17 Haziran 2010 Perşembe

oncovin 1 mg 1 flakon

» Antineoplastik


FORMÜLÜ


10 mgLaktozFlakon
1mgVinkristin sülfat
Flakon0.09Benzil alkolFlakon


ENDİKASYONLARI


Akut lösemi, Diğer onkolitik ajanlarla kombine olarak Hodgkin hastalığı, non hodkin habis lenfomalar, rabdomiyosarkoma, nöroblastoma, Willms tümörü, östeojenik sarkoma, mikozis, fungoides, Ewing sarkoması, meme kanseri, habis melonoma, küçük hücreli akciğer kanseri ve çocukluk çağı jinekolojik tümörlerde kullanılır. Oncovin splenektomi ve adrenokortikal steroidler ile kısa süreli tedaviye cevap vermeyen gerçek idiyopatik trombositopenik purpuralı hastalarda kullanılabilir; ancak bu hastalıkta ilk tedavi ajanı olarak uygulanmamalıdır.


KONTRENDİKASYONLARI


Charcot- Marie-Tooth sendromunun demiyeline formundaki hastalarda kullanılmamalıdır. Uyarı ve önlemler bölümünde bildirilen hususlara çok dikkat edilmelidir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Oncovin sadece intravenöz yoldan ve deneyimli kişiler tarafından uygulanmalıdır.İntratekal kullanım ölümle sonuçlanır. Oncovin içeren şırıngaların üzerine yalnız intravenöz kullanılacğını belirten etiketler konulmalıdır.
Onkolitik ajan uygulamasıyla ortaya çıkabilen akut ürik asit nefropatisi vinkristin ile de görülebilir. Lökopeni ya da bir enfeksiyon komlikasyonu durumunda Oncovin'in bir sonraki dozu dikkatle uygulanmalıdır.
Nörotoksisite Oncovin dozunda kısıtlama yapılması gerektirdiğinden dozajda yapılacak değişiklikler için klinik değerlendirme gereklidir. ilacın uygulanmasından sonra bazı hastaların özellikle kemik ilği fonksiyonu azalmış olanların alyuvar ya da trombosit sayımları düşebilir. Bu nedenle her dozdan önce tam bir kan sayımı yapılmalıdır. Akut lösemide remisyon indüksiyonu sırasında serum ürik asitinde akut bir yükselme olabileceğinden tedavinin ilk 3-4 haftasında bu düzeyler sık sık ölçülmeli ya da ürik asit nefropatisini önleyebilmek için uygun önlemler alınmalıdır. Bu testleri yapan labaratuarlarla normal değer sınırları için başvurulmalıdır.
Oncovin kan beyin bariyerini yeterli miktarlarda geçmediğinden santral sinir sistemi lösemisi tanısında ilave ajanların kullanılması gerekebilir.
Daha önceden nöromüsküler yan etkileri yönünden çok dikkatli olunmalıdır.
Vinka alkaloidleri ile özellikle mitomisin-C ile kombine kullanıldıklarında akut nefes darlığı ve ciddi bronkosapzm görülsüğü bildirilmiştir. Bu etkiler vinka alkaloidi kullanıldıktan bir kaç dakika birkaç saat sonra mitomisin-C dozundan sonra ise 2 hafta içinde ortaya çıkmaktadır.
Oncovin'in klinikte kullanılan konsantrasyondaki çözeltilerinin göz ile temasından kaçınılmalıdır. Kaza ile temas halide ciddi iritasyon (hatta ilacın basınç altında verilmesi halinde ciddi korneal ülserasyon) oluşabilir. Göz derhal su ile çok iyi yıkanmalıdır.
İn vivo ve in vitro laboratuar testlatinden vinkristinin mutajenik olduğuna dair bir sonuç elde edilmemiştir. Sadece Oncovin ile tedavi edilen habis hastalıklı insanlarda üreme üzerine olan etkiler incelenmemiştir.Oncovin içeren çok ajanlı kemoterapi rejimleri ile tedavi olan bireylerden post-puobertal dönemdekilerde azo-spermi ya da amenore oluşabileceği gözlenmiştir; bu durum bazılarında tedavinin tamamlanmasından sonra da düzelmiştir. Aynı tedavinin prepubertal hastalarda benzer etki oluşturma olasılığı daha azdır.
Oncovin'in karsinojik olduğu bilinen diğer illaçlarla kombine kullanıldığı hastalarda sekonder kanser oluşumları gözlenmişti; ancak Oncovin'in bu oluşumdaki rolü bilinmemektedir. Vinkristin'in sıçan ev farelerdeki intraperitional uygulandığı kısıtlı bir çalışmada karsinojenisite belirlenmemiştir.
Hamile kadınlarda yeterli çalışma bulunmamaktadır ancak ilacın fetal zarar oluşturbileceği oluşturulabileceği bildirilmemektedir. Hamilelikte kullanılması ya da tedavi altındaki hastada hamilelik belirlenmesi durumunda fetusa oluşturabileceği zarar açıklanmalıdır. Oncovin kullanan kadınların hamilelikten kaçınmaları önerilmektedir.
Oncovin'in anne sütüne geçtiğine dair yeterli bilgi yoktur. Oncovin kullanan anneler emzirmeye son vermelidir.


YAN ETKİLER


Genellikle yan etkiler reversible ve doza bağlıdır. En sık rastlanan yan etki saç dökülmesi en sıkıntılısı ise kökeni nöromüsküler olanıdır. Oncovin tek doz halinde kullanıldığında lökopeni, nörotik ağrı ve kabızlık gibi yan etkiler genellikle kısa sürelidir. Bu etkiler dozaj azaltıldığında azalır, ya da kaybolur; uygulanacak dozun bölünerek verilmesi durununda fazlalaşır. Saç dökülmesi, hasasiyet kaybı, parestezi, yürümede güçlük, spastik yürüyüş ve derin tendom refleksleri kaybı gibi yan etkiler en az tedavi süresince kalıcı olurlar, çoğu kez tedavi bırakıldıktan yaklaşık 6 hafta sonra kaybolurlar. Bazı hastalarda ise nöromüsküler güçlükler uzun süre devam edebilir. İdame tedavisi sırasında aşağıdaki yan etkilerin görüldüğü bildirilmiştir.Aşırı Duyarlılık: Vinkristin içeren kemoterapi rejimlerinde nadiren anafilaksi, kızarıklık ödem gibi alerjik tipte reaksiyonlar belirlenmiştir. Gastrointestinal:Kabızlık,karın kırampları,mkilo kaybı, bulantı, kusma, ağızda ülserasyon, diyare, paralitik, ileus, intestinal nekroz ve/veya perforasyon, anoreksi. Kabızlık üst kolon dolması şeklini albilir ve fiziksel muayenede rektum boş bulunabilir. Kolikli karın ağrısıboş bir rektum ile birlikte olunca hekimi şaşırtabilir. Tüm olgular büyük olgulara ve lavmanlara ve laksatiflere cevap verirler. Oncovin kullanan hastalarda kabızlığa karşı rutin profilaktikrejim uygulanması önerilmektedir.Genitoüriner: Üriner retansiyon oluşturduğu bilinen diğer ilaçlar özellikle yaşlılarda Oncovin uygulamasından sonraki birkaç gün içinde kullanılmamalıdır. Kardiyovasküler:Hipertansiyon, hipotansiyon. Mediastinal radyoterapi uygulanmış hastalarda vinkristin içeren kemoterapi kombinasyonları kullnımı koroner arter rehatsızlığı ve miyokardenfarktüsü ile bağdaştırılmış ancak aradaki ilişki gösterilmemiştir.Nörolojik: nöromüsküler yan etkiler genellikle bir sıraya göre ortaya çıkar. Önce sadece hissiyat azalması ve parestezi oluşur. tedaviye devam edilmedikçe nörotik ağrı, motor güçlükleri ortaya çıkar. Vinkristin'in bu etkilerini ortadan kaldıracak bir ajan'a ait henüz bir bilgi bulunmamaktadır. Tedavinin devam etmesi derin tandon refleksi kaybı "foot drop" , ataksi ve paraliz oluşturabilir. Kraniyel sinire alt belirtiler gözlenebilir; en çok ekstra oküler ve laringoal kaslar etkilenir. Çene, farenks, parotid bezi kemik, sırt kol bacak ve kas ağrıları şikayetleri bildirilmiştir. Birçok hastada genellikle hipertansiyonla birlikte konvülsiyonları koma hali izlenmiştir. Geçici kortikal körlük ve optik atrofi belirtilmiştir. Pulmone: Özellikle mitomisin-C ile kombine kullanıldığında akut nefes darlığı ve ciddi bronkospazm görülebildiği bildirilmiştir.Endokrin:Nadiren uygunsuz antidiüretik hormonsekresyonu tespit edilmiştir. Hiponatremi mevcutiyetinde yüksek üriner sodyum itrahı oluşmuştur.Hemotolojik: Oncovin'in alyuvar ve trombositler üzerine sabit ve belirli bir etkisi yoktur. Bazı hastalarda anemi, lökopeni trombositopeni,görülmüştür. Trombositopeni durumunun Oncovin tedavisine başlandığında mevcut olması halinde kemik iliği remisyonundan daha önce olur.Deri:Alopesi ve kızarıklık.Diğer:Ateş ve baş ağrısı.
ETKİLEŞMELER


L-asparajinaz ile birlikte kullanılması gereken durumlarda L-asparajinaz Oncovin'in hepatik kleransını azaltır. Oncovin solüsyonunun pH'nın 3.5-5.0arsındatutmayan çözeltilerle seyreltilmelidir.


DOZU &KULLANIM ŞEKLİ


Yalnız intravenöz yoldan kullanılır. nörotoksik etkisi doza bağlıdır. Aşırı dozlanması çok ciddi ya da ölümcül sonuçlara neden olabileceğinden dozu çok dikkatli hesaplanmalşı ve uygulanmalıdır. Uygulama haftalık aralıklarla yapılmalıdır. Genellikle çocuklar için önerilen doz 2mg/m²' dir. <10 kg ağırlığındaki çocuklara başlangıç dozu haftada bir kez olmak üzere 0.05 mg/ kg olmalıdır. Erişkinler için öberilen doz 1.4mg/m²' dir. Direkt serum bilirıubindeğeri > 3 mg/100ml olan hastalarda doz %50 azaltılamlıdır. Oncovin karaciğeri kapsayan bölgelerine radyoterapiuygulanan hastalara verilmemelidir. L'asparajinaz ile oncovin karaciğeri kapsayan bölgelerine radyoterapi uygulanan hastalara verilmemelidir. Lasparajinaz ile kombine kullanılması gereken durumlarda toksisiteyi en aza indirebilmek amacıyla Oncovin bu enzimden sonra uygulanmalıdır. Lasparajinaz'ın önce uygulanması halinde Oncovin'in hepatik kleransı azalır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder