2 Nisan 2010 Cuma

normopress 5 - 10 MG TABLET

NORMOPRES
Tablet

Amlodipin besilat

PİYASA ŞEKİLLERİ

5 mg: 30 tablet, 10 mg: 30 tablet, 5 mg: 20 tablet, 10 mg: 20 tablet içeren blister ambalajlarda.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Amlodipinin hipertansiyon ve anjina pektoris tedavisindeki alışılmış başlangıç dozu, günde tek doz olarak 5 mg’dır. Günlük doz hastanın klinik cevabına göre maksimum 10 mg’a arttırılabilir. Küçük, narin, veya yaşlı bireylerde; veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda 2.5 mg/gün ile başlanabilir. Bu doz (2.5 mg/gün) aynı zamanda amlodipinin başka bir antihipertansif tedavisine eklendiği durumlarda da kullanılır.

ENDİKASYONLARI

Hipertansiyon tedavisinde endikedir ve hastaların çoğunluğunda kan basıncının kontrolünde tek ilaç olarak kullanılabilir. Tek bir antihipertansif ajanla yeterince kontrol altında tutulamayan hastalar, amlodipin ilavesinden yarar sağlayabilirler. Amlodipin tiyazid diüretikleri, alfa blokerler, beta adrenoreseptör bloker ajanlar veya anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ile kombine olarak kullanılmıştır. Amlodipin; koroner damarlarda gerek yerleşmiş bir daralmaya (stabil angina), gerek vazospazma / vazokonstriksiyona (varyant veya Prinzmetal anginası) bağlı miyokard iskemisinde endikedir. Klinik tablonun muhtemel bir vazospastik / vazokonstriktif komponenti düşündürdüğü ama vazospazm / vazokonstriksiyonun kanıtlanamadığı durumlarda kullanılabilir. Tek başına monoterapi olarak veya nitratlara ve/veya yeterli doz beta blokerlere cevap vermeyen anginalı hastalarda diğer antianginal ilaçlarla kombinasyon halinde kullanılabilir.

KONTRENDİKASYONLARI

Amlodipin, dihidropridinlere, amlodipine ve ilacın bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Amlodipinin vazodilatör etkisinin başlaması tedricidir. Bu sebeple amlodipinin oral kullanımından sonra nadir akut hipotansiyon vakaları bildirilmiştir. Amlodipin, özellikle ciddi aort stenozu bulunan hastalarda diğer periferik vazodilatörler gibi dikkatli kullanılmalıdır. Amlodipin bir beta bloker değildir. Bu sebeple beta blokerlerin kullanımının birden kesilmesi durumunda ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı hiçbir koruma sağlamaz. Böyle bir kesilme durumunda beta bloker dozu tedricen azaltılmalıdır. Tüm diğer kalsiyum kanal antagonistlerinde olduğu gibi, amlodipinin yarı ömrü karaciğer fonksiyonları bozulmuş hastalarda uzamaktadır ve dozaj tavsiyeleri tespit edilmemiştir. İlaç bu hastalarda ihtiyatla uygulanmalıdır. Amlodipinin insanlarda hamilelik veya laktasyon dönemindeki emniyeti saptanmamıştır. Buna göre hamilelerde kullanımı ancak daha emin bir tedavi alternatifi bulunmadığı ve hastalığın kendisinin anne ve fetus için daha büyük risk taşıdığı hallerde tavsiye edilebilir. Amlodipinin çocuklardaki güvenilirliği ve etkinliği kanıtlanmamıştır.

YAN ETKİLER

Amlodipin iyi tolere edilir. Hipertansiyonlu veya anginalı hastalarda yapılan plasebo kontrollu klinik araştırmalarda en sık görülen yan etkiler: Baş ağrısı, ödem, yorgunluk, uyku basması, bulantı, karın ağrısı, yüzde kızarma, çarpıntı ve baş dönmesi olmuştur. Bu klinik çalışmalarda amlodipine bağlı klinik olarak anlamlı laboratuvar test anomali paterni gözlenmemiştir. Nadiren kaşıntı, döküntü, anjiyoödem ve eritema multiformeyi de içeren alerjik reaksiyonlar görülebilir. Çok seyrek olarak hepatit, sarılık ve karaciğer enzim yükselmeleri bildirilmiştir (çoğunlukla kolestazis ile uyumlu). Diğer kalsiyum kanal blokerleri ile olduğu gibi, nadiren miyokard infarktüsü, aritmi (ventrikuler taşikardi ve atrial fibrilasyon dahil) ve göğüs ağrısı bildirilmiştir ki bu, altta yatan hastalığın doğal seyrinden ayırt edilemez.

ETKİLEŞMELER

Amlodipin, tiyazid diüretikleri, alfa blokerler, beta blokerler, ADE inhibitörleri, uzun etkili nitratlar, dil altı nitrogliserin, nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar, antibiyotikler ve oral hipoglisemik ilaçlarla birlikte emniyetle kullanılmıştır. Spesifik çalışmalar, amlodipinin digoksin ile beraber uygulanmasında normal gönüllülerde digoksin renal klirensini veya digoksin serum seviyelerini değiştirmediğini; birlikte verilen simetidinin amlodipin farmakokinetiğini değiştirmediğini göstermiştir. İnsan plazması ile yapılan çalışmalara ait in vitro veriler, amlodipinin test edilen ilaçların (digoksin, fenitoin, varfarin veya indometazin) proteine bağlanmaları üzerine etkisi olmadığını göstermiştir. Sağlıklı gönüllü erkeklerde amlodipinin varfarin ile birlikte verilmesi, varfarinin protrombin cevap zamanı üzerine etkisini anlamlı olarak değiştirmemiştir. Siklosporin ile yapılan farmakokinetik çalışmalar, amlodipinin, siklosporin farmakokinetiğini anlamlı olarak değiştirmediğini göstermiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder