12 Mart 2010 Cuma

Microgynon 21 Draje

Eti­ni­lest­ra­di­ol0.03 mg, le­vo­nor­gest­rel 0.15 mg


Ambalaj: 21dra­je­.


ENDİKASYONLARI


Öne­ril­di­ğişe­kil­de uy­gu­lan­dı­ğın­da, nor­mal­de döl­len­me için bir yu­mur­ta­nın ol­gun­laş­ma­sıön­le­nir. Ra­him boy­nu sal­gı­sı, er­kek to­hum hüc­re­le­ri­nin ge­çi­şi­nizor­laş­tı­ra­cak şe­kil­de ka­tı­la­şır. Bun­­dan baş­ka ra­him içi de­ri­si,döl­len­miş bir yu­mur­ta­nın ka­bu­lü için ye­ter­li de­re­ce­de ha­zır­lan­maz.Böy­le­ce, çe­şit­li yön­ler­den ge­be­lik ön­len­miş olur.KONTRENDİKASYONLARI


Kombineoral kontraseptifler aşağıda belirlenen durumlarda kullanılmamalı; ilk kezkombine oral kontraseptif kullanırken aşağıdaki durumlardan herhangi biriningörülmesi halinde kullanım derhal durdurulmalıdır: Tromboz varlığı ya daöyküsü; bir tromboz prodromunun varlığı ya da öyküsü; damar tutulumlu diabetesmellitus; venöz veya arteriyal tromboz için risk oluşturan şiddetli veya çoksayıda faktörün varlığı bir kontrendikasyon oluşturabilir; şiddetli kara­ci­ğerhastalığı varlığı veya öyküsü; benign veya malign karaciğer tü­mö­rü varlığı yada öyküsü; eğer seks steroidlerinden etkileniyorsa genital organların veyamemelerin bilinen ya da şüpheli malign hastalıkları; tanı konmamış vajinalkanama; gebelik varlığı ya da şüphesi; bile­şim­deki maddelerden herhangibirine karşı aşırı duyarlık.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Laktasyon,miktarda azalmaya ve sütün bileşiminde değişikliğe yol açabileceğinden, kombineoral kontraseptif­ler tarafından etkile­ne­bilir. Bu yüzden emziren annebebeğini sütten kesinceye kadar kombine oral kontraseptif kullanımı genellikleönerilmemelidir.


YAN ETKİLER


Memede hassasiyet, ağrı, salgı; baş ağrısı, migren, libidoda değişiklikler, depresifduygu durumu, kontakt lense toleranssızlık, bulantı, kusma, vajinal salgıda değişiklikler,çeşitli deri hastalıkları, sıvı tutulumu, vücut ağırlığında değişiklik, aşırıduyarlılık reaksiyonu görülebilir.


ETKİLEŞMELER


Sekshormonlarının klirensinde artmayla sonuçlanan ilaç etk­i­leş­meleri, çekilme kanamalarınave oral kontraseptifin başarısızlığına neden olabilir. Bu etki hidantoinler,barbitüratlar, primidon, karbamazepin ve rifampisin ile gösterilmiştir.Okskarbazepin, topiramat, felbamat ve griseofulvin hakkında da kuşkular vardır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Drajeler, paketin üstünde gösterildiği yönde, hergün yak­laşıkaynı zamanda bir miktar suyla alınmalıdır. Birbirini izleyen 21 gün boyunca hergün bir draje alınır. Her bir sonraki pakete 7 günlük, sıklıkla çekilmekanamasının izlendiği, draje alınmayan dönemi takiben geçilir. Bu kanama ge­nellikleson drajenin alınmasını takiben 2.-3. gün başlar ve bir sonraki pa­ketebaşlandığında kesilmemiş olabilir. Eğer kullanıcı drajesini almakta 12 saattendaha az geç kalmışsa, kontra­septif koruyuculuk azalmaz. Hatırlanır hatırlanmazdraje alınmalı ve sonraki drajeler de her zamanki gibi alınmaya devamedilmelidir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


LO-OVRAL 21 DRAJE

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder