21 Mart 2010 Pazar

Navoban 5 mg 1 ampül

» Antiemetik


Etken Maddesi
Tropisetron


NAVOBAN 5 MG 1 AMPUL

İthal, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


1 steril ampul (5 ml) 5 mg tropisetron* içerir. Yardımcı maddeler: 0.64 mg hidroklorik asit*, 3 mg asetik asit %99, 15.9 mg sodyum asetat, 37.5 mg sodyum klorür ve enjeksiyonluk su * Tropisetron hidroklorür 5.64 mg olarak


ENDİKASYONLARI


- Kanser kemoterapisinin neden olduğu bulantı ve kusmaların önlenmesi.


KONTRENDİKASYONLARI


Tropisetron ya da formülasyondaki diğer herhangi bir bileşene karşı aşırı duyarlılık. Navoban hamile kadınlara verilmemelidir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Kontrolsüz hipertansiyonlu hastalarda, kan basıncı daha da artabileceğinden, Navoban günlük dozunun 10 mg’ın üzerine çıkılmasından kaçınılmalıdır. Aşağıda belirtilen hasta gruplarında Navoban’ın anesteziklerle birlikte kullanımı hakkında sınırlı bilgi olduğundan, kardiyak ritm, iletim bozukluğu,antiaritmikler veya beta adrenerjik bloke edici bileşikleri kullanan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Araç ve makine kullanma üzerine etkileri Taşıt kullanımı üzerine etkisi olduğuna dair veri mevcut değildir. Sersemlik ve yorgunluk hissi gibi yan etkilerin oluşabileceği göz önüne alınmalıdır. Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı Navoban, annenin sağlığı doğuma müsait olmadığı hallerde yapılan cerrahi düşüğü içeren ameliyat prosedüründe oluşan post-operatif bulantı ve kusmanın önlenmesi gibi durumlar dışında, hamilelerde kullanılmamalıdır. Tropisetron’un insanlarda süte geçip geçmediği bilinmediğinden Navoban kullanan kadınların emzirmemeleri gerekmektedir.


YAN ETKİLER


İstenmeyen etkiler önerilen dozlarda geçicidir. 2 mg’lık dozda en sık rapor edilen yan etki baş ağrısı iken, 5 mg’lık dozda konstipasyon ve daha seyrek olarak, abdominal ağrı ve diyare gibi gastrointestinal şikayetler, sersemlik, yorgunluk gözlenmiştir. Diğer 5-HT3 reseptör antagonistlerinde olduğu gibi, aşırı duyarlılık (Tip I reaksiyonlar)’la ilgili bir veya daha fazla semptom nadiren gözlenmiştir. Flushing (yüz ve boyunda kızarıklık ve sıcaklık hissi) ve/veya yaygın ürtiker,göğüsde sıkışma hissi, dispne, akut bronkospazm, hipotansiyon. Oldukça nadiren; kollaps, senkop veya kardiyovasküler arrest rapor edilmiştir, ancak Navoban ile de ilişkileri tam olarak belirlenmemiştir. Söz konusu yan etkiler, birlikte uygulanan diğer tedavilere veya altta yatan hastalığa bağlı olabilir.


ETKİLEŞMELERNavoban’ın rifampisin ya da diğer karaciğer enzim indükleyicisi ilaçlarla (örn: fenobarbital) birlikte kullanımıyla düşük tropisetron plazma konsantrasyonları ortaya çıkacağından, metabolizması artmış hastalarda doz artımı gerekir. Simetidin gibi sitokrom P450 enzim inhibitörlerinin tropisetron’un plazma düzeyleri üzerine etkisi ise ihmal edilebilir düzeydedir ve doz ayarlanması gerektirmez. Tropisetronun’ın anesteziklerle birlikte kullanımı ile ilgili hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Çocuklar: 2 yaşın üzerindeki çocuklar için Navoban’ın önerilen dozu 0.2 mg/kg olup, maksimum günlük doz 5 mg/gün’dür. Navoban kanser kemoterapisinden kısa bir süre önce olmak üzere, 1. gün infüzyon (1 ampul 100 ml normal serum fizyolojik, Ringer solüsyonu, %5 glukoz veya %5 levuloz gibi bir infüzyon sıvısıyla sulandırılır) veya yavaş enjeksiyon şeklinde (1 dakikadan daha az bir sürede) intravenöz olarak verilir, bunu 2. - 6. günlerde oral uygulama izler. Navoban ampul içeriğinin uygun miktarı portakal suyu veya kola gibi içeceklerde dilüe edildikten hemen sonra verilebilir ve oral uygulama sabahleyin kahvaltıdan bir saat önce yapılmalıdır. Erişkinler: Navoban için 6 günlük bir dozaj şeması önerilir. Birinci gün kanser kemoterapisine başlanmadan kısa bir süre öncesinde ya infüzyon (1 ampul,100 ml normal serum fizyolojik , Ringer solüsyonu, %5 glukoz veya %5 levuloz gibi bir infüzyon sıvısıyla sulandırılır) veya yavaş enjeksiyonla (1 dakikadan daha az bir sürede) intravenöz olarak verilir, bunu 2.-6. günlerde oral uygulama izler. Eğer tropisetron tek başına yeterli antiemetik kontrol sağlayamıyorsa, terapötik etkinliği deksametazon ile artırılabilir. Düşük spartein/debrizokin metabolizmalılarda kullanımı: Bu gruptaki hastalarda (beyaz ırkın yaklaşık % 8’i) tropisetron’un eliminasyon yarılanma ömrü daha uzundur (aşırı metabolizmalılara nazaran 4-5 defa daha fazla). Bununla beraber, Navoban intravenöz olarak düşük metabolizma gösterenlere 7 günlük bir periyodda günde iki defa 40 mg’lık doza kadar verildiğinde hiçbir ciddi advers reaksiyon görülmemiştir. Bu gözlemler çerçevesinde Navoban’ı 6 gün boyunca günlük olağan 5 mg dozlarında kullanan düşük metabolizmalı hastalarda doz indirimi gerekmemektedir. Karaciğer ya da böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanımı: Akut hepatit ya da karaciğer yağlanmasına neden olan hastalığı olanlarda tropisetron’un farmakokinetiği açısından bir değişme görülmez. Buna karşılık karaciğer sirozu ya da böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda plazma konsantrasyonları, aşırı spartein/debrizokin metabolizmalı gruba dahil sağlıklı gönüllülere oranla %50 fazla olabilmektedir. Bununla beraber, bu hastalara önerilen 6 günlük 5 mg Navoban uygulamasında doz indirimine gerek görülmemektedir. Çocuklarda kullanımı: 2 yaşın üzerindeki çocuklarda, Navoban’ın iyi tolere edildiği bulunmuştur. Yaşlılarda kullanımı: Yaşlı hastaların daha genç hastalara göre farklı dozaja gereksinim duydukları ya da bu hastalarda değişik yan etkilere rastlandığına dair hiçbir bulgu mevcut değildir. DİKKAT: Ampul bir noktadan kırılan tiptedir. Aşağıda açıklandığı gibi testeresiz olarak açılır: 1. Ampul sol elle gövdeden, sağ elle baş tarafından nokta görülecek şekilde tutulur. 2. Noktanın tersi yönünde baş taraf geriye doğru bastırılarak kırılır. DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ Semptomlar: Tekrarlanan çok yüksek dozlarda görsel halüsinasyonlar ve hipertansiyonlu hastalarda kan basıncında bir artış gözlenmiştir. Tedavi: Hayati belirtilerin sıkı takibi ve hastanın yakın gözlem altında tutularak semptomatik tedavisi önerilir.


İlaç Fiyatı 35.64 YTL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* NAVOBAN 5 MG 5 KAPSÜL

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder