14 Nisan 2010 Çarşamba

novatrone 20 mg 1 flakon

» Antineoplastik


Etken Maddesi
Mitoksantron Hidroklörür


NOVANTRONE 20 MG 1 FLAKON

İthal, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Mitoksantron hidroklorür…………………………...2 mg Sodyum klorür………………………………………8 mg Sodyum asetat, susuz…………………………..0.050 mg Asetik asit, glasiyel…………………………….0.460 mg İnjeksiyonluk su………………………………..y.m. 1 ml


ENDİKASYONLARI


Novantrone® , antineoplastik bir ajandır. Novantrone®, ilerlemiş meme kanseri, non-Hodgkin lenfoma ve yetişkinlerin akut nonlenfositik lösemilerinde (ANLL) endikedir. Novantrone® ayrıca non-resectable primer hepatoselüler karsinomada da kullanılmaktadır. Novantrone® düşük dozda doz oral kortikosteroidler ile (prednison ve hidrokortizon dahil) kombinasyon halinde, ilerlemiş hormon refrakter prostat kanseri ve bununla ilişkili ağrısı olan hastaların tedavisinde başlangıç kemoterapisi olarak endikedir. Novantrone® nörolojik yetersizlik ve/ veya sekonder progresif (kronik), progresif relapsing veya kötüleşen relapsing-remitting multipl sklerozisli hastalarda klinik relaps sıklığının azaltılmasında (örneğin, relaps aralarında nörolojik durumu önemli derecede anormal olan hastalarda) endikedir. Novantrone® , primer progresif multiple sklerozu olan hastaların tedavisinde endike değildir.


KONTRENDİKASYONLARI


Novantrone®, bileşimdeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Novantrone® , genel durumu bozuk ya da miyelosupresyonu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Bazı vakalarda konjestif kalp yetmezliği ya da sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunda azalma gibi kalp fonksiyon değişiklikleri bildirilmiştir. Bu kardiyak olayların çoğunluğu önceden antrasiklinlerle tedavi olanlarda mediastinal/torasik radyoterapi görenlerde veya evvelden kalp hastalığı olanlarda ortaya çıkmıştır. Bu gruptaki hastaların Novantrone® ile tam bir sitotoksik doz şeması uygulanarak tedavi edilmesi tavsiye edilir. Bununla beraber, tedaviye başlanmadan önce detaylı ve düzenli kardiyak incelemeler yapılmalı ve bu hastalara ayrı bir dikkat gösterilmelidir. Uzun süreli tedavilerle ilgili deneyimler kısıtlı olduğundan, kümülatif dozu 160 mg/m2’yi geçen ve belirlenebilir risk faktörü taşımayan hastalarda kardiyolojik tetkiklerin yapılması önerilir. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalar dikkatle izlenmelidir. Novantrone®, sıçanlarda in-vitro ve in-vivo olarak mutajenik etkiye sahiptir. Aynı türlerde ilacın uygulanması ile malign neoplazinin gelişmesi arasında ilişki varlığı muhtemeldir. İnsanlar üzerindeki karsinojenik potansiyeli bilinmemektedir. Novantrone®, sitotoksik bir ilaç olduğundan, antineoplastik ilaçlarla tedavi konusunda deneyimli uzman hekimlerce kullanılmalıdır. Tedavi sırasında tam kan sayımları yapılmalı ve gerektiğinde doz bu sayımlara göre ayarlanmalıdır (kullanım şekli ve dozu bölümüne bakınız). Novantrone®, tedavisi sırasında hematolojik ve kimyasal parametreler sık sık izlenmelidir. Doz ayarlamaları için bir seri tam kan sayımları ve karaciğer fonksiyon testlerinin yapılması gereklidir (kullanım şekli ve dozu bölümüne bakınız). Novantrone® ile tümör hücrelerinin hızlı parçalanması sonuncunda hiperürisemi oluşabilir. Serum ürik asit seviyeleri izlenmeli ve antilösemik tedavinin başlatılmasından önce hipoürisemik tedavi yapılmalıdır. Novantrone® tedavisine başlanmadan önce veya Novantrone® tedavisi ile birlikte sistemik infeksiyonlarda tedavi edilmelidir. Novantrone®, hastaya verilişinden sonraki 24 saat içinde idrara mavi-yeşil renk verebileceğinden hastaların uyarılması gerekir. Skleranın mavimsi renk alması da görülebilir. Hastalar, miyelosupresyon belirti ve semptomlarına karşı bilgilendirilmelidir. Karsinojeniz, Mutajeniz: Novantrone®, hayvanlarda kromozomal değişikliklere yol açabilir ve bakteriyel sistemlerde mutajeniktir. Novantrone®, in vitro olarak DNA hasarına ve kardeş kromatid değişimlerine yol açmıştır. Novantrone®’ nun da dahil olduğu topoizomeraz II inhibitörleri diğer antineoplastik ajanlar ile kombine halde akut lösemi gelişimi ile ilişkili bulunmuştur. Hamilelerde kullanımı: Novantrone® nun hamileliğe ve fertiliteye olan etkisi tespit edilmemiştir. Diğer antineoplastik ajanlarla olduğu gibi tedavinin bitiminden sonra en az 6 ay süre ile hamile kalınmasından sakınılması hususunda partnerler uyarılmalıdır. Novantrone® normalde hamilelerde kullanılmamalıdır. Emziren annelerde kullanımı: Novantrone® anane sütü ile atılır ve son uygulamadan 28 gün sonra bile önemli miktar konsantrasyonlarının (18 ng/mL) varlığı rapor edilmiştir. Bebeklerde Novantrone®’ dan kaynaklanan ciddi yan etki potansiyelinden dolayı, tedaviye başlamadan önce emzirmeye son verilmelidir. Pediatride kullanımı: Bu konudaki deneyimler henüz kısıtlı olduğundan etkinliği ve güvenilirliği konusunda yeterli bilgiler mevcut değildir.


YA ETKİLER


Novantrone®, önerilen dozlarında verildiğinde düşük düzeyde bir lökopeni olasılığı vardır. 21 günde bir, tek doz şeklinde verilmesiyle lökosit sayısının 1000/ mm3’ün altına düşmesi enderdir. Lökopeni genellikle geçici olup, en düşük değere 10. günde erişilir ve çoğunlukla 21.günde normale döner. Trombositopeni oluşabilir, anemi ise daha nadirdir. Zayıf ya da evvelce yoğun kemoterapi ya da radyoterapi almış hastalarda kemik iliği depresyonu daha şiddetli ve uzun süreli olabilir. İlerlemiş meme kanseri ve lenfomaların tedavisinde Novantrone® 21.günde bir tek enjeksiyon olarak verildiğinde en sık ortaya çıkan yan etki bulantı ve kusmadır, vakaların çoğunda bu etkiler hafif ve geçicidir. Alopesi oluşabilir fakat hafif şiddettedir ve tedavinin kesilmesiyle beraber düzelir. Diğer yan etkiler ise; amenore, anoreksi, kabızlık, ishal, dispne, yorgunluk hali, ateş, gastrointestinal kanama, stomatit/ mukozit ve spesifik olmayan nörolojik yan etkilerdir. Lösemili hastalarda, sıklığı ve ciddiyetinde bir artış olmasına rağmen yan etkilerin biçimi genellikle benzerdir. Laboratuar test değerlerinde nadiren değişiklikler gözlenmiştir; örneğin, artan serum kreatinin ve kan üre azot düzeyleri, artan karaciğer enzim düzeyleri gibi (lösemili hastalarda ciddi hepatik fonksiyon yetersizliği rapor edilmiştir). Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunda azalma. EKG değişiklikleri, akut aritmiler gibi kardiyovasküler yan etkiler sadece zaman zaman klinik önem taşırlar. Konjestif kalp yetmezliği rapor edilmiştir ve genellikle dijital ve/ veya diüretik tedavisine cevap vermektedir. Lösemisi olan hastalarda kardiyak yan olayların sıklığında bir artış görülmüştür; tedavi öncesi birçok hasta antrasiklin kullandığı ve lösemi hastalarında klinik seyrinde çoğu zaman anemi, ateş, sepsis ve intravenöz sıvı terapisi gibi komplikasyonlar oluştuğu için bu vakalarda Novantrone®’ nun direkt rolünü belirlemek zordur. Novantrone®, hastaya verilişinden 24 saat süreyle idrara mevi-yeşil renk verebileceğinden hastaların uyarılması gerekir. Sklera nadiren mavi renk alabilir. Hormon Refrakter Prostat Kanseri: 1000/mm3’den fazla nötrofil sayımları nedeniyle doz artışının gerekli olduğu bir randomize çaışmada düşük doz prednison ile tedavi edilen hastaların % 54’ ünde evre 4 nötropeni (ANC < 500 / mm3) görülmüştür. Hastaların 14 mg/m2 ile tedavi edildiği çalışmada, Novantron® + hidrokortizon ile tedavi olan hastaların % 23’ ünde evre 4 nötropeni gözlenmiştir. Bu iki çalışmada Novantron® + kortikosteroid alan hastalarda sırasıyla % 10 ve % 11 oranında nötropenik ateş / infeksiyon oluşmuştur. Bu çalışmalarda Novantron® + kortikosteroid alan hastaların % 3-4’ ünde trombosit düzeyi 50.000 / mm3’ den az olarak bulunmuştur. Novantrone® + hidrokortizon tedavisi altındaki bir hastanın, düşme olayından sonra intrakraniyal hemoraji nedeniyle öldüğü rapor edilmiştir.


ETKİLEŞMELER


Novantrone® preparatı, çökelti oluşturabileceği için aynı infüzyon çözeltisi içerisinde başka hiçbir ilaçla karıştırılmamalıdır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


I. İlerlemiş mem kanseri, non-Hodgkin lenfoma, hepatoma A) Tek ajan olarak: Novantrone®’nun önerilen başlangıç dozu 21 günde bir tekrarlanabilen tek I.V. doz şeklinde 14 mg/ m2’dir. Daha önceki tedavi ya da genel durum bozukluğu nedeniyle kemik iliği rezervi düşük hastalarda başlangıç dozunun 12 mg/ m2 olması önerilir. Müteakip dozların veriliş zamanı ve miktarı, miyelosupresyonun derecesi ve süresine bağlı olan klinik duruma göre değerlendirilmelidir. 21 gün içinde lökosit ve trombosit değerleri normale dönmüşse evvelki doz tekrarlanabilir. Aşağıdaki yazılı hematolojik değerlere göre ilerlemiş meme kanseri, non-Hogkin lenfoma ve hepatoma tedavisinde yapılacak doz ayarlamalarını göstermektedir. Lökosit mm3 >1500 ve Trombosit mm3 > 50.000 ise düzelme süresi ≤ 21 gün İyileşmeden önceki dozu tekrarlayınız veya miyelosupresyon az ise 2 mg/m2 arttırınız. Lökosit mm3 >1500 ve Trombosit mm3 > 50.000 ise düzelme süresi > 21 gün Düzelene kadar beklenip önceki doz tekrarlayınız. Lökosit mm3 <1500 ve Trombosit mm3 < 50.000 ise düzelme süresi herhangi bir süre ,Düzelmeden sonra önceki dozu 2mg/ m2 azaltınız. Lökosit mm3 <1000 ve Trombosit mm3 < 25.000 ise düzelme süresi herhangi bir süre ,Düzelmeden sonra önceki dozu 4mg/ m2 azaltınız. B) Kombinasyon tedavisi: İlerlemiş meme kanserinde, Novantrone® diğer sitotoksik ilaçlarla (siklofosfamid ve 5-fluorourasil ya da metotreksat ve mitomisin-C ile) kombinasyonları etkili olmuştur. Elimizdeki verilerin sınırlı olması ve spesifik tedavi rejimlerinin önerilememesi ile birlikte Novantrone®, non-Hodgin lenfomada çeşitli kombinasyonlar halinde kullanılmaktadır. Diğer miyelosupresif ajanlarla beraber kombinasyon kemoterapisinde kullanıldığında Novantrone®’ nun dozu tek ajan olarak önerilen dozundan 2-4 mg/m2 daha az olmalıdır. Sonraki dozlar yukarıda yer alan tabloda verildiği gibi, miyelosupresyonun derecesine ve süresine bağlı olmalıdır. II. Akut non-lenfositik lösemi (ANLL): a. Hastalığın tekrarlaması durumda tek ajan olarak: Remisyonun başlaması için önerilen doz, günlük tek I.V. zerk halinde 5 gün arka arkaya 12 mg/ m2’dir (toplam 60 mg/ m2). b. Kombinasyon tedavisi: Novantrone® ANLL tedavisinde kombinasyon halinde sıklıkla kullanılır. Klinik deneyimlerin birçoğu, Novantron® ve sitozin arabinosid kombinasyonu ile elde edilmiştir. Bu kombinasyon ANLL’ nin primer tedavisi için olduğu kadar hastalığın tekrarlaması halinde başarıyla kullanılmaktadır. Sürekli infüzyon şeklinde 3 gün süreyle uygulanan 10 –12 mg/m2 I.V. Novantron® ile 7 gün süreyle uygulanan 100 mg/m2’ lik sitozin arabinosid kombinasyonu daha önce tedavi edilmemiş başlangıç için etkili rejimdir. Bu tedaviyi, uzman hekim tarafından uygun görülen ikinci indüksiyon ve konsodilasyon (pekiştirme) tedavileri takip eder. Klinik çalışmalarda Novantron® ile yapılan indüksiyon ve konsodilasyon tedavilerinin süresi 2 güne, sitozin arabinosid ile olan tedavilerin süresi 5 güne düşürülmüştür. Bununla birlikte, yukarıda verilen tedavi rejiminde yapılacak modifikasyonlar, hekim tarafından bireysel hasta faktörleri göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Hastalığın takrarladığı durumlarda veya primer klasik tedaviye cevap vermeyen hastalarda Etoposid ile Novantron® kombinasyonunun da etkili olduğu gösterilmiştir. Diğer sitotoksiklerle olduğu gibi Etoposid ile Novantron® kombinasyonu ile oluşan miyelosupresyon, Novantron®’un tek başına kullanılmasıyla oluşan miyelosupresyondan daha fazladır. Novantron®, kemoterapide uzman hekimler tarafından uygulanmalıdır. Tedaviyi yürüten hekim tarafından toksisite, tedaviye verilen cevap ve bireysel hasta özellikleri göz önünde bulundurularak uygun doz ayarlaması yapılır. Diğer sitotoksik ilaçlarda olduğu gibi daha fazla deneyim elde edilene dek Novantron®, kombinasyon tedavisinde dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. c. Pediatrik lösemi: Bu vakalarda Novantrone® ile elde edilmiş deneyimler henüz kısıtlıdır. Bu nedenle pediatrik hastalar için önerilebilecek bir doz yoktur. d. Hormon Refraktör Prostat Kanseri : Novantron® + oral kortikosteroid (günde 10 mg prednison ya da günde 40 mg hidrokortizon)’a karşı tek başına kortikosteroid uygulamasına dayanan 2 faz III karşılaştırmalı çalışmadan elde edilen verilere göre önerilen Novantron® dozu 21 günde bir kısa süreli I.V. infüzyon şeklinde 12-14 mg/m2’ dir. Uygulama Şekli İlacın hazırlama ve injeksiyonu sırasında özel önlemler alınmalıdır. Novantrone® injeksiyon preparatını, %0.9 sodyum klorür çözeltisi, %5 glikoz çözeltisi, %5 glikoz veya %0.18 sodyum klorür çözeltisi ve % 4 glikoz ile en az 50 ml’ye dilüe ediniz. Tüm şırınga ve setlerde luer-lock fitting’leri kullanınız. Aerosol oluşmasını ve basıncı en aza indirmek için büyük çaplı iğnelerin kullanılması tavsiye edilmektedir. Aerosol oluşumu, hava alım iğnesinin kullanılasıyla da azaltılabilir. Hazırlanan solüsyonu en az 3 dakika süreyle I.V. infüzyon olarak uygulayınız. Novantrone®, aynı infüzyon içerisinde diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Çökelti oluşturabileceğinden Novantrone®, heparin ile aynı çözelti içerisinde karıştırılmamalıdır. Uygulama sırasında çözeltinin damar dışına kaçtığı anlaşılırsa ilacın verilişi derhal durdurulmalı ve başka bir ven denenmelidir. Novantrone®’ nun non-vezikan özellikleri, ilacın damar dışına kaçmasını takiben oluşabilecek ciddi lokal reaksiyon olasılığını en aza indirir. Novantrone®, serbestçe akan intravenöz infüzyon şeklinde yavaş olarak verilmelidir. Novantrone®, hiçbir zaman subkutan, intramüsküler veya intraarteriyel olarak verilmemelidir. Uygulama sırasında ekstravazasyon oluşursa, ciddi lokal doku hasarı oluşabilir. Novantrone®, intratekal injeksiyon olarak verilmemelidir. İntratekal uygulamadan sonra ciddi hasar oluşabilir. Multiple Sklerozis Novantrone®, her 3 ayda kısa (5-15 dakika) intravenöz infüzyon şeklinde 12 mg/m2 vücut yüzey alanı olacak şekilde verilmesi önerilir. DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ Novantrone®’nun spesifik bir antidotu yoktur. Kazara oluşan doz aşımları rapor edilmiştir. Medullar hipoplazinin uzayan periyodları sırasında hematolojik destek ve antimikrobiyal tedavi uygulaması gerekebilir. Ciddi renal yetmezliği olan hastalar incelenmemiş olmakla birlikte Novantrone® yaygın olarak dokuya bağlanır ve toksisitenin kemoterapötik etkisinin peritonal veya hemodiyaliz ile azaltılması muhtemel değildir.


İlaç Fiyatı 258.53 YTLReçeteli Verilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder