24 Haziran 2010 Perşembe

orfarin 5 mg 16 tablet

» Antikoagülan (Kanın pıhtılaşmasını önleyen bir madde)


Etken Maddesi
Varfarin Sodyum


ORFARIN 5 MG 16 TABLET

İthal, Beşeri bir ilaçdır


FORMÜLÜ


Her tablette, Varfarin sodyum 5 mg Boyar madde: E-127(Eritrosin)


ENDİKASYONLARI


- Derin ven trombozunun profilaksi ve tedavisinde, - Pulmoner embolizm profilaksi ve tedavisinde, - Koroner oklüzyonda (tıkanıklık) yardımcı olarak, - Periferik vasküler tromboembolik durumlarda endikedir.


KONRENDİKASYONLARI


Orfarin tablet, kanama eğilimi yaratan bir lezyonu veya hastalığı olan olgularda kontrendikedir. Bu durumlar arasında hemostatik mekanizmayı bozan kan hastalıkları, ağır hipertansiyon, peptik ülser, gastrointestinal sistem ve üriner sistem tümörleri, özofagus varisleri, arterial anevrizmalar, vasküler retinopati, düşük tehdidi, kısa bir süre önce beyin, omurilik veya göz ameliyatı geçirmiş olma ya da karaciğer veya böbrek biyopsisi yapılmış olması ve akut perikardit gibi durumlar sayılabilir. Ayrıca unutkan ve konfüzyonlu olan veya düzenli ilaç alacağından şüphe edilen (kısaca, uyunç sorunu gösterme olasılığı bulunan) diğer hastalarda da kullanılmaması gerekir. Hastalarda büyük bir cerrahi girişim yapılacaksa, Orfarin'in yeterli bir süre önce kesilmesi ve operasyon takip eden ilk üç gün içerisinde kullanılmaması gerekir.Orfarin gebelikte kontrendikedir. Plasentadan fetüse kolayca geçerek fatal hemoraji oluşturabilir. Ayrıva varfarin sodyumu kullanan kadınların çocuklarında malformasyonlara neden olabileceği bildirilmiştir. İlk trimestride kullanıldığında, spontan düşük veya ölü doğuma neden olduğuna ilişkin çalışmalar vardır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Varfarin sodyumun antikoagülan etkisi doza bağımlı olarak gelişir. Varfarin sodyumun yarılanma ömrü 2.5 gün olduğundan, idame dozlarında doz birikimi ve etki artışı görülebilir. Antikoagülan etkinin ve dolayısıyla dozun yeterli olup olmadığının ölçümü yapılmalıdır. Bunun için en sık kullanılan ölçme yöntemi tek basamaklı protrombin testi'dir. Dozun iyi titre edilmesi ve izlenmesi gerekir. İlacı kullanan hastalarda ilk iki hafta, haftada en az iki kez olmak üzere protrombin zamanı tespit edilmelidir. Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, sık diyare oluştuğunda, diyetle K vitamini alımı arttığında veya azaldığında bu değerlendirme daha kısa aralıklarla yapılmalıdır.
Emziren annelerde varfarin sodyum ve benzer ilaçlar süte geçebilirler. Çocukta protrombin eksikliğine bağlı durumlara neden olabileceğinden, emzirme dönemlerinde de kullanılmamalıdır.


YAN ETKİLER


Varfarin sodyum ve bu tür ilaçlar aşırı dozda verildiklerinde, spontan kanamalara neden olabilirler. Ciltte purpura ve ekimoz şeklinde kanamalar, ayrıca böbrek, gastrointestinal kanal ve diğer yerlerde kanama yapabilirler. Varfarin sodyumun yan etkileri nisbeten az ise de, alopesi, dermatit ve ürtiker yaptığı bildirilmiştir.


ETKİLEŞMELER


Orfarin'in etkisini potansiyelize eden faktörler: 1- Orfarin plazma proteinlerine sıkıca bağlanır ve diüretikler, oral antidiyabetik ajanlar ve antienflamatuar ajanlar ile bağlandığı yerden ayrılması etkinliğini artırır. 2- D-tiroksin gibi bazı ilaçlar Orfarin'in etkisini karaciğerde reseptörün aktif bölgesine afinitesini arttırarak potansiyelize eder. 3- Alkol karaciğer enzimlerini inhibe ettiğinden, Orfarin dozunun azaltılması gerekir. 4- Salisilatlar, indometasin, simetidin, azapropazon, kinidin, geniş spektrumlu antibiyotikler, ferformin, tolbufamid, fenilbutazon, klofibrat, ACTH kortikosteroidler ve potansiyel hepatotoksik ilaçlar Orfarin'in etkisini potansiyelize edebilirler. 5- Renal hasarda Orfarin'in eliminasyon hızı azalabilir bu yüzden, gerekli dozun azaltılması gerekebilir. 6- Akut hastalıklarda, kilo kaybı ve K vitamini alımının azaltılmasında abartılı yanıtlar alınacaktır. Orfarin'in etkisini azaltan faktörler : 1- Orfarin karaciğerde mikrozomal enzimlerle metabolize edilir. Bu enzimler fenitoin ve barbitürat gibi ilaçlarla indüklenirler ve Orfarin'in metabolizmasının hızlanmasına neden olarak gerekli dozun artmasını sağlarlar. 2- Östrojenler ve oral kontraseptifler vitamin-K bağımlı faktörlerin konsantrasyonunu arttırırlar. Bu Orfarin dozunun arttırılmasını gerektiren bir durumdur. 3- Kolestramin Orfarin'in absorblar, bu yüzden etkisi azalır. 4- Kilo alımı, gastrointestinal bozukluklar ve vitamin-K alımında artış, Orfarin idame dozunun arttırılmasını gerektirir. 5- Karbamazepin, glutemidin, fenazon, griseofulvin ve rifampisin, Orfarin'in etkisini ortadan kaldıran ilaçlardır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Varfarin sodyumun farmakokinetiği kişiler arasında fazla değişkenlik gösterdiğinden, doz hastadan elde edilen yanıta göre bireyselleştirilmelidir. Değerlendirme protrombin zamanı üzerinden yapılır. Tedavinin başlamasını izleyen 48 saat sonradan itibaren, günde 1 veya 2 günde bir, protrombin zamanı ölçülerek antikoagülan etkinin derecesi izlenir. Bu uygulama hasta törapötik doz sınırları içinde stabilize edilinceye kadar devam eder. Daha sonra ayda birden seyrek olmamak üzere test yapılmalıdır. Tedavi sırasında, ilacın dozunun ayarlanması için protrombin zamanı testi, ilk haftada üç kez, ikini haftada iki kez ve daha sonra idame dozu saptanana kadar haftada bir ölçülmelidir. Durumun acilliğine göre, hemen antikoagülasyon yapılması isteniyırsa, bu süre içinde ilave olarak heparin uygulanması gerekebilir. Günlük doz olarak 10 - 15 mg ile tedaviye başlanır. Doz, istenilen düzeyde antikoagülan aktiviteye ulaşıncaya kadar günlük kontrol testleri sonuçlarına göre ayarlanır. Doz düzeyi genellikle 3-6 gün içinde saptanır. Kontrol testleri düzenli aralıklarla yapılmalıdır ve Orfarin idame dozu elde edilen sonuçlara göre saptanır. DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ: Aşırı doz nedeniyle koagülasyon aktivitesinin baskılanması sonucu kanama meydana gelmiş ya da potansiyel kanama durumunda artış olmuşsa, ilaç kesilir.Oral yoldan 2-20 mg vitamin-K verilebilir, acil durumlarda vitamin-K’nın i.v. ( 5 - 10 mg) ya da infüzyonla verilmesi gerekebilir. Kanamanın hemen durdurulması gerektiği acil durumlarda ise, taze dondurulmuş plazma ya da taze tam kan infüzyonu yapılır. Hemoraj meydana gelmişse ya da potansiyel kanama durumunda artış varsa, koagülasyon aktivitesinin aşırı baskılanması durumunda Orfarin’in tedaviden geçici olarak geri çekilmesiyle birlikte, oral yoldan 2-20 mg dozlarında vitamin-K verilebilir, vitamin-K’nın intravenöz ya da infüzyonla verilmesine nadiren gerek olabilir. K vitamini uygulanması hastaları birkaç gün için antikoagülanlara duyarsız hale getirir. Bu nedenle, prostatik kalp hastalarında K vitamini yerine taze dondurulmuş plazma verilir.


İlaç Fiyatı 1.47 TL


Reçeteli Verilir


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* COUMADIN 5 MG 28 TABLET
* COUMADİN 10 MG 28 TABLET
* COUMADİN 10 MG 25 TABLET
* COUMADIN 5 MG 25 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder