21 Mart 2010 Pazar

Navelbine 50 mg flakon

» Antineoplastik


Etken Maddesi
Vinorelbin


NAVELBINE 50 MG FLAKON

İthal, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Vinorelbin tartarat…………………………………………………….13.85 mg (Vinorelbine eşdeğer miktar…………………………………10.00 mg) Enjeksiyonluk su (1 flakon için gerekli miktarda)…1 ml Vinorelbin tartarat…………………………………………………….69.25 mg (Vinorelbine eşdeğer miktar…………………………………50.00 mg) Enjeksiyonluk su (1 flakon için gerekli miktarda)…5 ml


ENDİKASYONLARI


NAVELBINE (Viinorelbin), küçük hücreli olmayan akciğer kanseri ve metastatik meme kanserinde endikedir


KONTRENDİKASYONLARI


Hamilelerde, emziren annelerde ve ciddi hepatik yetmezliği olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır


UYARILAR & ÖNLEMLER


NAVELBINE, intravenöz yoldan kullanılmalıdır. Tedavi hematolojik gözetim altında yapılmalı, her enjeksiyon öncesi hemoglobin seviyesi, lökosit ve granülasit sayımları yapılmalıdır. -Granülositopeni durumunda (> 2000/mm3), granülosit sayısı normale dönene kadar enjeksiyona ara verilmeli ve hasta gözetim altında tutulmalıdır. -Hepatik yetersizlik durumunda doz azaltılmalıdır. -Renal yetmezlik durumundaki etkisi hakkında çalışma bulunmadığından, tedaviye başlamadan önce renal fonksiyonların kontrolünde yarar vardır. -İlacın basınç nedeniyle fışkırması sonucu göze kaçmasından sakınılmalıdır. Ciddi iritasyon ve kornea ülserasyonuna sebep olabilir (Kullanım şekli ve dozu kısmına bakınız). -Şua bölgesine karaciğer dahilse, NAVELBINE radyoterapi ile aynı zamanda uygulanmamalıdır.


YAN ETKİLER


Hematolojik toksisite, doz sınırlayıcı toksisite granülositopenidir (önlemler kısmına bakınız). Orta şiddette anemi görülebilir. Nörotoksisite, periferal olarak genelde derin tendon reflekslerinin ortadan kalkması ile sınırlıdır. Parastezi görülmez, uzun süreli tedavi sonrası alt eklemlerde zayıflık oluşabilir. Sindirim otonom sinir sistemi ile ilgili olarak, ana bulgu, kabızlığa yol açan paresidir, nadiren paratilitik ileus görülebilir. Gastrointestinal toksisite, kabızlık (nötrotoksisite kısmına bakınız), tekrar oranı düşük bulantı ve kusma görülebilir. Bronkopulmoner toksisite, diğer vinka-alkaloidler gibi dispne ve bronkospazm yapabilir, bu reaksiyonlar genellikle enjeksiyonu takip eden birkaç dakika veya saat içerisinde ortaya çıkabilir. Diğer yan etkiler, tedrici olarak hafif alopesi, çene ağrıları görülebilir. İntravenöz enjeksiyon sırasında ilacın ekstravazatasyonu, nekroza neden olan lokal reaksiyonlara yol açabilir (dozaj ve uygulama kısmına bakınız).


ETKİLEŞMELER


En sık kullanılan NAVELBINE, sisplatin kombinasyonunda ürünün farmokokinetik parametrelerini değiştirici bir reaksiyona rastlanmamıştır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Sadece intravenöz yoldan kullanılır. - Monoterapide, normal doz haftada bir uygulanan 25-30 mg/m2’ dir. - Kombine kemoterapide, doz ve uygulama soklığı takip edilecek protokole göre belirlenir. Enjekte edilecek doz, serum fizyolojik içerisinde seyreltilerek (125 ml gibi), kısa süreli verilmelidir (15-20 dakika). Enjeksiyonu takiben damar, serum fizyolojik ile temizlenmelidir. - Hepatik yetersizlik durumanda doz azaltılmalıdır. - Renal yetmezlik durumunda kullanımı için önlemler kısmına bakınız. NAVELBINE enjeksiyonunu başlamadan önce, iğnenin vene tam olarak sokulduğundan emin olunmalıdır. İntravenöz uygulama sırasında ilacın çevre dokulara yayılması durumunda, ciddi iritasyon görülebilir. Bu koşulda enjeksiyon durdurulmalı ve kalan kısmı başka bir vene verilmelidir. - Kaza ile göze teması söz konusu ise, gözler derhal su veya izotonik çözelti ile yıkanmalıdır. DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ: Ciddi granülasitopeni sonucu, hayati prognozu etkileyebilecek enfeksiyon riski söz konusu olabilir.


İlaç Fiyatı 186.98 YTL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* NAVELBİNE 10 MG FLAKON
* NAVELBİNE 30 MG 1 YUMUŞAK KAPSÜL
* NAVELBİNE 20 MG 1 YUMUŞAK KAPSÜL

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder