31 Mart 2010 Çarşamba

norcuron 10 mg 10 flakon

» Nöromüsküler bloker


FORMÜLÜ


24.5 mgMannitolAmpul 15 mlEnjeksiyonluk suFlakon8.3 mgSitrik asitAmpul 120.75 mgSitrik asitFlakon4 mgVerkuronyum bromürAmpul 16.5 mgDisodyum fosfatAmpul 110 mgVerkuronyum bromürFlakon16.25 mgDisodyum fosfatFlakon170 mgMannitolFlakon1 mlEnjeksiyonluk suAmpul 1


ENDİKASYONLARI


Nondepolarizan nöromusküler blokaj yapar. ampul formu anestezi sırasında iskelet kasının gevşetilmesinde kullanılır. flakon formu genel anestezide endotrakeal entübasyonu kolaylastırmak ve ameliyat sırasında iskelet kası gevşemesini sağlamak için kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARI


Veküronyum'a veya bromür iyonlarına karşı daha önceden bilinen anafilaktik reaksiyon.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Norcuron, ilacın etkilerini bilen tecrübeli anestezistler tarafından ya da onların denetimlerinde kullanılmalıdır. İlaç, entübasyon, suni solunum, oksijen tedavisi olanakları ve antagonistlerin bulunmadığı koşullarda uygulanmamalıdır.
- Nöromusküler blokun izlenmesi için bir periferik sinir stimülatörü kullanılması önerilmektedir.
- Nöromusküler hastalığı olanlarda, aşırı şişman vakalrda ve poliomiyelitten sonra Norucuron dikkatle uygulanmalıdır.
Myastenia gravis ve miyastenik sendrom (Eaton-Lambert)vakalarında küçük dozlarda verilecek Norcuron derin etkilere yol açabilir. Bu vakalarda Norcuron azami dikkatle ve çok küçük dozlarda kullanılmalıdır.
- Böbrek yetersizliği vakalarında Norcuron kullanımı önerilmektedir. Çünkü bu vakalarda Norcuron, nöromusküler blok ve iyileşme süresinde sadece çok hafif bir uzamaya yol açmaktadır.
- Karaciğer ve safra yolları hastalıklarında Norcuron dozunun azaltılması gerekebilir.
- Hipotermi altında yapılan ameliyatlarda Norcuron 'un nöromüsküler blokaj yapıcı etkisi uzar.
Norcuron'un etkisini arttırabilecek durumlar; Hipokalemi (örneğin şiddetli kusm, diyare, dijitalizasyon ve diüretik tedavi sonrasında) hipermagnezemi, hipokalsemi (masif transfüzyonlardan sonra), hipoproteinemi, dehidratasyon, asidoz, hiperkapni, kaşeksi. Bu nedenle elektrolit bozuklukları, kan pH 'ındaki sapmalar ve dehidratasyon derhal düzeltilmelidir.
- Panküronyum bromür, d-tübokürarin ve diğer non-depolarizan nöromüsküler bloke edici ajanlar gibi, Norcuron da parsiyel tromboplastin zamanı ve protrombin zamanında kısalmaya neden olabilir.
Gebelikte uygulama:hayyvanlar üzerinde deneme yapılmamaıştır. Hamileleikte uygulandığında fetusa zarar verip vermediği ve doğurganlık kapasitesi üzerine etkisi olup olmadığı henüz bilinmemektedir. Norcuron gebeler üzerinde ancak hekimin gerekli gördüğü durumlarda, alınacak yarar risklerden fazla ise uygulanabilir.


YAN ETKİLER


Kardiyovasküler:Norcuron 'un önemli kardiyovasküler yan etkisi yoktur., arteryel kan basıncını ve kalp atım hızını etkilemez. Vagolitik ve ganglion bloke edici özelliği yoktur.Oftalmik:Norcuron, oftalmik cerrahi için uygundur. İntraoküler basıncı değiştirmez.Hisatmin salgılanması ve anafilaktik reaksiyonlar: Genelde, nöromusküler blok yapan ajanlara karşı anafilaktik reaksiyonlşar bildirilmiştir. Her nekadar Norcuron'la böyle bir etkiye çok nadiren rastlanırsa bile sanki, sanki olacakmış gibi alınması gereken önlemler ihmal edilmemelidir.Özellikle, daha önceden nöromusküler blok yapan ajanlara karşı anafilaktik reaksiyonu olduğu bilinen vakalarda çok dikkatli davranılmalıdır; çünk nöromusküler blok yapıcı ajanlar arasında çapraz allerjik reaksiyon bildirilmiştir. Intradermal enjeksiyon deneyleri Norcuron'un lokal eritematöz reaksiyona ve lokal histamin salgılanmasına bağlı kaşıntıya yol açmak bakımından en zayıf nöromusküler blokerlerden olduğunu göstermiştir. İnsanlar üzerinde yapılan kontrollü deneylerde Norcuron uygulandıktan sonra plazma histamin düzeyinde önemli bir artış görülmemiştir.


ETKİLEŞMELER


Aşağıda sırlanan ilaçların non-depolarizan nöromusküler blok yapıcı maddelerin aktivitelerinin şiddetini ve/veya süresini etkiledikleri gösterilmiştir. - Etkiyi arttıranlar:Anestezik Maddeler:Halotan, eter, enfluran, isofluran, metoksifluran, siklopropan, tiyopenton, metoheksital, ketamin, fentanil, gammahidroksibütirat, etomidat, propanidid.Diğer non-depolarizan kas gevşeticiler, süksametonyumdan sonra uygulanması, aminoglikozid ve polipeptid antibyotikler, diüretikler, betadrenerjik blok yapıcı ajanlar, imidazol, metronidazol.-Etkiyi azaltanlar:Neostigmin, edrofonyum, pridostigmin, ayrıca Norcuron'un kortikosteroidler, noradrenalin, azatioprin, teofilin KCl, NaCl, CaCl2 kullanımından sonra verilmesi- Değişken etki oluşturanlar: Norcuron uygulamasından sonra kullanılan depolarizan kas gevşeticileri; nöromüsküler blokaj etkisini arttırabilir ya da azaltabilirler.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Norcuron intravenöz yolla uygulanır. kullanmadan önce flakon muhteviyatına 5 ml enjeksiyonluk su eklenerek her ml'sinde 2 mg veküronyum bromür bulunan, pH 4 olan bir izotonik solüsyon elde edilir. Norcuron 'u diğer ilaçlarla aynı şırıngada karıştırmak veya "Norcuron ile kullanılabilecek eriyikler" bölümünde sıralanan eriyiklerin dışında kalan solüsyonlarla karıştırılarak intravenöz infüzyon için kullanmak tavsiye edilmemektedir.Entübasyon ve entübasyonu izleyen cerrahi girişimler için Norcuron dozları:- Entübasyon dozu:0.08 -0.10 mg/kg(*)( 90-120 saniyede iyi- mükemmel arası entübasyon koşulları gerçekleşir.)Süksametonyum ile entübasyon yapıldıktan sonra başlangıç Norcuron dozu: 0.03 -0.05 mg/kg(*) Eğer entübasyon için süksametonyum kullanılırsa, Norcuron'un uygulanımı, süksametonyum yaptığı nöromusküler bloktan hasta kurtulana kadar geciktirilmelidir.Ek dozlar :0.03 -0.05 mg/kg (*)(*) Obes hastalarda bu dozların azaltılması önerilmektedir. Nöromuküler blok yapıcı ajanların dozlarını hesaplarken aşağıdaki faktörlerin gözönüne alınması gerekmektedir. Kullanılan anestezi tekiniği, anestezi öncesinde veya anestezi sırasında kullanılan ilaçlarla etkileşim olasılığ,i hastanın bireysel özellikleri.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* NORCURON 4 MG 10 AMPUL

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder