26 Mart 2010 Cuma

Nexium 40 mg 14 tablet

» Proton pompası inhibitörü


Etken Maddesi
Esomeprazol


NEXIUM 40 MG 14 TABLET

İthal, Beşeri bir ilaçdır.


FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ


Farmakodinamik Özellikler Esomeprazol, omeprazol’ün S-izomeridir ve mide asit sekresyonunu özgün bir etki mekanizmasıyla azaltır. Esomeprazol, pariyetal hücrelerdeki asit pompasının spesifik bir inhibitörüdür. Omeprazol’ün, hem R hem de S izomerleri benzer farmakodinamik aktivite gösterir. Etki Mekanizması ve Yeri : Esomeprazol, zayıf bir bazdır, pariyetal hücre sekretuvar kanaliküllerinin asit ortamında aktif formuna çevrilir ve H+ K+ ATPaz enzimini (asit pompası) inhibe eder ve böylece gerek bazal ve gerekse uyarılmış asit sekresyonu inhibe edilir. Gastrik Asit Salgısına Etkisi : Esomeprazol 20 mg ve 40 mg oral yoldan alındıktan sonraki bir saat içinde etkisini gösterir. Günde bir defa 20 mg esomeprazol 5 gün süreyle alındığında, pentagastrin ile uyarılan en yüksek asit salgılanma düzeyi ortalamasında, 5.günde ilaç alındıktan 6-7 saat sonra %90 azalma sağlanır. Esomeprazol, semptomatik gastro-özofageal refluks hastalığı (GÖRH) olanlarda beş gün boyunca 20 mg ve 40 mg dozlarda alındığında, sırasıyla ortalama 13 ve 17 saat süre ile mide içi pH’ının 4’ün üstünde kalmasını sağlar. En az 8, 12 ve 16 saat süre ile mide içi pH’ı 4’ün üzerinde kalan hastaların oranı, esomeprazol 20 mg için sırasıyla %76, %54 ve %24 ve esomeprazol 40 mg için sırasıyla %97, %92 ve %56’dır. Plazma konsantrasyonu için değişken parametre olarak EAA (Eğri altındaki alan) kullanıldığında asit sekresyonu inhibisyonu ile ilaca maruz kalma arasında bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Asit inhibisyonunun terapötik etkileri : Refluks özofajiti olan hastaların iyileşme oranı, esomeprazol 40 mg ile dört hafta sonunda %78, sekiz hafta sonunda % 93’dür. Günde iki defa 20 mg esomeprazol ve uygun antibiyotiklerle bir haftalık tedavi, hastaların yaklaşık %90’ında H. pylori eradikasyonunda başarı sağlamıştır. Bir haftalık bir eradikasyon tedavisinden sonra komplike olmayan duodenal ülserlerde semptomların giderilmesi ve ülserin iyileşmesi için asit salgılanmasını azaltan ilaçlarla monoterapiye gereksinim duyulmaz. Asit sekresyonunun inhibisyonuna bağlı diğer etkiler : Asit sekresyonunu inhibe eden ilaçlarla tedavi sırasında, asit sekresyonunun azalmasına bağlı olarak, serum gastrin düzeyi yükselir. Esomeprazol ile uzun süreli tedavide, muhtemelen serum gastrin düzeylerindeki artışa bağlı olarak bazı hastalarda enterokromafin-benzeri hücrelerde (Enterochromaffin-like cells, ECL) artış görülmüştür. Uzun süren tedaviler sırasında gastrik glandüler kistlerin görülme sıklığında bir miktar artış bildirilmiştir. Bu değişiklikler asit sekresyonunun inhibisyonu sonucu ortaya çıkan selim ve geri dönüşlü değişikliklerdir. COX-2 selektif olanlar da dahil olmak üzere NSAİİ kullanan hastalarda, gastrik ülserlerin tedavisinde esomeprazol iki çalışmada ranitidinden daha etkili bulunmuştur. COX-2 selektif olanlar da dahil olmak üzere NSAİİ kullanan hastalarda (60 yaşından büyük ve/veya ülser hikayesi olanlarda), NSAİİ kullanımına bağlı gastrik ve duodenal ülserlerin önlenmesinde esomeprazol, iki çalışmada plasebodan daha etkili bulunmuştur. Farmakokinetik Özellikler Emilim ve Dağılım Esomeprazol aside dayanıksızdır ve bu nedenle ağız yolundan enterik kaplı granüller halinde alınır. İn vivo olarak R-izomer’e dönüşümü ihmal edilebilir düzeydedir. Esomeprazol’ün emilimi hızlıdır. Oral yoldan alındıktan sonra zirve plazma konsantrasyonuna yaklaşık 1-2 saat sonra ulaşılır. 40 mg esomeprazol’ün tek doz olarak verilmesinden sonra mutlak biyoyararlanımı %64 olup, günde tek doz olarak düzenli kullanıldığında biyoyararlanımı %89’a yükselir. Bu değerler 20 mg için sırasıyla %50 ve %68’dir. Sağlıklı insanlarda dağılım hacmi yaklaşık 0.22 L/kg’ dır. Esomeprazol plazma proteinlerine %97 oranında bağlanır. Yiyecekler esomeprazol’ün emilimini geciktirir ve azaltır. Ancak bu durum esomeprazol’ün mide asidine olan etkisini anlamlı düzeyde değiştirmez. Metabolizma ve Atılım Esomeprazol sitokrom P450 sistemi (CYP) ile tamamen metabolize olur. Esomeprazol’ün metabolizmasının büyük bir bölümü polimorfik CYP2C19’a bağlıdır ve CYP2C19 esomeprazol’ün, hidroksi ve desmetil metabolitlerinin oluşumundan sorumludur. Esomeprazol’ün metabolizmasının geri kalanı başka bir spesifik izoform olan CYP3A4’e bağlıdır ve CYP3A4 plazmadaki temel metabolit olan esomeprazol sülfon oluşumundan sorumludur. Aşağıdaki parametreler CYP2C19 enziminin etkin olduğu kişilerdeki (hızlı metabolizörler) farmakokinetiği yansıtmaktadır : Total plazma klirensi tek dozdan sonra 17 L/saat ve tekrarlanan dozlardan sonra 9 L/saattir. Plazma yarılanma süresi günde tek dozluk tekrarlanan dozlardan sonra 1.3 saattir. Esomeprazol’ün farmakokinetiği günde iki defa 40 mg’lık doza kadar çalışılmıştır. Esomeprazol’ün tekrarlanan kullanımı ile plazma konsantrasyonu-zaman eğrisi altındaki alanı (EAA) artar. Bu artış doz ile bağlantılıdır ve tekrarlanan dozlardan sonra EAA’da daha çok doz orantılı bir artışa neden olmaktadır. Zaman ve doz bağımlılığı, esomeprazol ve/veya sülfon metabolitinin CYP2C19 enzimini inhibe etmesi nedeni ile ilk geçiş metabolizması ve sistemik klerensteki azalmaya bağlı olabilir. Esomeprazol doz aralıklarında tamamen plazmadan uzaklaştırılır ve günde tek doz uygulamasında birikim eğilimi göstermez. Esomeprazol’ün önemli metabolitlerinin mide asidi sekresyonuna etkileri yoktur. Oral olarak alınan esomeprazol dozunun metabolitleri, %80 idrarla, geri kalanı feçesle atılır. Ana ilacın %1’den azı idrarda bulunur. Özel hasta gruplarında : İnsan nüfusunun yaklaşık % 2.9 ± 1.5 kadarında CYP2C19 enzimi fonksiyonel değildir, bunlara “yavaş metabolizörler” denir. Bu tür kişilerde esomeprazol, muhtemelen temel olarak CYP3A4 ile metabolize olabilir. Bu kişilerde günde tek doz 40 mg esomeprazol tekrarlayan dozlarda EAA-Eğri altındaki alan, fonksiyonel CYP2C19 enzimine sahip olanlardan (hızlı metabolizörler) %100 daha yüksektir. Ortalama zirve plazma konsantrasyonları %60 kadar artmıştır. Bu bulguların esomeprazol’ün dozajına etkisi yoktur. Esomeprazol’ün metabolizması yaşlılarda anlamlı bir değişiklik göstermez (71-80 yaş). Tek dozluk 40 mg esomeprazol verilmesinden sonra EAA-Eğri altındaki alan kadınlarda erkeklerden yaklaşık %30 daha yüksektir. Tekrarlanan tek dozluk kullanımdan sonra cinsiyetler arasında fark görülmemiştir. Bu bulguların esomeprazol’ün dozajına etkisi yoktur. Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda esomeprazol’ün metabolizması bozulabilir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda metabolizma hızı azalır ve esomeprazol’ün EAA-Eğri altındaki alanı iki kat artar. Bu nedenle ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda günde 20 mg doz aşılmamalıdır. Günde tek doz kullanım sırasında esomeprazol ve metabolitlerinin birikim eğilimi görülmez. Böbrek yetmezliği olan hastalarla ilgili çalışma yoktur. Böbreklerin, esomeprazol’ün kendisinden değil, metabolitlerinin atılımından sorumlu olmasından dolayı, böbrek yetmezliği olan hastalarda esomeprazol metabolizmasının değişmesi beklenmez. Pediyatrik: 12-18 yaş arasındaki adolesanlar:12-18 yaş arasındaki hastalarda, tekrarlanan 20 mg ve 40 mg dozlarını takiben, toplam maruz kalma (EAA) ve maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşma zamanı (tmax), her iki esomeprazol dozunda yetişkinlerdekine benzerdir.


ENDİKASYONLARI


Gastro-özofageal refluks hastalığında (GÖRH) - Erozif refluks özofajiti’nin tedavisinde - Nükslerin önlenmesi için, iyileşmiş refluks özofajiti’nin uzun süreli idame tedavisinde - Gastro-özofageal refluks hastalığının semptomatik tedavisinde Uygun bir antibiyotik kombinasyonu ile birlikte Helicobacter pylori eradikasyonunda ve - Helicobacter pylori ile ilişkili duodenum ülserlerinin tedavisinde - Helicobacter pylori ile ilişkili peptik ülserlerde nükslerin önlenmesinde Sürekli NSAİİ (non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçlar) tedavisi gereken hastalarda - NSAİİ kullanımı ile ilişkili gastrik ülserlerin tedavisinde - Risk altındaki hastalarda NSAİİ kullanımı ile ilişkili gastrik ve duodenal ülserlerin önlenmesinde Zollinger Ellison Sendromu’nun tedavisinde


KONTRENDİKASYONLARI


Esomeprazol’e, benzimidazol türevlerine ya da formüldeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. Diğer proton pompası inhibitörlerinde olduğu gibi esomeprazol, atazanavir ile birlikte verilmemelidir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


]Herhangi bir alarm yaratan semptomda (örn.belirgin, istenmeyen kilo kaybı, tekrarlayan kusma, disfaji, hematemez ya da melena) ve kuşkulanılan ya da tanısı konmuş mide ülseri vakalarında kötü huylu olma olasılığı bertaraf edilmiş olmalıdır. Tedavi, semptomları hafifleterek tanıyı geciktirebilir
Uzun süre tedavi edilen hastalar (özellikle bir yıldan fazla) düzenli kontrol altında tutulmalıdırİhtiyaç halinde esomeprazol alan hastalar, semptomlarının özelliklerinde değişiklik olursa hekimlerine başvurmalıdırlar. İhtiyaç halinde esomeprazol önerildiğinde, esomeprazol’ün plazma konsantrasyonlarında dalgalanma nedeniyle, diğer ilaçlarla etkileşim göz önünde tutulmalıdır. Helicobacter pylori eradikasyonunda esomeprazol tedavisi önerildiğinde, üçlü tedavideki her bir bileşiğin diğer ilaçlarla etkileşmesi dikkate alınmalıdır. Klaritromisin, CYP3A4’üngüçlü bir inhibitörüdür. Bu nedenle sisaprid gibi CYP3A4 ile metabolize olan diğer ilaçları da üçlü tedavi ile birlikte kullanan hastalarda, klaritromisinin kontrendikasyonları ve etkileşmeleri göz önünde bulundurulmalıdır.
Tablet sükroz içerdiğinden fruktoz intoleransı, glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu ya da sukroz-isomaltoz yetersizliği gibi kalıtsal problemleri olan hastalar esomeprazol kullanmamalıdır.Gebelik ve Laktasyonda kullanımı:Gebelik:

Gebelik kategorisi B

Esomeprazol için gebelikle ilgili yeterli klinik araştırma yoktur. Omeprazol’ün rasemik karışım ile yapılan geniş kapsamlı epidemiyolojik çalışmalarında malformasyon yada fetotoksik etki görülmemiştir. Mutlaka gerekiyorsa gebe kadınlara bu ilacı verirken dikkatli olunmalıdır.Laktasyon:Esomeprazol’ün anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren annelerde çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle emzirme dönemlerinde esomeprazol kullanılmamalıdır.Araç ve Makine Kullanmaya EtkisiAraç ve makine kullanma üzerinde herhangi bir etki gözlenmemiştir
YAN ETKİLER


Esomeprazol ile yapılan klinik araştırmalarda ve pazarlama sonrası çalışmalarda aşağıdaki advers ilaç reaksiyonlarının görülebildiği bildirilmiştir. Ancak, hiçbiri doz ile bağlantılı bulunmamıştır. İstenmeyen etkiler görülme sıklığına göre sınıflandırılmıştır (Sık > 1/100, <1/10; Seyrek > 1/1000, <1/100; Nadir > 1/10000, <1/1000; Çok nadir <1/10000). Kan ve lenfatik sistem hastalıkları Nadir: Lökopeni, trombositopeni Çok nadir: Agranülositoz, pansitopeni. İmmün sistem hastalıkları Nadir: Hipersensitivite reaksiyonları örn. Ateş, anjiyoödem, anafilaktik reaksiyon/şok Metabolizma ve beslenme hastalıkları Seyrek: Periferal ödem Nadir: Hiponatremi Psikiyatrik hastalıklar Seyrek: Uykusuzluk Nadir: Ajitasyon, konfüzyon, depresyon Çok nadir: Agresyon, halüsinasyonlar Sinir sistemi hastalıkları Sık: Başağrısı Seyrek: Baş dönmesi, parestezi, uykuya eğilim Nadir: Tat alma bozukluğu Göz hastalıkları Nadir: Bulanık görme Kulak hastalıkları Seyrek: Vertigo Solunum, toraks ve mediasten hastalıkları Nadir: Bronkospazm Gastrointestinal hastalıklar Sık: Abdominal ağrı, konstipasyon, diyare, şişkinlik, kusma/bulantı Seyrek: Ağız kuruluğu Nadir: Stomatit, gastrointestinal kandidiyazis Hepatobiliyer hastalıklar Seyrek: Karaciğer enzimlerinde yükselme Nadir: İkterli ya da iktersiz hepatit Çok nadir: Karaciğer yetmezliği, daha önce karaciğer hastalığı olanlarda ensefalopati Deri ve subkutan doku hastalıkları Seyrek: Dermatit, prurit, döküntü, ürtiker Nadir: Alopesi, fotosensitivite Çok nadir: Eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz (TEN) Kas, iskelet sistemi, bağ dokusu ve kemik hastalıkları Nadir: Artralji, miyalji Çok nadir: Adale güçsüzlüğü Böbrek ve üriner sistem hastalıkları Çok nadir: İnterstisyal nefrit Üreme sistemi ve meme hastalıkları Çok nadir: JinekomastiGenel Nadir: Yorgunluk, aşırı terleme BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.


ETKİLEŞMELER


Esomeprazol’un diğer ilaçların farmakokinetiğine etkisi : Esomeprazol ile tedavi esnasında azalan mide asiditesine bağlı olarak, emilim mekanizması mide asidinden etkilenen bazı ilaçların emilimi azalabilir ya da artabilir. Diğer asit salgısını azaltan ilaçlar ya da antasitlerin kullanılması sırasında olduğu gibi, esomeprazol tedavisi sırasında da, ketokonazolün ve itrakonazolün emiliminin azalması beklenebilir. Esomeprazol, başlıca metabolize edici enzimi olan CYP2C19 enzimini inhibe eder. Bu enzim ile metabolize olan diğer ilaçlarla, (diazepam, sitalopram, imipramin, klomipramin, fenitoin gibi) birlikte kullanıldığında, bu ilaçların plazma konsantrasyonları artabilir ve dozlarının azaltılması gerekebilir. Bu duruma, ihtiyaç halinde esomeprazol kullanıldığında, özellikle dikkat edilmelidir. Bir CYP2C19 substratı olan diazepam ile 30 mg esomeprazol birlikte alındıklarında, diazepam klerensinde %45 azalmaya neden olmuştur. Epileptik hastalarda, fenitoin ve 40 mg esomeprazol birlikte alındığında fenitoinin çukur plazma düzeylerinde %13 artışa neden olmuştur. Fenitoin kullanan hastalar, birlikte esomeprazol kullanmaya başladığında, ya da esomeprazol tedavisi kesildiğinde fenitoinin plazma konsantrasyonlarının izlenmesi önerilmektedir. Varfarin kullanan hastalara, 40 mg esomeprazol verilen bir klinik çalışmada, koagulasyon zamanının kabul edilen sınırlar içerisinde olduğu görülmüştür. Ancak pazarlama sonrası araştırmalarda, varfarin ve esomeprazol birlikte kullanıldığında klinik açıdan anlamlı INR (International Normalised Ratio) artışlarının olduğu az sayıda vaka bildirilmiştir.Varfarin veya diğer kümarin türevlerini kullanan hastalar birlikte esomeprazol kullanmaya başladığında ve esomeprazol tedavisi kesildiğinde varfarin plazma konsantrasyonlarının izlenmesi önerilmektedir. Sağlıklı gönüllülerde, sisaprid ile 40 mg esomeprazol birlikte verildiğinde, sisaprid’in EAA-Eğri altındaki alanı %32 artmış ve yarılanma zamanında (t1/2) %31 kadar uzama gözlenmiş olsa da, sisparidin doruk plazma düzeylerinde belirgin bir artış görülmemiştir. Sisaprid tek başına verildiğinde QTc aralığında gözlenen hafif uzamanın esomeprazol ile birlikte verildiğinde artmadığı görülmüştür. Sağlıklı gönüllülere omeprazol (40 mg günde tek doz) ve atazanavir 300 mg/ ritonavir 100 mg’ın birlikte verilmesi atazanavir’in etkisinde önemli bir azalma ile sonuçlanmıştır (EAA, maksimum ve minimum konsantrasyonda yaklaşık %75 azalma). Atazanavir dozunun 400 mg’a yükseltilmesi, omeprazolün atazanavir üzerine olan bu etkisini değiştirmemiştir. Esomeprazol dahil, proton pompası inhibitörleri ile atazanavir birlikte verilmemelidir. Esomeprazol’ün amoksisilin ya da kinidinin farmakokinetiği üzerinde klinik olarak belirgin hiçbir etkisi olmadığı gösterilmiştir. Esomeprazol ile naproksen ya da rofekoksib’in birlikte kullanımının değerlendirildiği kısa süreli çalışmalarda klinik etki ile bağlantılı bir farmakokinetik etkileşme belirlenmemiştir. Esomeprazol’ün farmakokinetiği üzerinde diğer ilaçların etkisi : Esomeprazol CYP2C19 ve CYP3A4 ile metabolize olur. Esomeprazol ve bir CYP3A4 inhibitörü olan klaritromisin (500 mg b.i.d), birlikte kullanıldığında, esomeprazol’ün eğri altında kalan alanı (EAA) iki kat artmıştır. Esomeprazol ve CYP2C19 ve CYP3A4’ ün vorikonazol gibi kombine bir inhibitörünün birlikte kullanılması, esomeprazolün etkisinin iki kattan fazla artmasına neden olabilir. Bununla birlikte, Esomeprazol’ün dozunun ayarlanması her iki durumda da gerekmemiştir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Tabletler bütün olarak sıvı ile alınmalı, çiğnenmemeli ve ezilmemelidir. Yutma güçlüğü olan hastalarda, tabletler yarım bardak su (karbonat iyonu içermeyen su) içinde çözülerek de alınabilir. Enterik kaplamanın çözülmesine neden olabileceğinden, başka bir sıvı kullanılmamalıdır. Tabletler sıvı içinde çözülüp dağılana kadar karıştırılır. Hazırlanan karışım hemen veya 30 dakika içinde içilmelidir. Bardakta kalan kısım, yarım bardak su ile çalkalanarak tekrar içilir. Karışım içilirken pelletler ezilmemeli ve çiğnenmemelidir. Yutma fonksiyonu olmayan hastalara, tabletler karbonatsız suda çözündürüldükten sonra gastrik tüp ile uygulanabilir. Kullanılan şırınga ve tübün uygun olup olmadığı dikkatle kontrol edilmelidir. (Hazırlama ve uygulama talimatı ektedir). Yetişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki adolesanlar: Gastro-özofageal refluks hastalığı (GÖRH) -Erozif refluks özofajiti’nin tedavisinde : Dört hafta süreyle günde bir defa 40 mg. İlk kürde tam iyileşme sağlanamayan ya da inatçı semptomları olan hastalarda 4 haftalık ek bir tedavi uygulanır. -Nükslerin önlenmesi için iyileşmiş refluks özofajiti’nin uzun süreli idame tedavisinde: Günde bir defa 20 mg. - Gastro-özofageal refluks hastalığının (GÖRH) semptomatik tedavisinde: Özofajiti olmayan hastalarda günde bir defa 20 mg. Dört hafta sonunda semptomlarda yeterli denetim sağlanamayan hastalarda ileri tetkiklerin yapılması önerilir. Semptomlar ortadan kalktıktan sonra, günde bir defa 20 mg alınarak semptom kontrolü sağlanabilir. Yetişkinlerde ihtiyaç halinde, günde 20 mg’lık doz kullanılabilir. Gastrik ve duedonal ülser gelişme riski olan NSAİİ ile tedavi edilen hastalarda semptom kontrolü için ihtiyaç halinde kullanım önerilmez. Yetişkinler Uygun bir antibiyotik kombinasyonu ile birlikte Helicobacter pylori eradikasyonunda ve - Helicobacter pylori ile ilişkili duedonum ülserlerinin tedavisinde - Helicobacter pylori ile ilişkili peptik ülserlerde nükslerin önlenmesinde Her biri günde iki defa olmak üzere 7 gün süreyle; 20 mg Nexium, 1 gram amoksisilin ve 500 mg klaritromisin. Sürekli NSAİİ (non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçlar) tedavisi gereken hastalarda NSAİİ kullanımına bağlı gastrik ülserlerin tedavisinde : 4-8 hafta boyunca günde bir defa 20 mg. Risk altındaki hastalarda NSAİİ kullanımına bağlı gastrik ve duodenal ülserlerin önlenmesinde : Günde bir defa 20 mg. Zollinger Ellison Sendromu tedavisinde Önerilen başlangıç dozu günde iki defa 40 mg’dır. Daha sonra doz hastaya göre ayarlanmalıdır ve tedaviye klinik olarak endike olduğu sürece devam edilir. Mevcut klinik verilere dayanılarak, hastaların çoğu günde 80-160 mg esomeprazol ile kontrol altına alınabilir.Günde 80 mg’ın üzerindeki dozlarda doz, günde iki kez olmak üzere bölünerek verilmelidir. 12 yaşın altındaki çocuklar: 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı ile ilgili veri olmadığından, Nexium 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Böbrek Yetmezliği : Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarla ilgili yeterli deneyim olmadığından, böyle hastalar tedavi edilirken dikkatli olunmalıdır. Karaciğer Yetmezliği : Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda, 20 mg’lık doz aşılmamalıdır. Yaşlılarda : Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez. DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER Bugüne kadar doz aşımı ile ilgili bir bilgi yoktur. 280 mg doz ile görülen semptomlar; gastrointestinal semptomlar ve güçsüzlüktür. 80 mg’lık tek doz esomeprazol ile doz aşımı vakası görülmemiştir. Belli bir antidot bilinmemektedir. Esomeprazol plazma proteinlerine yüksek derecede bağlandığından diyalizle vücuttan uzaklaştırılamaz. Her doz aşımında olduğu gibi, tedavi semptomatik olmalıdır ve genel destekleyici önlemler kullanılmalıdır. SAKLAMA KOŞULLARI 25oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız


İlaç Fiyatı 31.75 YTL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


NEXIUM 20 MG 14 TABLET
NEXIUM 20 MG 28 TABLET
NEXIUM 40 MG 28 TABLET
NEXİUM 40 MG IV İNFÜZYON/ENJEKSİYONLUK SOLÜSYON İÇİN TOZ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder