17 Mart 2010 Çarşamba

Maksiporin 500 mg 1 flakon

» Sefalosporin Antibiyotik


Etken Maddesi
Sefazolin Sodyum


MAKSIPORIN 500 MG 1 FLAKON

Yerli, Beşeri bir ilaçdır


FORMÜLÜ


Maksiporin 1000 mg İ.M. Enjeksiyon İçin Toz: her bir flakonda 1000 mg sefazoline eşdeğer sefazolin sodyum içerir. Her flakonun beraberinde 3.5 mL %0.5 lidokain hidroklorür çözeltisi içeren ampul bulunur


ENDİKASYONLARI


Maksiporin, sefazoline duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu solunum yolu enfeksiyonlarında; üriner sistem enfeksiyonlarında; prostatit, epididimit dahil genital enfeksiyonlarda; septisemide; cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında; safra yolları enfeksiyonlarında; endokarditte; kemik ve eklem enfeksiyonlarında endikedir. Perioperatif profilaksi Maksiporin, kontamine veya potansiyel olarak kontamine şeklinde sınıflandırılan cerrahi girişimlerde hastalara profilaktik amaçla preoperatif, intraoperatif ve postoperatif olarak verildiğinde belirli postoperatif enfeksiyonların insidansını azaltır. Maksiporin'in perioperatif olarak kullanımı, operasyon alanında enfeksiyonun ciddi risk taşıdığı cerrahi hastalarda da etkinlik sağlar (açık kalp ameliyatları, protez artroplasti gibi). Maksiporin ile profilaksi uygulamasına, cerrahi müdahaleden sonraki 24 saat içinde son verilmelidir. Enfeksiyon oluşması özellikle tehlike yaratabilecek cerrahi müdahalelerde (örneğin; açık kalp ameliyatı, protez artroplasti). Maksiporin ile profilaksi uygulamasına ameliyatın tamamlanmasını takiben 3-5 gün daha devam edilebilir


KONTRENDİKASYONLARI


Maksiporin İ.M., sefalosporin grubu antibiyotiklere aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir. Çözücü olarak kullanılan lidokain lokal anesteziklere (amid tipi) aşırı duyarlılığı olan kişilerde veya kalp bloğu olan hastalarda kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Maksiporin tedavisine başlamadan önce penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı önceden aşırı duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı iyice soruşturulmalıdır. Sefalosporin türevlerini penisiline duyarlı olan bireylerde kullanırken dikkatli olunmalıdır. Akut ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonlarında epinefrin ve diğer acil önlemlere gereksinim duyulabilir. Penisilinler ile sefalosporinler arasında kısmi çapraz duyarlılık olduğuna dair klinik ve laboratuvar bulguları mevcuttur. Her iki ilaç grubuyla da anafilaktik şok dahil ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Antibiyotik uygulanan hastalarda diyare görülmesi halinde tüm geniş spektrumlu antibiyotiklerle olduğu gibi psödomembranöz kolit ihtimali dikkate alınmalıdır. Psödomembranöz kolit şüphesi olan vakalar genellikle antibiyotik tedavisinin sonlandırılması ile düzelir. Orta şiddetli ve ciddi vakalarda ise endikasyona göre sigmoidoskopi ve uygun bakteriyolojik incelemelerin yapılması; sıvı, elektrolit ve protein dengesinin korunması için gereken müdahalelerin uygulanması gerekir. Herhangi bir alerjik reaksiyon görüldüğü takdirde tedavi kesilmeli ve endikasyona göre antihistaminikler, adrenalin, oksijen, intravenöz steroidler tatbik edilmeli ve hava yolu açık tutulmalı; gerekirse entübasyon uygulanmalıdır. Uzun süreli kullanımda duyarlı olmayan mikroorganizmalar üreyebilir. Bu nedenle klinik gözlemlerin dikkatle yapılması gerekir. Maksiporin, diğer tüm sefalosporinler gibi geçmişinde gastrointestinal rahatsızlığı, özellikle koliti olan bireylerde dikkatle kullanılmalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz, kreatinin klerensine göre düzenlenmelidir. Probenesid, Maksiporin ile kombine kullanıldığında, sefazolini renal tübüler atılımını inhibe etmekte böylece daha yüksek ve uzun süreli plazma konsantrasyonları elde edilmektedir. Çocuklarda Kullanımı: Maksiporin'in prematürelerde ve 1 aydan küçük çocuklarda kullanılmasının güvenilirliği ve etkinliği henüz bildirilmemiştir. Hamilelik ve süt verme döneminde kullanımı: Hayvanlarda yüksek dozla yapılan çalışmalarda herhangi bir fetotoksisite veya teratojenite bulgusu ortaya çıkmamıştır. Ancak hamilelerde kullanımının güvenilirliği henüz kesinlik kazanmamıştır. Süt veren annelerde uygulanması halinde dikkatli olunmalıdır.


YAN ETKİLER


Gastrointestinal: Diyare, oral kandidiyazis, bulantı, kusma, karın ağrıları, anoreksi. Antibiyotik tedavisi sırasında psödomembranöz kolit semptomları görülebilir. Bulantı ve kusma nadiren bildirilmiştir. Alerjik: Anafilaksi, eozinofili, kaşıntı, ilaç ateşi, cilt döküntüsü. Hematolojik: Nötropeni, lökopeni, trombositopeni. Hepatik ve renal: Renal veya hepatik yetmezliğe bağlı olmaksızın SGOT, SGPT, BUN ve alkalen fosfataz seviyelerinde geçici artışlar bildirilmiştir. Lokal reaksiyonlar: Enjeksiyon bölgesinde flebit oluşumu nadiren bildirilmiştir. İntramusküler uygulamayı takiben enjeksiyon bölgesinde ağrı olması nadirdir. Diğer reaksiyonlar: Genital ve anal pruritus (vulvar pruritus, genital moniliyazis ve vajinit dahil).


ETKİLEŞMELER


Probenesid, eşzamanlı uygulandığında sefalosporinlerin renal tübüler sekresyonunu azaltabilir ve sonuçta daha uzun süreli ve daha yüksek plazma sefalosporin konsantrasyonları ortaya çıkar. Laboratuvar etkileşimleri: Bakır redüksiyon yöntemleri (Benedict veya Fehling solüsyonu veya Clinitest tabletleri®) ile yapılan idrarda glukoz tayin testlerinde yalancı pozitif sonuçlar ortaya çıkabilir, ancak enzimlerle yapılan testler etkilenmez (örneğin; Clinistix®, TesTape®). Pozitif direkt ve indirekt antiglobulin (Coombs) testleri görülmüştür. Doğum öncesi sefalosporin alan annelerin neonatal dönemdeki bebeklerinde de bu durum meydana gelebilir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Maksiporin I.M., sulandırıldıktan sonra yalnızca intramusküler (kas içine) uygulanır. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde: Mutad yetişkin dozu Orta şidette ve ağır enfeksiyonların tedavisinde 500 mg - 1 g Maksiporin 6 veya 8 saatte bir uygulanmalıdır. Duyarlı Gram-pozitif kokların etken olduğu hafif enfeksiyonlarda 250-500 mg Maksiporin 8 saatte bir uygulanmalıdır. Akut, komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonlarında 1 g Maksiporin 12 saatte bir uygulanmalıdır. Pnömokoksik pnömoni tedavisinde 500 mg Maksiporin 12 saatte bir uygulanmalıdır. Ağır, hayatı tehdit edici enfeksiyonların tedavisinde (endokardit, septisemi gibi) 1 g - 1.5 g Maksiporin 6 saatte bir uygulanmalıdır. Perioperatif profilaktik kullanımı Kontamine veya potansiyel olarak kontamine cerrahi müdahalelerde postoperatif enfeksiyonları önlemek için tavsiye edilen dozlar; a) Cerrahi müdahalenin başlamasından 1/2-1 saat önce 1 g Maksiporin İ.M. intramusküler yoldan uygulanır. b) Uzun süreli cerrahi müdahalelerde (2 saat veya daha fazla), ameliyat boyunca 500 mg-1 g Maksiporin İ.M. intramusküler yoldan uygulanır. c) 24 saat boyunca 6-8 saate bir 500 mg-1 g Maksiporin İ.M. intramusküler yoldan uygulanır. Perioperatif profilaktik kullanımda dikkat edilecek hususlar. 1) Preoperatif dozun ameliyat başlamadan 1/2-1 saat önce uygulanması, ilk insizyon esnasında serum ve dokularda uygun antibiyotik düzeylerinin elde edilmesi açısından önem taşımaktadır. 2) Maksiporin, eğer gerekir ise, cerrahi müdahale esnasında uygun aralıklarla verilmelidir. Enfeksiyon oluşması özellikle tehlike yaratabilecek cerrahi müdahalelerde, Maksiporin ile profilaksi uygulamasına ameliyatın tamamlanmasını takiben 3-5 gün daha devam edilebilir. Renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması Maksiporin, renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda aşağıdaki gibi kullanılabilir: Kreatinin klerensi 55 mL/dakika veya üstünde olan hastalarda ve serum kreatinini %1.5 mg veya altında olan hastalarda tam doz kullanılabilir. Kreatinin klerensi 35-54 mL/dakika veya serum kreatinini %1.6-3.0 mg olan hastalarda da tam doz kullanılabilirse de, bu durumda doz aralıkları en az 8 saat olmalıdır. Kreatinin klerensi 11-34 mL/dakika veya serum kreatinini %3.1-4.5 mg olan hastalarda normal mutad dozun yarısı 12 saatte bir verilmelidir. Kreatinin klerensi 10 mL/dakika veya altında olan hastalarda ve serum kreatinini %4.6 mg veya üstünde olan hastalarda normal dozun yarısı 18-24 saatte bir verilmelidir. Azaltılmış doz, enfeksiyonun şiddetine göre uygun yükleme dozundan sonra uygulanır. Pediatrik dozaj Hafif ve orta şiddette enfeksiyonların tedavisinde günde toplam 25-50 mg/kg, 3-4 eşit doza bölünmüş olarak verilebilir. Ciddi enfeksiyonların tedavisinde doz günde 100 mg/kg'a kadar artırılabilir. Prematüre bebeklerde ve yenidoğanlarda, güvenilirliği tesbit edilmediğinden kullanılması önerilmez. Çocuklarda hafif ve orta derecede renal yetersizliklerde (kreatinin klerensi 70-40 mL/dakika) normal günlük dozun %60'ı, eşit dozlara bölünmüş olarak 12 saatte bir verilebilir. Orta derecede renal yetersizliği olan hastalarda (kreatinin klerensi 40-20 mL/dakika) normal günlük dozun %25'inin eşit dozlara bölünmüş olarak 12 saatte bir verilmesi uygundur. Şiddetli renal yetersizliği olan çocuklarda (kreatinin klerensi 20-5 mL/dakika) normal günlük dozun %10'u, eşit dozlara bölünmüş olarak 12 saatte bir verilebilir. Önerilen tüm bu dozlar başlangıçtaki yükleme dozunu takiben verilir


İlaç Fiyatı 3.44 YTL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* MAKSIPORIN IV 1 GR 1 FLAKON
* MAKSIPORIN LID.IM 1 GR 1 FLAKON
* MAKSIPORIN LİD IM 500 MG 1 FLAKON


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


REBASİN 1000 MG IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN 1 FLAKON
EQIZOLIN- IM/IV 250 MG 1 FLAKON
SEFAZOL IV 250 MG 1 FLAKON
SEFAMAX IV 250 MG 1 FLAKON
EQIZOLIN -IM 250 MG 1 FLAKON
CEFOZIN IM-IV 250 MG 1 AMPUL
CEZOL İM/İV 250 MG 1 FLAKON
IESPOR IV/IM 250 MG 1 FLAKON
CEFAMEZİN IM/IV 250 MG 1 FLAKON
CEFAMEZİN IM 250 MG 1 FLAKON
CEFOZIN IM LID. 250 MG 1 FLAKON
CEZOL İM 250 MG 1 FLAKON
SEFAMAX IM 250 MG 1 FLAKON
IESPOR IM 250 MG 1 AMPUL
SEFAZOL IM 250 MG 1 FLAkon
EQIZOLIN- IM/IV 500 MG 1 FLAKON
EQIZOLIN- IM 500 MG 1 FLAKON
CEZOL İM/İV 500 MG 1 FLAKON
CEFOZIN IM-IV 500 MG 1 AMPUL
IESPOR IV/IM 500 MG 1 FLAKON
SEFAZOL IV 500 MG 1 FLAKON
CEFAMEZIN IM/IV 500 MG 1 FLAKON
CEZOL İM 500 MG 1 FLAKOn
IESPOR IM 500 MG 1 AMPUL
SEFAMAX IV 500 MG 1 FLAKON
MAKSIPORIN LİD IM 500 MG 1 FLAKON
CEFOZIN IM LID. 500 MG 1 FLAKON
SEFAZOL IM 500 MG 1 FLAKON
SEFAMAX IM 500 MG 1 FLAKON
CEFAMEZIN IM 500 MG 1 FLAKON
EQIZOLIN- IM/IV 1000 MG 1 FLAKON
EQIZOLIN- IM 1000 MG 1 FLAKON
CEFAMEZIN IM/IV 1000 MG 1 FLAKON
MAKSIPORIN LID.IM 1 GR 1 FLAKON
SEFAZOL IV 1 GR 1 FLAKON
CEZOL İM/İV 1 GR 1 FLAKON
MAKSIPORIN IV 1 GR 1 FLAKON
CEFOZIN IM-IV 1000 MG 1 AMPUL
IESPOR IV/IM 1 GR 1 FLAKon
IESPOR IM 1 GR 1 FLAKON
CEFOZIN IM LID. 1000 MG 1 FLAKON
CEFAMEZIN IM 1000 MG 1 FLAKON
SEFAZOL IM 1 GR 1 FLAKON
SEFAMAX IV 1000 MG 1 FLAKON
CEZOL İM 1 GR 1 FLAKON
SEFAMAX IM 1000 MG 1 FLAKON

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder