14 Mart 2010 Pazar

Meresa fort tablet

Sül­pi­rid


Ambalaj: 200 mgx24, 50 ve 100 tablet.ENDİKASYONLARI


Bir nö­ro­lep­tik­olarak, 600 mg/gün’den da­ha dü­şük ve­ya eşit doz­lar­da ge­nel ola­rak ne­ga­tifsemp­tom­lar­la, 600 mg/gün’den da­ha yük­sek doz­lar­da ise po­zi­tif semp­tom­lar­lasey­re­den akut ve­ya kro­nik şi­zof­re­ni ve di­ğer psi­koz­lar­da et­ki­li­dir.


KONTRENDİKASYONLARI


Sül­pi­ri­dekar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Fe­ok­ro­mo­si­to­ma­sıolan ve­ya ol­du­ğu dü­şü­nü­len ki­şi­ler­de kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez. Al­kolve L-do­pa ile kom­bi­nas­yon­la­rı önerilmez.UYARILAR & ÖNLEMLER


Cid­di du­yar­lık­la­rı ne­de­niy­leyaş­lı­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Böb­rek bo­zuk­lu­ğun­da do­zunazal­tıl­ma­sı ve­ya te­da­vi­ye ara ve­ril­me­si öne­ri­lir. Müm­kün­se, ge­be­li­ğinson­la­rın­da nö­ro­lep­ti­ğin do­zu azal­tıl­ma­lı­dır. Sül­pi­ri­din an­ne sü­tü­neka­rış­ma ora­nı, gün­lük do­zun bin­de bi­ri­dir.YAN ETKİLER


Ame­no­re,ga­lak­to­re, ji­ne­ko­mas­ti, fri­ji­di­te ya da im­po­ten­s, hi­perp­ro­lak­ti­ne­mi,ki­lo ar­tı­şı gö­rü­le­bi­lir. Uzun sü­re­li kul­la­nım­da tar­dif dis­ki­ne­zigörülebilir. Ayrıca, uyu­şuk­luk ve­ya som­no­lans ve or­tos­ta­tik hi­po­tan­si­yonda bildirilmişitr.ETKİLEŞMELER


Al­kol vel-do­pa ile birlikte kullanılmamalıdır. An­ti­hi­per­tan­sif­ler ve di­ğer SSSdep­re­sör­le­ri ile birlikte kullanımı dikkat gerektirir.DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Meresa Ampul: Te­ra­pö­tik ge­rek­sin­me­le­re gö­re do­zaj gün­de 3kez 1-2 am­pul IM ola­rak uy­gu­la­nır. Has­ta­lı­ğın ağı­rl­ığı­na gö­re te­da­vi­ninsey­ri sı­ra­sın­da Me­re­sa Fort Tab­let’e ge­çi­le­bi­lirMeresa Kapsül: Eriş­kin­ler­de psi­ko­so­ma­tik has­ta­lık­lar­dagün­de 100-200 mg (2-4 kap­sül) öne­ri­lir. Kap­sül­ler çiğ­nen­me­den, bir mik­tarsu ile yu­tul­ma­lı­dır. Gün­lük doz­lar ge­nel­lik­le gün­de iki ke­re­de uy­gu­la­nır


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


MERESA 50 MG 100 KAPSÜL MERESA 100 MG 3 ML 6 AMPUL MERESA 50 MG 30 KAPSÜL
MERESA FORT 200 MG 24 TABLET
MERESA FORT 200 MG 50 TABLET
MERESA FORT 200 MG 100 TABLET


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


ZEPRİD 50 mgx30 kapsül


SÜLPİR KAPSÜL 50 mgx30 kapsül

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder