15 Mart 2010 Pazartesi

Mellerettes % 3 30 ml damla

» Antipsikotik


Etken Maddesi
Tiyoridazin HCL


MELLERETTES %3 30 ML DAMLA

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


1 ml (% 3’lük solüsyon) = 30 damla Aktif madde: Tioridazin 30 mg Yardımcı maddeler: Propil parahidroksibenzoat Metil parahidroksibenzoat Sorbitol, Etanol


ENDİKASYONLARI


Pediyatride: anksiyete, gerginlik, konsantrasyon güçlükleri, uyku düzensizlikleri, ajitasyon gibi davranış bozuklukları, hiperaktivite veya agresivite. Geriyatride: yaşlılık ajitasyonu ve konfüzyonel haller, anksiyete ve depresif anksiyete, uykusuzluk. Genel tababette: anksiyete, gerginlik, anksiyete ve depresyonun birlikte seyrettiği durumlar, ajitasyon, anksiyete ve gerginliğin beraberindeki emosyonel sıkıntılar, psikosomatik bozukluklar,uyku düzensizlikleri.


KONTRENDİKASYONLARI


Merkezi Sinir Sisteminin ağır depresif ya da komatöz durumları; diğer fenotiyazinlere hipersensitivite ve kan diskrazisi özgeçmişi; ağır kardiyovasküler şikayetler. Mellerettes 1 yaşın altındaki çocuklara verilmemelidir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Dar açılı glokom, prostat hipertrofisi ya da kardiyovasküler şikayetleri olan hastalarda (ağır kardiyo-vasküler şikayetlerde kontrendikedir) dikkatle kullanılmalıdır. Mellerettes hastanın reaksiyonlarını zayıflatabilir (ör. araç veya makina kullanımı). Mellerettes ile lökopeni ya da agranülositoz nadiren görülürse de, herhangi bir fenotiyazin tedavisinde olduğu gibi, tedavinin ilk aylarında düzenli olarak ve kan diskrazisine işaret eden bir bulguya rastlanıldığında derhal kan sayımı yapılmalıdır. Karaciğer hastalıklarında, hepatik fonksiyonların muntazam kontrolu lüzumludur. Mellerettes’in epileptik hastaların davranış bozukluklarında yardımcı bir rol oynadığı gösterilmiştir; bu olgularda antikonvülsan tedaviye devam edilmeli ve doz ayarlaması gözönüne alınmalıdır (ilaç etkileşmeleri bölümüne bakınız). Gebelikte Melleterettes zorunlu olmadıkça verilmemelidir. Mellerettes alan annelerin çocuklarını emzirmemeleri gerekmektedir.


YAN ETKİLER


Sedasyon, baş dönmesi, ortostatik hipotansiyon, burun tıkanması, ağız kuruluğu, uyum bozuklukları, üriner retansiyon ya da inkontinans. Galaktore, menstrüel düzensizlikler, ereksiyon (zayıflığı ya da priapizm) ve ejakülasyon bozuklukları. Allerjik deri döküntüleri, fotosansibilite. Bulantı, kabızlık, kilo değişikliği, hipertermi, sarılık. İzole olgularda, ilacın derhal kesilmesini gerektiren, “nöroleptik malign sendrom” (adele sertliği,hipertermi, mental durum değişmesi, otonomik dengesizlik) gözlenmiştir. Mellerettes uygulamasında (anksiyolitik dozlarda) ekstrapiramidal semptomlar görülmemiştir. Diğer fenotiyazinlerle olduğu gibi Q-T interval uzaması, T dalgasında düzleşme ve U dalga belirlemesi gibi benign repolarizasyon değişimleri bildirilmiştir. Bu değişimler genelde yüksek doz uygulamasına bağlı olup, muhtemelen kan potasyum düzeylerindeki bir düşüşle ilgilidir. Bütün fenotiyazinlerle olduğu gibi Mellerettes’le nadiren aritmiler oluşabilir.


ETKİLEŞMELER


Fenotiyazinler antihistaminiklerin, Merkezi Sinir Sistemi depresanlarının, alkolün merkezi depresan etkilerini ve antikolinerjik ajanların antimuskarinik etkileri ile kinidinin inhibitör kardiyak etkilerini artırabilirler. Fenotiyazinler levodopanın antiparkinsonyel etkilerini azaltabilirler. Fenotiyazinler epileptik hastaların nöbetlerini sıklaştırabilirler. Antikonvülsif tedavide dozaj ayarlaması gerekebilir. Adrenolitik etkileri nedeniyle fenotiyazinler, adrenerjik vazokonstriktörlerin presör etkisini azaltabi-lirler. MAO inhibitörleriyle birlikte kullanıldığında fenotiyazinlerin sedatif ve antimuskarinik etkileri artabilir ve uzayabilir. Lityum ile birlikte kullanıldığında, nöroleptik ajanların sebebiyet verdiği nörotoksisite ve ekstrapira-midal semptomlar şiddetlenebilir. Lityum toksisitesinin erken belirtileri fenotiyazinlerin antiemetik etkisiyle maskelenebilir. ß-adrenerjik blokerlerle birlikte kullanımı fenotiyazinlerin plazma konsantrasyon düzeylerinde artışa yol açabilir. Antasitler ve antidiyareik ilaçlar fenotiyazinlerin emilimini inhibe edebilirler.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Damla formu özellikle çocuklar ve geriyatrik hastalar için uygundur ve her bir doz kullanımdan hemen önce bir miktar su ya da meyve suyuyla karıştırılıp alınır. Dozaj ve alım zamanı semptomların şiddet derecesine göre bireyler için ayrı ayrı düzenlenmelidir. Alt sınırın üzerindeki günlük dozlar genelde 2-4’e bölünerek verilir. Vücut ağırlığının her bir kg’ı başına günde 0.5-2.0 mg. Yetişkinler: 10-75 mg/gün. Mellerettes damla ışığa maruz kaldığında rengi maviye dönüşür. Karanlıkta tekrar eski haline döner ve bu durumun ilacın aktivitesi ya da tolerabilitesi üzerine hiçbir etkisi yoktur. Mellerettes damla bir miktar suyla karıştırılınca aktif maddenin hafif presipitasyonuyla bulanıklık oluşur. İlacın etkenlik ve tolerabilitesinin bu durumdan etkilenmemesine rağmen karışım bekletilmeden içilmelidir. Doz aşımı: Semptomlar: Ağız kuruluğu, bulantı, kusma, uykusuzluk, oryantasyon bozukluğu, hiperkinezi, hipertermi, konvülsiyonlar, koma, taşikardi, aritmi, hipotansiyon, kollaps, solunum depresyonu. Tedavi: Aktif karbon verilmesini takiben gastrik lavaj. Kardiyovasküler, solunum ve merkezi sinir sistemlerinin dikkatle izlenmesiyle birlikte destekleyici semptomatik önlemler alınır. Hipotansiyon için: Plazma artırıcılar, dirençli durumda vazopresör ajanlar (ör. dopamin) dikkatle uygulanabilir. Konvülsiyonlar için: Benzodiyazepinler.


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* MELLERETTES 10 MG 30 DRAJE


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* MELLERİL 25 MG 30 DRAJE
* MELLERİL 100 MG 30 DRAJE

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder