28 Nisan 2010 Çarşamba

nyolol 15 ml

ENDİKASYONLARI


İnt­ra­o­kü­lerba­sın­cı dü­şür­me­de et­ki­li­dir. Okü­ler hi­per­tan­si­yon, kro­nik ge­nişaçı­lı glo­kom (afa­kik has­ta­lar da­hil) ve se­kon­der glo­ko­mun be­lir­lidu­rum­la­rın­da yük­sel­miş göz içi ba­sın­cı­nı dü­şü­re­rek et­ki gös­te­rir


KONTRENDİKASYONLARI


Ti­mo­lo­lekar­şı aşı­rı du­yar­lık, bron­şi­yal ast­ma, ağır kro­nik obst­rük­tif pul­mo­nerra­hat­sız­lık­lar, si­nü­zal bra­di­kar­diy­le ikin­ci ve üçün­cü de­re­ce AVblok, be­lir­gin kalp yet­mez­li­ği, kar­di­yak şok du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Of­tal­mik ti­mo­lol kul­la­nı­mı so­nu­cu b-blo­ker­le­re bağ­lı sis­te­mik yanet­ki­ler gö­rü­le­bi­lir. Has­ta baş­ka of­tal­mik b-blo­ker kul­la­nı­yor­sa, ti­mo­loldi­ğer ilaç­la ya­pı­lan son uy­gu­la­ma­yı iz­le­yen gün­de uy­gu­lan­ma­yabaş­la­nır. Has­ta b-blo­kerol­ma­yan of­tal­mik bir an­tig­lo­kom müs­tah­za­rı kul­la­nı­yor­sa, ilk günbu ilaç stan­dart ola­rak kul­la­nıl­ma­ya de­vam edi­lir­ken, ti­mo­lol stan­dartdoz­da te­da­vi­ye ek­le­nir. Er­te­si gün di­ğer ilaç tü­müy­le ke­si­lir veti­mo­lo­le de­vam edi­lir. Ge­be­ler­ ve em­zi­ren an­ne­ler­de gü­ven­li kul­la­nı­mıhe­nüz ka­nıt­lan­ma­dı­ğın­dan, ya­rar/za­rar iliş­ki­si çok iyi de­ğer­len­di­ril­me­li­dir.Em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nım sı­ra­sın­da em­zir­me­ye son ve­ril­me­li­dir.


YAN ETKİLER


En­der ola­rakokü­ler ir­ri­tas­yon be­lir­ti­le­ri, kon­junk­ti­vit, ble­fa­rit, ba­zı gör­mede­ği­şik­lik­le­ri, ref­rak­ti­vi­te­ye iliş­kin de­ği­şik­lik­ler gö­rü­le­bi­lir.


ETKİLEŞMELER


Ba­zı du­rum­lar­daepi­nef­rin­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da mid­ri­ya­zis olu­şa­bi­lir. Kal­si­yuman­ta­go­nist­le­ri, sis­te­mik b-blo­ker­ler ve ka­te­ko­la­min in­hi­bi­tör­le­ri­nin et­ki­le­ri­nipo­tan­si­ye­li­ze ede­bi­lir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Yetişkinlerde, hasta olan göze günde 1 kez 1 damla dam­la­tılır.Eğer başka göz damlaları da kullanılıyorsa iki uygulama arasında en az 5 dakikaara olmalı ve diğer göz damlaları Nyolol %0.1 Steril Oftalmik Jel’den önce damlatılmalıdır. Etkininstabil olması için göz içi basıncının tedaviye başla­dıktan 3-4 hafta sonrakontrol edilmesi önerilir. Timolole yanıt değişebileceği için göz içi basıncıdüzenli olarak kont­rol edilmelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder