7 Nisan 2010 Çarşamba

nötras 450 mg 20 tablet

» Antipiretik, Analjezik, Antienflamatuar


FORMÜLÜ


450mgAsetilsalisilik asitTablet


ENDİKASYONLARI


Baş ağrısı, romatizmal ağrılar ve dismenore gibi hafif ve orta şiddette ağrılarda analjezik olarak ve ayrıca antienflamatuar ve antipiretik olarak endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Asetilsalisilik aside karşı duyarlı hastalarda ve karaciğer yetmezliğinde kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Gastrointestinal kanamalarda ve hemorajik diatez de kullanılmaz. Böbrek yetmezliği olan hastalar dikkatle izlenmelidir. Diabetiklerde kan şekeri sık sık kontrol edilmelidir. Gebelik sırasında ve özellikle son 4 hafta içinde kesinlikle kullanılmaz. Laktasyonda yüksek dozlarda kullanılmaz. Protrombin düzeyini değiştiğinden antikoagülanlarla birlikte verilmesi gerektiğinde doz azaltılmalıdır. Kortikosteroidlerle aynı zamanda kullanılınca gastrointestinal kanamaya neden olabilir.


YAN ETKİLER


Metotreksatın yan etkilerini artırır.


ETKİLEŞMELER


CYP3A aktivitesini atrıran ajanların ritonavir klirensinde artışa sebep olarak ritonavirin plazma konsantrasyonunu düşürmeleri beklenir. Sigara kullanımı ritonavir EAA'sında % 18 düşüşe neden olur. Klaritromisin : Renal bozuklukta, ritonavir ile birlikte uygulandığında, CL-cr 30-60 ml/dakika olan hastalarda klaritromisin dozu % 50 azaltılmalıdır. CL-cr 30 ml/dakikadan küçük olan hastalarda klaritromisin dozu % 75 azaltılmalıdır. 1 g/gün'den büyük klaritromisin dozları, ritonavir ile birlikte verilmemelidir. Desipramin : 12 saatte bir 500 mg ritonavir ve 100 mg'lık tek bir desipramin dozunu birlikte alan hastalarda desipraminin EAA'sında % 145 artış olması nedeniyle her iki ilacı birlikte alanlarda desipramin dozunun azaltılması gerekir. Didanosin : 12 saatte bir ritonavir ve 12 saatte bir 200 mg didanosin'in birlikte uygulanması sırasında ddl'nin kararlı durum Cmaks ve EAA değerlerinde sırasıyla % 16 ve % 13 oranında azalmaya karşılık ritonavirde önemli bir değişiklik olmadığından doz ayarlaması gerekmeyecektir. Bununla birlikte, formülasyon geçimsizliğini önlemek amacıyla iki ilaç 2.5 saat arayla uygulanmalıdır. Sülfametoksazol/Trimetoprim : 12 saatte bir 500 mg ritonavir ve sülfametoksazol/trimetoprim birlikte uygulandığında sülfametoksazol EAA'sında % 20 azalma ve trimetoprimde % 20 artış görüldüğünden doz ayarlaması gerekmeyecektir. Oral kontraseptifler : 12 saatte bir 500 mg ritonavir ve etinil estradiol içeren oral kontraseptifler birlikte uygulandıklarında, etinil estradiolün ortalama Cmaks ve ortalama EAA değerlerinde sırasıyla % 32 ve % 40 azalma görülmesi nedeniyle etinil estradiol içeren oral kontraseptif dozlarının artırılması veya alternatif kontrasepsiyon metodları düşünülmelidir. Rifabutin : 12 saaatte bir ritonavir ve rifabutinin birlikte uygulanması sonucu rifabutin ve 25-O-deasetil rifabutin aktif metabolitinin EAA değerlerinde sırasıyla yaklaşık 4 ve 35 katlık bir azalmaya neden olduğundan ritonavir ve rifabutinin bir arada kullanılması kontrendikedir. Saquinavir : Ritonavirin saquinavir plasma konsantrasyonunun büyük oranda artmasıyla sonuçlanan, saquinavir metabolizmasını inhibe etmesi söz konusudur. HIV ile enfekte hastalarda yaklaşık 4 haftalık saquinavir ve ritonavir kombine rejimi takiben saquinavir EAA değerleri, önceden tek başına 600 mg TID saquinavir alan hastaların EAA değerlerinden en az 17 kat daha büyüktür. Bu nedenle, 24 haftaya kadar kombinasyon tedavisi olarak kullanıldıklarında ritonavir veya saquinavirin günde 2 defa 400 mg'dan yüksek dozları advers etkilerde artış ile ilgilidir. Günde 2 kere 400 mg Invirase ve günde 2 kere 400 mg ritoonavir dozları ile elde edilen plasma düzeyi, günde 2 kere 400 mg ritonavir dozları ile elde edilen plasma düzeyine benzer. Teofilin : 12 saatte bir 500 mg ritonavir ve teofilin birlikte uygulandıklarında teofilin EAA değerlerinde % 43 düşüş görülmesi nedeniyle, teofilin dozajında bir artış gerekli olabilir. Zidovudin : 6 saatte bir 300 mg ritonavir ve 8 saatte bir 200 mg zidovudin birlikte uygulandıklarında zidovudin Cmaks ve EAA değerlerinin sırasıyla % 27 ve % 25 azalmasına karşılık ritonavir etkisinde bir değişiklik görülmediğinden, ritonavir ile birlikte uygulandıklarında ritonavir ve AZT için doz ayarlaması gerekmeyecektir. Disülfiram/Metronidazol : Ritonavir solüsyonlarında % 43 etanol bulunur, bu nedenle ritonavir ve disülfam veya disülfiram benzeri reaksiyonları olan ilaçların birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Erişkinlerde günlük doz 3x1 -3 tablet ve Çocuklarda 3x1/2-t tablet tok karına kullanılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder