23 Mart 2010 Salı

Neorecormon şırınga

Epo­e­tin be­ta (Erit­ro­po­e­tin)


1000 IUx6 adet en­jek­si­yo­na ha­zır şı­rın­ga+6 adet271/2 iğ­ne 2000 IUx6 adet en­jek­si­yo­na ha­zır şı­rın­ga+6 adet 27G1/2 iğ­ne
5000 IUx6 adet en­jek­si­yo­na ha­zır şı­rın­ga+6adet 27G1/2 iğ­ne
ENDİKASYONLARI


Di­ya­li­ze gi­ren has­ta­lar­da kro­nik böb­rek yet­mez­li­ğiy­le iliş­ki­li ane­mi te­da­vi­si;pre-di­ya­liz has­ta­lar­da­ki semp­to­ma­tik re­nal ane­mi te­da­vi­si; do­ğumağı­rlı­ğı 750-1000 g ve ges­tas­yo­nel ya­şı 34 haf­ta­nın al­tın­da olan pre­ma­tü­rebe­bek­ler­de gö­rü­len ane­mi­nin ön­len­me­si; so­lid tü­mör­ler için pla­tin-ağır­lık­lıke­mo­te­ra­pi te­da­vi­si gö­ren ane­mi­ye eği­lim­li eriş­kin has­ta­lar­da ane­mi­nin ön­len­me­si ve te­da­vi­si; pre-do­nas­yon prog­ra­mın­da­ki hasta­lar­danalı­nan oto­log kan mik­ta­rı­nı ar­tır­mada kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARI


Hi­per­tan­si­yo­nu zor kont­rol edi­le­bi­len­ler­de veila­ca kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. “Oto­logkan mik­ta­rı­nı ar­tır­ma” en­di­kas­yo­nun­da, te­da­vi­den ön­ce­ki ay­da mi­yo­karden­fark­tü­sü ve­ya in­me ge­çir­miş has­ta­lar­da, ka­rar­sız an­ji­na pek­to­rishas­ta­la­rın­da ve­ya de­rin ve­nöz trom­boz ris­ki ta­şı­yan­lar­da (ve­nöztrom­bo­em­bo­lik has­ta­lık öy­kü­sü olan­lar) kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Ref­rak­ter ane­mi­de, epi­lep­si, trom­bo­si­toz ve kro­nikböb­rek yet­mez­li­ğin­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Sağ­lık­lı bi­rey­lerta­ra­fın­dan ila­cın ha­ta­lı uy­gu­lan­ma­sı pa­ket hüc­re vo­lü­mü­nü aşı­rıde­re­ce­de ar­tı­ra­bi­lir. Bu, ya­şa­mı teh­li­ke­ye so­kan kar­di­yo­vas­kü­lersis­tem komp­li­kas­yon­la­rı­na yol aça­bi­lir. Ge­be­lik ve em­zir­me dö­ne­mindete­ra­pö­tik ko­şul­lar­da po­tan­si­yel ris­kin mi­ni­mal ol­du­ğu dü­şü­nül­mek­te­dir.


YAN ETKİLER


Kan ba­sın­cı­nın art­ma­sı ve­ya mev­cut hi­per­tan­si­yo­nunağır­laş­ma­sı görülebilir. Nor­mal ko­şul­lar­da kan ba­sın­cı nor­mal ve­yadü­şük olan has­ta­lar­da da en­se­fa­lo­pa­ti­ye ben­zer semp­tom­lar (baş ağ­rı­la­rı,kon­füz­yon ha­li, du­yu­sal-mo­tor bo­zuk­luk­lar -ko­nuş­ma ve yü­rü­me bo­zuk­lu­ğugi­bi- ve to­nok­lo­nik nö­bet­ler gö­rü­le­bi­lir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Ba­zı ol­gu­lar­da aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rıgöz­len­di­ğin­den, ilk do­zun tıb­bi gö­ze­tim al­tın­da uy­gu­lan­ma­sı öne­ri­lir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder