15 Mart 2010 Pazartesi

melleril 100 mg 30 draje

» Antipsikotik


Etken Maddesi
Tiyoridazin HCL


MELLERIL 100 MG 30 DRAJE

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


1 draje Aktif madde: Tioridazin hidroklorür 25 mg Yardımcı maddeler: Titan dioksid Demir oksid (sarı, kahverengi) Sakaroz


ENDİKASYONLARI


Genel tıpta: Anksiyete, gerginlik, anksiyete ve depresyonun birlikte seyrettiği durumlar, ajitasyon, anksiyete ve gerginliğin beraberindeki emosyonel sıkıntılar, psikosomatik bozukluklar, uyku düzensizlikleri. Geriyatride : Yaşlılık ajitasyonu ve konfüzyonel haller, anksiyete ve depresif anksiyete, uykusuzluk.


KONTRENDİKASYONLARI


Merkezi sinir sisteminin ağır depresif ya da komatöz durumları; diğer fenotiyazinlere aşırı duyarlılık ve kan diskrazisi özgeçmişi; ağır kardiyovasküler şikayetler.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Dar açılı glokom, prostat hipertrofisi ya da kardiyovasküler şikayetleri olan hastalarda (ağır kardiyovasküler şikayetlerde kontrendikedir) dikkatle kullanılmalıdır. Melleril hastanın reaksiyonlarını zayıflatabilir (ör. araç veya makina kullanımı). Melleril ile lökopeni ya da agranülositoz nadiren görülürse de herhangi bir fenotiyazin tedavisinde olduğu gibi, tedavinin ilk aylarında düzenli olarak ve kan diskrazisine işaret eden bir bulguya rastlanıldığında derhal kan sayımı yapılmalıdır. Karaciğer hastalıklarında, hepatik fonksiyonların düzenli kontrolu gereklidir. Melleril’in epileptik hastaların davranış bozukluklarında yardımcı bir rol oynadığı gösterilmiştir; bu olgularda antikonvülsan tedaviye devam edilmeli ve doz ayarlaması gözönüne alınmalıdır (ilaç etkileşmelerine bakınız). Gebelikte Melleril zorunlu olmadıkça verilmemelidir. Melleril alan annelerin çocuklarını emzirmemeleri gerekmektedir.


YAN ETKİLER


Sedasyon, baş dönmesi, ortostatik hipotansiyon, burun tıkanması, ağız kuruluğu, uyum bozuklukları, üriner retansiyon ya da inkontinans. Galaktore, menstrüel düzensizlikler, ereksiyon (zayıflığı ya da priapizm) ve ejakülasyon bozuklukları. Allerjik deri döküntüleri, fotosansibilite. Bulantı, kabızlık, kilo değişikliği, hipertermi, sarılık. İzole olgularda, ilacın derhal kesilmesini gerektiren “neuroleptic malignant syndrome” (adale sertliği, hipertermi, mental durum değişmesi, otonomik dengesizlik) gözlenmiştir. Ekstrapiramidal semptomlara yüksek doz (nöroleptik) Melleril uygulamasında rastlanabilir. Düşük dozlarda (anksiyolitik) gözlemlenmemiştir. Diğer fenotiyazinlerle olduğu gibi, Q-T interval uzaması, T dalgasında düzleşme ve U dalga belirmesi gibi benign repolarizasyon değişimleri bildirilmiştir. Bu değişimler genelde yüksek doz uygulamasına bağlı olup, muhtemelen kan potasyum düzeylerindeki bir düşüşle ilgilidir. Bütün fenotiyazinlerle olduğu gibi Melleril’le de nadiren aritmiler oluşabilir.


ETKİLEŞMELER


Fenotiyazinler antihistaminiklerin, merkezi sinir sistemi depresanlarının, alkolün merkezi depresan etkilerini ve antikolinerjik ajanların antimuskarinik etkileri ile kinidinin inhibitör kardiyak etkilerini artırabilirler. Fenotiyazinler levodopanın antiparkinsonik etkilerini azaltabilirler. Fenotiyazinler epileptik hastaların nöbetlerini sıklaştırabilirler. Antikonvülsif tedavide dozaj ayarlaması gerekebilir. Adrenolitik etkileri nedeniyle fenotiyazinler, adrenerjik vazokonstriktörlerin presör etkisini azaltabilirler. MAO inhibitörleriyle birlikte kullanıldığında fenotiyazinlerin sedatif ve antimuskarinik etkileri artabilir ve uzayabilir. Lityum ile birlikte kullanıldığında, nöroleptik ajanların sebebiyet verdiği nörotoksisite ve ekstrapiramidal semptomlar şiddetlenebilir. Lityum toksisitesinin erken belirtileri fenotiyazinlerin antiemetik etkisiyle maskelenebilir. ß-adrenerjik blokerlerle birlikte kullanımı fenotiyazinlerin plazma konsantrasyon düzeylerinde artışa yol açabilir. Antasitler ve antidiyareik ilaçlar fenotiyazinlerin emilimini inhibe edebilirler.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Yetişkinler: Semptomların şiddet derecesine göre günlük doz 10-75 mg’dır. 25 mg’ın üzerindeki günlük dozlar genelde 2-4’e bölünerek verilir. Doz aşımı: Semptomlar: Ağız kuruluğu, bulantı, kusma, uykusuzluk, oryantasyon bozukluğu, hiperkinezi, hipertermi, konvülsiyonlar, koma, taşikardi, aritmi, hipotansiyon, kollaps, solunum depresyonu. Tedavi: Aktif karbon verilmesini takiben gastrik lavaj. Kardiyovasküler, solunum ve merkezi sinir sistemlerinin dikkatle izlenmesiyle birlikte destekleyici semptomatik önlemler alınır. Hipotansiyon için: Plazma artırıcılar, dirençli durumda vazopresör ajanlar (ör.dopamin) dikkatle uygulanabilir.


İlaç Fiyatı 11.4 YTL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* MELLERIL 25 MG 30 DRAJE


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)* MELLERETTES 10 MG 30 DRAJE
* MELLERETTES %3 30 ML DAMLA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder