9 Haziran 2010 Çarşamba

oksinazal ped.burun sprey

» Nazal dekonjestan


Etken Maddesi
Oksimetazolin HCL


OKSİNAZAL PED.BURUN % 0,05 SPREY


Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


ENDİKASYONLARI


Kro­nik nez­le, so­ğuk al­gın­lı­ğı, si­nü­zit, sa­man nez­le­si, al­ler­jik ve­ya en­fek­si­yözdu­rum­la­rın ne­den ol­du­ğu bu­run tı­ka­nık­lık­la­rın­da en­di­ke­dir. Ay­rı­ca,bu­run açı­cı özel­li­ğiy­le bu­run ope­ras­yon­la­rın­dan ön­ce kul­la­nı­lır.Ku­lak il­ti­ha­bı olan has­ta­lar­da tı­ka­lı olan ös­ta­ki bo­ru­su gi­ri­şi­ni açar.


KONTRENDİKASYONLARI


Aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Hi­per­ti­ro­idizm, kalp has­ta­lı­ğı (an­gi­na da­hil),hi­per­tan­si, iler­le­miş da­mar sert­li­ği ve di­ya­bet has­ta­la­rın­da kul­la­nıl­maz MAO in­hi­bi­tör­le­riy­lekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ge­be­lik dö­ne­min­de gü­ve­nir­li­ği sap­tan­ma­mış­tır.


YAN ETKİLER


Ge­çi­ci ola­rak bu­run mu­ko­za­sın­da bat­ma, yan­ma, ku­ru­ma ve­ya ak­sır­ma gi­bi ha­fif yan et­ki­ler ya­pa­bi­lir.Ba­zan hi­per­tan­si­yon, si­nir­li­lik, bu­lan­tı, baş dön­me­si, baş ağ­rı­sı,uy­ku­suz­luk, kalp çar­pın­tı­sı ve­ya ref­leks bra­di­kar­di gi­bi sis­te­mik semp­to­ma­tik et­ki­le­re ne­den ola­bi­lir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Erişkinler ve 6 yaşından büyük çocuklarda doz, 10-12saatte bir (sabah ve akşam) her burun deliğine 2-3 kez sıkımdır. 6 yaşındanküçük çocuklarda kullanılmaz.


İlaç Fiyatı 2.42 YTL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* OKSINAZAL %0.05 10 ML SPREY


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZ (MUADİLLERİ)


* RINIDIN %0.025 PEDIATRİK 10 ML DAMLA
* BURAZIN %0,05 10 ML SPREY
* ILIADIN %0,05 10 ML SPREY
* RINIDIN %0.05 DOZAJLI SPREY
* LOCOID %0.1 30 GR MERHEM

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder