30 Mart 2010 Salı

nizoral 60 ml şampuan

Ambalaj: 20 mg/mLx60 mL’lik ambalaj.


ENDİKASYONLARI


Ti­nea kor­po­ris, ti­nea kru­ris, ti­nea ma­nus ve ti­neape­dis gi­bi de­ri­nin der­ma­to­fit en­fek­si­yon­la­rın­da, de­ri­nin kan­di­daen­fek­si­yon­la­rın­da, ti­nea (pi­ti­ri­ya­zis) ver­si­ko­lor­da ve se­bo­re­ikder­ma­ti­tin te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.


KONTRENDİKASYONLARI
Ke­to­ko­na­zo­le kar­şı aşı­rı du­yar­lı olan­­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır


UYARILAR & ÖNLEMLER


Of­tal­mik en­di­kas­yon­lar­da kul­la­nıl­maz. Ge­be­likve em­zir­me üze­rin­de her­han­gi bir olum­suz et­ki­si yok­tur. An­cak ge­be­lik­tehe­kim ta­ra­fın­dan ge­rek­li gö­rül­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır


YAN ETKİLERİ


Te­da­vi­si sı­ra­sın­da sey­rek ola­rak uy­gu­la­ma böl­ge­sin­de ir­ri­tas­yon ve yan­ma du­yu­su gö­rül­müş­tür. Na­di­ren, kon­takt der­ma­titgi­bi böl­ge­sel aler­jik de­ri re­ak­si­yon­la­rı gö­rü­le­bi­lir.


Doz Önerisi:NizoralKrem: De­ri kan­di­do­zu, ti­nea kor­po­ris, ti­nea kru­ris,ti­nea ma­nus, ti­nea pe­dis ve ti­nea (pi­ti­ri­ya­zis) ver­si­ko­lor­da, Ni­zo­ralKrem’in has­ta­lık­lıböl­ge üze­ri­ne ve ya­kın çev­re­si­ne gün­de bir kez uy­gu­lan­ma­sı öne­ri­lir.Se­bo­re­ik der­ma­tit­te en­fek­si­yo­nun ağır­lı­ğı­na bağ­lı ola­rak en­fek­teböl­ge üze­ri­ne gün­de bir ya da iki kez uy­gu­la­nır. Te­da­vi­ye ye­ter­libir sü­re, en azın­dan tüm be­lir­ti­le­rin ta­ma­men kay­bol­ma­sın­dan bir­kaçgün son­ra­ya ka­dar de­vam edil­me­li­dir. Or­ta­la­ma te­da­vi sü­re­si, ti­nea ver­si­ko­lor­da2-3 haf­ta, ma­ya en­fek­si­yon­la­rın­da 2-3 haf­ta, ti­nea kru­ris­te 2-4 haf­ta,ti­nea kor­po­ris­te 3-4 haf­ta, ti­nea pe­dis­te 4-6 haf­ta­dır. Se­bo­re­ikder­ma­tit­te te­da­vi sü­re­si or­ta­la­ma 2-4 haf­ta­dır.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* NİZORAL 400 MG 5 OVÜL
* NİZORAL 200 MG 10 TABLET


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* KETORAL 100 ML ŞAMPUAN
* KONAZOL 100 ML ŞAMPUAN

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder