3 Mart 2010 Çarşamba

myfortic 360 md 120 tablet

İmmünosüpresif ajan

İlaç Etken Maddesi
Mikofenalik Asit

MYFORTİC 360 MD 120 Tablet GASTRO REZİSTAN , İthal, Beşeri bir ilaçdır.Reçete İle Verilir.

FORMÜLÜ :
Bir tablet sodyum tuzu halinde 180 mg mikofenolik asit ve boyar madde olarak titanyum dioksit, sarı demir oksit , indigotin içerir. Bir tablet sodyum tuzu halinde 360 mg mikofenolik asit ve boyar madde olarak titanyum dioksit, sarý demir oksit kýrmýzý demir oksit içerir.

ENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanıldığı Durumlar, Hastalıklar ) :
Myfortic, allojenik böbrek transplantasyonu yapılmış olan hastalarda akut red olayının önlenmesi amacıyla, kortikosteroidlerle ve mikroemülsiyon şeklinde verilen siklosporinle birlikte kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanılmaması Gereken Durumlar ) :
Myfortic, mikofenolat sodyuma, mikofenolik aside, mikofenolat mofetile veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER :
Myfortic, IMPDH (inozin monofosfat dehidrogenaz) inhibitörüdür. Bu nedenle de kalıtsal hipoksantin-guanin fosforibozil-transferaz (HGPRT) eksikliği olan ender hastalarda, örneğin Lesch-Nyhan sendromu ve Kelley-Seegmiller sendromu olanlarda, teorik olarak kullanılmamalıdır. Kadın hastalardaki Myfortic tedavisinin, gebelik testi sonucu negatif gelinceye kadar başlatılmaması önerilir. (Gebelik sırasındaki kullanım ve doğum kontrol önlemi ihtiyacı konularında bilgi edinmek için Kullanım Şekli ve Dozu/Gebelik ve Laktasyonda kullanımı bölümüne bkz.). Myfortic de içeren ilaç kombinasyonları şeklinde immünosupresif tedavi görmekte olan hastalarda; lenfoma ve özellikle deride görülenler olmak üzere diğer habis hastalık riski artar (Yan etkiler bölümüne bkz.). Bu risk, kullanılan herhangi bir immünosupressif ilaca değil de sağlanan immünosupresyonun süresine bağlı gözükmektedir. Deri kanseri riskini mümkün olduğunca azaltmak amacıyla belirtilen genel önerilerde olduğu gibi; güneş ışığına ve ultraviyole ışınlara maruz kalınması, koruyucu giysiler giyilerek ve koruma faktörü yüksek bir preparat kullanılarak sınırlanmalıdır. Myfortic kullanan hastalara; herhangi bir enfeksiyon kanıtı, beklenmedik ekimoz, kanama veya kemik iliği depresyonunu haber veren herhangi bir diğer belirti geliştiğinde bunu hemen doktora bildirmeleri tenbih edilmelidir. Bağışıklık sisteminin aşırı baskı altına alınması, aralarında fırsatçı enfeksiyonların, ölümle sonuçlanan enfeksiyonların ve sepsisin de bulunduğu enfeksiyonlar karşısındaki duyarlılığı artırır (Yan etkiler bölümüne bkz.). Myfortic kullanan hastalar mikofenolik asidin bizzat kendisinden, birlikte kullanılan diğer ilaçlardan, viral enfeksiyonlardan veya bu nedenlerin çeşitli kombinasyonlarından kaynaklanabilecek nötropeni açısından izlenmelidir. Mikofenolik asit (MFA) kullanan hastalar ilk ay her hafta, ikinci ve üçüncü ay her 2 haftada bir ve daha sonra da ilk yıl boyunca her ay tam kan sayımı yaptırmalıdır. Nötropeni gelişirse (mutlak nötrofil sayısı mikrolitrede 1.5 x 103'ün altına inerse), Myfortic tedavisine ara vermek veya bu tedaviyi sona erdirmek uygun olabilir. Mikofenolik asit tedavisi altında olan hastalara, bu sırada yaptıracakları aşıların daha az etkili olacağı ve canlı, zayıflatılmış enfeksiyon etkeni içeren canlı aşıların yapılmaması gerektiği bildirilmelidir (Ilaç etkileşmeleri ve diğer etkileşmeler bölümüne bkz.). Grip aşısı, faydalı olabilir. Grip aşısını reçete eden doktor, bunun için ulusal kılavuza uygun hareket etmelidir. Mikofenolik asit türevlerinin kullanılmasına, sindirim sisteminde gelişen advers olayların insidansında yükselme ve bu arada seyrek de olsa gastrointestinal kanal ülserasyonu, kanaması ve perforasyonu eşlik etmiş olduğundan MPA, ciddi, aktif sindirim sistemi hastalıkları olan hastalarda ihtiyatla kullanılmalıdır. Myfortic, klinik çalışmalar sırasında aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılmıştır: Antitimosit globülin, basiliksimab, mikroemülsiyon şeklinde siklosporin ve kortikosteroidler. Myfortic'in bağışıklığı baskı altına alan (immünosupressif) diğer ilaçlarla birlikte kullanılmasının etkinliği ve emniyeti incelenmemiştir. Gebelik ve laktasyonda kullanımı Gebelik kategorisi C’dir. Gebe kadınlar üzerinde gerekli kontrol gruplarına yer vererek yapılmış, yeterli çalışmalar mevcut olmadığından Myfortic, gebe kadınlarda yalnızca, beklenen faydaları, fetusta yol açabileceği zararlardan fazla olduğu takdirde kullanılmalıdır. Myfortic tedavisinin, gebelik testi sonucu negatif gelinceye kadar başlatılmaması önerilir. Hastalara, tedavi sırasında gebe kaldıkları takdirde bunu hemen doktora bildirmeleri tembih edilmelidir. Myfortic tedavisi öncesinde, sırasında ve bu tedavi sona erdikten sonra 6 hafta boyunca etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanılmalıdır (Ilaç etkileşmeleri ve diğer etkileşmeler bölümüne bkz.). Emzirme döneminde kullanımı Mikofenolik asidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Mikofenolat sodyum, anne sütüyle beslenen bebeklerde ciddi advers reaksiyonlara yol açabildiğinden; tedavi sırasında ve tedavinin sona ermesini izleyen 6 hafta içerisinde, ilacın anne açısından taşıdığı önem de göz önünde tutularak ya ilacın, ya da anne sütüyle beslenme yönteminin terkedilmesi yolunda karar verilmelidir Araç ve makine kullanımı üzerine etkileri Mikofenolik asidin araç ve makina kullanmaya etkilerini inceleyen herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Ilacın gerek etki mekanizması, gerek farmakodinamik profili ve gerekse bildirilen advers reaksiyonları, böyle bir etkinin olanaksız olduğunu göstermektedir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
Kontrol grubuna yer verilerek yapılan 2 çalışmada; aşağıdaki istenmeyen advers reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu çalışmalarda Myfortic'in ve mikofenolat mofetilin (1:1 oranında rasgele gruplandırılan), yeni böbrek nakledilmiş 423 ve böbrek naklinden sonra idame immünosupressif tedavi uygulayan 322 hastadaki ilaç emniyeti değerlendirilmiştir; advers olay insidansları, her 2 popülasyonda birbirine yakın bulunmuştur. Lökopeni ve ishal, mikroemülsiyon şeklindeki siklosporinle ve kortikosteroidlerle birlikte kullanılan Myfortic tedavisine en sık eşlik eden (hastaların en az %10'unda görülen) advers ilaç reaksiyonlarındandır. Habis hastalık Myfortic de içeren ilaç kombinasyonları şeklinde immünosupresif tedavi görmekte olan hastalarda; lenfoma ve özellikle deride görülenler olmak üzere diğer habis hastalık riski artar (Uyarılar/Önlemler bölümüne bkz.). 1 yıla varan süreler boyunca Myfortic kullanan hastaların %0.3'ünde lenfoproliferatif hastalık veya lenfoma gelişmiş; %0.8'inde melanoma-dışı deri kanserleri görülmüş, daha başka bir habis durum ile karşılaşılmamıştır. Fırsatçı enfeksiyonlar Fırsatçı enfeksiyon riski, organ nakli gerçekleştirilen bütün hastalarda yüksektir; bu risk, total immünosupressif yükle birlikte artar (Uyarılar/Önlemler bölümüne bkz.). Sitomegalovirüs enfeksiyonu, candidiasis ve herpes simplex; yeni böbrek nakledilmiş diğer immünosupressif ilaçlarla birlikte Myfortic kullanan ve 1 yıl boyunca izlenen hastalarda kontrol grubuna yer vererek yapılan çalışmalarda en çok görülmüş olan fırsatçı enfeksiyonlardır. Sitomegalovirüs enfeksiyonu (CMV) (seroloji, viremi veya hastalık) yeni böbrek nakledilmiş hastaların %21.6 ve idame tedavisi görenlerin % 1.9'unda bildirilmiştir. Yaşlı hastalardaki advers reaksiyonlar Immünosupresyon nedeniyle gelişen advers ilaç reaksiyonlarının görülme riski, yaşlı hastalarda genellikle artmış olabilir. Immünosupressif tedavinin bir bölümü olarak Myfortic kullanan, ileri yaştaki hastalardaki advers reaksiyon riskinde; klinik çalışmalar sırasında Myfortic kullanan daha genç hastalara kıyasla, herhangi artış görülmemiştir. Diğer advers ilaç reaksiyonları Siklosporinle ve kortikosteroidlerle birlikte kullanıldığı, kontrol grubuna yer veren klinik çalışmalarda, hastaların en az %10'uyla %1-%10'unda görülen ve mikofenolik asitle ilişkili olduğundan şüphe edilen advers ilaç reaksiyonları aşağıda belirtilmiştir. Vücut sistemi ve advers ilaç reaksiyonları; Infeksiyon ve infestasyonlar :1-? %10 Idrar yolu enfeksiyonu, zona, pamukçuk, sinüzit, üst solunum yolu enfeksiyonu, gastroenterit, herpes simplex, nazofarenjit. Kan ve lenf sistemi : ? % 10 Lökopeni, 1- ? %10 Anemi, trombositopeni. Sinir sistemi :1-? %10 Baş ağrısı. Solunum sisteminde, toraksta ve mediastende : 1 - ? %10 Öksürük. Gastrointestinal rahatsızlıklar : ? %10 Ishal, 1- ? %10 Bulantı, dispepsi, kusma, kabızlık, karın ağrısı, karında gerginlik, aşırı barsak gazları, gevşek dışkı, karında hassasiyet, gastrit. Genel olarak ve uygulama yerinde : 1- ? %10 Ateş, yorgunluk. Laboratuvar sonuçları :1- ? %10 Karaciğer fonksiyon testlerinin anormal sonuç vermesi, lökopeni, kan kreatinin düzeyinin yükselmesi. Not: Böbrek nakledilen hastalar, 1 yıla varan süreler boyunca günde 1440 mg Myfortic kullanmıştır. Yeni böbrek nakledilen ve idame tedavisi gören hastalarda, ikinci gruptaki insidansın daha düşük olma eğilimi göstermesine rağmen, benzer advers etki profilleri gözlenmiştir. Aşağıdaki ilave advers reaksiyonlar, mikofenolik asit bileşiklerinin (MMF dahil) sınıf etkisi olarak nitelendirilmiştir: Gastrointestinal: Kolit, özofajit (sitomegalovirüs koliti ve özofajiti dahil), sitomegalovirüs gastriti, pankreatit, barsak perforasyonu, gastrointestinal kanama, mide ülserleri, duodenum ülserleri, ileus. Immünosupresyonla ilgili advers reaksiyonlar: Ciddi, bazen yaşamı tehlikeye sokan menenjit, infeksiyöz endokardit, tüberküloz ve atipik mycobacterium enfeksiyonu dahil enfeksiyonlar. Hematolojik: Nötropeni, pansitopeni

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER :
Asiklovir: Böbrek bozukluğu, plazmadaki gerek mikofenolik asit glukuronid (MPAG), gerekse asiklovir konsantrasyonlarının yükselmesine neden olabilir. Bu nedenle her iki ilacın tubüler sekresyon açısından rekabete (kompetisyona) girmesi ve sonuç olarak her ikisinin plazma düzeylerinin daha da fazla yükselmesi mümkündür. Bu durumda hastaların yakından izlenmesi gerekir. Magnezyum ve alüminyum hidroksit içeren antasitler: Antasitlerle birlikte verilmesi, mikofenolat sodyumun emilimini azaltır. Magnezyum ve alüminyum hidroksit içeren antasitlerin Myfortic ile birlikte verilmesi, mikofenolik asidin sistemik AUC değerinde %37, maksimal mikofenolik asit konsantrasyonunda %25 azalmaya neden olur. Magnezyum ve alüminyum hidroksit içeren antasitler Myfortic ile birlikte kullanılırken, ihtiyat önerilir. Azatiyoprin: Birlikte kullanımı incelenmemiş olduğundan Myfortic'in, azatiyoprinle birlikte verilmemesi önerilir. Kolestiramin ve enterohepatik dolaşımı bozan ilaçlar: Kolestiramin, ilaçların enterik dolaşımını bloke etme kapasitesi nedeniyle, mikofenolik asidin (MPA) sistemik AUC değerini azaltabilir. Myfortic'in etkinliğini azaltabilmeleri nedeniyle bu ilacın kolestiraminle ya da enterohepatik dolaşımı bozan ilaçlarla birlikte ihtiyatla kullanılması gerekir. Siklosporin A: Böbrek nakledilmiş, stabil durumdaki hastalarda incelenen siklosporin A farmakokinetiğinin, kararlı düzeyler elde edilmesini sağlayan Myfortic dozlarından etkilenmediği görülmüştür. Gansiklovir: Gansiklovirle birlikte kullanım, mikofenolik asidin ve mikofenolik asit glukuronidin farmakokinetiğini etkilemez. Mikofenolik asidin terapötik kullanımı, gansiklovir klirensinde değişiklik yapmaz. Ancak Myfortic ve gansiklovir, böbrek bozukluğu olan hastalarda birlikte kullanıldıklarında, gansiklovirle ilgili doz önerileri dikkate alınmalı ve hastalar dikkatle izlenmelidir. Doğum kontrol hapları: Doğum kontrol hapları oksidatif metabolizmayla, Myfortic ise glukuronidasyon yoluyla metabolize edildiğinden; doğum kontrol haplarının Myfortic farmakokinetiği üzerinde önemli bir etkiye sahip olması beklenmez. Ancak uzun süreli Myfortic tedavisinin, doğum kontrol haplarının farmakokinetiği üzerindeki etkileri bilinmediğinden böyle bir tedavi sırasında doğum kontrol haplarının etkinliğinde azalma meydana gelmesi mümkündür. Canlı aşılar: Bağışıklık sistemi bozuk olan hastalara canlı aşı yapılmamalıdır. Diğer aşılar karşısında gelişen antikor yanıtında da azalma olabilir (Uyarılar / Önlemler bölümüne bkz.).DOZU VE KULLANIM ŞEKLİ :
Myfortic tedavisi, organ nakli konusunda uzman olan, kalifiye doktorlar tarafından başlatılmalı ve devam ettirilmelidir. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Myfortic'in bir hastada ilk defa kullanılmasına, transplantasyonu izleyen 24 saat içerisinde başlanmalıdır. Önerilen doz, 2 defa 720 mg olmak üzere günde 1440 miligramdır. 2 g mikofenolat mofetil kullanmakta olan hastalarda bunun yerine, günde 1440 mg (2 defa 720 mg) Myfortic kullanılmasına geçilebilir. Myfortic, aç ya da tok karnına alınabilir. Enterik tablet olma özelliğinin bozulmaması için ağızda çiğnenmemeli ve parçalanmamalıdır. Çocuklarda kullanımı Pediyatrik yaş grubundaki ilaç emniyeti ve etkinliği saptanmamıştır. Böbrek nakledilen çocuklarla ilgili, sınırlı farmakokinetik veriler mevcuttur (Farmakokinetik özellikler bölümüne bkz.). Yaşlılarda kullanımı Bu hasta popülasyonunda doz ayarlanmasına ihtiyaç yoktur. Böbrek bozukluğu olan hastalarda Ameliyattan sonra böbrek gref fonksiyonu geciken hastalarda doz ayarlanmasına ihtiyaç yoktur (Farmakokinetik özellikler bölümüne bkz.). Şiddetli kronik böbrek yetmezliği (glomerül filtrasyon hızı <25 ml/dk/1.73 m2) olan hastalar, dikkatle izlenmelidir. Karaciğer bozukluğu olan hastalarda Karaciğerinde şiddetli parankimal hastalığı olan, böbrek nakledilmiş hastalarda doz ayarlanmasına ihtiyaç yoktur. Red atakları sırasında tedavi Nakledilmiş olan böbrek grefinin reddi, mikofenolik asit (MPA) farmakokinetiğinde değişikliğe neden olmaz; bu durumda dozajın azaltılmasına veya Myfortic tedavisine ara verilmesine ihtiyaç yoktur. DOZ AŞIMI Myfortic’in doz aşımı insanlarda hiç bildirilmemiştir. Inaktif metabolitin (mikofenolik asit glukonat, MPAG) vücuttan uzaklaştırılması için diyaliz kullanılabilirse de bu yöntemin, aktif ilacı (mikofenolik asit, MPA) klinikte önem taşıyacak miktarlarda vücuttan uzaklaştırması beklenmemelidir. Bunun başlıca nedeni, mikofenolik asidin plazma proteinlerine yüksek oranda (%97) bağlanmasıdır. Kolestiramin gibi, safra asidi sekestranları, mikofenolik asidin enterohepatik dolaşımını bozarak, sistemik AUC değerini azaltabilir.

İlaç Fiyatı 537.71 YTL

PİYASADA MEVCUT DİĞER TAKDİM ŞEKİLLERİ

MYFORTİC 180 MG 120 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder