer UNİSEF ile aynı anda tedavi gerekiyorsa, ayrı ayrı uygulanabilirler.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


UNİSEF enjektabl, intramüsküler ve intravenöz yoldan uygulanır. UNİSEF'in doz ve uygulama şekli; hastalığın şiddetine, etken patojene ve duyarlılık durumuna, hastanın renal fonksiyonlarına bağlı olarak değişir. Erişkinlerde sefepim doz uygulama şeması aşağıda tablo halinde gösterilmiştir. Tedavi süresi genellikle 7-10 gündür; ancak daha ciddi enfeksiyonlarda daha uzun süreli tedavi gerekebilir. Hafif ve orta dereceli idrar yolu enfeksiyonları : 0.5-1 g IV veya IM 12 saatte bir İdrar yolu enfeksiyonları haricindeki hafif ve orta derecedeki enfeksiyonlar : 1 g IV veya IM 12 saatte bir Ciddi enfeksiyonlar: 2 g IV 12 saatte bir Çok ciddi veya hayatı tehdit eden enfeksiyonlar: 2 g IV 12 saatte bir Çocuklar: 12 saatte bir 50 mg/kg Karaciğer fonksiyon yetersizliği Karaciğer yetmezliği durumunda doz ayarlaması gerekmez. Böbrek fonksiyon yetersizliği Böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalara (kreatinin klirensi <60 ml/dak.) normal renal fonksiyonlu hastalar ile aynı başlangıç dozu uygulanır. Bu dozu takiben önerilen doz şeması: Kreatinin klirens (ml/dak) Önerilen doz şeklinde >60 Doz ayarlaması gerekmez, normal önerilen dozlar uygulanır 12 saatte bir 0.5 g, 12 saatte bir 1 g, 12 saatte bir 2 g, 8 saatte bir 2 g 30-60 ise 24 saatte bir 0.5 g,24 saatte bir 1 g, 24 saatte bir 2 g, 12 saatte bir 2 g 11-29 ise 24 saatte bir 0.5 g,24 saatte bir 0.5 g, 24 saatte bir 1 g, 24 saatte bir 2 g <11 ise 24 saatte bir 0.25 g, 24 saatte bir 0.25 g, 24 saatte bir 0.5 g, 24 saatte bir 1 g Diyaliz hastalarında Sürekli ayaktan periton diyalizi altındaki hastalarda enfeksiyonun şiddetine göre normal önerilen dozlarda ancak 48 saatlik doz aralığı ile uygulanır. Hemodiyaliz hastalarında her hemodiyaliz periyodu sonrasında başlangıç dozuna eşdeğer bir ilave doz uygulanır. Uygulama Şekli UNİSEF enjektabl, intravenöz veya derin kas içine uygulanır. Direkt intravenöz uygulamada UNİSEF, 5 veya 10 ml lik enjeksiyonluk steril su, %5 lik enjektabl dekstroz veya %0.9 enjektabl sodyum klorür ile çözündürülerek damar içine 3-5 dakikalık bir sürede yavaşça uygulanır. Aşağıda belirtilen UNİSEF in geçimli olduğu İV solusyonların infüzyonunun uygulandığı hastalarda sete enjekte edilebilir. UNİSEF in 1-40 mg/ml konsantrasyon aralığında geçimli olduğu IV infüzyon solusyonları: %0.9 enjektabl sodyum klorür, %5-10 enjektabl dekstroz, M/6 enjektabl sozyum laktat, %5 dekstroz + %0.9 enjektabl sodyum klorür, Laktatlı Ringer ve %5 enjektabl dekstroz. Bu solusyonlarda UNİSEF, oda ısısında 24 saat veya buzdolabında 7 gün stabildir. UNİSEF solusyonlarının hazırlanması IV 500 mg flakon : Sulandırma için eklenecek miktar (ml)5, Yaklaşık elde edilecek hacim (ml)5.7, Yaklaşık solusyon konsantrasyonu (mg/ml) 90 IV 1 g flakon : Sulandırma için eklenecek miktar (ml)10, Yaklaşık elde edilecek hacim (ml)11.4, Yaklaşık solusyon konsantrasyonu (mg/ml) 90 IM 500 mg flakon : Sulandırma için eklenecek miktar (ml)1.5, Yaklaşık elde edilecek hacim (ml)2.2, Yaklaşık solusyon konsantrasyonu (mg/ml)240 IM 1 g flakon : Sulandırma için eklenecek miktar (ml)3.0, Yaklaşık elde edilecek hacim (ml)4.4, Yaklaşık solusyon konsantrasyonu (mg/ml) 240 Doz Aşımı Halinde Alınacak Önlemler Yüksek dozlar ile özellikle renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda delirium, kasılmalar veya koma gibi nörolojik bulgular görülebilir. Laboratuar bulguları olarak BUN ve serum kreatinin artışları saptanır. Sefepim, diyaliz ile hızla vücuttan uzaklaştırılabilir. Üç saatlik bir hemodiyaliz süresi ile ilaç dozunun %68 i uzaklaştırılabilir.


İlaç Fiyatı 1.07 TL


Reçeteli Verilir.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ

* PİROFEN FORTE 325 MG 10 SUPOZİTUAR
* PİROFEN PEDİATRİK 150 ML ŞURUP

İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* PANADOL ACTİFAST 500 MG 20 FİLM TABLET
* PARANOX S 120 MG 10 SUPPOZİTUAR
* CALPOL 500 MG 30 TABLET
* TYLOL 120 MG 10 SUPOZITUAR
* EFFERALGAN 500 MG 16 TABLET
* PANADOL 500 MG 24 FİLM TABLET
* VERMIDON 500 MG 30 TABLET
* TERMACET PLUS 100 ML SÜSPANSİYON
* BERKO-SETAMOL 120 MG 150 ML ŞURUP
* DEMINOFEN 5 ML 150 ML SÜSPANSİYON
* TEMPO ELİKSİR 150 ML
* MINOSET ROCHE 150MG/5 ML 100 ML ŞURUP
* MINOSET 150MG/5 ML 100 ML PEDİATRİK ŞURUP
* GERALGINE-P 5 ML 120 MG 150 ML
* TYLOL 6 PLUS 5ML 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* MINAFEN 120 MG 150 CC ŞURUP
* PARANOX 120 MG/5 ML PEDİYATRİK ŞURUP 150 ML
* PARASEDOL PED.5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* VERMIDON 500 MG 20 EFERVESAN TABLET
* PARACETAMOL PED.5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* GRIPIN BEBE 5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* SETAMOL ELİKSİR 120 MG 150 ML ŞURUP
* TERMALGINE PED. 100 MG 10 SUPOZITUAR
* CALPOL 120 MG 150 ML SUSPANSIYON
* TAMOL PED 5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* KATAPRIN PED.5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* SIFENOL 5 ML 160 MG 120 CC ŞURUP
* SEDALON 5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* PARANOX FORT 240 MG 10 SUPPOZİTUAR
* ZALDAKS 150 ML ŞURUP
* VOLPAN PED.5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* VERMIDON PED.5 ML 160 MG 120 ML ŞURUP
* EKOSETOL 160 MG 120 ML ŞURUP
* TYLOL FORT 240 MG 10 SUPOZITUAR
* A-PER ŞURUP 120 MG 100 ML
* TERMALGINE 5 ML 120 MG 100 ML ŞURUP
* PAROMA 50 MG 20 TOZ Sanovel
* TAMOL PLUS 250 MG/5 ML 150 ML SÜSPANSİYON
* TYLOL 6 PLUS 250 MG/5 ML 150 ML SÜSPANSİYON
* CALPOL-6 PLUS 250 MG/5 ML 150 ML ŞURUP
* PAROMA 125 MG 20 TOZ
* PAROMA 250 MG 20 TOZ
* PAROMA 500 MG 20 TOZ
* PERFALGAN 10 MG/ML 100 ML 12 FLAKON
* PARCETOL 500 MG 30 TABLET
* PARCETOL 500 MG 20 TABLET
* PARCETOL 120 MG 100 ML ŞURUP
* DERMAN 1 KAŞE
* SESKAMOL 500 MG 10 TABLET
* SESKAMOL 500 MG 10 TABLET
* PARACET JUNOR 160 MG 20 TABLET
* MEDASET 650 MG 20 TABLET
* TAMİFEN 500 MG 20 TABLET
* SETAMOL 500 MG 20 TABLET
* PARASEDOL 500 MG 20 TABLET
* NORAL 500 MG 20 TABLET
* DEMINOFEN 325 MG 10 SUPOZITUAR
* PİROFEN FORTE 325 MG 10 SUPOZİTUAR
* DEMINOFEN 500 MG 20 TABLET

* SEDALON 500 MG 20 TABLET
* VOLPAN 500 MG 20 TABLET
* KATAPRIN 500 MG 20 TABLET
* PARANOX 500 MG 20 TABLET
* PAROL 500 MG 20 TABLET
* POLMOFEN PEDİATRİK 120 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* TAMİFEN 120 MG/5 ML 150 ML PEDİATRİK ŞURUP
* TAMOL 500 MG 20 TABLET
* TYLOL 500 MG 20 TABLET
* SIFENOL 500 MG 20 TABLET
* ASOMAL 5 ML 120 MG 100 ML ŞURUP
* MINOSET 500 MG 20 TABLET
* MINOSET 500 MG 20 TABLET
* NORAL PED. 5 ML 120 MG 100 ML ŞURUP
* BERKO-SETAMOL 120 MG 100 ML ŞURUP
* VERMIDON 500 MG 20 TABLET
* PAROL 500 MG 30 TABLET
* TEMPO 0,5 GR 20 TABLET
* EFPA 10 EFERVESAN TABLET
* TERMACET 100 ML SÜSPANSİYON
* PHARMADOL 500 MG 60 TABLET
* MINAFEN 120 MG 100 CC ŞURUP
* TYLOL PED. 5ML 120 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* PARCETOL 500 MG 30 TABLET
* PARCETOL 500 MG 20 TABLET
* PARCETOL 120 MG 100 ML ŞURUP
* DERMAN 1 KAŞE
* SESKAMOL 500 MG 10 TABLET
* SESKAMOL 500 MG 10 TABLET
* PARACET JUNOR 160 MG 20 TABLET
* MEDASET 650 MG 20 TABLET
* TAMİFEN 500 MG 20 TABLET
* SETAMOL 500 MG 20 TABLET
* PARASEDOL 500 MG 20 TABLET
* NORAL 500 MG 20 TABLET
* DEMINOFEN 325 MG 10 SUPOZITUAR
* DEMINOFEN 500 MG 20 TABLET
* SEDALON 500 MG 20 TABLET
* VOLPAN 500 MG 20 TABLET
* KATAPRIN 500 MG 20 TABLET
* PARANOX 500 MG 20 TABLET
* PAROL 500 MG 20 TABLET
* POLMOFEN PEDİATRİK 120 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* TAMİFEN 120 MG/5 ML 150 ML PEDİATRİK ŞURUP
* TAMOL 500 MG 20 TABLET
* TYLOL 500 MG 20 TABLET
* SIFENOL 500 MG 20 TABLET
* ASOMAL 5 ML 120 MG 100 ML ŞURUP
* MINOSET 500 MG 20 TABLET
* MINOSET 500 MG 20 TABLET
* NORAL PED. 5 ML 120 MG 100 ML ŞURUP
* BERKO-SETAMOL 120 MG 100 ML ŞURUP
* VERMIDON 500 MG 20 TABLET
* PAROL 500 MG 30 TABLET
* TEMPO 0,5 GR 20 TABLET
* EFPA 10 EFERVESAN TABLET
* TERMACET 100 ML SÜSPANSİYON
* PHARMADOL 500 MG 60 TABLET
* MINAFEN 120 MG 100 CC ŞURUP
* TYLOL PED. 5ML 120 MG 100 ML SÜSPANSİYON

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder