29 Mart 2010 Pazartesi

nitroderm tts 5 5 flaster

» Koroner vazodilatatör


Etken Maddesi
Nitrogliserin


NITRODERM TTS 5 5 FLASTER

İthal, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Bir Transdermal Tedavi Sistemi (TTS) 50 mg nitrogliserin içerir. Nitroderm TTS, deriye uygulandıktan sonra, salınma membranından sürekli olarak nitrogliserin salınacak şekilde hazırlanmış çok katlı düz bir sistemdir. Deri geçirgenliği aşırı derecede yüksek olan hastalarda salınma membranı, ilaç rezervuarından nitrogliserin salınmasını sınırlandırır. Aktif madde deriye nüfuz eder ve önerilen uygulama süresince, nispeten sabit konsantrasyonlarda direkt olarak sistemik dolaşıma geçer. Nitrogliserin miktarı 50 mg Temas yüzeyi 20 cm 2 Yazılar(sırtında)CG DPD Salınma tabakasının rengi Beyazımsı-sarımsı Ürün adında kullanılan rakam (TTS 10), sistemden 24 saat içerisinde salıverilen nitrogliserinin nominal miktarını (mg olarak) göstermektedir. Her sistemde geri kalan nitrogliserin ilaç rezervuarı görevini görür ve normal kullanımda salınmaz. Örneğin, 12 saat sonra başlangıçtaki nitrogliserin miktarının % 10 u sistemden salınmış olacaktır. Nitrogliserin Nitroderm TTS den cm2 başına sabit bir oranda salındığından, uygulanan doz ilacın salıverildiği alanın yüzölçümüyle orantılıdır. İn vivo olarak nitrogliserin salıverilmesinin nominal hızı, saatte yaklaşık 20-25 µg/cm2’dir. Nitroderm TTS’in kesiti aşağıdaki şekilde görülmektedir.


ENDİKASYONLARI


Angina Pektoris: Tek başına veya bir beta-bloker ile ve/veya kalsiyum antagonistleri gibi diğer antianginal ilaçlar ile birlikte kullanılır. Konjestif Kalp Yetmezliği : Dijital veya diğer pozitif-inotrop ilaçlar ve diüretikler ile geleneksel tedaviye yeterli cevap vermeyen hastalarda ek tedavi olarak kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARI


Nitrogliserin ve benzeri organik nitrat bileşiklerine karşı bilinen aşırı duyarlığı olanlarda. Belirgin hipotansiyonun eşlik ettiği akut dolaşım yetmezliği (şok, kollaps durumları). İntrakraniyel basıncın artması ile ilgili durumlar. Obstrüksiyona bağlı miyokard yetmezliği (örneğin, aortik veya mitral stenoz veya konstriktif perikardit olduğunda). Nitroderm TTS, Viagra (sildenafil) ile birlikte kullanılmamalıdır. Çünkü sildenafil Nitroderm TTS’ in vazodilatör etkilerini artırabilir ve şiddetli hipotansiyon oluşabilir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Diğer nitrat preparatları ile olduğu gibi, uzun süre tedavi gören hastaya başka bir ilaç uygulanacak ise, nitrogliserin dozu yavaş yavaş azaltılırken diğer tedavi başlatılmalıdır. Nitroderm TTS, kardioversiyon veya DC defibrilasyonundan ve diatermi tedavisinden önce çıkarılmalıdır. Yeni geçirilmiş miyokard enfarktüsü veya akut kalp yetmezliği durumlarında, Nitroderm TTS ile tedavi ancak sıkı tıbbi gözetim ve/veya hemodinamik kontrol altında sürdürülmelidir. Hipoksemi : Şiddetli anemi nedeniyle arteriyel hipoksemi gelişmiş olan hastalarda, nitrogliserin biyotransformasyonunun azalmış olması nedeniyle dikkatli olmak gerekir. Bunun gibi akciğer hastalığı veya iskemik kalp hastalığı nedeniyle hipoksemi ve ventilasyon/perfüzyon dengesi bozukluğu mevcut olan hastalarda da dikkat gerekir. Angina pektoris, miyokard enfarktüsü veya serebral iskemi vakalarında küçük hava yollarıyla ilgili anormalliklere (ve özellikle de alveoler hipoksiye) sık rastlanır. Bu koşullar altında akciğerlerde perfüzyonun, alveoler hipoksi bölgelerinden daha iyi ventile olan akciğer bölgelerine kaydırılmasına yönelik bir vazokonstriksiyon gelişir. Güçlü bir vazodilatör olması nedeniyle nitrogliserin, bu koruyucu vazokonstriksiyonu ortadan kaldırarak kötü ventile olan bölgelerdeki perfüzyonun artmasına, ventilasyon/perfüzyon dengesizliğinin şiddetlenmesine ve arterlerdeki kısmi oksijen basıncının daha da azalmasına yol açar. Hipertrofik kardiyomiyopati : Nitrat tedavisi, hipertrofik kardiyomiyopatinin neden olduğu anginayı şiddetlendirebilir. Angina artışı : Plasterin çıkarıldığı dönemlerde angina krizleri sıklığında artma olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durumda, beraberinde anti-anginal tedavi gerekebilir. Sublingual nitrogliserine tolerans : Nitrogliserinin transdermal sistemine karşı tolerans geliştiğinde, sublingual nitrogliserinin egzersiz toleransına etkisi kısmen azalabilir. Gebelik ve emzirme Herhangi bir ilaç tedavisinde olduğu gibi Nitroderm TTS de, özellikle ilk üç aylık dönemde olmak üzere gebelik esnasında dikkatle kullanılmalıdır. Aktif maddenin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Tedavinin anneye sağlayacağı faydalar, çocukta neden olabileceği risklerle birlikte değerlendirilmelidir. Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkileri Nitroderm TTS, özellikle tedavinin başlangıcında olmak üzere hastanın araç ya da makine kullanma sırasındaki reaksiyonlarını olumsuz yönde etkileyebilir.


YAN ETKİLER


Merkezi Sinir Sistemi Diğer nitrat preparatları gibi, Nitroderm TTS de sıklıkla serebral vazodilatasyona bağlı ve doza bağımlı olan baş ağrısına neden olabilir. Bu tür baş ağrıları, genellikle tedaviye devam edilmesini takiben birkaç gün sonra geçer. Aralıklı tedavi sırasında kalıcı baş ağrıları olasılığı dikkate alınmalıdır. Gerektiğinde, hafif analjezikler ile tedavi edilmelidir. Eğer baş ağrısı bu tür bir tedavi ile geçmezse, nitrogliserinin dozu azaltılmalı veya Nitroderm TTS tedavisi kesilmelidir. Deri Uygulama yerinde, arasıra hafif lokal kaşıntı veya yanma hissi ile birlikte veya tek başına deride kızarıklık ve alerjik kontakt dermatit oluşabilir. Sistem deri üzerinden uzaklaştırıldıktan sonra, deri üzerindeki hafif bir kızarıklık genellikle birkaç saat içinde kaybolur. Lokal iritasyonu önlemek için uygulama yeri düzenli olarak değiştirilmelidir. Kardiyovasküler sistem Ender olarak, muhtemelen refleks taşikardi ile ilgili olarak yüzde kızarıklık, sersemlik, halsizlik hissi veya baş dönmesi ve postural hipotansiyon bildirilmiştir. Kalp atım hızında reflekse bağlı hafif artış, gerekirse bir beta-bloker ile kombine tedavi yapılarak önlenebilir. Gastrointestinal kanal Ender olarak bulantı ve kusma görülebilir.


ETKİLEŞMELER


Diğer vazodilatörler, kalsiyum antagonistleri, ACE inhibitörleri, beta blokerler, diüretikler, antihipertansifler, trisiklik antidepresanlar ve majör trankilizanlar ile birlikte tedavi ve alkol tüketimi, Nitroderm TTS’in kan basıncını düşürücü etkisini artırabilir. Dihidroergotaminle birlikte Nitroderm TTS kullanılması, dihidroergotamin biyoyararlanımını artırabilir. Koroner arter hastalığı vakalarında bu noktaya özellikle dikkat etmek gerekir; çünkü dihidroergotamin, nitrogliserinin etkisini antagonize eder ve koroner vazokonstriksiyona yol açabilir. Asetilsalisilik asit ve nonsteroidal antienflamatuvar ilaç kullanımının Nitroderm TTS’e alınan terapötik cevabı azaltabileceği şeklinde olasılık, kesinlikle unutulmamalıdır


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Genel kurallar Nitroderm TTS, akut angina pektoris ataklarının acil tedavisinde kullanılmaz; bu durumlarda çabuk etkili nitrat preparatları kullanılmalıdır. Nitrat preparatlarına cevap hastadan hastaya değişir; en düşük etkili doz belirlenmelidir. Lokal iritasyonu önlemek için uygulama yeri düzenli olarak değiştirilmelidir. Nitroderm TTS ve diğer transdermal sistemler de dahil, uzun etkili nitratların sürekli veya sık sık kullanımı sırasında tolerans gelişebilir veya terapötik etkide azalma görülebilir. Tolerans gelişimini önlemek için her 24 saatte bir, genellikle gece, sistemin kullanımına 8-12 saat süreyle ara verilmesi önerilmektedir. Hastaların çoğunda bu tür aralıklı tedavinin sürekli tedaviden daha etkili olduğu saptanmıştır. Uzun süreli tedaviye klinik olarak yanıt veren hastalarda Nitroderm TTS’ in devamlı kullanılması uygun olabilir. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanılır. Angina pektoris Tedaviye günde bir Nitroderm TTS 5 ile başlanmalıdır. Daha sonra klinik cevaba göre bu doz kademeli olarak; günde bir Nitroderm TTS 10 (normal idame dozu), veya günde iki Nitroderm TTS 10’ a kadar yükseltilebilir. Konjestif kalp yetmezliği Tedaviye hastanede başlanması ve hastanın hemodinamik durumunun izlenmesi önerilir; tedavi, gerekli idame dozu saptanıncaya kadar hastanede sürdürülmelidir. Optimum tedavi dozu, alınan klinik cevap ve karşılaşılan yan etkiler doğrultusunda, kan basıncında düşme ve taşikardi gibi aşırı doz belirtileri dikkatle izlenerek saptanmalıdır. Yaşlılarda kullanım Yaşlılarda kullanımla ilgili herhangi bir özel bilgi mevcut değildir; ancak yaşlılarda dozajın ayarlanmasının gerektiğini düşündüren herhangi bir bulgu yoktur. Çocuklarda kullanım Nitroderm TTS’in çocuklardaki etkileri konusunda yeterli bilgi olmadığından sistemin bu yaş grubunda kullanılması önerilmez. Kullanma Talimatı Hangi dozda ve kaç adet kullanılacağı, hastanın durumuna göre doktor tarafından belirlenir. Nitroderm TTS' in herbiri ayrı bir zarf içinde bulunur. Zarfta, sistemin dışarı çıkarılmasını kolaylaştırmak üzere işaretlenmiş bir kenar vardır. Yapışkan yüzü beyaz, koruyucu bir tabaka ile kaplıdır. 1. Nitroderm TTS derinin sağlıklı, kılsız, kremsiz ve yağsız bir yerine uygulanmalıdır. Bütün yapışkan plasterler gibi, Nitroderm TTS de nemli veya temiz olmayan cilde iyi bir şekilde yapışmayabilir. Bu nedenle, sistemi uygulamadan önce cildin temiz ve kuru olması önemlidir. 2. Nitroderm TTS' in uygulanması : a) Aluminyum zarfı işaretli yerinden yırtarak Nitroderm TTS' i çıkarınız. b) Açma tırnakçığından başlayarak koruyucu beyaz tabakayı dikkatle ayırınız. Yapışkan yüzeye dokunmayınız. c) Plasterin yapışkan tarafını, gövdeniz veya kolunuzun yukarı kısmında seçtiğiniz deri bölgesine avuç içinizle sıkıca bastırıp bu şekilde 10-20 saniye kadar tutunuz. Özellikle kenarlarının iyi yapışmasından emin olunuz. Yapıştırdıktan sonra tekrar çekerek yapışmasını kontrol etmeyiniz. 3. Doktorunuzun tarif ettiği süre sonunda plasteri çıkarınız ve yapışkan kenarı içeride kalacak şekilde ikiye katlayınız. Plasteri asla kesmeyiniz veya yırtmayınız. Çocukların ulaşamayacaklarına emin olduğunuz bir şekilde atınız. Derinin üzerinde kalan yapışkan artıkları alkol ile temizlenebilir. 4. Yeni bir plasteri derinizin farklı bir bölgesine yapıştırınız. Derinin aynı yerine ikinci kez uygulama yapabilmek için birkaç gün geçmesini bekleyiniz. Nitroderm TTS’ i doğru zamanda değiştirmeyi unutursanız, hatırladığınız zaman hemen değiştiriniz ve bir sonraki plasteri doğru zamanda uygulayınız. Plaster doğru bir şekilde uygulanırsa banyo, yüzme, duş veya egzersiz esnasında etkilenmez. Plaster herhangi bir şekilde yerinden çıkarsa atınız ve yeni bir plaster uygulayınız. Bir sonraki plasteri normal zamanında uygulayınız. DOZ AŞIMI Belirtiler Yüksek dozda nitrogliserin şiddetli hipotansiyon ve refleks taşikardiye veya kollaps ve bayılmaya neden olabilir. Ayrıca, kazara aşırı doz nitrogliserin alınımını takiben methemoglobinemi görüldüğü bildirilmiştir. Bununla birlikte, Nitroderm TTS’ in salınma membranı aşırı doz olasılığını azaltır. Tedavisi Nitroderm TTS’in nitrat etkisi, basit bir şekilde, sistem(ler)in vücuttan uzaklaştırılmasıyla hızla sona erdirilebilir. Hipotansiyon veya kollapsı gösteren herhangi bir belirti oluştuğunda hastanın bacakları yukarı kaldırılarak ve eğer gerekirse bir bantla sarılarak giderilebilir.


İlaç Fiyatı 7.65 YTL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* NİTRODERM TTS 10 30 FLASTER
* NİTRODERM TTS 5 30 FLASTER
* NİTRODERM TTS 10 5 FLASTER


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* NİTROGLYCERİNE 5MG/ML 1 FLAKON

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder