12 Mart 2010 Cuma

metsil

Met­sil Dam­la Bi­lim
Si­me­ti­kon


Ambalaj: 66.6 mg/mLx30 mL’lik ambalaj.

Met­sil Süs­pan­si­yonSi­me­ti­kon


Ambalaj: 40mg/5 mLx150 mL’lik şişe.
Met­sil Fort Tab­let


Si­me­ti­kon


Ambalaj: 80 mgx50 tablet.

ENDİKASYONLARI


Sin­di­rimka­na­lın­da aşı­rı ga­zın ya­rat­tı­ğı ağ­rı du­rum­la­rı­nı din­dir­mek içinkul­la­nı­lır. Gaz tu­tul­ma­sı­nın so­run ya­ra­ta­bi­le­ce­ği du­rum­lar­da,ör­ne­ğin ha­va yu­tul­ma­sı, fonk­si­yo­nel dis­pep­si, pos­to­pe­ra­tif gazger­gin­li­ği, pep­tik ül­ser, spas­tik ya da ir­ri­tabl ko­lon, di­ver­ti­kü­lit,post­ko­le­sis­tek­to­mi send­ro­mu, kro­nik ko­le­sis­tit, ka­rın içi rönt­gençe­ki­mle­rin­de (saf­ra ke­se­si, ba­ğır­sak, böb­rek gi­bi) mi­de ba­ğır­sakka­na­lın­da­ki gaz bi­ri­kim­le­ri­ni gi­de­re­rek yar­dım­cı te­da­vi aja­nıola­rak kul­la­nı­lır.DOZU VE KULLANIM ŞEKLİ


MetsilDamla: Ye­ni­do­ğan süt ço­cuk­la­rı­na (2 yaş al­tı) gün­de4 kez 8 dam­la (20 mg); 2 yaş üs­tün­de­ki ço­cuk­la­ra gün­de 4 kez 15 dam­la(40 mg), ye­mek­ler­den son­ra ve ya­tar­ken su ile ve­ya be­be­ğin her­han­gibir içe­ce­ği­ne ka­rış­tı­rı­la­rak ve­ri­le­bi­lirMetsil Süspansiyon: 12 yaş üze­rin­de­ki­lerve eriş­kin­le­re gün­de 4 kez, ye­mek­ler­den son­ra ve ya­tar­ken 10 mL ve­ri­lir.Ge­rek­ti­ğin­de gün­de 50 mL ya da he­ki­min öne­ri­siy­le da­ha yük­sek mik­tar­la­raçı­kı­la­bi­lir. 2-12 yaş ara­sın­da­ki­le­re gün­de 3-4 kez 5 mL (40 mg); 2 ya­şınal­tın­da­ki ço­cuk­la­ra gün­de 3-4 kez 2.5 mL (20 mg) ve­ri­lirMetsil Fort Tablet: Ye­mek­ler­denson­ra ve ya­tar­ken ol­mak üze­re gün­de 4 kez 80 mg ve­ri­lir. He­kim öne­ri­siol­mak­sı­zın kul­la­nı­lan gün­lük doz 500 mg’yi geç­me­me­li­dir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)* ANTIFLAT FORT 80 MG 50 ÇİĞNEME TABLETİ
* ANTIFLAT 8 MG 150 ML SÜSPANSİYON
* ANTIFLAT 66,6 MG 30 ML DAMLA
* METSIL 5 ML 40 MG 150 ML SÜSPANSİYON
* METSIL 66,6 MG 30 ML DAMLA
* FLATSIL 30 ML DAMLA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder