26 Ekim 2010 Salı

Proleukin 18 IU 1 flakon

» Antineoplastik


Etken Maddesi
Aldeslökin


PROLEUKIN 18 IU 1 FLAKON
İthal, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ


Bir flakon, steril liyofilize toz halinde 18 x 106 I.U./ml aldeslökin içerir.


ENDİKASYONLARI


Proleukin, metastatik renal hücreli karsinom tedavisinde endikedir. Tedavi yanıtı oranında ve ortalama sürvide azalmaya neden olan risk faktörleri şunlardır: -ECOG'nin (Eastern Cooperative Oncology Group) performans durumunun 1 veya daha yüksek olması -Metastatik hastalığın birden fazla organda görülmesi -Primer tümörün ilk tanısı ile hastanın Proleukin tedavisi için değerlendirildiği zaman arasındaki sürenin 24 aydan daha az olması. -Tedavi yanıtı oranı ve ortalama sürvi, varolan risk faktörlerinin sayısına bağlı olarak azalır. Her üç risk faktörüne sahip olan hastalara Proleukin tedavisi uygulanmamalıdır.


KONTRENDİKASYONLARI


Proleukin tedavisi aşağıdaki hastalarda kontrendikedir: 1.ECOG performans durumu 2 olan hastalar 2.ECOG performans durumu 1 veya daha yüksek olan, metastatik hastalığın birden fazla organda görüldüğü ve primer tümörün ilk tanısı ile hastanın Proleukin tedavisi için değerlendirildiği zaman arasındaki sürenin 24 aydan az olması koşullarının aynı anda görüldüğü hastalar. 3.Ciddi kardiyak hastalıkla ilgili kanıtlar veya anlamlı bir öyküsü bulunan hastalar. Şüpheli vakalarda bir stres testi yapılmalıdır. 4.Antibiyotik tedavisi gerektiren ciddi aktif enfeksiyonlu hastalar 5.Dinlenme sırasında pO2 < 60 mm Hg olan hastalar 6.Daha önceden ciddi majör organ disfonksiyonu olan hastalar 7.Beyin metastazları başarılı bir şekilde tedavi edilmiş olan (negatif BBT, nörolojik açıdan stabil) hastalar hariç, MSS metastazı veya konvülsiyonları olan hastalar 8.İnsan rekombinant interlökin-2' sine karşı aşırı duyarlılık hikayesi bilinen hastalar. Yukarıdaki bilgilere ilaveten, aşağıdaki hastalara da uygulanmaması tavsiye edilir: -Lökositi < 4000/mm3, trombositi 100 000/mm3 ve HCT < %30 olan hastalar -Serum bilirubini ve kreatinini normalin dışında olan hastalar -Organ allograftları olan hastalar -Kortikosteroid gerektirebilecek hastalar -Daha önceden oto-immün hastalığı olan hastalar. ECOG: Uyarılar/Önlemler bölümünde 'hastaların taranması'na bakınız. Laboratuar ve klinik testler: Metastatik renal hücreli karsinomlu hastaları izlemek için normal olarak gereken testlere ek olarak, Proleukin tedavisi altındaki tüm hastalarda tedaviye başlamadan önce ve sonra da periyodik olarak aşağıdaki testlerin yapılması tavsiye edilir: -Standart hematolojik testler-lökosit (lökosit formülü ve trombosit sayımı dahil) -Kan biyokimyası-elektrolitler (renal ve hepatik fonksiyon testleri dahil) -Toraks grafileri. -Hastaların tedavi öncesi değerlendirmelerinde anamnez ve fizik muayeneye ek olarak, bazal EKG (eğer gerekliyse artı stres testi), performans durumu, vital belirtiler, koroner damar hastalığı için objektif bir değerlendirme ve sigara veya solunum sistemi hastalığı hikayesi olan hastalarda pulmoner fonksiyon testleri ile beraber arteryel kan gazlarına bakılması tavsiye edilir. Araba ve makine kullanma becerileri üzerindeki etkileri: Proleukin, araba ve makine kullanma becerilerini etkileyen yan etkilere neden olur. Hastalar tedavi sırasında hastaneye yatırılırlar; olası yan etkiler, hasta hastaneden taburcu edildiğinde ortadan kalkmış olur. Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı Proleukin, etkin bir doğum kontrolü uygulamayan, her iki cinsiyetteki fertil kişilere verilmemelidir. Proleukin'in güvenirliği insan gebeliğindeki kullanımı açısından belirlenmemiştir. Üreme, embriyo veya fetusun gelişimi, gebeliğin seyri ve doğum öncesi ve sonrası gelişim açısından güvenirliğin değerlendirilmesi için deneysel hayvan çalışmaları yetersizdir. Aldeslökinin anne sütü ile atılımı ve emzirme üzerindeki etkisi hakkında bilgi bulunmamaktadır ve bu nedenle Proleukin süt veren annelere verilmemelidir.UYARILAR & ÖNLEMLER


ECOG performansı 2'den yüksek olanlar, metastatik durumun birden fazla olduğu durumlar, ciddi kardiyak problemi olanlar aktif enfeksiyon, major organ disfonksiyonu, santral sinir sistemi metastazı, konvülziyon, kan tablosu baskılanmış olanlar, oto immun h Laktasyonda, gebelikte kullanılmaz. Santral sinir sistemi ilaçları ile birlikte kullanılmaz Glukokortikosteroidler etkisini azaltabilir Hepatotoksik, nefrotoksik, miyelotoksik ve kardiyotoksik preparatlar proleukinin toksisitesini artırabilir. Beta blokör anthipertansiflerin etkisini artırabilir. Kontrast maddelerle birlikte kullanılmaz.


YAN ETKİLER


Proleukin'e karşı oluşan istenmeyen reaksiyonların sıklığı ve şiddetinin genel olarak doz ve uygulama programına bağlı olduğu gösterilmiştir. İstenmeyen reaksiyonların çoğu sınırlıdır ve her zaman olmamakla beraber genellikle tedavinin kesilmesinden sonraki 1 ile 2 gün içinde gerilerler. İlaca bağlı mortalite azdır (%3). Kardiyovasküler sistem Sıklıkla bildirilen: Hafif ile orta derecede hipotansiyon Bazen bildirilen: Hafif ile ileri derecede aritmi, hafif ile ileri derecede taşikardi, angina pectoris Nadiren bildirilen: Tromboz, hipertansiyon, çarpıntı, geçici EKG değişiklikleri, miyokard enfarktüsü, pulmoner embolizm, flebit. Böbrekler Sıklıkla bildirilen: Serum üre ve serum kreatininde yükselme ile birlikte hafif ile ileri derecede oligüri Nadiren bildirilen: Hematüri Solunum sistemi Sıklıkla bildirilen: Hafif ile ileri derecede dispne Bazen bildirilen: Öksürük, hafif ile ileri derecede pulmoner ödem Nadiren bildirilen: Erişkin sıkıntılı solunum sendromu, hafif ile ileri derecede siyanoz, hipoksi, solunum sistemi enfeksiyonları, hafif ile ileri derecede plevral efüzyonlar Karaciğer Sıklıkla bildirilen: Hafif ile ileri derecede hiperbilirubinemi, karaciğer transaminazları ve alkalen fosfatazda hafif ile ileri derecede yükselme Gastrointestinal sistem Sıklıkla bildirilen: Kusma ile birlikte veya tek başına hafif ile ileri derecede bulantı, hafif ile orta derecede diyare, hafif ile ileri derecede anoreksi Nadiren bildirilen: Disfaji, rektal hemoraji, kabızlık, dispepsi, gastrit Kan Sıklıkla bildirilen: Hafif ile ileri derecede anemi Not: Tedavi sırasında hastaların çoğunda lenfopeni ve eozinofili olur, tedaviden sonraki 24-48 saat içinde de rebound lenfositoz görülür. Bunlar istenmeyen etkiler olarak kabul edilmez ve Proleukin'in antitümör aktivitesinin mekanizması ile ilişkili olabilirler. Bazen bildirilen: Hafif ile ileri derecede trombositopeni, hafif ile orta derecede lökopeni, orta derecede pıhtılaşma bozukluğu Nadiren bildirilen: Epistaksis Sinir sistemi Bazen bildirilen: Orta ile ileri derecede ajitasyon/anksiyete, hafif ile ileri derecede konfüzyon/uyuşukluk, hafif ile ileri derecede somnolans, hafif ile ileri derecede merkezi veya periferik motor nöron hastalıkları Nadiren bildirilen: Parestezi, senkop, depresyon, halüsinasyon, paralizi, konuşma bozuklukları, konvülsiyonlar Anormal laboratuar bulguları Nadiren bildirilen: Hipo veya hipertiroidizm, hiperglisemi, hipokalsemi, hiperpotasemi Deri ve mukozalar Sıklıkla bildirilen: Hafif ile ileri derecede eritem ve döküntü Bazen bildirilen: Hafif ile orta derecede konjunktivit, hafif ile orta derecede mükozit, hafif ile ileri derecede kaşıntı, hafif ile ileri derecede deri eksfoliasyonu, hafif ile ileri derecede vitiligo Nadiren bildirilen: Alopesi, nazal konjesyon Diğer yan etkiler Sıklıkla bildirilen: Hafif ile orta derecede kilo artışı ile birlikte ödem, titreme veya tek başına hafif ile ileri derecede ateş, kırıklık hali ve yorgunluk Bazen bildirilen: Orta ile ileri derecede ağrı, hafif ile ileri derecede baş ağrısı Nadiren bildirilen: Orta ile ileri derecede artralji, miyalji, assit


ETKİLEŞİMLER


Proleukin merkezi sinir sistemi fonksiyonunu etkileyebilir. Bu nedenle merkezi olarak etkili ilaçlar birlikte verildiğinde etkileşim olabilir. Hepatotoksik, nefrotoksik, miyelotoksik veya kardiyotoksik etkileri olan ilaçlarla birlikte verildiğinde, Proleukin'in bu sistemler üzerindeki toksisitesi artabilir. Birlikte verilen glukokortikosteroidler, Proleukin'in aktivitesini azaltabilirler. Ancak yaşamı tehdit eden belirti ya da semptomlar gelişen hastalar, toksisite kabul edilebilir bir düzeye gerileyene kadar deksametazon ile tedavi edilebilirler. Beta blokerler gibi antihipertansif ilaçlar Proleukin ile görülen hipotansiyonu artırabilirler. Proleukin uygulamasından sonra kontrast madde kullanılması, Proleukin uygulamasını takiben görülen toksisite tablosunun ortaya çıkmasına neden olabilir. Çoğu vakada bu durumun, son Proleukin dozunun uygulanmasını takiben iki hafta içinde gözlendiği bildirilmiştir, fakat bazı vakalarda aylar sonra da görülebilmektedir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Tedaviye başlamadan önce, Kontrendikasyonları ve Uyarılar/Önlemler bölümlerini tekrar dikkatle okuyunuz. Proleukin intravenöz olarak sürekli enfüzyonla verilmelidir. Metastatik renal hücreli karsinom olan erişkin hastaların tedavisinde aşağıdaki doz şeması tavsiye edilir. 5 gün süreyle sürekli enfüzyon şeklinde 24 saatte m2 başına 18 x 106 I.U. (1 mg), bundan sonraki 2-6 gün ilaçsız geçirilir, daha sonra 5 gün daha sürekli enfüzyon şeklinde i.v. Proleukin verilir ve ilaçsız 3 hafta geçirilir. Bu, bir endüksiyon siklusunu oluşturur. Birinci siklusun 3 haftalık bekleme döneminden sonra ikinci bir endüksiyon siklusu verilmelidir. Yanıt veren hastalarda veya hastalığı stabilize olan hastalarda, 4 haftalık aralıklarla dört adede kadar idame siklusu (5 gün süreyle sürekli enfüzyon şeklinde 24 saatte m2 başına 18 x 106 I.U.) uygulanabilir. Eğer hasta tavsiye edilen doz şemasını tolere edemiyorsa, toksisite azalana kadar doz azaltılmalı veya uygulama kesilmelidir. Doz azaltılmasının tedavi yanıtı oranını ve ortalama sürviyi ne kadar etkilediği bilinmemektedir. Yaşlılar: Yaşlı hastalar Proleukin'in yan etkilerine karşı daha duyarlıdırlar ve tedavilerinde dikkat edilmesi gereklidir. Çocuklar: Proleukin'in çocuklardaki güvenirliği ve etkinliği henüz belirlenmemiştir. Kullanma ve hazırlama talimatları Sulandırma talimatları: Her Proleukin flakonu, 1.2 ml enjeksiyonluk steril su ile sulandırılmalıdır. Aşırı köpürmeyi önlemek için sulandırıcı, flakonun kenarından akıtılmalıdır. İçerik tamamen çözünene kadar karıştırılmalıdır. Çalkalanmamalıdır. Ortaya çıkan çözelti berrak, renksiz bir sıvı olacak ve ml'sinde 18 x 106 I.U. aldeslökin içerecektir. Seyreltme talimatları: Sulandırılan aldeslökinin toplam günlük dozu %0.1 insan albümini içeren %5'lik dekstroz enjeksiyonu ile gerektiği gibi 500 ml'ye kadar seyreltilmeli ve 24 saatlik bir süre içinde enfüze edilmelidir. Ekleme talimatı: İnsan albümini, sulandırılmış olan aldeslökin eklenmeden önce dekstroz enjeksiyonuna ilave edilmeli ve karıştırılmalıdır. İnsan albümini biyoaktivitenin kaybını önlemek için eklenmektedir. Proleukin koruyucu madde içermez. Bu nedenle, enfüzyon çözeltisinin aseptik yöntemler kullanılarak hazırlanması gereklidir. Geçimsizlikler: Tavsiye edilenin dışındaki sulandırma ve seyreltme işlemleri biyoaktivitenin yetersiz olmasına ve/veya biyolojik olarak inaktif protein oluşumuna neden olabilir. Enjeksiyon için bakteriyostatik su veya %0.9'luk sodyum klorür enjeksiyonunun kullanılmasından, agregasyon artışı nedeniyle kaçınılmalıdır. Proleukin diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Proleukin verilirken set içi filtreler bulunan uygulama setleri veya araçlarının kullanılmaması tavsiye edilir. Biyoassayler, filtreler kullanıldığında aldeslökinde anlamlı bir kayıp olduğunu göstermişlerdir. Doz Aşımı Proleukin kullanımı ile ortaya çıkan yan etkiler doza bağlıdır. Bu nedenle tavsiye edilen doz aşıldığında hastaların bu olayları abartılı bir şekilde yaşamaları beklenir. İstenmeyen reaksiyonlar ilaç kesilince genelde düzelirler. Semptomlardan herhangi biri devam edecek olursa destekleyici tedavi yapılır.


İlaç Fiyatı 306.9 TL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PROLEUKIN IV FLAKON 18 X 106 IU/ML

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder