30 Mart 2010 Salı

Nobacter

» Antiseptik

FORMÜLÜ

%1TriklorokarbanilidSabun

ENDİKASYONLARI

Akne, kaşıntılı deri iltihabı, kronik ekzema, Pitriasis scalp, pitriasis versicolor ve sivilcelerde endikedir

UYARILAR & ÖNLEMLER

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım için İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler bölümüne bakınız.
Düşük gastrik asidite: Gastrik asidite düştükçe absorpsiyonda azalma görülür. Asit nötrleştirici ilaçlar da (örneğin alüminyum hidroksit) alan hastalar Nizoral aldıktan en az 2 saat sonra bu ilaçları almalıdırlar. Bazı AIDS hastalarında olduğu gibi aklorhidri görülen hastaların veya asit salgısını önleyici ilaç alan hastaların Nizoral'i asitli bir içecekle almaları tavsiye edilir. Bazen transaminaz ya da alkali fosfatazlarda hafif geçici asemptomatik yükselme görülebilir.
Bu asemptomatik reaksiyon zararsız olup tedavinin kesilmesine gerek yoktur ancak bu hastalar takip edilmelidir. 2 haftadan uzun sürecek olan Nizoral tedavilerinde karaciğer fonksiyonları kontrol edilmelidir (tedaviden önce, tedavi başladıktan 2 hafta sonra ve daha sonra birer ay arayla). Uzun süreli Nizoral tablet tedavisi gören hastalarda ateşle birlikte aşırı yorgunluk, idrar renginde koyulaşma, açık renk dışkı veya sarılık gibi karaciğer hastalığı belirtilerinin ortaya çıkıp çıkmadığı kontrol edilmelidir. Hastanın 50 yaşından büyük kadın olması, eskiden geçirilmiş karaciğer hastalığı, bilinen ilaç entoleransı, uzun süreli ketokonazol tedavisi ve birlikte karaciğeri baskılayan başka bir ilacın kullanılıyor olması, hepatit riskini arttıran faktörlerdir. Bu arada karaciğer hastalığı bulguları saptanırsa tedavi sonlandırılmalıdır.
Uzun tedavi dönemi gerektiren ve hayatı tehdit edici nitelikte olmayan hastalıklarda, ketokonazol kullanımı öncesi bir risk/yarar değerlendirmesi yapılmalıdır. Günde 400 mg veya daha yüksek dozlarda Nizoral kullanan gönüllülerde, ACTH uyarısına karşı oluşan kortizol yanıtında azalma olduğu görülmüştür. Bu nedenle, sürrenal yetmezliği olan veya sürrenal işlevleri sınırlı olan hastalarda ve uzun süre stres altında olan hastalarda (büyük operasyon geçiren, yoğun bakımda olan hastalar) sürrenal fonksiyonları kontrol edilmelidir.
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım: Nizoral, farelerde 80 mg/kg dozunda kullanıldığında sindaktiliye neden olmaktadır. Nizoral tabletin gebelikte kullanımı ile ilgili olarak yapılmış bir çalışma yoktur. Bu nedenle, sağlaması olası bulunan yarar, fetüste meydana gelebilecek zarar riskinin üzerinde olmadıkça gebelikte kullanılmamalıdır. Nizoral, anne sütüne geçtiğinden, tedavi süresince annelerin emzirmemesi önerilir.
Araç ve Makina Kullanmaya Etkisi: Herhangi bir etkisi gözlenmemiştir.

ETKİLEŞMELER

Ketokonazolün metabolizmasını etkileyen ilaçlar: Ketokonazol ile birlikte kullanılan rifampisin, rifabütin, karbamazepin, izoniyazit ve fenitoin gibi enzim indükleyicileri ketokonazolün biyoyararlılığını oldukça düşürür. Gastrik asiditeyi etkileyen ilaçlar için 'Uyarılar/Önlemler' bölümüne bakınız. Ritonavir birlikte kullanıldığında ketokonazolün biyoyararlılığını arttırır. Bu sebeple beraber alındığında ketokonazol dozu düşürülmelidir. Ketokonazolün diğer ilaç metabolizmaları üzerine etkileri: Ketokonazol, özellikle CYP 3A sınıfı olmak üzere bazı karaciğer P450 grubu enzimlerini inhibe ettiğinden, aynı anda kullanılan, metabolizması bu enzimlere bağlı olan ilaçların eliminasyonu azalabilir. Ketakonazolle birlikte kullanılan bu ilaçların kan düzeylerinin yükselmesinin, yan etkiler de dahil olmak üzere bu ilaçların etkilerinin artması ve/veya uzaması ile ilgili olduğu görülmüştür. Ciddi ilaç etkileşmelerine neden olabilecek ilaçların bilinen örnekleri (ketokonazol tedavisi sırasında kullanılmaması gereken ilaçlar): · Terfenadin, astemizol, sisaprid, triazolam, oral midazolam, kinidin, pimozid ve simvastatin ile lovastatin gibi CYP3A4 metabolize HMG-CoA redüktaz inhibitörleri. Bu ilaçların plazma seviyeleri, etki veya yan etkileri gözlenmelidir. Ketokonazolle beraber alındıklarında, gerektiğinde, ketokonazol dozajı düşürülmelidir. · Oral antikoagülanlar. · İndinavir ve sakinavir gibi HIV proteaz inhibitörleri. · Vinca alkaloid, büsülfan ve dosetaksel gibi bazı antineoplastik ilaçlar. · Dihidropiridin ve olası verapamil gibi CYP3A4 metabolize kalsiyum kanal blokerleri. · Bazı imünosüpresif ilaçlar: siklosporin, takrolimus. · Diğerleri: digoksin, karbamazepin, büspiron, alfentanil, sildenafil, alprazolam, midazolam IV, rifabütin, metil prednisolon ve trimetreksat. Alkolle birlikte kullanıldığında, çok az sayıda hastada kızarma, döküntü, periferik ödem, bulantı ve başağrısı ile karakterize olan disülfiram benzeri reaksiyon görüldüğü bildirilmiştir. Bu belirtilerin tamamı birkaç saat içinde düzelmiştir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ
Günde birkaç kez hastalıklı bölgeye uygulanır. Akut ekzemada kullanılmaz. Gözlere temas ettirilmemelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder