26 Ekim 2010 Salı

Pronapen 1 flakon

» Antibakteriyel

FORMÜLÜ

PRONAPEN, penisilin G potasyum ile güçlendirilmiş penisilin G prokainden hazırlanmış steril bir tozdur. Sulandırıcı olan 2 ml'lik bidistile su ile iyice suspansiyon yapıldığında her şişede 800.000 ünite penisilin (600.000 ünite prokain penisilin G ve 200.000 ünite potasyum penisilin G) içerir.

ENDİKASYONLARI

PRONAPEN, bu özel dozaj formunun genellikle ulaştığı serum seviyelerinde penisilin G'ye duyarlı mikroorganizmaların yaptığı orta şiddetli enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Tedavi, bakteriolojik tetkikler (duyarlılık testleri dahil) ve klinik cevaba göre yönlendirilmelidir. Yüksek ve devamlı serum seviyeleri gerektiğinde IM veya IV olarak kristalize penisilin G kullanılmalıdır. Bu ilacın yeterli dozlarına genellikle şu enfeksiyonlar cevap verirler. Streptokok enfeksiyonları : Grup A (bakteremisiz). Yukarı solunum yolunun orta şiddette veya şiddetli enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, kızıl ve erizipel. Grup A, C, H, G, L ve M, penisilin G'ye son derece duyarlıdır. Diğer gruplar, bu arada grup D (enterokok) dirençlidir. Bakteremili streptokok enfeksiyonları için kristalize penisilin tavsiye edilir. Pnömokok enfeksiyonları: Orta şiddette pnömoni ve otitis media. Pnömokok etyolojili şiddetli pnömoni, ampiyem, bakteremi, perikardit, menenjit, peritonit ve artrit, akut devrede kristalize penisilin G ile daha iyi tedavi edilirler. Stafilokok enfeksiyonları-Penisilin G'ye duyarlı olanlar: Deri ve yumuşak dokuların orta şiddetteki enfeksiyonları. Endike olan cerrahi müdahaleler yapılmalıdır. Fusospirochetosis (Vincent jinjiviti ve farenjit): Orofarenks'in orta şiddette enfeksiyonları bu ilaçla tedaviye cevap verirler. N.Gonorrhoeae: Akut ve kronik. Treponema pallidum (sifiliz): Bütün devreleri. Treponema: Yaws, Bejel, Pinta C.diphteriae: Portörlüğün önlenmesi için bu ilaç antitoksin'e yardımcı olarak kullanılabilir. B.anthracis: (Anthrax). Borrelia duttonii: (febris recurrens). Clostridium tetani : (Tetanus) yeterli dozlarda ve anti toksin ile birlikte. Streptobacillus moniliformis ve spirillum minus enfeksiyonları: (Sıçan ısırığı febrisi). Erisipeloid. Bakteriyel endokardit'e karşı profilaksi Bu ilaç, diş veya yukarı solunum cerrahisi veya instrumentasyon yapılacak ve konjenital ve/veya romatizmal kalp lezyonları olan hastalara verilebilir. Profilaksi, müdahale gününde başlatılmalı ve iki gün veya daha uzun devam ettirilmelidir. Not Özgeçmişinde akut eklem romatizması olan ve devamlı profilaksi yapılan hastalar, artmış sayıda penisiline rezistan organizmalar barındırabilecekleri için, diğer bir anti infektif profilaktik ajanın kullanılması düşünülmelidir. Bu hastalarda cerrahi sırasında penisilin kullanılacaksa, cerrahiden bir hafta önce, mutad akut eklem romatizması programı kesilmelidir. Cerrahi sırasında, operasyon ile oluşacak bakteremi tehlikesine karşı penisilin yeniden başlatılabilir.


KONTRENDİKASYONLARI

Penisilin veya prokaine karşı önceden aşırı duyarlılık bulunması bir kontrendikasyondur

UYARILAR & ÖNLEMLER

Belirgin allerji ve/veya astmalı kişilerde penisilin ihtiyatla kullanılmalıdır. Penisilinle tedavi edilen hastalarda ciddi ve bazen fatal aşırı duyarlılık (anafilaktoid) reaksiyonları bildirilmiştir. Anafilaksi parenteral tedaviden sonra daha çok görülürse de oral penisilin alan hastalarda da ortaya çıkmıştır. Bu reaksiyonlar daha çok anamnezlerinde multipl allerjenlere duyarlı olan şahıslarda görülürler. Penisilin hipersensitivitesi olan kişilerin sefalosporinler ile tedavi edildiklerinde şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonu gösterdiklerine ait iyi dokümante edilmiş bildiriler mevcuttur. Herhangi bir penisilin ile tedaviye başlamadan önce, penisilinler, sefalosporinler ve diğer allerjenlere karşı daha önce bir aşırı duyarlılık olup olmadığı dikkatle soruşturulmalıdır. Allerjik reaksiyon olursa, ilaç kesilmeli ve hasta pressor aminler, antihistaminler ve kortikosteroidler gibi mutad ilaçlarla tedavi edilmelidir. Bazı şahıslarda, özellikle gonore tedavisinde (4.8 milyon ünite) tek, yüksek bir doz verildiğinde prokaine karşı ani toksik reaksiyonlar olabilir. Bu reaksiyonlar, anksiyete, konfüzyon, ajitasyon, depresyon, halsizlik, konvülsiyonlar, halüsinasyonlar, kavgacılık, "yaklaşan ölüm korkusu" gibi mental bozukluklarla kendini gösterir. Bu reaksiyonlar, iyi kontrollu çalışmalarda, gonore tedavisi gören yaklaşık 500 hastada bir görülmüştür. Bu reaksiyonlar gelip geçici olup 15-30 dakika sürerler. İntramusküler enjeksiyonda kaza ile intravenöz zerkten kaçınmak için dikkat edilmelidir. Her intramusküler preparatta olduğu gibi, PRONAPEN de oldukça büyük bir kasın içine zerk edilmelidir. Erişkinlerde Tercih edilen bölge kalçanın dış yukarı dörtte biri (gluteus maksimus gibi) veya orta-lateral uyluk bölgesidir. Çocuklarda İntramusküler zerklerin tercihen orta-lateral uyluk bölgesine yapılması tavsiye edilir. Bebek ve ufak çocuklarda, siyatik sinire muhtemel zararı önlemek için gluteal bölge yukarı-dış bölge periferisine zerk ancak yanık vakaları gibi gerekli durumlarda yapılmalıdır. Radial siniri zedelememeye dikkat etmek şartıyla deltoid bölgesi, ancak erişkin ve büyük çocuklarda iyi gelişmiş ise kullanılmalıdır. Yukarı kolun orta ve aşağı üçte birine intramusküler enjeksiyon yapılmamalıdır. Her intramusküler zerkte olduğu gibi, kazaen bir kan damarına zerki önlemek için aspirasyon gereklidir. Aynı bölgeye enjeksiyondan kaçınmak için zerk yerleri değiştirilmelidir. Şüpheli stafilokok enfeksiyonlarında uygun laboratuar tetkikleri ve bu arada duyarlılık testleri yapılmalıdır. Hastaların ufak bir oranı prokaine duyarlıdır. Bir duyarlılık hikayesi varsa kullanılagelen şu test yapılmalıdır: % 1-2 prokain solüsyonundan 0.1 ml intradermal zerk edilir. Eritem, ürtiker lezyonu ve etrafında kızarıklık veya döküntü oluşması prokain hassasiyetini gösterir. Duyarlılık barbitüratlar dahil mutad metodlarla tedavi edilmeli ve penisilin G prokain preparatları kullanılmamalıdır. Prokain reaksiyonlarında antihistaminler faydalı görülmektedir. Antibiotiklerin kullanılması, duyarlı olmayan organizmaların aşırı üremesine yol açabilir. Hastanın sürekli gözlenmesi şarttır. Tedavi sırasında bakteri veya funguslara bağlı yeni enfeksiyonlar görülürse, ilaç kesilmeli ve uygun tedbirler alınmalıdır. Allerjik reaksiyon görülen her vakada, hekimin kanaatine göre yalnız penisilin ile tedavisi kabil ve hayatı tehdit eden durumlar haricinde, penisilin kesilmelidir. Uzun süreli penisilin tedavisinde, özellikle yüksek doz uygulanıyorsa, renal ve hemopoetik sistemin periodik olarak kontrolü tavsiye edilir. Gonokok enfeksiyonları tedavisinde, primer veya sekonder sifilizden şüphelenilirse karanlık saha muayenesi dahil uygun teşhis testleri yapılmalıdır. Beraberce sifiliz mevcudiyetinden şüphe edilen bütün vakalarda en az dört ay süreyle her ay serolojik testler yapılmalıdır.

YAN ETKİLER

Penisilin düşük toksisiteli bir maddedir fakat belirgin bir sensitizasyon indeksine sahiptir. Aşağıdaki aşırı duyarlılık reaksiyonları penisilin kullanımında bidirilmiştir: Makulopapüler döküntülerden eksfoliatif dermatite kadar değişik deri döküntüleri, ürtiker, serum hastalığı benzeri reaksiyonlar bu arada titreme, ateş, ödem, artralji ve düşkünlük. Şiddetli ve ekseriya fatal anafilaksi bildirilmiştir (UYARILAR/ÖNLEMLER bölümüne bakınız). Diğer sifiliz tedavilerinde olduğu gibi Jarisch-Herxheimer reaksiyonu bildirilmiştir. Prokain toksisite reaksiyonları bildirilmiştir (UYARILAR/ÖNLEMLER bölümüne bakınız). Bu ilaçla prokain aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmemiştir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

ETKİLEŞİMLER

Eritromisin, tetrasiklin gibi bakteriostatik antibiotiklerin eşzamanlı uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlaması nedeni ile penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir. Bu etkileşim in vitro olarak gösterilmiş olmasına rağmen klinik önemi tam olarak ortaya konmamıştır. Bu antibiotiklerin birlikte kullanımının uygun olduğu bazı seçilmiş vakalarda, antibakteriyel ajanların uygun dozlarının seçilmesi ve ilk olarak penisilin tedavisi ile başlanması etkileşim potansiyelini en aza indirir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

PRONAPEN yalnız intramusküler enjeksiyon ile uygulanmalıdır. Solüsyon zerk esnasında oda sıcaklığında olmalıdır. PRONAPEN dozajı enfeksiyonun tipi ve şiddetine göre değişir. Enfeksiyonların çoğunda, 24 saatte bir verilen 400.000 ünite PRONAPEN yeterlidir. Daha şiddetli enfeksiyonlarda her 12-24 saatte bir 400.000 - 800.000 ünite PRONAPEN kullanılabilir. Stafilokok, streptokok ve pnömokoklara bağlı enfeksiyonlarda: Ateş normale indikten ve enfeksiyonun diğer belirtileri kaybolduktan en az 48 saat sonrasına kadar sürede her 24 saatte bir en az 400.000 ünite. Şiddetli enfeksiyonlarda her 12-24 saatte bir 400.000 - 800.000 ünite gibi yüksek dozlar veya suda eriyen penisilin tuzları sık aralıklarla kullanılmalıdır. Akut eklem romatizması veya glomerulonefriti önleyebilmek için streptokok enfeksiyonlarında tedavi 10 gün devam etmelidir. Aşağıdaki doz tavsiyeleri, PRONAPEN içeriğindeki prokain penisilin G miktarları üzerinden hesaplanmıştır (Her şişe PRONAPEN 400'de300.000 ünite prokain penisilin G). Primer veya sekonder sifiliz ve negatif spinal sıvılı latent sifiliz: Her gün 800.000 ünitelik dozlar uygulanarak total olarak 4.800.000 ünite tavsiye edilir. Geç sifiliz (semptomatik ve asemptomatik nörosifiliz, kardiovasküler, kemik, deri ve viseral sifiliz dahil): Günlük 800.000 ünitelik dozlar halinde total olarak 8.000.000- 12.000.000 ünite tatbiki tavsiye edilir. Konjenital sifiliz (erken ve geç) - vücut ağırlığı 33 kg'dan az olanlarda : 10 gün süreyle 10.000 ünite/kg/gün. Gebelikte sifiliz : Hastalığın devresine tekabül eden tedavi verilir. Süspansiyon Hazırlama Metodu 400.000 ünite PRONAPEN enjeksiyonu, kanda ilk bir ila üç saat zarfında yüksek penisilin konsantrasyonları oluşturur. Süspansiyonu hazırlamak için Gerekli miktar eritici steril bir enjektöre çekilir. Eritici başaşağı tutulan şişeye zerk edilir. Eriticinin tümü ilave edilene ve süspansiyon pürüzsüz ve homojen hale gelene kadar şiddetle çalkalanır. Her doz çekiminden önce iyice çalkalanmalıdır. Dozu çekmek için Vakumu önlemek için hava zerkedilir. Doz, pistonu sıkı olmayan temiz steril enjektöre çekilir. İğne şişeden çıkarıldıktan sonra az miktarda hava çekilerek iğne temizlenir. 20 numara uygun iğne kullanılır. Her enjeksiyon için ayrı enjektör ve iğne kullanılır. İntramusküler zerk yapılır. Yukarı dış kalça bölgesi tercih edilir. Zerkten önce iğnenin bir ven içersinde olmadığını saptamak için aspirasyon yapılır. Enjeksiyon bölgesine masaj yapılmamalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder