11 Mart 2010 Perşembe

Minipress 5 mg 30 Tablet

» Antihipertansif


FORMÜLÜ


MINIPRESS TABLET 5 mg serbest baza eşdeğer prazosin hidroklorür içerir.


ENDİKASYONLARI


Hipertansiyon MINIPRESS her derecedeki esansiyel (primer) hipertansiyonun ve değişik etyolojili her derecedeki sekonder hipertansiyonun tedavisinde endikedir. Başlangıç tedavisinde tek ilaç olarak yada hastada istenen cevabın elde edilmesinde gerekirse diüretik ve/veya diğer antihipertansif ilaçlarla birlikte bir tedavi programı çerçevesinde kullanılabilir. Sol Ventrikül Yetmezliği MINIPRESS, sol ventrikül yetmezliği tedavisinde endikedir. Kardiak glikozidlerle beraber veya tek başına diüretiklerle yapılan geleneksel tedaviye tatminkar cevap vermeyen veya bu tedaviye refrakter hale gelen hastaların tedavi rejimine MINIPRESS ilave edilebilir. Raynaud Fenomeni veya Raynaud Hastalığı MINIPRESS, Raynaud fenomeni veya Raynaud hastalığının tedavisinde endikedir. Benign Prostat Hiperplazisi MINIPRESS, benign prostat hiperplazisinin sebep olduğu üriner obstrüksiyonun semptomatik tedavisinde ek tedavi olarak endikedir. Prostat cerrahisi için bekleyen hastalarda da yararlıdır.


KONTRENDİKASYONLARI


MINIPRESS kinazoline, prazosine ve ilacın bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye karşı hassas olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Gebelik ve Laktasyon MINIPRESS gebelerde ancak hekimin kanaatine göre elde edilecek faydalar anne ve fetusa muhtemel risklerden daha ağır bastığı zaman kullanılmalıdır. MINIPRESS'in anne sütü ile ufak miktarlarda atıldığı gösterilmiştir. Emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır. Çocuklar MINIPRESS'in 12 yaşından küçük çocuklarda hangi şartlarda emniyetle kullanılabileceği tespit edilmediğinden bu çocukların tedavisinde tavsiye edilmemektedir. Hipertansiyon Hastalardan çok küçük bir oranı MINIPRESS'in ilk dozuna karşı ani ve abartılmış bir cevap vermişlerdir. Baş dönmesi, halsizlik ve nadiren şuur kaybı ile kendini gösteren postüral hipotansiyon, özellikle tedavinin başlangıcında bildirilmiştir. Fakat tedaviye düşük dozda MINIPRESS ile başlayarak ve tedavinin ilk bir iki haftasında ufak doz artırmaları yaparak bu etki kolayca önlenebilir. Bu etki, müşahade edilen vakalarda hipertansiyonun şiddetine bağlı değildir, kendi kendine geçer ve bu hastaların çoğunluğunda tedavinin başlangıç devresinden sonra veya müteakip doz ayarlamaları sırasında tekrar etmez. Etkili herhangi bir antihipertansif ilaçla tedavi başlatılırken, hastaya postüral hipotansiyondan ileri gelebilecek semptomların nasıl önlenebileceği ve bunlar görüldüğü takdirde ne gibi tedbirler alacağı hakkında bilgi verilmelidir. Hasta, MINIPRESS tedavisinin başlangıç döneminde, baş dönmesi veya halsizlik görüldüğü takdirde kendisine zararlı olabilecek durumlardan kaçınabilmek için uyarılmalıdır. Sol Ventrikül Yetmezliği MINIPRESS, aort kapağı stenozu, mitral kapağı stenozu, pulmoner embolizm ve restriktif perikard hastalığı gibi mekanik obstrüksiyona bağlı sol ventrikül yetmezliklerinin tedavisinde tavsiye edilmez. Kısa süre önce geçirilmiş myokard enfarktüsüne bağlı sol ventrikül yetmezliğindeki etkisini saptayacak yeterli veriler henüz mevcut değildir. Çok kuvvetli diüretik veya diğer vazodilatatör ilaç tedavisi yapılmış sol ventrikül yetmezliği olan hastalarda prazosin ilk başlatıldığında, özellikle de tavsiye edilenden daha yüksek başlangıç dozları verildiğinde, sol ventrikül doluş basıncında ortaya çıkan düşme, kalp dakika hacmi ve sistemik kan basıncında belirgin bir azalmaya yol açabilir. Böyle hastalarda tavsiye edilen inisyal prazosin dozlarına uyulması ve bunu takiben tedrici şekilde doz titrasyonu yapılması özellikle önemlidir (Bkz: Kullanım Şekli Ve Dozu). Sol ventrikül yetmezliği olan birkaç hastada, aylarca süren tedaviden sonra MINIPRESS'in klinik etkinliğinde bir azalma görüldüğü bildirilmiştir. Bu hastalarda genellikle sıvı toplanmasını gösteren kilo artması veya periferik ödem belirtileri mevcuttur. Böyle ağır hastalarda spontan olarak da durum bozulmaları görülebildiğinden, prazosin tedavisi ile bir sebep-etki ilişkisi saptanamamıştır. Dolayısıyla, her sol ventrikül yetmezliği vakasında olduğu gibi, hastanın klinik durumuna göre diüretik dozajının dikkatle ayarlanması böylece aşırı sıvı toplanmasının önlenerek hastanın semptomlarında bir iyileşme sağlanması gerekir. Sıvı birikmesi belirtileri olmadan klinik iyileşmede azalma görülen hastalarda ise MINIPRESS dozunun artırılması genellikle klinik etkinliğe tekrar ulaşılmasını sağlayacaktır. Raynaud Fenomeni ve Raynaud Hastalığı MINIPRESS periferik vasküler rezistansı azalttığı için, MINIPRESS uygulamasının başlangıcında ve doz titrasyonları sırasında kan basıncının dikkatle takibi tavsiye edilir. Özellikle, kan basıncını azalttığı bilinen diğer ilaçları kullanan hastalarda yakın gözetim tavsiye edilmektedir. Benign Prostat Hiperplazisi Bu hastalık çoğunlukla yaşlılarda görüldüğü ve MINIPRESS periferik vasküler rezistansı düşürdüğü için MINIPRESS uygulamasının başlangıcında ve doz titrasyonları sırasında kan basıncının dikkatle takibi tavsiye edilir. Kan basıncını azalttığı bilinen diğer ilaçları kullanan hastalarda yakın gözetim özellikle tavsiye edilmektedir. Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi Özellikle prazosin tedavisinin başlangıcında, araç ve makine kullanma kabiliyetinde bozulma görülebilir.


YAN ETKİLER


MINIPRESS tedavisinde en çok görülen yan etkiler: Genel: enerji azlığı, asteni (halsizlik) Santral ve periferik sinir sistemi: sersemlik hali (baygınlık), başağrısı Gastrointestinal: bulantı Kalp atım hızı / ritim: çarpıntı Psikiyatrik: uyuklama Vakaların çoğunluğunda yan etkiler tedaviye devam ederken kaybolmuş veya ilacın dozunda azaltma yapmadan tolere edilmiştir. Ayrıca, aşağıdaki reaksiyonlar MINIPRESS tedavisi sırasında görülmüştür: Otonom sinir sistemi: terleme, ağız kuruluğu, sıcak basması, priapizm Genel: alerjik reaksiyon, asteni (halsizlik), ateş, kırıklık hali, ağrı Kardiovasküler / genel: angina pektoris , ödem, hipotansiyon , ortostatik hipotansiyon, senkop Santral ve periferik sinir sistemi: baygınlık (sersemlik hali ), parestezi, baş dönmesi Kollajen: pozitif ANA titrasyonu Endokrin: jinekomasti Gastrointestinal: karında rahatsızlık hissi ve / veya ağrı, kabızlık, diyare, pankreatit, kusma İşitme / vestibuler: kulak çınlaması Kalp atım hızı / ritim: bradikardi , taşikardi Karaciğer / safra: karaciğer fonksiyon anormallikleri İskelet - kas: artralji Psikiyatrik: depresyon, halusinasyonlar, empotans, uykusuzluk , sinirlilik Solunum: dispne, burun kanaması, nasal konjesyon Deri ve uzantılar: alopesi, kaşıntı, döküntü, lichen planus, ürtiker Üriner: inkontinans, sık idrara çıkma Vasküler (ekstra kardiak): vaskülit Görme: bulanık görme, sklerada kızarıklık, gözde ağrı Bu reaksiyonların bazıları nadiren görülmüş, bir çok vakada ise kesin bir sebep-netice ilişkisi tespit edilmemiştir. Literatürde, daha önce mevcut olan narkolepsinin, MINIPRESS tedavisiyle kötüleştiğine dair bildirimler vardır. Bu vakalarda sebep yönünden ilişki açık değildir. Sol ventrikül yetmezliği bulunan ve kardiak glikozid ve diüretiklerle beraber MINIPRESS kullanılan vakalarda şunlar görülmüştür: Otonom sinir sistemi: ağız kuruluğu Kardiovasküler, genel: ödem, postüral hipotansiyon Santral ve periferik sinir sistemi: sersemlik hali, baş ağrısı Gastrointestinal: diyare, bulantı Kalp atım hızı / ritim: çarpıntı Psikiyatrik: uyuklama, empotans Solunum: nasal konjesyon Görme: bulanık görme Vakaların çoğunda bunlar hafif veya orta şiddette olmuş ve tedavi devam ederken kaybolmuş veya ilaç dozunda azaltma yapmadan tolere edilmiştir. Raynaud Fenomeni ve Raynaud Hastalığı tedavisinde görülen nadir yan etkilerden en sık bildirileni hafif baş dönmesi olmuştur. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.


ETKİLEŞMELER


Bugüne kadarki klinik tecrübede MINIPRESS aşağıdaki ilaçlarla birlikte hiçbir olumsuz ilaç etkileşmesi göstermeden kullanılmıştır: Kardiak glikozidler - digitalis ve digoxin Hipoglisemik ilaçlar - insülin, klorpropamid, fenformin, tolazamid ve tolbutamid Trankilizanlar ve sedatifler - klordiazepoksid, diazepam ve fenobarbital Gut tedavisinde kullanılan ilaçlar - allopurinol, kolşisin, probenesid Antiaritmik ilaçlar - prokainamid, propranolol ve kinidin Analjezik, antipiretik ve antienflamatuar ilaçlar - propoksifen, aspirin, indometasin ve fenilbutazon İlaç/Laboratuar Testleri Etkileşimleri MINIPRESS'le tedavi gören hastaların feokromositoma için tarama testlerinde [idrar vanil-mandelik asidi (VMA) ve norepinefrinin bir idrar metaboliti olan metoksihidroksifenil glikol (MHPG)] yanlış pozitif sonuçlar ortaya çıkabilir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Prazosin düşük bir başlangıç dozunda verildiğinde toleransın en iyi olduğunu gösteren deliller mevcuttur (Bkz. Uyarılar / Önlemler) İlk hafta içinde MINIPRESS dozu, hastanın kişisel toleransına göre ayarlanmalıdır. Bundan sonra günlük doz hastanın cevabına göre ayarlanmalıdır. Herhangi bir dozla cevap elde edilecek ise bu genellikle 1-14 gün arasında görülür. Bir cevap alındığında, bir sonraki doz yükseltilmesine geçmeden önce optimum etki görülünceye kadar aynı dozda devam edilmelidir. Hipertansiyon En yüksek faydayı temin etmek için istenen etki elde edilene veya günde total 20 mg'a çıkılana kadar ufak doz yükseltmelerine devam edilmelidir. Etkinliği arttırmak için bir diüretik veya beta - adrenerjik bloker ilaç ilave edilebilir. İdame tedavisinde MINIPRESS günde iki veya üç defa olarak verilebilir. Hiçbir Antihipertansif Almayan Hastalar Tedavinin gece uykudan önce verilen 0.5 mg'lık bir doz ile başlatılması ve daha sonraki 3-7 günlük sürede günde 2-3 defa 0.5 mg ile devam edilmesi önerilmektedir. Zayıf tolerans hastanın ilaca karşı aşırı hassasiyetini düşünüdürmediği takdirde doz, müteakip 3-7 günlük süre için günde 2-3 defa 1 mg'a çıkarılmalıdır. Bundan sonra, ilacın hastada kan basıncını azaltıcı cevabına göre, tedricen doz arttırılarak bölünmüş dozlar halinde günde maksimum total 20 mg'a kadar yükseltilmelidir. Diüretik Almakta Olan, Fakat Kan Basıncı Yeterli Derecede Kontrol Edilemeyen Hastalar Alınan diüretik, o ilaç için uygun idame dozu seviyesine indirilmeli ve MINIPRESS uykudan önce 0.5 mg ile başlatılmalı, daha sonra günde 2 - 3 defa 0.5 mg'a çıkılmalıdır. Başlangıç gözlem süresini takiben hastanın cevabına göre MINIPRESS dozu tedricen arttırılmalıdır. Başka Antihipertansifler Alan Fakat Kontrolu Yetersiz Olan Hastalar Etkide artma bekleneceği için diğer ilacın (mesela beta-adrenerjik bloker ilaçlar, metildopa, reserpine, klonidin vb) dozu azaltılmalı ve MINIPRESS uykudan önce 0.5 mg'lık dozla başlatılarak günde 2 - 3 defa 0.5 mg'a çıkarılmalıdır. Sonraki doz artırmaları hastanın gösterdiği cevaba göre yapılmalıdır. Beta-adrenerjik bloker ilaçlara kalsiyum antagonistlerine veya ACE inhibitörlerine MINIPRESS ilave edildiğinde kan basıncında ciddi bir düşme olabileceğini gösteren deliller mevcuttur. Dolayısıyla düşük başlangıç dozu önemle tavsiye edilmektedir. Orta Veya Şiddetli Derecede Böbrek Bozukluğu Olan Hastalar Bugüne kadarki bulgular, böbrek bozukluğu olan hastalarda MINIPRESS'in böbrek fonksiyonlarında daha ileri bir bozulmaya sebep olmadığını göstermiştir. Bu hastalardan bir kısmı ufak dozlarda MINIPRESS'e cevap verdiklerinden, tedaviye günde bir defa 0.5 mg ile başlanıp, müteakip doz artırmaları ihtiyatla yapılmalıdır. Sol Ventrikül Yetmezliği Tavsiye edilen başlangıç dozu günde 2, 3 veya 4 defa 0.5 mg'dır. Dozaj, kardio-pulmoner bulgular, semptomlar ve endike olduğu hallerde hemodinamik tetkikler dikkatle takip edilerek, hastanın klinik cevabına göre ayarlanmalıdır. Doz titrasyon basamakları yakın tıbbi kontrol altındaki hastalarda her 2-3 gün gibi sıklıkta yapılabilir. Ağır şekilde hasta, dekompanse vakalarda, 1-2 gün içinde süratle doz titrasyonu gerekebilir ki bu, en iyi şekilde hemodinamik yönden takip imkanı olan hastalarda yapılır. MINIPRESS tedavisi süresinde, optimal klinik iyileşmeyi devam ettirebilmek için bazı hastalarda doz ayarlaması gerekebilir. Raynaud Fenomeni ve Raynaud Hastalığı Tavsiye edilen başlangıç dozu 3 - 7 günlük bir sürede günde 2 defa 0.5 mg'dır ve hastanın klinik cevabına göre ayarlanmalıdır. Günlük mutad idame dozu, günde 2 defa 1 mg veya 2 mg'dır. Bazı hastalarda günde 3 defa 2 mg'a kadar çıkılması gerekebilir. Benign Prostat Hiperplazisi Tavsiye edilen başlangıç dozu 3 - 7 günlük bir sürede günde 2 defa 0.5 mg'dır ve daha sonra alınan klinik cevaba göre ayarlanmalıdır. Olağan idame dozu günde iki defa 2 mg'dir. 4 mg'dan fazla günlük dozun etki ve emniyeti bilinmemektedir. Doz Aşımı Aşırı dozaj hipotansiyona yol açtığı takdirde, kardiovasküler sistemin desteklenmesi birinci derecede önemlidir. Hastayı yatar durumda tutarak kan basıncının düzelmesi ve kalp hızının normale dönmesi sağlanabilir. Bu önlem yeterli olmazsa, şok, önce hacim genişleticilerle tedavi edilmelidir. Gerekiyorsa, vazopresörler bundan sonra kullanılmalıdır. Renal fonksiyon takip edilmeli ve gereğine göre desteklenmelidir. Plazma proteinlerine bağlanması nedeniyle MINIPRESS dialize edilemez.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


MINIPRESS 2 mg
[50 Tablet Şişe]


MINIPRESS 1 mg
[30 Tablet Blister Ambalaj]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder