3 Ekim 2010 Pazar

pentin-la flakon ım

ENDİKASYONLARI

Fa­ren­jit gi­bi üst so­lu­num yo­lu­nun ha­fif ve or­ta şid­det­te­ki en­fek­si­yon­la­rıve strep­to­kok­sal pi­yo­der­mi; si­fi­lis, fram­be­zi, be­jel ve pin­ta gi­bizüh­re­vi en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Ay­rı­ca ro­ma­tiz­malateş ya da cho­rea nük­sü­nü ön­le­me­de Ben­za­tin Pe­ni­si­lin G’nin et­kin­li­ğika­nıt­lan­mış­tır. Ro­ma­tiz­mal kalp has­ta­lı­ğı ve akut glo­me­rü­lo­nef­rit­teiz­le­yi­ci pro­fi­lak­tik te­da­vi ola­rak da kul­la­nı­lır.

KONTRENDİKASYONLARI

Pe­ni­si­lin­le­rden her­han­gi bi­ri­ne aşı­rı du­yar­lık gös­ter­miş olan­lar için kont­ren­di­ke­dir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Pe­ni­si­lin te­ra­pi­sin­de­ki has­ta­lar­da ba­zen çokcid­di ve şid­det­li hi­per­sen­si­ti­vi­te (ana­fi­lak­to­id) re­ak­si­yon­la­rınoluş­tu­ğu kay­de­dil­miş­tir. Pe­ni­si­lin müs­tah­zar­la­rı­nın ön-yan-kal­ça­dade­vam­lı ay­nı böl­ge­ye IM en­jek­si­yo­nu, at­ro­fi ve dört baş­lı fe­mo­risfib­ro­zu oluş­tur­du­ğu ra­por edil­miş­tir. Si­ni­re ya da ya­kı­nı­na enj­ek­si­yonka­lı­cı nö­ro­lo­jik ha­sar mey­da­na ge­ti­rir. Pe­ni­si­lin pla­sen­ta­ya he­men ge­çer;ge­be­ler­de ke­sin ge­rek­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Pe­ni­si­lin G an­nesü­tü­ne ge­çer; em­zi­ren an­ne­ler­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

YAN ETKİLER

Ma­kü­lo­pa­pü­lererup­si­yon­dan eks­fo­li­atif der­ma­ti­te ka­dar va­ran de­ri kı­zar­tı­la­rı;ür­ti­ker; la­ren­je­al ödem; tit­re­me, ateş, ödem, art­ral­ji ve da­ya­nık­sız­lıkda­hil se­rum has­ta­lı­ğı re­ak­si­yon­la­rı gö­rü­le­bi­lir. Ba­zan göz­lem­le­nentek re­ak­si­yon ateş ya da eo­zi­no­fi­li ola­bi­lir. He­mo­li­tik ane­mi, lö­ko­pe­ni,trom­bo­si­to­pe­ni, nö­ro­pa­ti ve nef­ro­pa­ti sey­rek gö­rü­len re­ak­si­yon­lar­dırve ge­nel­lik­le yük­sek doz­lar­da pa­ren­te­ral pe­ni­si­lin ile bağ­lan­tı­lı­dır.Si­fi­li­sin di­ğer re­ak­si­yon­la­rın­da gö­rü­len Ja­risch-Herx­he­imer re­ak­si­yo­nura­por edil­miş­tir.

ETKİLEŞMELER

Bak­te­ri­yos­ta­tik bir an­ti­bi­yo­tikolan tet­ra­sik­lin, pe­ni­si­li­nin bak­te­ri­sid et­ki­si­ni an­ta­go­ni­zeet­ti­ğin­den, bu iki ilaç ay­nı an­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Pe­ni­si­lin­le­rinit­rah hı­zı, pro­be­ne­sid­le uy­gu­lan­ma­la­rı so­nu­cu aza­lır. Pro­be­ne­sid,pe­ni­si­lin­le­rin kan­da­ki dü­zey­le­ri­ni ar­tı­rır ve uza­tır.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Strep­to­kok­la­rın (A gru­bu) ne­den ol­du­ğu üst so­lu­numyo­lu en­fek­si­yon­la­rın­da eriş­kin­ler­de 1.200.000 Ü; bü­yük ço­cuk­lar­da900 bin Ü; 27 kg al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da ve ye­ni­doğa­n­lar­da300.000-600.000 Ü tek IM en­jek­si­yon şek­lin­de kul­la­nı­lır. Pri­mer, se­kon­derve la­tent si­fi­­liz­de 2.400.000 Ü tek doz IM; geç (ter­si­yer ve nö­ro­si­fi­liz­de)si­fi­liz­de 2.400.000 Ü 7 gün­lük ara­lar­la 3 ay­rı doz ha­lin­da IM uy­gu­la­nır.Kon­je­ni­tal si­fi­liz­de 2 yaş al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da vü­cut ağır­lı­ğı­nınher kg’si ba­şı­na 50 bin Ü; 2-12 yaş ara­sın­da­ki­ler­de ye­tiş­kin­ler­de­kikul­la­nı­mı esas alı­na­rak doz ayar­la­ma­sı ya­pıl­ma­lı­dır. Yavs, be­jelve pin­ta­da 1.200.000 Ü tek IM en­jek­si­yon şek­lin­de kul­la­nı­lır. Ro­ma­tiz­malateş ve glo­me­rü­lo­nef­rit pro­fi­lak­si­sin­de, akut atak son­ra­sı ay­dabir 1.200.000 Ü ve­ya 2 haf­ta­da bir 600 bin Ü ola­rak uy­gu­la­nır. Pen­tin-LA, de­rin IM en­jek­si­yon tar­zın­dave tek­rar­la­nan uy­gu­la­ma­la­rda enj­ek­si­yon ye­ri de­ğiş­ti­ri­le­rek uy­gu­lan­ma­lı­dır.
.: Forum Evren.NeT http://www.frmevren.net/showthread.php?t=82691

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ

* PENTİN -LA 2.4 FLAKON
* PENADUR-LA 2.4 MIU 1 FLAKON

İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* DEPOSILIN 1,2 IU 1 FLAKON
* BENZAPEN-LA 1,2 IU 1 FLAKON
* PENADUR-LA 1.2 MIU 1 FLAKON
* BENZAPEN-LA 2,4 IU 1 FLAKON
* DEPOSILIN 2,4 IU 1 FLAKON

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder