2 Mart 2010 Salı

Lyrca 150mg 56kapsül

KISITLAMALAR

Antiepileptik ilaçların kullanım ilkeleri:
a) Epilepside:
Yeni nesil antiepileptikler (Lamotrigin, topiramat, vigabatrin, levatirasetam gabapentin, pregabalin gibi) nöroloji (erişkin veya çocuk), beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, çocuk sağlığı ve hastalıkları, psikiyatri (erişkin veya çocuk) uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimler tarafından çıkarılan ilaç kullanım dozu ve süresini belirten ilaç kullanım raporu mevcut ise diğer hekimler tarafından reçete edildiğinde bedeli ödenecektir.
b) Nöropatik ağrıda:
Gabapentin; nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, romatoloji veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenir.
Pregabalin; üçüncü basamak sağlık kurumlarında romatoloji, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenir.

FORMÜLÜ
Her kapsül, etken madde olarak 75mg pregabalin, boyar madde olarak titanyum
dioksit (E171), kırmızı demir oksit (E172) ve siyah baskı mürekkebi içerir.
Etken madde pregabalin, bir gama-aminobütirik asit (GABA) analoğudur ((S)-3-
(aminometil)-5-metileksanoik asit).

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grup: Antiepileptikler
Etki Mekanizması
Yapılan in vitro çalışmalar, pregabalinin santral sinir sistemindeki voltaja duyarlı
kalsiyum kanallarının yardımcı alt ünitesine (α2-δ proteini) bağlanarak [3H]-
gabapentinin yerini aldığını göstermektedir. Elde edilen kanıtlar, hayvan modellerinde
analjezik ve antikonvülsan aktivite için pregabalinin α2-δ bölgesine bağlanması
gerektiğini göstermektedir Buna ek olarak, pregabalin glutamat, noradrenalin ve P
maddesi dahil olmak üzere çok sayıda nörotransmiterin salınımını da azaltmaktadır.
Bu etkilerin pregabalinin klinik farmakolojisi açısından önemi bilinmemektedir.
Pregabalin reseptör bölgelerine afinite göstermez veya konvülsiyon ya da ağrı
tedavisinde kullanılan bir çok yaygın ilacın etkisine bağlı yanıtlarda değişikliğe yol
açmaz. Pregabalin GABAA veya GABAB reseptörleriyle etkileşime girmez; metabolik
şekilde GABA’ya veya bir GABA agonistine dönüştürülmez; GABA geri alınımı veya
yıkımının inhibitörü değildir.
Pregabalin, hiperaljezi ve allodini de dahil olmak üzere nöropatik ve cerrahi sonrası
ağrı bulunan hayvan modellerinde ağrıyla ilgili davranışları önler.
Farmakokinetik Özellikler
Pregabalinin kararlı durum farmakokinetiği sağlıklı gönüllülerde, antiepileptik ilaç alan
epilepsi hastalarında ve kronik ağrısı olan hastalarda benzerdir.
Absorpsiyon:
Pregabalin aç olarak uygulandığı zaman süratle absorbe edilip, hem tek hem de
çoklu uygulama sonrasında doruk plazma konsantrasyonlarına 1 saat içinde ulaşılır.
Pregabalinin oral biyoyararlanımı ≥%90 olup dozdan bağımsızdır. Tekrarlanan
uygulama sonrasında, kararlı duruma 24 ila 48 saat içinde ulaşılır. Pregabalinin
absorpsiyon hızı gıdayla birlikte alındığında düşer ve Cmaks’ta yaklaşık %25-30 bir
azalmaya, Tmaks’ta ise yaklaşık 2.5 saatlik bir gecikmeye yol açar. Yine de,
pregabalinin gıdayla birlikte alınmasının pregabalinin biyoyararlanım derecesi
üzerinde klinik açıdan önemli bir etkisi bulunmamaktadır.
Dağılım:
İnsanlarda, pregabalinin oral uygulama sonrasındaki görünen dağılım hacmi yaklaşık
0.56 L/kg’dır. Pregabalin plazma proteinlerine bağlanmaz.
Metabolizma:
Pregabalin insanlarda göz ardı edilebilir bir metabolizmaya uğrar. Radyoaktif işaretli
pregabalin dozu sonrasında, idrardaki radyoaktivitenin yaklaşık %98’i değişmemiş
pregabalindir. Pregabalinin idrarda bulunan ana metaboliti olan N-metillenmiş türevi,
dozun %0.9’unu oluşturur.
Atılım:
Pregabalin sistemik dolaşımdan esas olarak renal yolla değişmemiş ilaç şeklinde
atılır.
Pregabalinin ortalama eliminasyon yarı ömrü 6.3 saattir. Pregabalinin plazma klerensi
ve renal klerensi kreatinin klerensine doğrudan orantılıdır (bkz. Böbrek Yetmezliği
Olan Hastalar).
Böbrek fonksiyonlarında azalma olan veya hemodiyaliz gören hastalarda doz
ayarlaması gereklidir (bkz. Kullanım Şekli ve Dozu Tablo 2).
Lineerlik / non-lineerlik:
Pregabalinin farmakokinetiği, tavsiye edilen günlük doz aralığında lineerdir.
Pregabalinin gönüllüler arasındaki farmakokinetik değişkenliği düşüktür(<20%). Çoklu
doz farmakokinetiği tekli doz verilerinden tahmin edilebilir.
Özel Hasta Gruplarındaki Farmakokinetik
Cinsiyet
Klinik çalışmalar, cinsiyetin pregabalinin plazma konsantrasyonları üzerinde klinik
açıdan önemli bir etkisinin bulunmadığını göstermektedir.
Böbrek yetmezliği
Pregabalinin klerensi kreatinin klerensiyle doğru orantılıdır. Buna ek olarak,
pregabalin plazmadan hemodiyalizle etkin şekilde uzaklaştırılmaktadır (4 saatlik
hemodiyaliz sonrasında plazma pregabalin konsantrasyonları yaklaşık olarak %50
düşmüştür). Böbrek ana atılım yolu olduğu için, böbrek yetmezliği olan hastalarda
dozun azaltılması ve hemodiyalizin ardından doz ilavesi gereklidir (bkz. Kullanım
Şekli ve Dozu Tablo 2).
Karaciğer yetmezliği
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda spesifik farmakokinetik çalışmalar
yürütülmemiştir. Pregabalin önemli oranda metabolize olmadığı ve idrarla çoğunlukla
değişmemiş ilaç şeklinde atıldığı için karaciğer fonksiyon bozukluğunun pregabalin
plazma konsantrasyonlarını önemli derecede değiştirmesi beklenmemektedir.
Yaşlılar (65 yaş üstü)
Pregabalin klerensi yaş ilerledikçe azalma eğilimi gösterir. Pregabalinin oral
klerensindeki azalma, yaş ilerlemesine bağlı olarak kreatinin klerensinde meydana
gelen değişikliklerle tutarlılık göstermektedir. Yaşa bağlı olarak renal fonksiyonları
azalan hastalarda pregabalin dozunun azaltılması gerekebilir (bkz. Kullanım Şekli ve
Dozu Tablo 2).

ENDİKASYONLARI
Nöropatik Ağrı
LYRICA (pregabalin) yetişkinlerde periferik nöropatik ağrı tedavisinde endikedir.
Epilepsi
LYRICA (pregabalin) sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği
parsiyel konvülsiyonlu yetişkin hastalarda ek tedavi olarak endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI
Etken maddeye veya içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılık.

UYARILAR/ÖNLEMLER
Kalıtsal galaktoz intolaransı, laktaz eksikliği veya glukoz galaktoz malabsorbsiyon
şikayeti olan hastalar kullanmamalıdır.
Klinik deneyimlere bağlı olarak, pregabalin tedavisi nedeniyle kilo artışı görülen
diyabet hastalarında, hipoglisemik ilaçların dozu tekrar gözden geçirilmelidir.
Pregabalin tedavisi, somnolans(uyku hali) ve baş dönmesine neden olabileceğinden,
yaşlı hastalarda kaza sonucu yaralanmaların oranını artırabilir. Dolayısıyla hastalar,
ilacın tüm advers(ters) etkileri konusunda yeterli deneyime sahip oluncuya kadar
dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.
Gebelik ve Laktasyonda Kullanım
Gebelik Kategorisi: C
Gebelik
Pregabalinin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri yoktur.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar üreme toksisitesi göstermiştir. İnsanlara olan
potansiyel riski bilinmemektedir. Bu nedenle, anneye sağlayacağı yarar fetüse
gelebilecek risk potansiyelinden fazla olmadıkça, gebelik sırasında pregabalin
kullanılmamalıdır.
Laktasyon
Pregabalinin insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir; ancak sıçan
sütünde mevcuttur. Bu nedenle, emzirme tavsiye edilmez.
Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi
Pregabalin baş dönmesi ve uyku haline neden olabilir. Bu nedenle, ilacın bu gibi
aktiviteleri etkileyip etkilemediği bilinene kadar, hastalara araba kullanmaları,
karmaşık makineleri çalıştırmaları veya tehlike potansiyeli barındıran başka
aktivitelerde bulunmaları tavsiye edilmez.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Pregabalin klinik programına, plasebo kontrollü çift kör çalışmalardaki 5000’den fazla
hasta dahil olmak üzere toplam 9000’den fazla hasta katılmıştır. En yaygın şekilde
bildirilen advers reaksiyonlar baş dönmesi ve uyku halidir. Advers etkiler genelde
hafif ve orta şiddettedir. Bütün kontrollü çalışmalarda, advers etkiler yüzünden
çalışmadan ayrılma oranı pregabalin alan hastalarda %13 iken, bu oran plasebo alan
hastalarda %7’dir. Pregabalin tedavi gruplarında çalışmadan ayrılmaya neden olan
en yaygın advers reaksiyonlar baş dönmesi ve uyku halidir.
Plasebodan daha fazla sıklıkta ve birden fazla hastada meydana gelen bütün advers
etkiler, sınıf ve sıklık açısından (çok sık >1/10, sık >1/100 ve <1/10, seyrek >1/1000
ve <1/100 ve ender <1/1000), aşağıdaki tabloda (1) gösterilmektedir.
Listede yer alan advers etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan
ilaçlardan da kaynaklanıyor olabilir.
Tablo 1
Vücut Sistemi Advers İlaç Reaksiyonları
Kan ve lenfatik sistem bozuklukları
Ender Nötropeni
Metabolik ve beslenme bozuklukları
Sık İştah artışı
Seyrek Anoreksi
Ender Hipoglisemi
Psikiyatrik bozukluklar
Sık Öfori hali, konfüzyon, libidoda azalma, irritabilite
Seyrek Depersonalizasyon, anorgazm, huzursuzluk, depresyon, ajitasyon,
duygudurum değişiklikleri, uykusuzlukta artma, depresif
duygudurum, kelime bulmada zorluk, halüsinasyon, anormal
rüyalar, libidoda artış, panik atak, apati
Ender Disinhibisyon, artmış duygudurum
Sinir sistemi bozuklukları
Çok sık Baş dönmesi, somnolans
Sık Ataksi, dikkat kaybı, koordinasyon bozukluğu, hafıza bozukluğu,
tremor, dizartri, parestezi
Seyrek Kognitif bozukluk, hipoestezi, görme alanında bozukluklar,
nistagmus, konuşma bozukluğu, miyoklonus, hiporefleksi, diskinezi,
psikomotor hiperaktivite, postural baş dönmesi, hiperestezi, tat
alamama, yanma duygusu, intasyonel tremor, sersemlik/uyuşukluk,
senkop
Ender Hipokinezi, parozmi, disgrafi
Göz bozuklukları
Sık Bulanık görme, diplopi
Seyrek Görme bozuklukları, göz kuruluğu, gözlerde şişme, görsel
keskinlikte azalma, gözlerde ağrı, astenopi, gözyaşında artma
Ender Fotopsi, gözlerde iritasyon, midriyazis, osilopsi, görsel derinlik
algısında değişme, periferal görme kaybı, şaşılık, görsel parlaklık
Kulak ve labirent bozuklukları
Sık Vertigo
Ender Hiperakuzi
Kardiyak bozukluklar
Seyrek Taşikardi
Ender Birinci derece AV blok, sinüs taşikardisi, sinüs aritmisi, sinüs
bradikardisi
Vasküler bozukluklar
Seyrek Kızarma, sıcak basması
Ender Hipotansiyon, periferal soğukluk, hipertansiyon
Solunum, toraks ve mediyastinal bozukluklar
Seyrek Dispne, burunda kuruluk
Ender Nazofarenjit, öksürük, burun tıkanıklığı, epistaksi, rinit, horlama,
boğaz kuruluğu
Gastrointestinal bozukluklar
Sık Ağız kuruluğu, konstipasyon, kusma, gaz
Seyrek Abdominal şişkinlik, tükürük salgısında artma, gastroözofageal
reflü, oral hipoestezi
Ender Asit, disfaji, pankreatit
Deri ve subkütan doku bozuklukları
Seyrek Terleme, papüler döküntü
Ender Soğuk terleme, ürtiker
Muskuloskeletal ve bağ dokusu bozuklukları
Seyrek Kas seğirmesi, eklemlerde şişme, kas krampları, miyalji, artralji, sırt
ağrısı, kol veya bacaklarda ağrı, kas sertliği
Ender Servikal spazm, boyun ağrısı, rabdomiyoliz
Renal ve üriner bozukluklar
Disüri, üriner inkontinans
Seyrek
Ender Oligüri, böbrek yetmezliği
Üreme sistemi ve meme hastalıkları
Sık Erektil disfonksiyon
Seyrek Ejakülasyonda gecikme, cinsel disfonksiyon
Ender Amenore, göğüs ağrısı, memede akıntı, dismenore, memede
hipertrofi
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesi koşulları
Sık Yorgunluk, periferik ödem, sarhoşluk hissi, ödem, yürüyüşte
anormallik
Seyrek Asteni, düşme, susuzluk, göğüste sıkışma
Ender Ağrılı yaygın ödem, pireksi, titreme
Araştırmalar
Sık Kilo artışı
Seyrek Alanin aminotransferazda yükselme, kreatinin fosfokinazda
yükselme, aspartat aminotransferazda yükselme, trombosit
sayısında azalma
Ender Kan glukozunda yükselme, kan kreatininde artma, kan
potasyumunda düşme, kilo kaybı, lökosit sayısında azalma
Yaşlılar (65 yaş üstü)
Pregabalin tedavisi baş dönmesi ve somnolansa sebep olabildiği için, yaşlı
hastalarda kaza sonucu yaralanma (düşme) olasılığı yükselebilir. Toplam 998 yaşlı
hastada, 65 yaş altındaki hastalarla karşılaştırıldığında güvenilirlik açısından genel
olarak bir farklılık gözlenmemiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER
Pregabalin çoğunlukla idrarla değişmeden atıldığı, insanlarda göz ardı edilebilecek
seviyede metabolize olduğu (dozun <%2’si metabolit şeklinde idrarla atılır), in vitro
olarak ilaç metabolizmasını inhibe etmediği ve plazma proteinlerine bağlanmadığı
için, farmakokinetik etkileşim yaratma veya maruz kalma olasılığı düşüktür.
Buna göre, in vivo çalışmalarda pregabalin ile fenitoin, karbamazepin, valproik asit,
lamotrigin, gabapentin, lorazepam, oksikodon veya etanol arasında klinik açıdan
önemli bir farmakokinetik etkileşim gözlenmemiştir. Buna ek olarak, popülasyon
farmakokinetik analizi oral antidiyabetikler, diüretikler ve insülin gibi sık kullanılan 3
ilaç sınıfının ve fenitoin, karbamazepin, valporik asit, lamotrigin, fenobarbital, tiagabin
ve topiramat gibi sık kullanılan anti-epileptik ilaçların pregabalin klerensi üzerinde
önemli bir etkisi olmadığını göstermiştir. Benzer şekilde, bu analizler pregabalinin
fenitoin, karbamazepin, valproik asit, lamotrigin, topiramat ve fenobarbitalin
klerensleri üzerinde klinik olarak anlamlı bir etkisi olmadığını da göstermektedir.
Pregabalinin noretisteron ve/veya etinil östradiol içeren oral kontraseptifler ile birlikte
alınması her iki ajanın da kararlı durum farmakokinetiğini etkilemez.
Pregabalinin oksikodon, lorazepam veya etanolle birlikte kullanılan çoklu dozları
solunum üzerinde klinik açıdan önemli etkilere yol açmamıştır. Pregabalin, kognitif ve
gros motor fonksiyonlarda oksikodonun yol açtığı bozukluğa katkı sağlar gibi
görünmektedir. Pregabalin etanol ve lorazepamın etkilerini güçlendirebilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
LYRICA aç ya da tok karnına alınabilir.
Nöropatik Ağrı
LYRICA (pregabalin) tedavisinin önerilen başlangıç dozu, aç ya da tok karnına günde
iki kez 75 mg’dır (150 mg/gün). Klinik çalışmalarda 150 ila 600 mg/gün dozunda
pregabalin alan hastalarda etkinlik kanıtlanmıştır. Hastaların çoğunluğu için en uygun
doz günde iki kez 150 mg’dır. Pregabalinin etkinliği ilk hafta içinde görülür. Ancak, her
bir hastanın yanıtına ve tolere edilebilirliğine göre doz, 3 ila 7 günlük bir aralıktan
sonra günde iki kez 150 mg’a ve gerekirse, ek bir haftadan sonra günde iki kez 300
mg’lık maksimum doza çıkartılabilir.
Epilepsi
LYRICA (pregabalin) tedavisinin önerilen başlangıç dozu, aç ya da tok karnına günde
iki kez 75 mg’dır (150 mg/gün). Klinik çalışmalarda 150 ila 600 mg/gün dozunda
pregabalin alan hastalarda etkinlik kanıtlanmıştır. Pregabalinin etkinliği ilk hafta içinde
görülür. Ancak, her bir hastanın yanıtına ve tolere edilebilirliğine göre doz, 1 haftadan
sonra günde iki kez 150 mg’a ve gerekirse, ek bir haftadan sonra günde iki kez 300
mg’lık maksimum doza çıkartılabilir.
LYRICA tedavisini optimize etmek için plazma pregabalin konsantrasyonlarının
izlenmesine gerek yoktur. Pregabalin, yaygın şekilde kullanılan diğer antikonvülsan
ilaçların plazma konsantrasyonlarını değiştirmez. Aynı şekilde, yaygın olarak
kullanılan diğer antikonvülsan ilaçlar da pregabalinin plazma konsantrasyonlarını
değiştirmez (Bkz. İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler).
Nöropatik Ağrı ve Epilepsi
Mevcut klinik uygulamaya uygun olarak, LYRICA’nın kesilmesi gerektiği takdirde, en
az bir haftaya yayılarak kademeli şekilde tedavinin sonlandırılması tavsiye edilir.
Böbrek yetmezliği olan hastalar
Pregabalin sistemik dolaşımdan başlıca renal yolla değişmemiş ilaç şeklinde atılır.
Pregabalin klerensi kreatinin klerensi ile doğru orantılı olduğundan (bkz.
Farmakokinetik Özellikleri), renal fonksiyonları bozuk hastalarda doz azaltımı, Tablo
2’de gösterildiği şekilde, aşağıdaki formül kullanılarak kreatinin klerensine (CLcr) göre
hesaplanmalıdır:
[140 - yaş (yıl)] x ağırlık (kg)
CLcr(ml/dak) = –––––––––––––––––––––––––– (x 0.85 kadın hastalar için)
72 x serum kreatinin (mg/dL)
Pregabalin hemodiyaliz yoluyla etkin şekilde plazmadan uzaklaştırılır (4 saat içinde
ilacın %50’si). Hemodiyaliz gören hastalarda, pregabalinin günlük dozu renal
fonksiyonlara göre ayarlanmalıdır. Günlük doza ek olarak, her bir 4 saatlik
hemodiyaliz tedavisinin hemen sonrasında ek bir doz verilmelidir (bkz. Tablo 2).
Tablo 2. Renal Fonksiyonlara Bağlı Olarak Pregabalin Dozunun Ayarlanması
Kreatinin
Toplam Pregabalin Günlük
Klerensi
Doz Rejimi
Dozu *
(CLcr)
(ml/dak/kg)
Başlangıç Maksimum
Dozu Doz (mg/gün)
(mg/gün)
≥ 60 150 600 BID veya TID
≥30 -<60 75 300 BID veya TID
≥15 - <30 25 – 50 150 QD veya BID
< 15 25 75 QD
Hemodiyaliz sonrası ek doz (mg)
Tek doz+
25 100
TID = Günde üç doz
BID = Günde iki kez
QD = Günde tek doz
* Toplam günlük doz (mg /gün) mg/doz sağlayacak şekilde doz rejimiyle belirtildiği
gibi bölünmelidir
+
Ek doz, tek bir ilave dozdur
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanım
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur.
Çocuklarda kullanım
Pregabalinin 12 yaş altı pediyatrik hastalardaki güvenilirliği ve etkinliği
belirlenmemiştir.
Adolesanlarda kullanım (12 -17 yaş arası)
Epilepsili adolesan hastalardaki doz yetişkinlerdeki gibidir.
Pregabalinin nöropatik ağrısı olan 18 yaş altı hastalardaki güvenilirliği ve etkinliği
belirlenmemiştir.
Yaşlılarda kullanım (65 yaş üstü)
Böbrek fonksiyonları normal olan yaşlı hastalarda herhangi bir doz ayarlamasına
gerek yoktur, bkz. Tablo 2.

DOZ AŞIMI
15 g’a kadar olan doz aşımlarında, beklenmeyen bir advers etki bildirilmemiştir.
Pregabalin doz aşımının tedavisinde genel destekleyici önlemler alınmalı, gerekirse
hemodiyalize de başvurulmalıdır (bkz. Kullanım Şekli ve Dozu, böbrek yetmezliği
olan hastalar).

SAKLAMA KOŞULLARI
25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
Her kapsülü 75mg pregabalin içeren, 14 kapsüllük blister ambalajlarda sunulmuştur.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ

LYRICA® 150mg Kapsül: 56 kapsül içeren blister ambalajlarda.
LYRICA® 300mg Kapsül: 56 kapsül içeren blister ambalajlarda.
LYRICA® 75 Mg 14 kapsül
LYRICA® 25 mg 56 kapsül

- Reçete ile satılır.
- HEKİME DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR.
- ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEKLERİ YERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ


İlaç Fiyatı 141.86 TL

Reçeteli Verilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder