28 Mart 2010 Pazar

Nidazol ped 50 mg sol.

» Antiprotozoal, Anaerobik


Etken Maddesi
Metronidazol


NIDAZOL PED 50 MG SOL.


Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


500mgMetronidazolFilm tablet 1250mgMetronidazolFilm tablet 1


ENDİKASYONLARI


Nidazol protozoal enfeksiyonların tedavisinde, anaerob bakteriyel enfeksiyonların profilaksisi ve tedavisinde kullanılır. Ayrıca bakteriyel vaginosis, akut nekrozitan ülseratif gingivit, periodontit ve psödomembranöz kolitler gibi spesifik bakteriyel enfeksiyonlarda da nidazol kullanılır. Amebiyazda ve bütün Entamoeba histolytica enfeksiyonlarında amebisit etki gösterir. Ancak amebik karaciğer absesinin metronidazol ile tedavisi, iltihabın drenaja ya da aspirasyona olan ihtiyacını ortadan kaldırmaz. İntraabdominal enfeksiyonlar, jinekolojik enfeksiyonlar, kemik ve eklem enfeksiyonları, merkezi sinir sistemi enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları, cilt ve cilt yapısı enfeksiyonlarında endikedir. Diğer enfeksiyonlar: Hepatik ensefalopati Crohn hastalığı Antibiyotiğe bağlı psödomembranöz kolit.


KONTRENDİKASYONLARI


Metronidazol veya diğer nitroimidazol türevlerine aşırı duyarlığı olanlarda ve hamileliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Düşük dozda ve kısa süre kullanıldığında periferik nöropati ve konvülsif nöbetler enderdir. Yüksek dozda ve uzun süre kullanan hastalar dikkatle izlenmelidir. Anormal nörolojik belirtiler görülmesi halinde yarar-zarar değerlendirilmesine göre tedavinin kesilmesi veya devamına karar verilmelidir. Merkezi sinir sistemi hastalığı olanlara metronidazol ihtiyatla verilmelidir. Metronidazolle tedavi sırasında bilinen veya teşhis edilmemiş kandidiyaz vakaları daha belirgin hale geldiğinden, antifungal bir ilaçla tedavi gerekebilir. Metronidazol ile tedavi edilen hastaların yaklaşık %12 sinde gastrointestinal sistemle ilgili istenmeyen reaksiyonların geliştiği rapor edilmektedir. Bu tip yan etkiler, genellikle tedavi sırasında vücut ilaca kendini adapte ederken kaybolmaktadır. Ancak, bu tip yan etkiler eğer tedavi sırasında kaybolmaz, devamlılık gösterir yada tahammül edilemez olur ise hekim tarafından hastanın ve hastalığın özel durumuna göre değerlendirme yapılarak tedavinin devamına ya da kesilmesine karar verilir. Gastrointestinal yan etkiler görülmesi halinde ya da tedavinin başlangıocından itibaren gastrointestinal yan etkileri en aza indirmek için ilaç yemeklerle veya muhtelif gıdalarla birlikte alınmalıdır. Trikomoniyaz tedavisinde enfeksiyonun nüksünü önlemek için eşlerin her birinin metronidazol ile aynı zamanda tedavi edilmeleri ve prezervatifsiz cinsel temastan kaçınmaları önerilir. Metronidazol plasentayı geçip hızla fetal dolaşıma girer. İnsan dozlarının 5 katı dozlarda hayvanlarda feltilitede azalma veya fetusa zararlı bir etki tespit edilmemiştir. Hamilelerde gerekmedikçe kesinlikle kullanılmamalıdır. Sütle, plazmadakine benzer konsantrasyonlarda salgılanır ve burada yarı ömrü 9-10 saattir emziren annelerde emniyeti kesinleşmemiştir. Emziren anneler bu ilacı aldıkları süre ve ilacın kesilmesini izleyen 24-48 saat boyunca emzirmeyi kesmelidirler. Ağır karaciğer hastalığı olanlarda metronidazolün metabolizması yavaşladığından metronidazol ve metabolitleri vücutta birikebilir. Tavsiye edilen mutad dozların altında dozlamaya gidilmeli ve hasta yakından izlenmelidir. Metronidazolün biriken metabolitleri diyalizle süratle uzaklaştırılabildiğinden anürik hastalarda metronidazol dozunun özellikle azaltılmaması önerilir.


YAN ETKİLER


Metronidazole tahammül iyidir. Ancak baş ağrısı, gastrointestinal irritasyon ve metalik tat yaygındır. Seyrek olarak uyuşukluk, döküntüler ve koyu renkli idrar görülebilir. Kullanım süresine ve doza bağlı olarakaşağıdaki yan etkiler görülebilir: Merkezi sinir sistemi: Periferik nöropati, baş ağrısı, uykusuzluk, depresyon, baş dönmesi, koordinasyon bozukluğu, konfüzyon, ataksi, irritabilite, yüksek dozda veya uzun süre kullanıldığında toksikensefalopati. Gastrointestinal sistem: Bulantı, iştahsızlık, ender olarak kusma, diyare, epigastrik sıkıntı, abdominal kramplar, kavızlık, proktit, keskin ve hoş olmayan metalik tat, glossit, stomatit. Hematoloji: Reversibi nötropeni (lökopeni) Renal-genitoirüner: Disüri, sistit, poliüri, idrar tutamama, pelvik basınç hissi, koyu kırmızı-kahverengi idrar. Aşırı duyarlık: Ürtiker, eritemanöz kızartılar, ateş basması, nazal konjesyon, ağız kuruluğu, ateş.


ETKİLEŞMELER


Metonidazol, warfarin ve kumarin grubu oral antikoagülanların etkisini artırır. Fenobarbital, fenitoin gibi mikrozomal karaciğer enzimleriniindükleyen ilaçlar metronidazolün eliminasyonunu artırır ve düşük plazma seviyelerine neden olur. Simetidin gibi mikromozal karaciğer enzim aktivitesini azaltan ilaçlar metronidazolün plazma yarı-ömrünü uzatabilirler. Nidazol ile tedavi sırasında ve tedaviden sonra bir gün süre ile alkol alınmamalıdır. Disülfirama karşı görülenlere benzer reaksiyonlar görülür. Disülfiramla aynı anda kullanılmamalıdır. SGOT ce SGPT için yapılan kimyasl analizleri etkileyebilir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Gastrointestinal irritasyonu azaltmak için yemeklerle birlikte alınmalıdır. Trikomoniyaz: 1 Günlük tedavi: 2 g Metronidazol bir defada veya iki eşit dozda bölünerekuygulanır. 7 Günlük tedavi: Günde 3 defa 250 mg 7 gün süreyle uygulanır. 7 Günlük tedavi ile, 1 günlük tedaviye göre daha hızlı iyileşme sağlanır. Ancak 1 günlük tedavi ile daha iyi uyum sağlanır. Zorunlu olarak hamilelerde ikinci veya üçüncü trimesterde kullanılma durumunda, yüksek serum düzeyi fetüsü etkileyeceğinden 7 günlük doz tedavisi uygulanmalıdır. Tedavinin tekrarı gerektiğinde kürler arasının 4-6 hafta olması, uygun laboratuvar testleriyle trikomonadların varlığının saptanması ve tedaviden önce ve sonra lökosit sayımı yapılması önerilir. Giyardiyaz: Günde 1 defa 2 gr. 3 gün süre ile veya günde 3 defa 250-500 mg 5-7 gün süre ile uygulanır. Amebiyaz: Akut intestinal amebiyazda günde 3 defa 750 mg; Amebik karaciğer absesinde günde 500-750 mg 5-10 gün süre ile uygulanır. Çocuklarda günde toplam 35-50 mg/kg üçe bölünmüş dozlar halinde 10 gün süre ile uygulanır. Balantidiyaz: Günde 3 defa 750 mg 5-6 gün süre ile uygulanır. Anaerob Bakteriyel Enfeksiyonlar: Günde toplam 4 gr'ı aşmamak üzere her 6 saatte bir 7.5 mg/kg 7 gün veya daha uzun süre ile uygulanır. Enflamatuvar barsak hastalığı: Günde 4 defa 500 mg. Antibiyotik nedenle psödomembranöz kolit veya ishal: Günde 3-4 defa 500 mg. Gardnerella vaginalis'e bağlı vajinit: Günde 2 defa 500 mg 7 gün süreyle uygulanır. Doz aşımı :15 g'a kadar tek oral dozların intihar amacıyla veya kazara alındığı bildirilmiştir. Bulantı, kusma ve ataksi gibi belirtiler görülmüştür. Nidazol ile zehirlenmede kullanılabilecek özel bir antidot yoktur. Semptomatik destekleyici tedavi uygulanır.


İlaç Fiyatı 1.2 YTL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* NIDAZOL 250 MG 20 TABLET
* NIDAZOL 500 MG 20 F.TABLET
* NIDAZOL 5 ML 200 MG 100 ML SOLÜSYON
* NIDAZOL 5 ML 200 MG 100 ML SOLÜSYON
NIDAZOL IV %05 500 MG 100 ML SOLÜSYON(SETSİZ)
* NIDAZOL IV 100 ML SOLÜSYON(SETLİ)
* NIDAZOL-M 500 MG 500 MG 14 VAJ.TABLET
İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* METRAJIL 250 MG 20 TABLET
* ROZA 30 GR JEL
* FLAGYL 500 MG 20 FILM TABLET
* METRAZOL 5 MG 125 ML SUSPANSİYON
* FLAGYL %4 120 ML SUSPANSİYON

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder