10 Mart 2010 Çarşamba

monarc m 250IU FAKTOR VIII 1 FLAKON

» Antihemofilik


Etken Maddesi
İnsan Koagülasyon Faktörü VIII


MONARC-M 250 IU FAKTOR VIII 1 FLAKON

İthal, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Bu ürün gönüllü donörlerden toplanan kandan elde edilmiştir.Monarc-M™, konsantre halde ve spesifik aktivitesi 2 ila 20 AHF IU/mg toplam protein olan steril, apirojen ve liyofilize bir antihemofilik faktör (Faktör VIII, Faktor VIII:C, AHF) preparatıdır. Monarc M™, stabilize edici ajan olarak maksimum 12.5 mg/mL Albumin (Human) ve beher AHF IU için 0.07 mg polietilen glikol (3350), 0.39 mg histidin, 0.1 mg glisin içerir. [Diğer taraftan,üretim yöntemi nedeniyle, 0.1 ng’dan fazla olmamak üzere fare proteini, 18 ng’dan fazla olmamak üzere organik çözücü (tri-n-butil fosfat – TNBP) ve 50 ng’dan fazla olmamak üzere deterjan (oktoksinol 9) içerebilir.] Albumin (Human) ilavesi olmadan, spesifik aktivitesi yaklaşık 2.000 AHF Ünitesi/mg protein’dir.Monarc-M™, insan plazma havuzundan Faktör VIII:C’ye karşı fare monoklonal antikoru kullanılarak immünoafinite kromatografisiyle ve daha ileri saflaştırma işlemi için bunu takiben iyon değiştirici kromatografi basamağıyla, Metot M işlemiyle üretilir. Monarc-M™ üretim yöntemi ayrıca, hepatit ve diğer viral hastalıkları taşıma riskini azaltmaya yönelik bir organik çözücü [tri-n-butil fosfat (TNBP)] ve deterjan (oktoksinol 9) virüs inaktivasyon basamağını da içerir. Ancak bu güne kadar, koagülasyon faktörü ürünlerinden kaynaklanan viral enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak için tam etkili hiç bir işlem gösterilmemiştir.Her Monarc-M™ şişesi, Dünya Sağlık Örgütünün Uluslararası Standardına uygun olarak, İnternasyonal Ünite cinsinden beher şişedeki AHF aktivitesini gösteren bir etiket taşımaktadır.Monarc-M™ sadece intravenöz yoldan uygulanmalıdır.


ENDİKASYONLARI


Monarc-M™, hemofili A (klasik hemofili) vakalarında görülen kanamaların önlenmesinde ve kontrol altına alınmasında endikedir.Monarc-M™, beher mL için 10 Bethesda Ünitesini geçmeyecek şekilde kazanılmış Faktör VIII inhibitörü olan hastalarda anlamlı bir terapötik yarar sağlayabilir. Ancak, bu tür kullanımlarda dozaj, dolaşımdaki AHF seviyesi sık sık yapılacak laboratuar tayinleri ile kontrol edilmelidir.Monarc-M™, von Willebrand hastalığında endike değildir.


KONTRENDİKASYONLARI


Fare proteinine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde Monarc-M™ kullanımı kontrendikedir


UYARILAR & ÖNLEMLER


Monarc-M™, insan plazmasından üretilmiştir. İnsan plazmasından üretilen ürünler virüsler gibi hastalıklara neden olabilecek enfeksiyon ajanları içerebilir. Bu ürünlerin bir enfeksiyon ajanını taşıma riski, plazma donörlerinin önceden belirli virüslere maruziyetleri yönünden taranmalarıyla, belirli virüs enfeksiyonlarının bulunup bulunmadığına ilişkin testlerin yapılmasıyla ve belirli virüslerin inaktive edilmesi ve/veya uzaklaştırılmasıyla azaltılmıştır. Bu önlemlere rağmen, bu ürünler yine de potansiyel olarak hastalık taşıyabilirler. İnsan kanından yapılmış olması nedeniyle bu ürün, virüsler gibi ve teorik olarak Creutzfeldt-Jakob hastalığı (CJD) ajanı gibi enfeksiyon ajanlarını bulaştırma riski taşıyabilir. Doktor tarafından muhtemelen bu ürünle bulaşmış olabileceği düşünülen bütün enfeksiyonlar, doktor veya diğer sağlık personeli tarafından Türkiye’de ruhsat sahibi olan Cankat İlaç’a 0312 287 33 01 numaralı telefonla rapor edilmelidir. Doktor, hasta ile bu ürünün yararları ve risklerini tartışmalıdır.


Kan veya plazma ürünleri infüzyonu yapılan bireylerde; özellikle non-A, non- B hepatit olmak üzere bazı viral enfeksiyon belirtileri ve/veya semptomları gelişebilir. Ancak Klinik Farmakoloji bölümünde de belirtildiği gibi, Antihemofilik Faktör (Human) uygulanan bu tür hastaların bir grubu üç ile dokuz ay arasında değişen gözlemler süresince non-A, non-B hepatit belirti veya semptomları göstermemiştir.


Bu ürünün ambalajlanmasında kullanılan belirli bileşenler doğal lastik kauçuğu içerir.
Monarc-M™ uygulaması başlamadan önce, pıhtılaşma bozukluğunun Faktör VIII eksikliğinden ortaya çıktığının tanımlanması zorunludur. Diğer yetmezliklerin tedavisinde bu üründen bir yarar beklenemez.
Monarc-M™ üretim yöntemi, kan grubuna özgü antikorların son üründeki varlığını önemli ölçüde azaltmaktadır.


Fare Proteinine Karşı Antikor Oluşumu


Hiçbir duyarlılık reaksiyonu görülmemiş olmasına rağmen, Monarc-M™’in eser miktarda fare proteini (0.1 ng / AHF aktivite biriminden daha az) içermesi nedeniyle, bu ürünle tedavi edilen hastaların fare proteinine karşı duyarlılık geliştirmesi olasılığı mevcuttur.
Monarc-M™ uygulamasından önce ve uygulama sırasında nabız sayısı kontrol edilmelidir. Eğer nabızda önemli bir artış olursa, uygulama hızının düşürülmesi veya geçici olarak enjeksiyonun durdurulması ile genel olarak semptomların hemen kaybolması sağlanır.


Hasta İçin Bilgiler


Parvovirüs B19 veya hepatit A gibi bazı virüslerin bertaraf edilmeleri veya inaktivasyonları özellikle zordur. Parvovirüs B19 çok ciddi olarak gebe kadınları veya immün cevabı azalmış (immune-compromised) olan bireyleri etkiler. Parvovirüs B19 enfeksiyonu semptomları ateş, sersemlik hali, titreme ve burun akıntısını takiben yaklaşık iki hafta sonra döküntü ve eklem ağrısıdır. Hepatit A belirtileri ise, birkaç günden haftalara varan sürede iştahsızlık, yorgunluk ve düşük derecede ateşi takibeden bulantı, kusma ve karın ağrısıdır. Koyu renk idrar ve ciltte sarılık da yaygın semptomlardır. Bu tür semptomların görülmesi durumunda hastalar doktora danışmaları hususunda teşvik edilmelidir.


Hastalar, bölgesel ve genel ürtiker, göğüs sıkışması, hırıltılı solunum, tansiyon düşüklüğü ve anaflaksi gibi aşırı duyarlılığın erken belirtileri hakkında bilgilendirilmeli ve bu semptomların oluşması halinde ürünün kullanımını keserek doktora danışmaları önerilmelidir.


Laboratuar testleri


Dozajın ‘Önerilen Dozaj Şeması’ tablosundaki şekilde hesaplanarak tahmin edilebilmesine rağmen, mümkün olan her durumda, yeterli AHF seviyesine ulaşıldığından ve bu seviyenin idame ettirildiğinden emin olmak için hasta plazmasında uygun laboratuar testlerinin yapılması kuvvetle önerilir.


Eğer hastanın plazmasındaki AHF içeriği beklenen seviyeye ulaşmaz ise veya görünürde yeterli doz uygulanmasına rağmen kanama kontrol altına alınamazsa, inhibitör varlığından şüphe edilmelidir. Uygun laboratuar işlemleriyle inhibitör varlığı gösterilebilir ve beher mL plazma ile veya tahmin edilen total plazma hacmi ile nötralize edilen AHF ünitesi cinsinden miktarı belirlenebilir. Eğer inhibitör düşük seviyelerde ise (örnek olarak, <10 Bethesda Ünitesi/mL gibi), inhibitörü nötralize etmek için yeterli AHF ünitesi uygulanmasından sonra, ilave olarak verilen AHF üniteleri istenilen sonucun elde edilmesini sağlayacaktır.


Gebelikte kullanım


Gebelik Kategorisi C. Hayvan üreme çalışmaları Monarc-M™ ile yapılmamıştır. Monarc-M™’in gebe bir kadına verilmesi durumunda fötusa bir zarar verip vermeyeceği veya üreme kapasitesini etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir. Monarc-M™, gebe kadınlara açıkça gerekli olduğu durumlarda verilmelidir.


YAN ETKİLER
Monarc-M™ preparatlarının kullanımına bağlı olarak allerjik reaksiyonlar görülebilir. “Hasta İçin Bilgiler” bölümüne bakınız.Monarc-M™ içinde en yüksek konsantrasyonda bulunan protein Albumin (Human)’dir. Bulantı, ateş, titreme, veya ürtiker gibi vakalar rapor edilmesine karşın albuminden kaynaklanan reaksiyonlar son derece nadirdir.BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ


ETKİLEŞMELER


Yoktur.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Her Monarc-M™ flakonu etiketi üzerinde, içerdiği AHF aktivitesi IU cinsinden verilmiştir. Bu potens bildirimi Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Standardına uygun olarak yapılmaktadır.Monarc-M™’in yüksek saflıkta olması nedeniyle, tam bir potens ölçümü yapılmasının güçleştiği düşünülmektedir. Deneyler, tam aktivite düzeylerinin elde edilebilmesi için böyle bir potens tayininin, plastik test tüpleri, pipetleri ve normal düzeylerde von Willebrand Faktörü içeren substrat kullanılarak yapılması gerektiğini göstermiştir.Plazmada IU/dL veya normalin % (yüzde) cinsinden bildirilen in vivo maksimum AHF düzeyi, vücut ağırlığının beher kg’ı için verilen (IU/kg) dozun iki ile çarpılması ile hesaplanır.Örnek1) 70 kg ağırlığındaki bir hastaya 1750 IU AHF ‘lik bir doz, örnek olarak, 25 IU/kg (1750/70) uygulandığında, infüzyon sonrası AHF artışı piki25 X 2 = 50 IU/dL (normal’in %50’si) olarak beklenmelidir.(2) 40 kg ağırlığında bir çocuk için %70’lik bir pik düzeyi gereklidir. Bu durumda doz 70 / 2 X 40 = 1400 IU olacaktır.Preparatın hazırlanması: Aseptik teknik kullanılır.1. Monarc-M™ (kuru konsantrat) ve Enjeksiyon için Steril Su, USP (dilüent) oda sıcaklığına getirilir.2. Lastik tıpaların orta kısımlarını açığa çıkarmak için konsantrat ve dilüent şişelerinin kapuşonları çıkarılır.3. Tıpalar jermisid çözelti ile temizlenir.4. Çift uçlu iğnenin bir ucundan koruyucu kılıf çıkarılır ve açığa çıkan iğne dilüentin tıpasına batırılır.5. Çift uçlu iğnenin diğer ucundan koruyucu kılıf çıkarılır. Dilüent şişesi dik durumdaki Monarc-M™ şişesinin üzerine başaşağı çevrilir ve iğnenin serbest ucu hızla Monarc-M™ şişesinin tıpasının ortasına batırılır. Monarc-M™ içindeki vakum, dilüentin çekilmesini sağlayacaktır.6. Dilüent şişesinin tıpasından iğne çıkarılarak önce iki şişe birbirinden ayrılır, sonra Monarc-M™ şişesindeki iğne çıkarılır. Bütün materyal çözününceye kadar hafifçe karıştırılır. Monarc-M™’in tamamen çözündüğünden emin olunmalıdır, aksi takdirde etkin madde filtre tarafından tutulacaktır.NOT: Hazırlandıktan sonra buz dolabına konulmaz. Hazırlama sonrası en kısa zamanda infüzyona başlanması önerilir. Dilüent ile hazırlanan çözelti en fazla 3 saat içinde uygulanmalıdır.Uygulama: Aseptik Teknik kullanılır.Uygulama oda sıcaklığında yapılmalıdır. Monarc-M™, kullanıma hazır hale getirildikten sonra en fazla 3 saat içinde uygulanmalıdır.Intravenöz enjeksiyonParenteral preparatlar, uygulamadan önce, çözeltinin ve kullanılan kabın izin vermesi durumunda, partiküler madde ve renk değişikliği açısından kontrol edilmelidir.Bu ürünün plastik enjektör ile kullanılması önerilir. Bütün cam enjektörlerin pürüzlü cam yüzeyleri, bu tip çözeltiler ile yapışma eğilimi gösterirler.1. Filtreli iğne tek kullanımlık enjektöre takılır ve enjektör içine hava dolması için piston geri çekilir.2. İğne sulandırılarak hazırlanmış olan Monarc-M™ içine sokulur.3. Şişenin içine hava enjekte edilir ve sonra sulandırılmış materyal enjektörün içine çekilir.4. Filtre iğnesi enjektörden çıkarılır ve atılır; enjektöre uygun bir iğne takılır ve Uygulama Hızı bölümünde bildirildiği şekilde intravenöz olarak enjekte edilir.5. Eğer hasta, bir şişe Monarc-M™’den daha fazla uygulanacaksa, her bir şişe için kullanılmamış ayrı bir filtreli iğne kullanılarak iki şişe içeriği aynı enjektöre çekilebilir. Bu uygulamayla Monarc-M™ kaybı daha azalır. Burada filtreli iğnelerin, sadece tek bir Monarc-M™ şişesi içeriğini filtre edecek özellikte olduğu dikkate alınmalıdır.Uygulama HızıMonarc-M™ preparatları, hiçbir önemli reaksiyon olmadan dakikada 10 mL hızla uygulanabilir. Monarc-M™ uygulamasından önce ve uygulama sırasında nabız sayısı tesbit edilmelidir. Eğer nabızda önemli bir artış olursa, uygulama hızının düşürülmesi veya geçici olarak enjeksiyonun durdurulması ile genel olarak belirtilerin hemen kaybolması sağlanır.


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


MONARC-M 500 IU FAKTOR VIII 1 FLAKON
MONARC-M 1000 IU FAKTOR VIII 1 FLAKON


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)* HAEMATE-P FAKTÖR VIII 500 IU 1 FLAKON
* MONARC-M 1000 IU FAKTOR VIII 1 FLAKON
* MONARC-M 500 IU FAKTOR VIII 1 FLAKON
* FACTOR VIII 500 IU 1 FLAKON
* BERIATE-P FAKTÖR VIII 500 IU 1 FLAKON
* BERIATE-P FAKTÖR VIII 250 IU 1 FLAKON
* OCTANATE 500 IU 1 FLAKON
* OCTANATE 1000 IU 1 FLAKON

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder