2 Nisan 2010 Cuma

nörofren 2 mg 30 tablet

» Antipsikotik

FORMÜLÜ

Pimozide, 2 mg

ENDİKASYONLARI

Akut ve kronik şizofrenide semptomların tedavisi ve nüksün önlenmesi. Diğer psikozlar, özellikle paranoya ve monosemptomatik hipokondriak psikozlar, Mani ve hipomani, Orta dereceli ve şiddetlipsikomotor ajtasyon ve heyecanlanmanın kısa süreli tedavisinde ek tedavi olarak kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI

Diğer nöroleptiklerle olduğu gibi pimozid QT entervalini uzatabilir, dolayısıyla kalp aritmileri olanlarda ve konjenital QT uzanası mevcut hastalarda kontrendikedir. Ayrıca nörofren ağır merkezi sinir sistemi depresyonu olanlarda kontrendikedir. Pimozid'e veya diğer difenibütilpiperidin türevlerine aşırı duyarlığı olanlarda nörofren kullanılmamalıdır. Gebelikte ve laktasyonda kullanımı : Gebelikte pimozid'in güvenilirliği kanıtlanmamıştır, hayvanlarda teratojenik bir etki görülmemekle birlikte, diğer ilaçlarla olduğu gibi Nörofren gebelerde kullanılmamalıdır. Nörofren anne sütüyle salgılanır eğer mutlak ilacın kullanımı gerekiyorsa bebeğin emzirilmesi durdurulmalıdır.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Diğer nöroleptiklerle olduğu gibi pimozid QT entervalini uzatabilir, dolayısıyla kalp aritmileri olanlarda ve konjenital QT uzanası mevcut hastalarda kontrendikedir. Ayrıca nörofren ağır merkezi sinir sistemi depresyonu olanlarda kontrendikedir. Pimozid'e veya diğer difenibütilpiperidin türevlerine aşırı duyarlığı olanlarda nörofren kullanılmamalıdır. Gebelikte ve laktasyonda kullanımı : Gebelikte pimozid'in güvenilirliği kanıtlanmamıştır, hayvanlarda teratojenik bir etki görülmemekle birlikte, diğer ilaçlarla olduğu gibi Nörofren gebelerde kullanılmamalıdır. Nörofren anne sütüyle salgılanır eğer mutlak ilacın kullanımı gerekiyorsa bebeğin emzirilmesi durdurulmalıdır.

YAN ETKİLER

Karaciğer hastalığı, böbrek yetersizliği, parkinson hastalığı, feokromositoma, tirotoksikoz, epilepsi ve epilepsiye yol açabilecek koşullarda dikkatli olunmalıdır. Kalbe ilişkin kontrendikasyonların bertaraf edilebilmesi için tedaviden önce EKG alınması tavsiye olunur.
Günde 16 mg'dan fazla pimozid alan hastaların kalp fonksiyonu periyodik olarak kontrol edilmelidir. Eğer repolarizasyon değişiklikleri belirirse veya aritmiler ortaya çıkarsa bu hastalarda pimozid tedavisine olan ihtiyacı değerlendirilmelidir. Bu hastalar yakından denetlenmeli ve pimozid dozu bu kişilerde tercihen azaltılmalıdır.
Boyar madde tartrazin duyarlı kimselerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Elektrolit bozuklukları özellikle hipokalemi bir risk faktörü olarak kabul edilmelidir. Pimozid ile ani beklenmedik ölüm vakaları ( günde 20 mg'ın üzerindeki dozlarda ) bildirilmiştir. Bu vakalarda ölüm nedeni tam olarak tespit edilmediği halde, bazı hastalarda pimozid ile görülen QT uzamasının bir çeşit fetal aritmiye yol açabileceği varsayılmıştır.
Bu vakaların bazısında aritmilerin etiyolojisinde rol oynayabilecek başka ilaçların da pimozid ile kullaıldığı belirlenmiştir.
Şizofrenide antipsikotik ilaç tedsavisine cevap gecikebilir. Eğer ilaç kesilirse semptomlar bir kaç hafta hatta birkaç ay ortaya çıkmayabilir.
Akut yoksunluk belitileri, bulantı, kusma, uykusuzluk yüksek dozda antipsikotik ilaçların birden bire kesilmesinden sonra çok ender de olsa tanımlanmıştır. İlacın kademeli olarak kesilmesi tavsiye edilir.
İlaç tedavinin başlangıcıcnda dikkati bozabilir. Bu etki alkol ile daha da artabilir. Hastalar sedasyon konusunda uyarılmalıdır.

ETKİLEŞMELER

Tüm nöroleptiklerde olduğu gibi Nörofren ile ekstrapiramidal yan etkiler görülebilir. Nörofren'in etkisini azaltma ihtimali olduğu için antiparkinson ilaçlar devamlı verilmemeli ancak gerektiği zaman uygulanmalıdır. Orta veya yüksek dozda uzun süre verilen antipsikotik ilaçlar özellikle 50 yaşın üzerindekilerde tardif diskineziye neden olabilirler. Tardif diskinezi düşük dozda kısa süreli tedavi sonucu ortaya çıkarsa, yarar-zarar değerlendirilmesinden yeniden yapılması tavsiye olunur. Tardif diskinezi, antiparkinson ilaçlarla birden ortaya çıkabilir veya ağırlaşabilir. Ani ilaç kesilmesine bağlı olarak kısa süreli diskineziler de oluşabilir. Düşük dozlarda dahi epileptik nöbetler bildirilimiştir. Yaşlılarda yan etkiler daha kolay görülebilir. Doza ilişkin olarak, uyku hali, uykusuzluk, anksiete ve bulantı, kusma ve dispepsi gibi gastrointestinal semptomlar görülebilir. Ağız kuruluğu, libido kaybı, empotans ve hipotansiyon bildirilmiştir ancak otonom sinir sistemine ait belirtiler çok seyrek kayedilir. Deri döküntüleri çok ender bildirilmiştir. Antipsikotik nöroleptik ilaçların hormonal etkisi, galaktore, jinekomasti ve oligo veya amenoreye neden olabilen hipertrolaktinemidir. Glikozüri bildirilmiştir. Diğer antipsikotiklerde olduğu gibi pimozide ilişkin nöroleptik malign sendromu görülmüştür. Bu sendrom hipertermi, adale sertliği, otonomik dengesizlik, şuur kaybı ve koma ile karakterize idiyosinkratik bir reaksiyondur. Hipertermi başlamadan önce ilk belirtileri olarak otonomik disfonksiyon belirtileri ortaya çıkar. Antipsikotik ilaç tedavisi durdurulduktan sonra 5-7 gün içinde genellikle düzelme olur. Bu sendromun görüldüğü hastalar yakından izlenmelidir. Nöroleptik malign sendromunun görüldüğü hastalarda dantrolen sodyum, bromokriptin mesilat ve elektrokonvülsif tedavinin yararlı olduğu bildirilmiştir.

YAN ETKİLER

Tüm nöroleptiklerde olduğu gibi Nörofren ile ekstrapiramidal yan etkiler görülebilir. Nörofren'in etkisini azaltma ihtimali olduğu için antiparkinson ilaçlar devamlı verilmemeli ancak gerektiği zaman uygulanmalıdır. Orta veya yüksek dozda uzun süre verilen antipsikotik ilaçlar özellikle 50 yaşın üzerindekilerde tardif diskineziye neden olabilirler. Tardif diskinezi düşük dozda kısa süreli tedavi sonucu ortaya çıkarsa, yarar-zarar değerlendirilmesinden yeniden yapılması tavsiye olunur. Tardif diskinezi, antiparkinson ilaçlarla birden ortaya çıkabilir veya ağırlaşabilir. Ani ilaç kesilmesine bağlı olarak kısa süreli diskineziler de oluşabilir. Düşük dozlarda dahi epileptik nöbetler bildirilimiştir. Yaşlılarda yan etkiler daha kolay görülebilir. Doza ilişkin olarak, uyku hali, uykusuzluk, anksiete ve bulantı, kusma ve dispepsi gibi gastrointestinal semptomlar görülebilir. Ağız kuruluğu, libido kaybı, empotans ve hipotansiyon bildirilmiştir ancak otonom sinir sistemine ait belirtiler çok seyrek kayedilir. Deri döküntüleri çok ender bildirilmiştir. Antipsikotik nöroleptik ilaçların hormonal etkisi, galaktore, jinekomasti ve oligo veya amenoreye neden olabilen hipertrolaktinemidir. Glikozüri bildirilmiştir. Diğer antipsikotiklerde olduğu gibi pimozide ilişkin nöroleptik malign sendromu görülmüştür. Bu sendrom hipertermi, adale sertliği, otonomik dengesizlik, şuur kaybı ve koma ile karakterize idiyosinkratik bir reaksiyondur. Hipertermi başlamadan önce ilk belirtileri olarak otonomik disfonksiyon belirtileri ortaya çıkar. Antipsikotik ilaç tedavisi durdurulduktan sonra 5-7 gün içinde genellikle düzelme olur. Bu sendromun görüldüğü hastalar yakından izlenmelidir. Nöroleptik malign sendromunun görüldüğü hastalarda dantrolen sodyum, bromokriptin mesilat ve elektrokonvülsif tedavinin yararlı olduğu bildirilmiştir.

ETKİLEŞMELER

Diğer tüm nöroleptiklerde olduğu gibi nörofren, alkol, hipnotikler, teskin ediciler ve kuvvetli anajezikler gibi diğer MSS depresyonu yapan ilaçlarla birlikte kullanıldığında, merkezi sinir sistemi depresyonu artabilir. Nörofren levodopanın antiparkinson etkisini bozabilir. Nöbet eşiğinin düşüşü hesaba katılarak antikonvülsan ajanın dozunu artırmak gerekebilir. Uzun süre pimozid kullanan hastalarda QT entervalini uzattığı bilinen diğer ilaçların birlikte kullanımına bağlı aditif etki göz önünde bulundurulmalıdır.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Nörofren tablet büyüklerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda oral yoldan günde bir defa kullanılır. Antipsikotik ilaçlara kişisel cevap farklı olabileceği için doz hastaya uygun olarak düzenlenmeli ve hekim tarafından yakın denetim altında doz ayarlanmalıdır. Başlangıç dozu tayin edilirken, hastanın yaşı, semptomların şiddeti ve başka nötroleptiklere hastanın göstermiş olduğu tepki dikkate alınmalıdır. Dozun artırılması birer haftalık aralarla olmalı ve günlük artış 2-4 mg'ı geçmemelidir. Minimum etkili dozun uygulanmasını sağlamak üzere hastalar düzenli olarak kontrol altında tutulmalıdır. Şizofreni : Başlangıç dozu : Akut evrede başlangıç dozu 10 mg'dır. Bu doz gerekirse yavaş yavaş en fazla günde 20 mg'a kadar yükseltilebilir. Nüksün önlenmesi : Nörofren dozu günde 2 ve 20 mg arasında değişir. Başlangıç dozu 2 mg'dır. Bu doz, optimum düzey sağlanana kadar hastanın verdiği cevaba ve toleransa uygun olarak artırılabilir. Paranoya durumları ve monosemptomatik hipokondriyak psikozlar : Başlangıç dozu olarak günde 4 mg verilir, eğer gerekli görülürse günde en çok 16 mg'a kadar doz yükseltilebilir. Mani, hipomani, psikomotor ajitasyon ve heyecanlanmalarda : Günde başlangıç dozu olarak 10 mg verilebilir, bu doz gerekirse en çok günde 20 mg'a yükseltilebilir. Yaşlılarda kullanımı : Yaşlı hastalarda pimozidin normal başlangıç dozunun yarısı verilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder