7 Nisan 2010 Çarşamba

nostil 15 ml sprey

» Dekonjestan ve antiallerjik


Etken Maddesi
Phenylephrine HClhidroklorür + Chlorpheniramine maleate + Klorbutanol


NOSTIL 15 ML SPREY

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


15 ml’lik çözelti Fenilefrin HCl 35 mg, Karbutanol 75 mg, Klorfeniramin maleat 60 mg, ihtiva eder.


ENDİKASYONLARI


Allerjik kaynaklı saman nezlesi, Koriza,Akut sinüzit,Akut rinosinüzit gibi bütün akut rinit vakalarının tedavi ve proflaksisinde endikedir.


KONTRNDİKASYONLARI


Norvir, ritonavire veya içinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir. İn vitro çalışmalar ritonavirin sitokrom P450'nin aracılık ettiği birçok biyotransformasyon için kuvvetli bir inhibitör olduğunu kanıtlamıştır. Öncelikle literatür incelemesi bazında ritonavirin aşağıdaki ilaçların plazma konsantrasyonlarında büyük artışlar meydana getirmesi beklenir : Amiodaron, astemizol, bepridil, bupropion, sisaprid, klozapin, dihidroergotamin, enkainid, ergotamin, flekainid, meperidin, pimozid, piroksikam, propafenon, proksifenen, kinidin, rifabutin ve terfenadin. Bu ilaçların aritmiler, hematolojik anormallikler, nöbetler veya diğer potansiyal ciddi advers etkiler gibi bilinen riskleri vardır. İlaveten, periferal vazospazm ve kol ve bacak iskemisi ile belirgin akut ergot toksisitesine ait pazarlama sonrası raporları, ritonavirin ergotamin veya dihidroergotamin ile birlikte uygulanmamalıdır. Ayrıca ritonavir, aşağıdaki yüksek ölçüde metabolize olan sedatifler ve hipnotiklerle de büyük ölçüde artışa neden olabilir: Klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, midazolam, triazolam ve zoldipem. Aşırı sedasyon ve solunum depresyonuna yol açma potansiyeli nedeniylebu ajanlar ritonavir ile birlikte uygulanmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Aşırı dozdan kaçınılmalıdır. Hipertiroid, glokom, hipertansiyon ve ciddi kalp rahatsızlıklarında dikkatle kullanılmalıdır. Çocuklarda aşırı doza bağlı santral sinir sistemi depresyonu görülebilir. Uzun süre kuvvetli ışık, hava ve metallerle temasta bırakılmamalıdır.


YAN ETKİLER


Ritonavir alan hastalar arasında asteni dışında en sık rapor edilen klinik advers etkiler bulantı, diyare, kusma, anoreksi, karın ağrısı, tad bozukluğu ilen periferal parestezi dahil olmak üzere gastrointestinal ve nörolojik bozukluklardır. Klinik çalışmalarda hastaların % 2 ve daha fazlasında ritonavir ile olası, muhtemel veya bilinmeyen ilişkisi olan aşağıda belirtilen advers etkilere rastlanmıştır. Bütün olarak vücut sistemi : Karın ağrısı, asteni, ateş, başağrısı, ağrı. Kardiyovasküler sistem : Vazodilatasyon. Gastrointestinal sistem : Anoreksi, diyare, ağız kuruluğu, dispepsi, geğirti, gaz, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik, lokal boğaz irritasyonuı, ağız ülseri, bulantı, kusma. Metabolik ve nütrisyonel : Hiperlipemi, kilo kaybı. İskelet/kas sistemi : Miyalji. Sinir sistemi : Aksiyete, sirkumoral parestezi, baş dönmesi, hiperestezi, uykusuzluk, parestezi, periferal parestezi, somnolans. Solunum sistemi : Artan öksürük, farenjit. Deri sistemi : makülopapüler kızarıklık, prüit, kızarıklık, isilik, terleme. Özel duyular : tad alma bozukluğu. Hastaların % 2'sinden azında oluşan ve tedaviyle en azından olası ilgisi veya bilinmeyen ilişki düşünülen, en azından orta şiddetteki advers etkiler aşağıda belirtilmektedir. Bütün Olarak Vücut Sistemi :Batın genişlemesi, kazaen yaralanma, alerjik reaksiyon, sırt ağrısı, kaşeksi, göğüs ağrısı, üşüme nöbeti, yüz ödemi, yüz ağrısı, flu sendromu, hormon serviyelerinde değişiklik, hipotermi, böbrek ağrısı, kırıklık-keyifsizlik, boyun ağrısı, boyun sertliği, substernal göğüs ağrısı ve fotosensitivite reaksiyonu. Kardiyovasküler sistem : Hemoraji, hipotansiyon, migren, palpitasyon, periferal vasküler bozukluk, postural hipotansiyon, senkop ve taşikardi. Endokrin sistem : Diabetes mellitus. Kan ve lenf sistemi :Anemi, ekimoz, lökopeni, lenfadenopati, lenfositoz ve trombositopeni. Sindirim sistemi : anormal dışkı, kanlı diyare, dudak iltihabı, safra yolu iltihabı, kolit, konstipasyon, disfaji, özofajit, gastrit, gastroenterit, gastointestinal bozukluk, gastrointestinal periodontal abse, rektal rahatsızlık, tenezm ve susuzluk. Metabolik ve nütrisyonel bozukluklar : Avitaminoz, dehidrasyon, ödem, glukozüri, gut, hiperkolesteremi ve periferal ödem. İskelet/kas sistemi : Artralji, artroz, eklem bozukluğu, kas krampları, kas zayıflığı, miyozit ve kas seğirmesi. Sinir sistemi : anormal rüyalar, anormal yürüyüş, ajitasyon, amnezi, afazi, ataksi, konfüzyon, konvülsiyon, depresyon, diplopi, ruhsal durumun sürekli değişmesi, öfori, grand mal konvülsiyon, halüsinasyonlar, koordinasyon bozukluğu, libido azalması, sinirlilik, nevralji, nöropati, paralizi, periferal nöropati, periferal sensorial nöropati, kişilik bozukluğu, anormal düşünce, titreme, üriner retansiyon ve baş dönmesi. Solunum sistemi : Astım, dispne, burun kanaması, hıçkırık, hipoventilasyon, interstisyel pnömoni, akciğer bozukluğu ve rinit. Deri sistemi : Akne, kontakt dermatit, kuru deri, ekzema, folikülit, molluskum kontagiosum, psoriazis, sebero, ürtiker ve vezikülobüller dökülme. Özel duyular : Anormal elektro-okülogram, anormal elektroretinogram, anormal görüş, ambliyopi, bulanık görme, blefarit, kulak ağrısı, göz ağrısı, işitme bozukluğu, kulak sıvısı artışı, iritis, koku alma duyusunun bozulması, fotofobi, tad duyusunun kaybolması, kulak çınlaması, üveit ve görüş alanı bozukluğu. Ürogenital sistem : Dizüri, hematüri, empotens, böbrek taşı, böbrek bozukluğu, noktüri, penis rahatsızlığı, poliüri, piyelonefrit, üretrit ve sık idrara çıkma.


ETKİLEŞMELER


CYP3A aktivitesini atrıran ajanların ritonavir klirensinde artışa sebep olarak ritonavirin plazma konsantrasyonunu düşürmeleri beklenir. Sigara kullanımı ritonavir EAA'sında % 18 düşüşe neden olur. Klaritromisin : Renal bozuklukta, ritonavir ile birlikte uygulandığında, CL-cr 30-60 ml/dakika olan hastalarda klaritromisin dozu % 50 azaltılmalıdır. CL-cr 30 ml/dakikadan küçük olan hastalarda klaritromisin dozu % 75 azaltılmalıdır. 1 g/gün'den büyük klaritromisin dozları, ritonavir ile birlikte verilmemelidir. Desipramin : 12 saatte bir 500 mg ritonavir ve 100 mg'lık tek bir desipramin dozunu birlikte alan hastalarda desipraminin EAA'sında % 145 artış olması nedeniyle her iki ilacı birlikte alanlarda desipramin dozunun azaltılması gerekir. Didanosin : 12 saatte bir ritonavir ve 12 saatte bir 200 mg didanosin'in birlikte uygulanması sırasında ddl'nin kararlı durum Cmaks ve EAA değerlerinde sırasıyla % 16 ve % 13 oranında azalmaya karşılık ritonavirde önemli bir değişiklik olmadığından doz ayarlaması gerekmeyecektir. Bununla birlikte, formülasyon geçimsizliğini önlemek amacıyla iki ilaç 2.5 saat arayla uygulanmalıdır. Sülfametoksazol/Trimetoprim : 12 saatte bir 500 mg ritonavir ve sülfametoksazol/trimetoprim birlikte uygulandığında sülfametoksazol EAA'sında % 20 azalma ve trimetoprimde % 20 artış görüldüğünden doz ayarlaması gerekmeyecektir. Oral kontraseptifler : 12 saatte bir 500 mg ritonavir ve etinil estradiol içeren oral kontraseptifler birlikte uygulandıklarında, etinil estradiolün ortalama Cmaks ve ortalama EAA değerlerinde sırasıyla % 32 ve % 40 azalma görülmesi nedeniyle etinil estradiol içeren oral kontraseptif dozlarının artırılması veya alternatif kontrasepsiyon metodları düşünülmelidir. Rifabutin : 12 saaatte bir ritonavir ve rifabutinin birlikte uygulanması sonucu rifabutin ve 25-O-deasetil rifabutin aktif metabolitinin EAA değerlerinde sırasıyla yaklaşık 4 ve 35 katlık bir azalmaya neden olduğundan ritonavir ve rifabutinin bir arada kullanılması kontrendikedir. Saquinavir : Ritonavirin saquinavir plasma konsantrasyonunun büyük oranda artmasıyla sonuçlanan, saquinavir metabolizmasını inhibe etmesi söz konusudur. HIV ile enfekte hastalarda yaklaşık 4 haftalık saquinavir ve ritonavir kombine rejimi takiben saquinavir EAA değerleri, önceden tek başına 600 mg TID saquinavir alan hastaların EAA değerlerinden en az 17 kat daha büyüktür. Bu nedenle, 24 haftaya kadar kombinasyon tedavisi olarak kullanıldıklarında ritonavir veya saquinavirin günde 2 defa 400 mg'dan yüksek dozları advers etkilerde artış ile ilgilidir. Günde 2 kere 400 mg Invirase ve günde 2 kere 400 mg ritoonavir dozları ile elde edilen plasma düzeyi, günde 2 kere 400 mg ritonavir dozları ile elde edilen plasma düzeyine benzer. Teofilin : 12 saatte bir 500 mg ritonavir ve teofilin birlikte uygulandıklarında teofilin EAA değerlerinde % 43 düşüş görülmesi nedeniyle, teofilin dozajında bir artış gerekli olabilir. Zidovudin : 6 saatte bir 300 mg ritonavir ve 8 saatte bir 200 mg zidovudin birlikte uygulandıklarında zidovudin Cmaks ve EAA değerlerinin sırasıyla % 27 ve % 25 azalmasına karşılık ritonavir etkisinde bir değişiklik görülmediğinden, ritonavir ile birlikte uygulandıklarında ritonavir ve AZT için doz ayarlaması gerekmeyecektir. Disülfiram/Metronidazol : Ritonavir solüsyonlarında % 43 etanol bulunur, bu nedenle ritonavir ve disülfam veya disülfiram benzeri reaksiyonları olan ilaçların birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


NOSTİL Sprey’in her püskürtme şeklindeki tatbiki 0.11 ml’ye eşittir. Erişkinlere; Günde 4-6 defa veya hekim tavsiyesine göre her iki burun deliğine 1-2 defa püskürtülmelidir. Çocuklara; Her iki burun deliğine 1 kez püskürtülmesi önerilir. 6 yaşına kadar bebeklerde doktor tavsiyesiyle, distile suyla yarı-yarıya sulandırılarak kullanılabilir.


İlaç Fiyatı 3.23 YTL


Reçeteli Verilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder