12 Mart 2010 Cuma

Metoprim fort 20 tablet

» Antibakteriyel (Sulfonamid grubu)


Etken Maddesi
Trimetoprim + Sulfametoksazol


METOPRIM FORT 20 TABLET


Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


1 Tablet;Trimetoprim 80 mg,Sülfametoksazol 400 mg içerir.


ENDİKASYONLARI


- Solunum Yolu Enfeksiyonları: Akut ve kronik bronşit, bronşektazi, faranjit, Pneumocystis carinii pnömonisi, pnömoni, otitis media (orta kulak iltihabı), sinüzit. - Üriner Sistem Enfeksiyonları: Akut kronik sistitler, piyelonefrit, üretrit, prostatit. - Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları: Piyoderma, fronkül, abse ve enfekte yaralarda. - Gastro-intestinal Sistem Enfeksiyonları: Tifo, paratifo, basilli dizanteri, kolera. (sıvı ve elektrolit tedavisi ile birlikte). - Gonokoksik üretrit de dahil, her iki cinsiyette rastlanan genital enfeksiyonlarda. - Diğer Bakteriyel Enfeksiyonlarda: Akut ve kronik osteomiyelit, akut bruselloz, duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı septisemiler, Nocardiosis, miçetom (gerçek mantarlarla meydana gelmemişse), ameliyat sonrasında oluşabilecek enfeksiyonların önlenmesinde endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Ciddi karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlarda, sülfonamidlere ve Trimetoprime aşırı hassasiyeti olan kişilerde ve folat eksikliğine bağlı megaloblastik anemili hastalarda kullanılmamalıdır. Plasentadan geçip süt ile itrah edildikleri göz önünde bulundurularak hamilelik ve süt verme dönemlerinde, ayrıca prematüre doğanlarda ve iki aylıktan küçük bebeklerde (enzim sistemi tam gelişmediğinden, böbrek ve karaciğer fonksiyonları henüz oluşmadığından) kan diskrazilerinde kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


METOPRİM’in streptokoksik faranjitte kullanılması tavsiye edilmez. İlacın kullanımı esnasında fotosensitivite reaksiyonları görülebilir. Uzun süre güneş altında kalmaktan kaçınılmalıdır. Cilt reaksiyonları görülürse ilacın kullanımı durdurulmalı ve doktoroa başvurulmalıdır. Toksik epidermal nekroliz, ani hepatiknekroz, agranülositoz, aplastik anemi ve diğer kan bozuklukları gibi şiddetli reaksiyonlar nadirde olsa ortaya çıkabilir Böbrek ve karaciğer fonksiyonları bozuk hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Böbrek bozuklukları olan vakalarda ilacın birikmesini önlemek için dozu azaltmak veya daha uzun aralıklarla vermek uygundur. Böyle vakalarda ilacın plazma konsantrasyonunun tayin edilmesi tavsiye edilir. METOPRİM Tabletle uzun süren tedavilerde kan tablosunu muntazam aralıklarla kontrol ettirmek gereklidir. Folik asit metabolizmasında bir bozukluğa işaret eden asemptomatik seçenekler ender de olsa görülebilir. Folinik asit takviyesiyle bunlar kaybolur. Ayrıca glikoz-6 fosfat-dehidrogenaz eksikliği olan hastalarda ilaç kullanımı esnasında hemoliz görülebilir. METOPRİM ile uzun dönem tedavi gören hastalar ( böbrek yetmezliği olan) idrar değerleri ve böbrek fonksiyonları yönünden düzenli olarak izlenmelidirler. Tedavi sırasında kristalüriyi ön- lemek açısından yeterli sıvı alınmasına özen gösterilmelidir.


YAN ETKİLER


Kan bozuklukları; Agranülositoz, anemi, megaloblastik anemi, trombositopeni, lökopeni, hemolitik anemi, purpura, hipoprotrombinemi, methemoglobinemi, eozinofili. - Allerjik Reaksiyonlar; Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, anafilaksi, allerjik miyokardit, eritema multiform, eksfoliativ dermatit, anjiyoödem, ilaç ateşi, titreme, Henoch-Schoenlein purpura, serum hastalığı benzeri sendrom, genel allerjik reaksiyonlar, genel cilt kabartıları, fotosensitivite, kaşıntı, ürtiker kızarıklıklar. - Gastro-intestinal; Hepatit, serum transaminaz ve bilirübin artması, psödomembranöz kolit, pankreatit, stomatit, glosit, bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare ve iştahsızlık. - Ürogenital; Böbrek yetmezliği, interstiyel nefrit, BUN ve kan kreatinin yükselmesi, kristalüri toksiknefroz, - Nöroloji; Aseptik menenjit, konvülsiyonlar, periferalnevrit, ataksi, baş dönmesi, kulak çınlaması, başağrısı. - Diğer reaksiyonlar : Artralji, miyalji, yorgunluk, uykusuzluk.


ETKİLEŞMELER


Başta tiazidler olmak üzere, belirli diüretikleri alan yaşlı hastalarda purpura ile birlikte trombositopeni olasılığında bir artış gözlenmiştir. METOPRIM’in bir antikoagülan olan Warfarin alan hastalarda protrombin zamanını uzatabileceği bildirilmiştir. Bu nedenle antikoagülan tedavisi gören hastalara ilaç verileceği hususu akılda tutulmalı ve koagülasyon zamanı yeniden tayin edilmelidir. Ayrıca fenitoinin karaciğerde metabolize oluşunu engelleyebilir. Sülfonamidler, metotreksatı plazma proteinlerine bağlanma yerlerinden ayırabilir ve serbest metotreksatın konsantrasyonunu artırabilirler. Böbrek transplantasyonundan sonra Co-trimoxazol ve siklosporin verilen hastalarda geçici böbrek fonksiyon bozukluğu görülmüştür. Sülfonamidler oral hipoglisemik ilaçların etkisini artırabilir. PABA içeren bileşikler ve PABA türevli lokal anestezikler sülfonamidlerin aktivitesini inhibe edebilirler. Salisilatlar, fenilbütazon, probenesid gibi ilaçlar sülfonamid aktivitesini artırabilir. İlaç / Laboratuar Testi Etkileşmeleri : Trimetoprim komponenti, bağlama proteini olarak bakteriyel dihidrofolat redüktaz kullanılan yarışmalı protein bağlama tekniği (CBPA) ile yapılan serum metotreksat miktar tayinini etkiliyebilir. Bununla beraber eğer metotreksat RIA (Radyoimmunoassay) ile ölçülürse, hiçbir etkileşim meydana gelmez. Sülfametoksazol ve trimetoprimin varlığı, kreatinin miktar tayini için yapılan Saffe alkali pikrat reaksiyonunu etkiliyebilir. Sülfonamidler, Benedict ve sülfosalisilik asit testlerinde yanlış pozitif sonuçlara yol açabilir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


-Erişkinlerde :Üriner sistem enfeksiyonlarında 12’şer saat ara ile 2 tablet, 10-14 gün süre ile verilebilir. Bu dozun aynısı shigellozisin tedavisinde 5 gün süre ile kullanılır. -Çocuklarda : Üriner sistem enfeksiyonlarında veya akut otitis media’da tavsiye edilen doz; 24 saatte eşit iki parçaya bölünerek verilen 8 mg/kg trimetoprim ve 40mg/kg sülfametoksazol’dür. Bu dozun aynısı shigellozisin tedavisinde 5 gün süre ile kullanılır. 12 yaşın altındaki çocuklarda “Metoprim pediatrik süspansiyon” şeklinin kullanılması tavsiye edilir. -Böbrek yetmezliği olan hastalarda : Kreatinin Klerensi Tavsiye edilen doz (ml / dak) 30’un üzerinde : Mutat standart doz. (2 tablet sabah-2 tablet akşam) 15-30 : Mutat standart dozun yarısı (1 tablet sabah-1 tablet akşam) 15’in altında : Kullanılması tavsiye edilmez. - Erişkinlerde kronik bronşit akut alevlenmelerinde : Her 12 saatte bir 2 tablet, 14 gün süre ile verilir. - Pneumocystis carinii pnömonisinde: Günlük doz 20 mg/kg Trimetoprim ve 100 mg/kg Sülfametoksazoldür. 6 saatte bir, eşit dozlar halinde, 14 gün süre ile tatbik edilir. - Gonore için erişkin dozu : 1 günde, sabah ve akşam 5 tablet (12 saat ara ile) Metoprim tercihen yemekten sonra, yeterli miktarda sıvı ile alınmalıdır


İlaç Fiyatı 4.51 YTL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


METOPRIM 5 ML 200 MG 100 ML SÜSPANSİYON METOPRIM 30 TABLET


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)* BACTRIM FORT 20 TABLET
* BACTRIM 400MG/80MG 5 ML 1 AMPUL
* BACTRIM 30 TABLET
* BACTRIM 100 ML ŞURUP
* BAKTON 100 ML SÜSPANSİYON
* BIBAKRİM 100 ML SÜSPANSİYON
* BIBAKRIM FORTE 20 TABLET
* KEMOPRIM FORT. 20 TABLET
* KEMOPRIM 30 TABLET
* KEMOPRIM 100 ML SÜSPANSİYON
* METOPRIM 5 ML 200 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* MIKROSID FORT 20 TABLET
* MIKROSID 30 TABLET
* MIKROSID 100 ML SÜS.
* SEPTRIN FORT 20 TABLET
* SEPTRIN 30 TABLET
* SULFAPRIM FORT 960 MG 10 TABLET
* SULFAPRIM 480 MG 15 TABLET
* TRIMOKS 30 TABLET
* TRIMOKS FORT 20 TABLET
* TRIMOKS PED. 100 ML SUSPANSİYON
* SEPTRIN PED. 100 ML ŞURUP
* SEPTRİN IV 5 ML 10 AMPUL
* METOPRIM 30 TABLET
* BAKTON 30 TABLET
* BAKTON FORTE 20 TABLET
* SULFAPRIM 480 MG 15 TABLET
* SULFAPRIM FORT 960 MG 10 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder