15 Mart 2010 Pazartesi

megasid 500 mg 14 tablet

ENDİKASYONLARI


Fa­ran­jit/ton­sil­lit,akut mak­sil­ler si­nü­zit, kro­nik bron­şi­tin akut alev­len­me­le­ri, pnö­mo­ni,komp­li­ke ol­ma­yan de­ri ve yu­mu­şak do­ku­nun (ap­se­ler ge­nel­lik­le cer­ra­hidre­naj ge­rek­ti­rir) ha­fif­ten or­ta de­re­ce­ye ka­dar olan en­fek­si­yon­la­rı,yay­gın ve lo­kal mik­ro­bak­te­ri­yel en­fek­si­yon­la­r te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.Kla­rit­ro­mi­sin, asit sup­res­yon var­lı­ğın­da He­li­co­bac­ter pylo­ri era­di­kas­yo­nuiçin en­di­ke­dir; bu du­rum du­ode­nal ül­se­rin tek­rar­lan­ma­sı­nı azal­tır.


KONTRENDİKASYONLARI


Mak­ro­lidan­ti­bi­yo­tik­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.Kla­rit­ro­mi­sin, da­ha ön­ce­den var olan kar­di­yak anor­mal­lik­le­re (arit­mi,bra­di­kar­di, QT ara­lı­ğı ge­niş­le­me­si, is­ke­mik kalp has­ta­lı­ğı, kon­jes­tifkalp yet­mez­li­ği gi­bi) ve­ya elekt­ro­lit den­ge­siz­li­ği­ne sa­hip, ter­fe­na­dinte­da­vi­si gö­ren has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Kla­rit­ro­mi­sin­le lin­ko­mi­sin ve klin­da­mi­sin­deol­du­ğu gi­bi di­ğer mak­ro­lid an­ti­bi­yo­tik­ler­le çap­raz re­zis­tans ola­sı­lı­ğıda dü­şü­nül­me­li­dir. Kla­rit­ro­mi­sin baş­lı­ca ka­ra­ci­ğer ve böb­rek­leatı­lır. Nor­mal re­nal fonk­si­yon­lu he­pa­tik bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­dadoz ayar­la­ma­sı ya­pıl­ma­dan uy­gu­la­na­bi­lir. Bu­nun­la be­ra­ber, bir­lik­tehe­pa­tik bo­zuk­lu­ğu ol­sun ve­ya ol­ma­sın şid­det­li re­nal bo­zuk­luk var­lı­ğın­da,do­zun azal­tıl­ma­sı ve­ya doz ara­la­rı­nın açıl­ma­sı uy­gun ola­bi­lir. Şid­det­lire­nal bo­zuk­lu­ğu olan yaş­lı has­ta­lar­da, doz aya­rı dü­şü­nül­me­li­dir.Di­ğer al­ter­na­tif te­da­vi­ler­den hiç bi­ri­nin uy­gun ol­ma­dı­ğı kli­nikdu­rum­lar ha­riç ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. İn­san sü­tüy­le atı­lıpatıl­ma­dı­ğı bi­lin­me­mek­te­dir; em­zi­ren ka­dın­la­ra ve­rir­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır.


YAN ETKİLER


Göz­le­nenyan et­ki­le­rin ço­ğu gast­ro­in­tes­ti­nal sis­tem­le il­gi­li olup, di­ya­re,kus­ma, ab­do­mi­nal ağ­rı, dis­pep­si ve bu­lan­tı­dır. Di­ğer yan et­ki­lerbaş ağ­rı­sı, tat de­ği­şik­li­ği ve ka­ra­ci­ğer en­zim­le­rin­de ge­çi­ci ar­tış­la­rıiçe­rir.


ETKİLEŞMELER


Te­ofi­linve kar­ba­ma­ze­pi­nin kla­rit­ro­mi­sin­le bir­lik­te uy­gu­lan­ma­sı so­nu­cun­da,kan­da bu ilaç­la­rın dü­zey­le­rin­de or­ta de­re­ce­de ama is­ta­tis­tik­selola­rak an­lam­lı bir ar­tış ol­ur. Var­fa­rin, er­got al­ka­lo­id­le­ri, tri­azo­lam,mi­da­zo­lam ve sik­los­po­rin gi­bi ilaç­lar­la bir­lik­te kla­rit­ro­mi­sinkul­la­nıl­ma­sı, bu di­ğer ilaç­la­rın se­rum dü­zey­le­rini artıra­bi­lir.Kla­rit­ro­mi­sin ve di­gok­si­ni bir­lik­te kul­la­nan has­ta­lar­da yük­sel­mişdi­gok­sin se­rum kon­sant­ras­yon­la­rı ra­por edil­miş­tir. Mak­ro­lid­le­rter­fe­na­din ve astemizolün dü­zey­le­rini artırabilir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Ye­tiş­kin­ler­de doz, 12 sa­at­te bir ol­mak üze­re, fa­ren­jit/ton­sil­lit­te250 mg 10 gün; akut mak­sil­ler si­nü­zit­te 500 mg 14 gün; alt so­lu­num yol­la­rınınen­fek­si­yon­la­rın­da 250-500 mg 7-14 gün; kro­nik bron­şi­tin akut alev­len­me­le­rin­de250 mg, H. inf­lu­en­zae’de ise 500 mg 7-14 gün; pnö­mo­ni­de 250 mg 7-14 gün;komp­li­ke ol­ma­yan de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rın­da 250 mg7-14 gün’dür. Mi­ko­bak­te­ri­yel En­fek­si­yon­lu ye­tiş­kin has­ta­lar­da öne­ri­len baş­lan­gıç do­zu gün­de2 kez 500 mg’dir. Eğer 3 ile 4 haf­ta için­de kli­nik ve­ya bak­te­ri­yo­lo­jikya­nıt el­de edi­le­mez­se, doz gün­de 2 kez 1 g’ye çı­kar­tı­la­bi­lir. H. Pylo­ri Era­di­kas­yo­nu:H. pylo­ri era­di­kas­yo­nu için şu doz re­jim­le­ri öne­ril­mek­te­dir:Üç­lü te­da­vi re­ji­mi: Gün­de 2 kez 500 mg kla­rit­ro­mi­sin, gün­de 2 kez 1 gamok­si­si­lin ve gün­de 30 mg lan­sop­ra­zol ile bir­lik­te 10 gün uy­gu­la­nırve­ya gün­de 2 kez 500 mg kla­rit­ro­mi­sin, gün­de 2 kez 1 g amok­si­si­lin vegün­de 20 mg omep­ra­zol ile bir­lik­te 10 gün uy­gu­la­nır. İki­li te­da­vi re­ji­mi: Gün­de 3 kez 500 mg kla­rit­ro­mi­sin, gün­de 40 mg omep­ra­zol­lebir­lik­te 14 gün uy­gu­la­nır, gün­de 20 mg ve­ya 40 mg omep­ra­zo­le ek ola­rak14 gün da­ha de­vam edi­lir ve­ya gün­de 3 kez 500 mg kla­rit­ro­mi­sin gün­de2 kez 30 mg lan­sop­ra­zol ile bir­lik­te 14 gün uy­gu­la­nır. Ül­se­rin iyi­leş­me­si­ni ta­mam­la­makiçin da­ha fazla asit sup­res­yo­nu ge­re­ke­bi­lirPİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* MEGASID 250 MG 100 ML GRANÜL
* MEGASID 250 MG 50 ML GRANÜLİLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)* CLARICIDE 250 MG 14 TABLET
* CLARICIDE 500 MG 14 TABLET
* KLACİD MR 500 MG 5 KONT. SAL. TABLETİ
* KLACID MR 7 KONT. SAL. TABLETİ
* KLACID MR 500 MG 20 KONT. SAL. TABLETİ
* KLACID MR 14 KONT. SAL. TABLETİ
* KLACID IV 500 MG 1 FLAKON
* KLACID 500 MG 14 TABLET
* KLACID 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* KLAROLID 500 MG 14 TABLET
* KLAROMİN 500 MG 14 TABLET
* KLAROMİN 250 MG 14 TABLET
* KLAROMİN 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* KLAROMİN 250 MG 50 ML SÜSPANSİYON
* KLAROMİN 125 MG 70 ML SÜSPANSİYON
* KLAX 500 MG 14 TABLET
* KLAX 250 MG 50 ML SÜSPANSİYON
* KLAX 250 MG 14 TABLET
* KLAX 125 MG 70 ML SÜSPANSİYON
* LARICID 500 MG 14 TABLET
* MACROL 500 MG MR 7 KONTROLLÜ SALIM TABLET
* MACROL 500 MG MR 14 KONTROLLÜ SALIM TABLET
* MACROL 500 MG 14 FİLM TABLET
* MACROL 250 MG/5 ML 50 ML SUSP
* MACROL 250 MG/5 ML 100 ML SUSP
* DEKLARIT 500 MG 14 FILM TABLET
* DEKLARIT 250 MG 14 FİLM TABLET
* DEKLARIT 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* DEKLARIT 250 MG 50 ML SÜSPANSİYON
* DEKLARIT 125MG/5ML 70 ML SÜSPANSİYON
* UNİKLAR 500 MG 14 TABLET
* MEGASID CR 500 MG 14 F.TABLET
* KLAMAXIN 500 MG 14 FİLM TABLET
* MAXİCLAR 500 MG 14 FİLM TABLET
* MAXİCLAR 250MG/5 ML SÜSPANSİYAN HAZIRLAMAK İÇİN TOZ(50ML)
* MAXİCLAR 250MG/5 ML SÜSPANSİYAN HAZIRLAMAK İÇİN TOZ(100ML)
* MACROL 250 MG 14 FİLM TABLET
* MACROL 125 MG/5 ML 70 ML SUSP
* KLACID 250 MG 50 ML SÜSPANSİYON
* KLACID 125 MG 70 ML SÜSPANSİYON
* KLERANT MR 500 MG DEĞİŞTİRİLMİŞ SALINIMLI 7 FİLM TABLET
* KLASOL 500 MG 14 FİLM TABLET
* CLABEL 500 MG 14 FİLM TABLET
* KLERANT MR 500 MG DEĞİŞTİRİLMİŞ SALINIMLI 14 FİLM TABLET
* CLEANOMİSİN 500MG 14 FİLM TABLET
* KLAROLİD 125 MG/5 ML SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ 70 ML
* KLAROLİD 250 MG/5 ML SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ 50 ML
* KLAMER 250 MG 50 ML SÜSPANSİYON
* KLAMER 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* KLAMER 125 MG 70 ML SÜSPANSİYON
* UNIKLAR 5 ML 125 MG 70 ML SÜSPANSİYON
* KLASOL 125 MG/5 ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN GRANÜL 70 ml
* KLASOL 250 MG/5 ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN GRANÜL 50 ML
* UNIKLAR IV 500MG 1 FLAKON
* KLASOL 250 MG 14 FİLM TABLET
* UNIKLAR 5 ML 250 MG 50 ML SÜSPANSİYON
* UNIKLAR 250 MG 14 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder