11 Mart 2010 Perşembe

mobic 7,5 mg 30 tablet

» Non Steroid Antienflamatuar


Etken Maddesi
Meloksikam


MOBIC 7,5 MG 30 TABLET

İthal, Beşeri bir ilaçdır


FORMÜLÜ


Paracetamol,300 mg; Methocarbamole, 375 mg


ENDİKASYONLARI


Mobic, aşağıdaki endikasyonlarda kullanılan bir nonsteroid antienflamatuar ilaçtır:- Romatoid artritin semptomatik tedavisi- Ağrılı osteoartritin (artroz, dejeneratif eklem hastalığı) semptomatik tedavisi- Ankilozan spondilitin semptomatik tedavisi


KONTRENDİKASYONLARI


Meloksikam'a veya ilaçtaki herhangi bir yardımcı maddeye karşı bilinen aşırı duyarlılığı (allerjisi) olanlarda kullanılmamalıdır. Asetil salisilik asitle ve diğer nonsteroid antienflamatuar ilaçlarla çapraz duyarlık olasılığı vardır.Mobic, asetil salisilik asit veya diğer nonsteroid antienflamatuar ilaçlar verildikten sonra astım belirtiferi, bunın polipleri, anjiyo-ödem veya ürtiker gelişmiş olan hastalara verilmemelidir. Ayrıca;- Aktif peptik ülserasyonda,- Ağır karaciğer yetmezliğinde,- Diyaliz edilmeyen ağır böbrek yetmezliğinde- Çocuklar ve 15 yaşından küçük olan adölesan çağındakilerde,- Gebelerde ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Diğer bütün nonsteroid antienflamatuar ifaçlarda olduğu gibi, anamnezinde gastrointestinal sistemin yukarı bölümünde hastalık hikayesi bulunan ve antikoagülan kullanmakta olan hastalarda dikkatli olıııak gerekir.
Peptik ülserasyon veya gastrointestinal kanama görüldüğü taktirde, Mobic tedavisi durdulmalıdır. Nonsteroid antienflamatuar ilaçlar, böbrek perfüzyonunun normal sınırlar arasında devam ettirilmesini destekleyici rol oynayan renal prostaglandinlerin sentezini inhibe eder. Böbreğe gelen kan miktarı ve kan hacmi azalmış olan hastalarda bu ilaçların kullanılması, tedavinin durdurulmasından sonra tipik olarak tedavi-öncesindeki duruma dönülmesiyle sonuçlanan, klinik renal dekompansasyona neden olabilir.
Dehidrasyon gelişmiş olan hastalarla konjestif kalp yetmezliği, karaciğer sirozu, nefrotik sendrom ve klinik böbrek hastalığı bulunan vakalar, diüretik kullananlar ya da hipovolemiyle sonuçlanabilecek büyük cerrahi girişimlerin uygulanacağı hastalar bu tip reaksiyon risklerinin artmış olduğu vakalardır. Bu hastalardaki nonsteroid antienflamatuar ilaçlarla tedavinin başlangıcında, diürez hacmi ve böbrek fonksiyonu dikkatle izlenmelidir.
Nonsteroid antienflamatuar ilaçlar ender olarak interstisyel nefrit, glomerülonefrit, renal medullar nekroz veya nefrotik sendrom nedeni olabilir. Hemodiyalizle tedavi edilen terminal dönem böbrek yetmezliği hastalarında kullanılacak Mobic dozu, 7.5 mg'ı aşmamalıdır. Hafıf veya orta derecede böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi dakikada >25 ml) olan hastalarda dozun azaltılması gerekmez.
Diğer bütün nonsteroid antienflamatuar ilaçlarda olduğu gibi senım transaminaz düzeylerinin veya karaciğer fonksiyonunu gösteren diğer parametrelerin yükseldiği, zaman zaman bildirilmiştir. Bu yükselmeler hemen her zaman için hafif ve geçicidir. Eğer anormallik şiddetli veya kalıcıysa, Mobic tedavisi durdunılmalı ve hastada izleme testleri uygulanmalıdır. Klinik bakımdan stabil olan karaciğer sirozu vakalarında doz azaltılması gerekmez.
Yıpranmış, zayıf düşmüş olan hastalar, yan etkileri daha az tolere edebildiklerinden, dikkatle kontrol altında tutulmalıdır. Diğer nonsteroid antienflamatuar ilaçlarda olduğu gibi, karaciğer, böbrek veya kalp fonksiyon bozukluklarının bulunma olasılığı daha güçlü olan yaşlı hastalarda dikkatli olmak gerekir.
İlacın araç ve makina kullanma yeteneği üzerindeki etkileriyle ilgili olarak yapılmış özel bir çalışma yoktur. Ancak baş dönmesi ve göz kararması gibi advers etkiler ortaya çıkarsa, hastanın bu gibi aktivitelerden kaçınması önerilir.
Çocuklarda kullanılacak dozaj henüz saptanmadığından bu ilaç yalnızca erişkinlerde kullanılmalıdır.
Gebelik ve Emzirme:Klinik-öncesi testlerde herhangi bir teratojen etki görülmemiş olmakla birlikte Mobic, gebelerde ve bebeğini emziren annelerde kullanılmamalıdır.


YAN ETKİLER


Mobic verilmesiyle aralarında sebep-sonuç ilişkisi kurulabilecek aşağıdaki advers olaylar bildir-ilmiştir. Belirtilen sıklık değerleri, herhangi bir sebep-sonuç ilişkisi yorumlanmaksızın, klinik çalışmalarda beliren değerlerdir. Bu bilgi, ortalama 127 gün olmak üzere 18 aya kadar uzayabilen süreler boyunca günde 7.5 mg veya 15 mg Mobic tablet veya supozituar kullanarak tedavi edilen 3750 hastayı kapsayan klinik çalışmalardan derlenmiştir:Gastrointestinal Dispepsi, bulantı, kusma, karın ağrısı, kabızlık, barsaklarda aşırı gaz bulunması, ishal (% l'den daha sık). Transaminazlar ve bilirübin düzeyleri gibi karaciğer fonksiyon parametrelerinde geçici anormallikler, özofajit, gastroduodenal ülser, gizli veya makroskopik gastrointestinal kanama (%0.1-1 arasında), kolit (%0.1'den daha seyrek).Hematolojik:Anemi (%1'den daha sık) Kan sayımı anormallikleri ve bu arada lökosit formülü değişiklikleri, lökopeni ve trombositopeni. Miyelotoksik bir ilacın ve özellikle de metotreksatın birlikte verilmesi, sitopeni gelişmesi açısından zemin hazırlayan bir faktör olarak gözükmektedir (%0.1-1 arasında).Dermatolojik: Kaşıntı, deri döküntüsü (%1'den daha sık); stomatit, ürtiker (%0.1-1 arasında); fotosensitizasyon (%0 1'den daha seyrek).Respiratur: Aspirin veya Mobic dahil diğer nonsteroid antienflamatuar ilaç verilen bazı hasta(arda akut astım gelişebildiği bildirilmiştir. (%0. 1'den daha seyrek).Merkezi Sinir Sistemi: Sersemleme hissi, baş ağrısı (% 1'den daha sık), baş dönmesi, kulak çınlaması, göz kararması (%0.1-1 arasında).Kardiyovasküler: Ödem (% 1'den daha sık), kan basıncının yükselmesi, palpitasyon, deride kızarma (%0.1 -1 arasında).Ürogenital: Böbrek fonksiyonu parametrelerinde anormallikler, serum kreatinin ve/veya üre düzeylerinin yükselmesi (%0.1-1 arasında)


ETKİLEŞMELER


- Salisilatlar dahil olmak üzere yüksek doz nonsteroid antienflamatuar ilaçlar: En az iki nonsteroid antienflamatuar ilacın birlikte verilmesi, sinerjik etki göstererek gastrointestinal üfserasyon ve kanama riskini artırabilir.- Oral antikoagülanlar,tiklopidin, sistemik olarak verilen heparin, trombolitikler: Kanama riskinde artış. Birlikte kullanılması kesinlikle gerekiyorsa, antikoagülan ilaçların etkileri yakından izlenmelidir.- Lityum: Nonsteroid antienflamatuar grubu ilaçların plazma lityum düzeylerini yükse(ttikleri bildirilmiştir. Mobic tedavisi başlangıcında, dozaj ayarlanması sırasında ve Mobic tedavisinden soııra plazma lityum düzeylerinin izlenmesi önerilir.- Metotreksat: Mobic, diğer nonsteroid antienflamatuar ilaçlar gibi metotreksatın hematolojik toksisitesini artırabilir. Bu durumda kan sayımının yakından izlenmesi önerilir.- Doğum kontrol önlemleri: Nonsteroid antienflanıatuar ilaçların uterus-içi doğum kontrol önlemlerinin etkinliğini azalttığı bildirilmiştir.- Diüretikler: Dehidrasyon gelişmiş durumdaki hastalarda nonsteroid antienflamatuar ilaç tedavisine, akut bobrek yetmezliği riski eşlik eder Mobic ve diüretik kullanmakta olan hastalarda dehidrasyondan sakınılmalı ve böbrek fonksiyonu, tedavi öncesinde izlenmelidir.-Antihipertansifler (beta bfokerler, ACE inhibitörferi, vazodilatörler, diüretikler gibi): Nonsteroid antienflamatuar ilaç tedavisi sırasında damarları genişleten prostaglandinlerin inhibisyonu sonucu, antifıipertansif ilaçların etkisinde azalma bildirilmiştir.-Kolestiramin, gastrointestinal kana(daki meloksikamı bağlayarak bu ilacın vücuttan dalıa çabuk atılmasına neden olur.- Nonsteroid antienflamatuar ilaçlar böbreklerdeki prostaglandin mediatörlüğüyle ortaya çıkan etkileri üzerinden, siklosporinin nefrotoksisitesini artırabilir. Bu ilaçların birlikte kullanılması sırasında böbrek fonksiyonu ölçülmelidir.Mobic ile birlikte antasid, simetidin, digoksin veya frusemid verilmesi sırasında farmakokinetik bakımdan önem taşıyan ilaç-ilaç etkileşimleri görülmemiştir. Oral antidiabetiklerle etkileşim olasılığı, gözden uzak tutulmamalıdır.


DOZU & KULLANIM EKLİ


Romatid artrit:Günde 15 mg. Terapötik cevaba göre bu doz, günde 7.5 mg'a indirilebilir. Osteoartirit:Günde 7.5 mg Gerektiğinde bu doz, günde 15 mg'a yükseltilebilir.Ankilozan spondilit:Günde 15 mg.Advers reaksiyon (yan etki)riski yüksek olan hastalarda: Tedaviye günde 7.5 miligramla başlayın.Ağır böbrek yetmezliği olan diyaliz hastalarında:Günlük doz 7.5 miligramı aşmamalıdır.Mobic'in önerilen maksimum günlük dozu 15 miligramdır. Çocuklarda kullanılacak dozaj henüz saptanmadığından bu ilaç yalnızca erişkinlerde kullanılmalıdır. tabletler yemeklerde, suyla veya başka bir sıvıyla yutulmalıdır.Kombine Uygulama: Tablet supozituar olarak verilen Mobic'ingünlük dozu 15 mg'ı aşmamalıdır


İlaç Fiyatı 9.74 YTL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* MOBIC 15 MG 6 SUPOZİTUAR
* MOBIC 15 MG 30 TABLET


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)* MELOX FORT 15 MG 30 TABLET
* MELOX FORT 15 MG 10 TABLET
* EXEN FORT 15 MG 30 TABLET
* EXEN 7,5 MG 30 TABLET
* MELCAM 7,5 MG 30 TABLET
* MELCAM 7,5 MG 10 TABLET
* ROMACOX FORT 15 MG 30 TABLET
* MONE FORT 15 MG 30 TABLET
* MONE 7,5 MG 30 TABLET
* ZELOXİM 7,5 MG 10 TABLET
* ZELOXİM 15 MG/1,5 ML IM AMPUL
* ZELOXİM FORT 15 MG 10 TABLET
* ZELOXIM FORT 15 MG 30 TABLET
* ZELOXIM 7,5 MG 30 TABLET
* ROMACOX FORT 15 MG 10 TABLET
* MELOX 7,5 MG 30 TABLET
* MELOX 7,5 MG 10 TABLET
* MELOX 15MG/1,5ML 3 AMPUL
* MELCAM 15 MG 30 TABLET
* MELCAM 15 MG 10 TABLET
* RUNOMEX FORT 15 MG 10 TABLET
* MEKSUN 15 MG 30 FORT TABLET
* MEKSUN FORT 15 MG 10 TABLET
* RUNOMEX FORT 15 MG 30 TABLET
* EXEN 7,5 MG 10 TABLET
* EXEN FORT 15 MG 10 TABLET
* EXEN 15 MG IM 3 AMPÜL
* MELURJİN 15 MG 30 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder