23 Mart 2010 Salı

» H2 Reseptör Antagonist

Mi­tok­sant­ron


ENDİKASYONLARI


.:İler­le­mişme­me kan­se­ri, non-Hodg­kin len­fo­ma, ye­tiş­kin­le­rin akut non­­len­fo­si­tiklö­se­mi­le­rin­de (ANLL), pri­mer ka­ra­ci­ğer kan­se­ri ve over kan­se­rin­deen­di­ke­dir.


KONTRENDİKASYONLARI


Mi­tok­sant­ro­nakar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­anlarda kont­ren­di­ke­dir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Mi­tok­sant­ron si­to­tok­sik birilaç ol­du­ğun­dan, an­ti­ne­op­las­tik ilaç­lar­la te­da­vi ko­nu­sun­da de­ne­yim­liuz­man he­kim­ler­ce ya da on­la­rın gö­ze­ti­min­de kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­neldu­ru­mu bo­zuk ya da ke­mik ili­ği dep­res­yo­nu olan has­ta­lar­da bü­yük birdik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ay­nı ku­ral cid­di ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ğiolan has­ta­lar için de ge­çer­li­dir. Mi­tok­sant­ron has­ta­ya ve­ri­li­şin­denson­ra­ki 24 sa­at için­de id­ra­ra ma­vi-ye­şil renk ve­re­bi­le­ce­ğin­den,bu ko­nu­da has­ta­lar bil­gi­len­di­ril­me­li­dir. Mi­tok­san­t­ron ge­be­ler­dekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. İla­cın kul­la­nı­mı sı­ra­sın­da ve te­da­vi­nin bi­ti­min­denson­ra en az 6 ay sü­rey­le ge­be ka­lın­ma­sın­dan sa­kı­nıl­ma­sı ko­nu­sun­daeş­ler uya­rıl­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nı­mı ge­re­ki­yor­sa,em­zir­me­ye son ve­ril­me­li­dir.


YAN ETKİLER


Öne­ri­lendoz­lar­da ve­ril­me­siy­le dü­şük dü­zey­de bir lö­ko­pe­ni bek­le­nme­li­dir.Trom­bo­si­to­pe­ni olu­şa­bi­lir, ane­mi ise da­ha na­dir­dir. İler­le­miş me­mekan­se­ri ve len­fo­ma­lar­da, mi­tok­sant­ro­nun 21 gün­de bir uy­gu­lan­ma­sıy­laen sık or­ta­ya çı­kan yan et­ki­ler bu­lan­tı ve kus­ma­dır. Di­ğer bir yan et­ki­sialo­pe­si olup, ge­nel­lik­le ha­fif sey­re­der ve te­da­vi­nin ke­sil­me­siy­lebir­lik­te dü­ze­lir. Da­ha na­dir bil­di­ri­len yan et­ki­ler­se ame­no­re, iş­tah­sız­lık,ka­bız­lık, is­hal, disp­ne, yor­gun­luk ha­li, ateş, gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma,sto­ma­tit/mu­ko­zit gi­bi du­rum­lar­dır.


ETKİLEŞMELER


Di­ğer an­ti­ne­op­las­tik ilaç­lar­lakom­bi­ne te­da­vi du­ru­mun­da da­ha şid­det­li tok­sik et­ki­ler (özel­lik­lear­tan mi­ye­lo­tok­sik ve kar­di­yo­tok­sik et­ki­ler) bek­len­me­li­dir. Mi­tok­sant­ron,ay­nı en­füz­yon çö­zel­ti­si için­de baş­ka hiç­bir müs­tah­zar­la ka­rış­tı­rıl­ma­ma­lı­dır


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


İler­le­miş me­me kan­se­ri, non-hodg­kin len­fo­ma ve he­pa­to­ma­da, öne­ri­len baş­lan­gıç do­zu 21 gün­debir tek­rar­la­na­bi­len tek IV doz şek­lin­de 14 mg/m2’dir. Da­haön­ce­ki te­da­vi ya da ge­nel du­rum bo­zuk­lu­ğu ne­de­niy­le ke­mik ili­ğire­zer­vi dü­şük has­ta­lar­da baş­lan­gıç do­zu­nun 12 mg/m2 ol­ma­sıöne­ri­lir. İz­le­yen doz­la­rın ve­ri­liş za­ma­nı ve mik­ta­rı kli­nik du­ru­magö­re de­ğer­len­di­ril­me­li­dir. 21 gün için­de lö­ko­sit ve trom­bo­sit değ­er­le­rinor­ma­le dön­müş­se ön­ce­ki doz tek­rar­la­na­bi­lir. Akut non-len­fo­si­tik lö­se­mi(ANLL): Tek ajan ola­rak; re­mis­yo­nun baş­la­ma­sı için öne­ri­len doz gün­lüktek IV doz şek­lin­de 5 gün ar­ka ar­ka­ya 12 mg/m2’dir (top­lam 60mg/m2).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder