10 Ekim 2010 Pazar

plasma protein 500 ml şişe

» Plazma proteini

FORMÜLÜ

%3.5PpsSolüsyon%5PpsSolüsyon

ENDİKASYONLARI


Hipoprotrombinemi, hipovolemik şok, kan ve plazma kaybı, operasyon öncesi ve sonrası kan hacminin stabilizasyonu, yanıkta endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

Anemi veya kardiyak bozukluğu olan hastalarda kontrendikedir Eritem, hipotansiyon, ısı artışı ve titreme gibi yan etkilere neden olabilir

UYARILAR & ÖNLEMLER

Plasbumin -20 , insan plazmasından üretilmiştir. İnsan plazmasından üretilen ürünler, hastalıklara neden olan virütik enfeksiyon ajanlarını içerebilirler. Bazı muhtemel ve mevcut virüs enfeksiyonlarının varlığı için testler yapılarak, virüslere maruziyet öncesi plazma donörlerinin gözlenmesi ve bazı virüslerin ortadan kaldırılması/ inaktivasyonu, enfeksiyon ajanının geçişini azaltacak ve böylelikle bu ürünlerin riskinide azaltacaktır. Tüm bu ölçümlere rağmen kan ürünleri halen potent olarak hastalık taşıyıcıdır. Böyle ürünlerin bilinmeyen bazı enfeksiyon ajanlarını taşıyabilme riskleri her zaman vardır. Özellikle plazma ve kan infüzyonları alan kişilerde hepatit C gibi bazı viral enfeksiyonların semptom veya belirtileri gelişebilir. Hasta tarafından gözlenen beklenmedik herhangi bir enfeksiyon belirtisi doktor veya acil bir sağlık merkezine derhal bildirilmelidir. Doktor hastaya uygulanması veya reçetelenmesi öncesinde hasta ile bu ilacın risk ve yararlarını tartışmalıdır. ÖNLEMLER Genel Hastalar, daima dolaşım yüklemesi ihtimaline karşın önlem almak için dikkatlice izlenmelidir.Plasbumin-20 hiperonkotik bir sıvıdır , bu nedenle dehidrasyon durumunda , albumin , ek sıvılarla birlikte veya takiben verilmelidir. Kanama durumunda , albumin uygulaması, hemodilüsyon ile ilgili bağıl anemi tedavisi için tam kan transfüzyonu ile desteklenmelidir.Dolaşım kan hacmi azaldığında , albumin uygulamasını takibeden hemodilüsyon , saatlerce devam edecektir.Normal kan hacmine sahip hastalarda hemodilüsyon, daha kısa bir sürede sonlanır. Pozitif onkotik aktiviteli kolloid uygulamasını takiben kan basıncındaki hızlı artış, daha düşük kan basıncında kanamayabilen sert kan damarlarını tespit etmek ve tedavi etmek için dikkatli gözleme ihtiyaç duymaktadır. Geniş hacimlerde uygulanan diğer hiperonkotik protein solüsyonları gibi, % 20’ lik insan albumini için seyreltici olarak enjeksiyonluk suyun uygun olmayan miktarlarının kullanımı sonucunda; ciddi hemodiyaliz ve akut böbrek yetmezliği oluşabilir. Uygun seyrelticiler % 0.9’ luk sodyum klorür veya su içindeki % 5’ lik dekstrozdur. Önerilen seyreltmeler için dozaj ve uygulama kısmında belirtilenler uygulanmalıdır. Dondurulmuş solüsyonlar kullanılmamalıdır. Eğer şişede bulanıklık gözlenirse veya ambalajın ilk açılından 4 saatten daha fazla süre geçmişse, ilaç kullanılmamalıdır. Kısmi olarak kullanılan şişelar atılmalıdır. Önceden kırılmış, zarar görmüş veya açılmış olan şişelar mikroorganizmaların bulaşmasına neden olabileceğinden kullanılmamalıdır. % 20’ lik insan albumini, USP (Plasbumin -20) koruyucu içermez. GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIM: Gebelik Kategorisi: C Plasbumin -20 ile hayvan üreme deneyleri yapılmamıştır. Hamile kadına verilmesi durumunda bebeğe zarar verip vermeyeceği veya doğurganlığı etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir. Plasbumin -20 hamile bir kadına ancak, gerekli ise verilmelidir. Pediyatrik Kullanım: Pediyatrik popülasyonda güvenirlik ve etkinliği değerlendirilmemiştir.


ETKİLEŞMELER

Plasbumin -20 tam kan, eritrosit konsantresi ve intravenöz kullanım için hazırlanmış olan standart karbonhidrat/ elektrolit solüsyonlarıyla uyumludur fakat, protein hidrolizatlarıyla, amino asit solüsyonlarıyla ya da alkol içeren solüsyonlarla karıştırılmamalıdır.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Endikasyona göre doz ayarlanır.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ

* PLASMA PROTEİN 250 ML ŞİŞE

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder