20 Haziran 2010 Pazar

oprimol 50 mg 30 draje

» Antidepresan

FORMÜLÜ

50 mgOpipramol 2hclDraje

ENDİKASYONLARI

Huzursuzluk, stres, uyku sorunları, konsantrasyon azalması, anksiyete ve depresif duygudurum ile birlikte bulunan ruhsal bozukluklarda kullanılır. Psikosomatik bozuklukların yanı sıra, kardiyovasküler, gastrointestinal, respiratuvar, ürogenital ve dermal hastalıkların, menopoz şikayetlerinin ve başağrılarının neden olduğu ruhsal sorunlarda da endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

Opipramole ve dibenzazepin grubundan olan diğer ajanlara karşı bilinen aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir

UYARILAR & ÖNLEMLER

Opipramol ve monoamino oksidaz inhibitörlerinin birlikte kullanılmasıyla ilgili yeterli klinik veri bulunmadığından, bu şekilde bir eşzamanlı kullanımdan kaçınılmalıdır. Ancak birbirlerini takiben kullanılmaları gerektiğinde, ilk uygulanan tedaviden sonra 14 günlük bir ilaçsız dönem geçmesi önerilir. Aşikar böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu bulunan ya da konvülziyon eşeği düşük olan hastalarda opipramol tedavisi sırasında dikkatli olunmalıdır. Trisiklik antidepresanlarla tedavi edilen az sayıda vakada agranilasitoz bildirilmiştir. Bu yüzden opipramol tedavisi sırasında, özellikle eğer ateş, boğaz ağrısı veya başka enfeksiyon belirtileri gör ülürse, kan sayımı yapılmalıdır. Opripramo ile tedavi sırasında allerjik deri reaksiyonları ile karşılaşılırsa tedavi kesilmelidir. Opipramolün antikolinerjik etkisi hafif olmakla birlikte, dar açılı glakom bulunan ya da miksiyon zorluğu çeken hastalara opipramol verildiğinde dikkatli olunmalıdır. Opipramol kullanöakta olan hastalarda uyuklama, yorgunluk ve ender durumlarda reaksiyon yeteneğini olumsuz etkileyecek başka merkezi sinir sistemi semptomları görülebileceğinden, Taşıt araçlarını ve iş makinelerini kullanacak hastaların bu konuda uyarılmaları gerekir. Oprimol drajede boyar madde olarak kullanılan tartrazin maddesine karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu görülebilir. Allerjik belirtiler ile karşılaşılırsa tedavi kesilmelidir. İnsanlarda hamilelikte opipramol kullanımıyla ilgili deneyler sınırlıysa da fetus üzerindeki istenmeyen etkiler ile opipramol kullanımı arasında olası bir ilişki bildiren az sayıda bildirim mevcuttur. Bu nedenle hamilelerde opipramol kullanımı sakıncalıdır ve ancak hekim opipramolün muhtemel yaraları fetuse sunduğu potansiyel risklerden daha fazla olduğunu düşündüğünde verilmelidir. Süt verme döneminde kullanımı: Az miktarda süte geçer. Ancak süt bebeklerinde istenmeyen etkilere yol açabilecek kadar etkin değildir.

YAN ETKİLER

Opipramol ile tedavisi sırasında bazen uyuklama, yorgunluk, ender olarak ajitasyon, uyku bozukluğu, huzursuzluk çok ender olarak anksiyete; bazen başdönmesi, ender olarak baş ağrısı, tremor, parestezi, çok ender olarak ataksi, epilepsi nöbeti, bazen ağız kuruluğu, ender olarak konstipasyon, terleme, bulanık görme, niksiyon bozuklukları; ender olarak taşikardi, palpilasyon, pastüral hipotansiyon üürtiker gibi allerjik deri reaksiyonları, ödem çok ender olarak saç dökülmesi; ender olarak bulantı, kusma, tat kusuru, hazımsızlık, nadiren karaciğer fonksiyon bozukluğu, sarılık, uzun-dönem tedavisini takiben kronik karaciğer hasarı, nadiren lökopeni, ender olarak libido, potenes sorunları.

ETKİLEŞMELER

Genel anestezi sırasında istenmeyen etkiler ve özellikle kardiyak ileti sorunları görülebilir. Opipramol tedavisi sürmekteyken Acil bir durum nedeniyle, önceden opipramol tedavisini kesme şansı olmadan hastaya genel anestezi vermek gerekebilir. Bu durumda hastanın peropetuvar alaktrokardiyogram ile izlenmesi gerekir. Opipramol, bir trisiklik antidepresandır ve bu grup için ortak olan ilaç etkileşimlerini gösterir. Trisiklik antidepresanlar, merkezi sinir sistemi üzerinde baskılayıcı etki gösteren barbitüratlar, benzoclazepinler ve genel anestezi ilaçları gibi ilaçların etkilerini artırabilirler. Trisiklik antidepresanlar antikolinerjik ilaçların etkisini artırabildiğinden, özellikle kuvvetli antikolinerjiklerle birlikte kullanım durumlarında dikkatli olunmalıdır. Bir antidepresan ilaçla tedavi sırasında alkol alınması sedasyona ve uyuklamaya neden olabilir. Yeterli klinik veri bulunmadığından, opipramolün monoamino oksidaz inhibitörleri ile birlikte kullanılması önerilmez. Karaciğerin mikrozomal enzim sistemi üzerinde etkisi olan ilaçlarla birlikte kullanıldığında trisiklik antidepresanların plazma konsantrasyonları değişebildiğinden, dozaj gerektiği şekilde ayarlanmalıdır.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Hekim tarafından başka şekilde önerilmediği taktirde: Erişkinlerde: Hafif vakalarda günde 1-2 draje, orta şiddette vakalarda sabahları 1 draje, akşamları 2 draje veya günde 3 kez yemekte veya yenekten sonra 1 draje, şiddetli vakalarda günde 3 kez 2 draje uygulanması önerilir. 6 yaşından büyük çocuklarda: 3-4 mg/kg/gün

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder