31 Mart 2010 Çarşamba

noksif 10 tablet

» Antibakteriyel

FORMÜLÜ

400mgEnoksasinFilm tablet 1

ENDİKASYONLARI

Duyarlı Staph. aureus, Staph. epidermidis, E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Morganella, Proteus, Providencia, Salmonella, Serratia, Shigella, Y. enterocolitica, Pseudomonas aeruginosa, Campylobacter, H. influenzae, Acinetobacter Alcaligenes faecalis, Aeromonas, Neissena, Bordetella, Branhamelia, Listeria ve Ureaplasma gibi mikroorganizmaların neden olduğu; alt solunum yolu enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, otitis media, shigellosis, ürogenital enfeksiyonlar gibi enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

Gebelerde, laktasyonda, ergenlik dönemi öncesi çocuklarda ve gençlerde kontrendikedir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Renal yetmezliği olanlarda doz ayarı yapılmalıdır. Alkolle birlikte kullanılmaz. Oluşabilecek uyuşukluk nedeniyle hastalar uyarılmalıdır. Kesin gerekli görüllmedikçe konvülsiv hastalıklarda kullanılmaz. Teofilin, kahve ve fenbufenle birlikte kullanılmaz.

YAN ETKİLER

Bulantı, kusma, baş dönmesi, hazımsızlık, baş ağrısı ve deri döküntüsü gibi yan etkiler görülebilir.

ETKİLEŞMELER

Ketokonazolün metabolizmasını etkileyen ilaçlar: Ketokonazol ile birlikte kullanılan rifampisin, rifabütin, karbamazepin, izoniyazit ve fenitoin gibi enzim indükleyicileri ketokonazolün biyoyararlılığını oldukça düşürür. Gastrik asiditeyi etkileyen ilaçlar için 'Uyarılar/Önlemler' bölümüne bakınız. Ritonavir birlikte kullanıldığında ketokonazolün biyoyararlılığını arttırır. Bu sebeple beraber alındığında ketokonazol dozu düşürülmelidir. Ketokonazolün diğer ilaç metabolizmaları üzerine etkileri: Ketokonazol, özellikle CYP 3A sınıfı olmak üzere bazı karaciğer P450 grubu enzimlerini inhibe ettiğinden, aynı anda kullanılan, metabolizması bu enzimlere bağlı olan ilaçların eliminasyonu azalabilir. Ketakonazolle birlikte kullanılan bu ilaçların kan düzeylerinin yükselmesinin, yan etkiler de dahil olmak üzere bu ilaçların etkilerinin artması ve/veya uzaması ile ilgili olduğu görülmüştür. Ciddi ilaç etkileşmelerine neden olabilecek ilaçların bilinen örnekleri (ketokonazol tedavisi sırasında kullanılmaması gereken ilaçlar): · Terfenadin, astemizol, sisaprid, triazolam, oral midazolam, kinidin, pimozid ve simvastatin ile lovastatin gibi CYP3A4 metabolize HMG-CoA redüktaz inhibitörleri. Bu ilaçların plazma seviyeleri, etki veya yan etkileri gözlenmelidir. Ketokonazolle beraber alındıklarında, gerektiğinde, ketokonazol dozajı düşürülmelidir. · Oral antikoagülanlar. · İndinavir ve sakinavir gibi HIV proteaz inhibitörleri. · Vinca alkaloid, büsülfan ve dosetaksel gibi bazı antineoplastik ilaçlar. · Dihidropiridin ve olası verapamil gibi CYP3A4 metabolize kalsiyum kanal blokerleri. · Bazı imünosüpresif ilaçlar: siklosporin, takrolimus. · Diğerleri: digoksin, karbamazepin, büspiron, alfentanil, sildenafil, alprazolam, midazolam IV, rifabütin, metil prednisolon ve trimetreksat. Alkolle birlikte kullanıldığında, çok az sayıda hastada kızarma, döküntü, periferik ödem, bulantı ve başağrısı ile karakterize olan disülfiram benzeri reaksiyon görüldüğü bildirilmiştir. Bu belirtilerin tamamı birkaç saat içinde düzelmiştir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

2x1 tablet/gün dozda kullanılır. Tedavi süresi 7-14 gündür. Gonore tedavisinde tek doz 400 mg kullanılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder