22 Eylül 2010 Çarşamba

pavulon 4 mg 10 ampul

» Kas gevşetici


FORMÜLÜ


4mg/2mlPankuronyum brAmpul 14 mg/2 mlSodyum asetatAmpul 116 mg/2 mlSodyum klorürAmpul 1


ENDİKASYONLARI


Pavulon, genel anestezide endotrakeal entübüsyonu kolaylaştırmak ve ameliyat esnasında iskelet kası gevşemesini sağlamak için kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARI


Panküronyum'a veya bromür iyonlarına karşı daha önceden bilinen anafilaktik reaksiyonlar.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Pavulon, ilacın etkilerini bilen tecrübeli anestezistler tarafından ya da onların denetimlerinde kulllanılmalıdır. İlaç entübasyon, suni solunum, oksijen tedavisi olanakları ve antagonistlerin bulunmadığı koşullarda uygulanmamalıdır.
- Nöromüsküler bloğun izlenmesi için bir periferik sinir stimülatörü kullanılması önerilmektedir.
-Nöromüsküler hastalığı olanlarda, aşırı şişman vakalarda ve poliomyelitten sonra Pavulon dikkatle uygulanmalıdır. renal yetmezliği olan hastalarda eliminasyon yarı ömrünün 2 katına çıktığı ve plazma klerensinin % 50 azaldığı dikkate alınmalıdır.
- Myastenia gravis ve myastenik sendrom (Eaton- Lambert) vakalarında küçük dozlarda verilecek Pavulon derin etkilere yol açabilir. Bu vakalarda Pavulon azami dikkatle ve çok küçük dozlarda kullanılmalıdır.
- Pavulon d-tübokürarin ve diğer non-depolarizan nöromusküler bloke edici ajanlar gibi parsiyel tromboplastin zamanı ve protrombin zamanında kıslamaya neden olabilir.
- Pavulon solunum kaslarını felce uğrattığından, Pavulon verilen tüm hastalar entübe edilmeli ve spontan dönüşe kadar suni solunum uygulanmalıdır.
- Pavulon'un aynı enjektör içinde aşağıda belirtilenler haricinde hiçbir eriyikle karıştırılmaması gerekir.
% 0.9 sodyum klorür
% 5 dekstroz
laktalı ringer
- Bir kaç saat içersinde kullanılmamış olan açık Pavulon ampulleri atılmalıdır. Böbrek fonksiyon bozuklukları ve hipokalsemi, antibiotik uygulaması sonrası myastenia gravis'i andıran bir sendromun belirmesine yardımcı faktörlerdir. Plazma protein değerlerinin değişmesi, dikkat gerektirir.
Gebelikte Uygulama:Hamilelikte uygulandığında fetusa zarar verip vermediği ve doğurganlık kapasitesi üzerinde ancak hekimin gerekli gördüğü durumlarda, alınacak yarar risklerden fazla ise uygulanabilir.
Sezeryanla Doğum: Yapılan çalışmalarda, Pavulon'un sezeryanla doğumda güvenilir olduğu görülmüştür. Pavulo, Apgar skorunu, fetusun kas tonusunu ve kardiyorespiratuar adaptasyonu etkilemektedir. Göbek kordonundan alınan kan numunesinde yapılan incelemeler, plasental geçişin çok az olduğunu göstermiştirki; bu düzeyde Pavulon'un yeni doğanda klinik öneme sahip aksi tesiri yoktur. Uyarı: Magnezyum tuzlarının nöromusküler blokajı arttırıcı etkisinden dolayı, gebelik toksemisi yüzünden magnezyum sülfat alan hastalarda nöromusküler blokajdan geriye dönüşüm tatminkar olmayabilir. Bu vakalrda doz azaltılmalıdır.


YAN ETKİLER


- Kardiyovasküler: Pavulon minimal kardiyovasküler etkilidir. Pavulon'un myokard üzerine hafif vagolitik etkisi vardır. Nabız sayısında bir artışla, ortalama arteriyel kan basıncının hafif-orta derecede yükselmesi beklenebilir. Pavulon vagolitik etkisi sayesinde, bazı inhalasyon anesteziklerine bağlı olaraktan ortaya çıkan kardiyak depresyonu antagonize eder. Bundan başka, bazı potent anestetik ve analjeziklerin sebep olduğu bradikardi Pavulon tarafından düzeltilir.Oftalmik: Pavulon intraoküler basıncı düşürömesi ve miyozis oluşturması nedeniyle oftalmik cerrahi için uygundur.Anafilaktik reaksiyonlar ve histamin salgılanması:Genelde, nöromusküler blok yapan ajanlara karşı anafilaktik reaksiyonlar bildirilmiştir. Her ne kadar Pavulon'la böyle bir etkiye çok nadiren rastlanırsa bile, sanki olacakmış gibi alınması gereken önlemler ihmal edilmemelidir. Özellikle, edaha önceden nöromusküler blok yapan ajanlara karşı anafilaktik reaksiyonu olduğu bilinen vakalarda çok dikkatli davranılmalıdır; çünkü nöromusküler blok yapıcı ajanlar arasında çapraz alerjik reaksiyon bildirilmiştir. Intradermal enjeksiyon deneyleri Pavulon'un lokal eritematöz reaksiyona ve lokal histamin salgılmasına bağlı kaşıntıya yol açmak bakımından en zayıf nöromusküler blokerden olduğunu göstermiştir. İnsanlar üzerinde yapılan kontrollü deneylerde Pavulon uygulandıktan sonra histamin düzyinde önemli bir artış görülmemiştir


ETKİLEŞMELER


Aşağıda sıralanan ilaçların non-depolarizan nöromusküler blok yapıcı maddelerin aktivitesinin şiddetini ve/veya süresini etkiledikleri gösterilmiştir.- Etykiyi arttıranlar: * Anestezik maddeler: Halotan, eter, enfluran, isofluran, siklopropan, tiyopenton, metoheksital, ketamin, fentanil, gammahidroksibütirat, etomidat, propenidid* Diğer İlaçlar iğer non-depolarizan kas gevşeticiler, süksemetonyumdan sonra uygulanması, aminoglikozid ve polipepdit antibyotikler, diüretikler, betaadrenerjik blok yapıcı ajanlar, imidazol, metronidazol, tiamin, M.A.O. inhibitörleri, kindin, protamin, fenitoin, x -adrenerjik bloker ajanlar, megnezyum, tuzları.Etkiyi azaltanlar: Neostigmin, edrofonyum, piridostigmin, ayrıca Pavulon'un kortikosteroidler, noradrenalin, azatioprin, teofilin, KCl, NaCl, CaCl2 kullanımından sonra verilmesi Değişken etki oluşturanlar:Pavulon uygulamasından sonra kullanılan depolarizan kas gevşeticileri nöromusküler blokaj etkisini arttırabilir ya da azaltabilir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Pavullon intravenöz yolla uygulanır.Entübasyon ve entübasyonu izleyen cerrahi girişimler için Pavulon dozları:-Entübasyon dozu: 0.08 - 0.01 mg/kg (*) ( 90-120 sn'de iyi- mükemmel arası entübasyon koşulları gerçekleşir.)- Süksametonyum ile entübasyon ytapıldıktan sonra başlangıç Pavulon dozu: 0.04-0.06 mg/kg (*)Etki süresi 22-35 dk.-Ek dozlar:0.01- 0.02 mg/kg (*)(*) Obes hastalarda bu dozların azaltılması önerilmektedir. Nöromusküler blok yapıcı ajanların dozlarını hesaplarken aşağıdaki faktörlerin gözönüne alınması gerekmektedir. Kullanılan anestezii tekniği, anestezi öncesinde veya anestezi sırasında kullanılan ilaçlarla etkileşim olasılığı, hastanın bireysel özellikleri. (Ayrıca bkz.uyarı ve önlemler)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder