19 Mart 2010 Cuma

macrol 250 mg / 5 ml 100 ml şurup

» Antibiyotik


Etken Maddesi
Klaritromisin


MACROL 250 MG/5 ML 100 ML SUSP

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


ENDİKASYONLARI


Klaritromisin, duyarlı mikroorganizma suşlarının neden olduğu aşağıda belirtilen enfeksiyonların tedavisinde endikedir. - Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları (Ör. Farenjit, tonsilit ve sinüzit) - Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları (Ör. Bronsit, pnömoni) - Akut Otitis Media - Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (Ör. İnpetigo, follikülit, selülit, apseler) Klaritromisin, Mycobacterium avium veya Mycobacterium intracellulare’ya bağlı yaygın veya lokal mikobakteriyal enfeksiyonların ve Mycobacterium chelonae,Mycobacterium fortitum ve Mycobacterium kansasii’ye bağlı lokal enfeksiyonların tedavisinde endikedir


KONTRENDİKASYONLARI


Klaritromisin; makrolid antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.Klaritromisin; sisaprid, timozid ve terfenadin gibi ilaçlarla beraber kullanılmalıdır. Ayrıca Terfenadin tedavisi görmekte olan kalp hastaları ile elektrolit dengesizliği olanlarda kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Makronitler dahil olmak üzere hemen hemen bütün antibakteriyel ajanlarla psodomenbranöz kolit rapor edilmiştir. Ve hafiften yaşamı tahtit edinceye kadar çeşitli derecelerde olabilir. Dolayısıyla antibakteriyel ajanların uygulanmasından önce, diyareli hastalarda bu teşhisin değerlendirmeye alınması önemlidir.
Antibakteriyel ajanlarda tedavi kalın bağırsağın normel fulorasını değiştirir ve clastridiumların aşırı üremesine neden olabilir. Çalışmalar, clostridium dioflicilenin üretiği bir toksinin antibiyotiğe bağlı kolitin başlıca nedeni olduğunu göstermiştir.
Psödomembranöz kolitin teşhisi konulduktan sonra, lezapolik ölçümler başlatılmalıdır. Psödomembranöz kolisin hafif vakalrı genellikle sadece ilacın kesilmesine yanıt verirler. Orta ve şiddetli durumlarda sıvı ve elektrolit tedavisi, protein suplemenlasyonu ve klaritromisin başlıca karaciğer ve böbrekler yoluyla atılır.Klaritromisin normel renal fonksiyonlu hepatik bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Ancak birlikte hepatik bozukluğu olsun veya olmasın şiddetli renal bozukluk varlığında, dozun azaltılması veya doz aralarının açılması uygun olabilir.
Klaritromisin ile linkomisin ve klindamisinde olduğu gibi diğer makrolit antibiyotiklerle çapraz rezistans olasılığıda düşünülmelidir.
Hamilelerde kullanılmamalıdır. Tavsiye edilen maksimum insan dozları ile tedavi edilen insanlardan elde edilen serum seviyelerinin 2-17 katı fazla plazma seviyelerini oluşturan dozlar uygulanan maymun, sıçan, fare ve tavşanlarda, Klaritromisin hamilelik ürününde ve embriyo-fetal devalopmanda adverbs etkileri tespit edilmiştir.Hamilelik ve emzirme döneminde Klaritromisin kullanımının emniyeti açıklanmamıştır. Klaritromisin anne sütü ile atılır.


YAN ETKİLER


Klinik çalışmalarda gözlenen yan etkilerin çoğunluğu hafif ve geçici türde olup klasik makroidlere göre gastrointestinal yan etkilere rastlanmaktadır. İlaca bağlı yan etkilerden dolayı tedaviyi bırakan hastalar %3'den daha azdır. Gözlenen yarı etkilerin çoğu gastrointestinal sistemle ilgili olup diare, kusma,abdominal ağrı, dispepsi ve bulantıdır. Diğer yan etkiler baş ağrısı, tal değişiklikleri ve karaciğer enzimlerindeki geçici artışları içerir. Diğer makroidlerle olduğu gibi, Klaritromisin ile seyrek olarak, karaciğer nezimlerinde artış ve sarılıkla veya sarılık olmadan seyreden hepatoselüler ve kolestatik hepatik disfonksiyon rapor edilmiştir. Bu hepatik fonksiyon şiddetli olabilir ve genellikle geri dönüşümlüdür. Çok nadir durumlarda, fatal sonuçlanan hepatik yetmezlik rapor edilmiştir ve genellikle altta yatan ciddi hastalıklarla ve aynı anda kullanılan ilaçlarla alakalıdır. Klaritromisin ve omeprazolun birlikte uygulandığı klinik çalışmalarda, dilde geçici renk değişikliği görülmüştür. Oral uygulanan Klaritromisin ile ürtiker ve orta derecede deri erüpsiyonundan, anallaksi ve Stevens-Jonson sendromuna kadar uzanan allerjik reaksiyonlar oluşmuştur. Oral Klaritromisin ile endişe, baş dönmesi, uykusuzluk, kötü rüyalardan; konfüzyon, halisilasyonlar ve psikoza kadar uzanan geçici santral sinir sistemi yan etkileri rapor edilmiştir. Ama sebep ve etki bağlantısı belirtilmemiştir. Klaritromisin ile tedavinin kesilmesi ile düzelen işitme kaybı rapor edilmiştir. OT aralığı genişlemesi olan kişilerde Eritromisin, venirüküler taşikardi dahi venirüküler aritmi ile nadiren alakalıdır. Klaritromisin tedavisinde glosil, stomalit ve oral monilia rapor edilmiştir. Miko bakteriyel enfeksiyonlar için uzun süre kloritromisin'in yüksek dozları ile tedavi edilen bağışıklık sistemi bozuk hastalarda, muhtemelen klaritromisin uygulamasıyla alakalı advers etkileri, HIV hastalığının veya seyir eden hastalığın altta yatan belirtilerinden ayırd etmek genellikle zordur. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.


ETKİLEŞMELER


Klinik çalışmalar, teobin ve karbamazepinin Klaritromisinle birlikte uygulanması sonucunda, kanda bu ilacın seviyelerinde orta derecede ama istatisliki olarak anlamlı bir artış olduğunu göstermiştir. Diğer makrolit antibiyotiklerle olduğu gibi, hastalarda silokrom P450 sistemi ile metabolize edilen ilaçlarla birlikte Klaritromisin kullanılması, bu ilaçların serum seviyelerindeki artış ile alakalı olabilir. Klaritromisin ile birlikte sisaprid kullanan hastalarda, yükselmiş sisaprid seviyeleri rapor edilmiştir. Bu OT aralığı genişlemesi ve ventriküler, taşikardi, ventriküler fibrilasyon ve lorsade de pontes dahil kardiyak aritmilerle sonuçlanabilir. Klaritromisin ve pimozidi birlikte kullanan hastalarda benzer etkiler görülmüştür.Klaritromisin ve Digoksini birlikte kullanılan hastalarda, yükselmiş digoksin serum konsantrasyonları rapor edilmiştir. Serum-Digoksin seviyelerinin kontrol edilmesi düşünülmelidir. HIV-enfeksiyonlu yetişkinlere sürekli olarak oral Klaritromisin ve zudovudin uygulanması zidovudun denge düzeyi seviyelerinde düşüşe sebep olabilir. Çocuklarda böyle bir reaksiyon rapor edilmiştir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Mikobakteriyel enfeksiyonlar: Mikobakteriyel enfeksiyonlar yetişkin hastalarda önerilen başlangıç dozu günde 2 defa 500 mg'dır. Eğer 3-4 hafta içinde klinik veya bakteriyolojik yanıt elde edilmezse doz günde 2 defa 1000 mg'a çıkartılabilir. Yaygın MAC enfeksiyonlarının tedavisini, klinik ve mikrobiyolojik yarar sağlanıncaya kadar devam edilmelidir. Klaritromisin diğer antirnikobakteriyel ilaçlarla kombine halde uygulanır. Tüberküloz olmayan mikobakteriyel enfeksiyonların tedavisine doktorun kararına göre devam edilmelidir. Duodenal Ülserle alakalı H.Pylorl eradikasyonu: Tavsiye edilen Klaridromisin dozu, asit sekresyonunu önleyici bir ajanla kombinasyon halinde 14 gün süre ile günde 3 defa 500 mg'dır. Asil sekresyonunu önleyici ajan, örneğin omeprazol 28 gün boyunca günde 40 mg verilebilir.


İlaç Fiyatı 22.76 YTL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ & İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


KLAROLİD 125 MG/5 ML SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ 70 ML
KLAMER 125 MG 70 ML SÜSPANSİYON
DEKLARIT 125MG/5ML 70 ML SÜSPANSİYON
UNIKLAR 5 ML 125 MG 70 ML SÜSPANSİYON
KLASOL 125 MG/5 ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN GRANÜL
KLAX 125 MG 70 ML SÜSPANSİYON
UNIKLAR IV 500MG 1 FLAKON
MACROL 125 MG/5 ML 70 ML SUSP
KLAROMİN 125 MG 70 ML SÜSPANSİYON
KLACID IV 500 MG 1 FLAKON
KLACID 125 MG 70 ML SÜSPANSİYON
KLAROLİD 250 MG/5 ML SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ 50 ML
DEKLARIT 250 MG 50 ML SÜSPANSİYON
MAXİCLAR 250MG/5 ML SÜSPANSİYAN HAZIRLAMAK İÇİN TOZ(50ML)
KLAMER 250 MG 50 ML SÜSPANSİYON
KLERANT MR 500 MG DEĞİŞTİRİLMİŞ SALINIMLI 7 FİLM TABLET
KLASOL 250 MG/5 ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN GRANÜL 50 ML
MEGASID 250 MG 50 ML GRANÜL
MACROL 250 MG/5 ML 50 ML SUSP
KLACİD MR 500 MG 5 KONT. SAL. TABlet
KLAX 250 MG 50 ML SÜSPANSİYON
KLAROMİN 250 MG 50 ML SÜSPANSİYOn
UNIKLAR 5 ML 250 MG 50 ML SÜSPANSİYON
MACROL 500 MG MR 7 KONTROLLÜ SALIM TABLET KLACID MR 7 KONT. SAL. TABLETİ
KLASOL 250 MG 14 FİLM TABLET
KLAROMİN 250 MG 14 TABLET
KLAX 250 MG 14 TABLET
UNIKLAR 250 MG 14 TABLEt
CLARICIDE 250 MG 14 TABLET
DEKLARIT 250 MG 14 FİLM TABLET
MACROL 250 MG 14 FİLM TABLET
KLACID 250 MG 50 ML SÜSPANSİYON
KLAX 500 MG 14 TABLET
KLAMAXIN 500 MG 14 FİLM TABLET
CLEANOMİSİN 500MG 14 FİLM TABLET
DEKLARIT 500 MG 14 FILM TABLET
CLARICIDE 500 MG 14 TABLET
KLAROLID 500 MG 14 TABLET
UNİKLAR 500 MG 14 TABLET
MEGASID 500 MG 14 F.TABLET
KLASOL 500 MG 14 FİLM TABLET
MAXİCLAR 500 MG 14 FİLM TABLET
CLABEL 500 MG 14 FİLM TABLET
KLAROMİN 500 MG 14 TABLET
LARICID 500 MG 14 TABLET
MACROL 500 MG 14 FİLM TABLET
KLAMER 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON
KLAROMİN 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON
MEGASID 250 MG 100 ML GRANÜL
DEKLARIT 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON
MAXİCLAR 250MG/5 ML SÜSPANSİYAN HAZIRLAMAK İÇİN TOZ(100ML)
5 KLACID 500 MG 14 TABLET
KLERANT MR 500 MG DEĞİŞTİRİLMİŞ SALINIMLI 14 FİLM TABLET
KLACID 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON
MACROL 500 MG MR 14 KONTROLLÜ SALIM TABLET
KLACID MR 14 KONT. SAL. TABLETİ
MEGASID CR 500 MG 14 F.TABLET
KLACID MR 500 MG 20 KONT. SALım TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder