12 Mart 2010 Cuma

micardis 28 tablet

Telmisartan


Ambalaj: 80 mgx28 tablet


ENDİKASYONLARI


Esansiyelhipertansiyon tedavisinde endi­ke­dir.


KONTRENDİKAYONLARI


Telmisartana aşırı duyarlığı olanlarda, gebelik ve emzir­me döneminde, biliyer obstrüktifbozukluklarda, şiddetli karaciğer yetmezliğinde ve şiddetli böbrekyetmezliğinde kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Böb­­­rekfonksiyonu bozulmuş hastalarda kullanıldığında po­tas­yum ve kreatinin serumdüzeylerinin periyodik göz­lemi önerilmektedir. Tel­misartan büyük oranda safraile atılır. Biliyer obstrüktif bozuklukları veya şiddetli karaciğer yetmezliğiolan hastalarda kullanılmamalıdır. Hafif veya orta şiddette hepatik yetmezliğiolan has­talarda çok dikkatle kullanılma­lıdır. Gastro­intestinal kanama klinikçalışmalarda çok nadiren bildiril­miştir ve genellikle baş­langıçtagastrointestinal hastalığı olan hastalarda görül­müştür. Taşıt veya makinekullanılacağı zaman alınan antihipertansif teda­vi sırasında zaman zaman başdönmesi ve sersemlik oluşabileceği akılda tutulmalıdır.

YAN ETKİLER


Gastrointestinal advers etkiler, özellikle diyare görülebilir. Bron­şit, uy­ku­suzluk, art­ralji,anksiyete, depresyon, palpitasyon, kramp (ayaklarda), döküntü, hastaların%1’inden fazla görülmüştür. Tek bir olguda anjiyo­ ödem bil­dirilmiştir


ETKİLEŞMELER


Telmisartan diğer antihipertanisf ajanların hipotansif etkilerini artı­rabilir. Lityumun anjiyotensindönüş­türücü enzim inhibi­tör­le­riyle birlikte kullanımı sırasında serumlityum konsantrasyonunda reversibl artış ve toksisite bildirilmiştir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Erişkinler­de önerilen doz günde bir kez 40 mg’dir. Bazıhastalar 20 mg’lik günlük doz ile yarar sağlayabilirler.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


MİCARDİS PLUS 80MG/12,5 MG 28 TABLET


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


PRİTOR TABLET 80 mgx28 ve 56 tablet

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder