12 Eylül 2010 Pazar

paraplatin 45 ml ıv solüsyon

** BU İLAÇ UZUN SÜREDİR İLAÇ PAZARINDA BULUNMAMAKTADIR **


» Kemoterapötik


Etken Maddesi
Karboplatin


PARAPLATİN 450MG/45ML IV INFÜZYON SOLUSYONU

İthal, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


10 mg/mlCarboplatinFlakon


ENDİKASYONLARI


İlerlemiş over kanserinin başlangıç tedavisi, ilerlemiş over kanserinin sekonder tedavisi, küçük hücreli akciğer kanseri.


KONTRENDİKASYONLARI


Birleşimindeki herhangi bir maddeye, sisplatine veya platin içeren diğer maddelere aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. Ciddi kemik iliği supresyonu veya çok fazla kanaması olan hastalarda kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Hamillelik ve Emzirme:PARAPLATIN RTU hamile bir kadında uygulandığında fetusa zarar verebilir. PARAPLATIN RTU ile tedavi gören annelerin emzirmeyi kesmeleri önerilir.
Karsinojik, Mutajenik ve Üreme Etkisi:Karboplatinin karsinojenik Popotansiyeli incelenmemiştir. Karboplatinin in vivo ve in vitro mutejenik olduğu gösterilmiştir. Ayrıca organogenez sırasında karboplatin alan sıçanlarda embriyotoksik teratojenik olduğu gösterilmiştir.


YAN ETKİLER


Kemik iliği: Trombositopeni, nötropeni, lökopeni, anemi, infeksiyon, kanama tranfüzyon.Gastrointestinal:Bulantı, kusma ve diğer gastrointestinal yan etkiler.Nörolojik:Periferal nöropati, ototoksisite diğer santral yan etkiler nörotoksisiteRenal:Serum kreatinin ve kan üre artışları.Hepatik:Bilirubin, SGOTve alkalen fosfatazda artış.Elektrolit Kaybı:Sodyum, potasyum lalsiyum magnezyum Diğer Yan Etkiler:Ağrı,asteni, kardiyovasküler, solunum, allerjik genitoüeriner, alopesi, mukozit. Aşırı duyarlılığı olan hastalarda platin içeren diğer madelerle bildirilen reaksiyonlara benzer kızarıklık, ültiker, eritem, kaşıntı ve ender olarak bronkospazm ve hipotansiyon gözlenmiştir. Hastaların bazılarında Aropesi,kardiyovasküler solunum, genito üriner ve mukozal yan etkiler bildirilmiştir. Kardiyovasküler olaylar ( kalp yetmezliği, embolizm, serebrovasküler olaylar) çok ender olarak fatal olmuştur ve kemoterapiye bağlı olmadıkları düşümnülmektedir.kansere bağlı hemolitik, üremik sendrom ender olarak bildirlmiştir.


ETKİLEŞMELER


PARAPLATIN RTU nefrotoksik ilaçların böbrekler üzerindeki etkilerini şiddetlendirebilir


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


PARAPLATIN RTU uzman hekim kontrolünde deneyimli personel tarafından kullanılmalıdır. Aliminyum karboplatin ve reaksiyona girip tortu oluşturarak potens kaybına yolaçabilir. Bu nedenle PARAPLATIN RTU temas edebilecek aliminyum kısmı olan iğneler veya intravenöz uygulama setleri, ilacın hazırlanmasında ya da uygulanmasında kullanılmamalıdır. PARAPLATIN RTU tek başına reküran over kanseri olan hastalarda 4 haftada 1 haftanın birinci günü I.V yoldan 360 mg/m² dozda etkilidir. Ancak genelikle nötrofiz sayısı en az 2000 ve trombosit sayısında en 100.000 oluncaya kadar tek başına intermittan uygulanmamalıdır. İlerlemiş Over kanserlerinin kematerapide daha önce tredavi uygulanmamış hastaların tedavisi için kullanılacak etkili bir kombinasyon bu şekildedir. PARAPLATİN RTU 300 mg/m² I.V. yoldan her 4 haftada bir ,1 gün altı siklus, siklofosfamid (Cytoxan)- 600 mg/m², I.V. Yoldan, herddört haftada bir, 1 gün, altı siklus, PARAPLATIN RTU 'nun siklosfamid ile kombine olarak intermittan uygulaması için nötrofil sayısının en az 2.000, trombosit sayısının da en az 100.000 olması gerekir . PARAPLATIN RTU genellikle 15 dakika veya daha uzun süren infizyonlarla uygulanır. Tedavi öncesi veya tedavi sonrası hidratasyon veya zorlu diüreze gerek yoktur.Böbrek Fonksiyon Yetersizliği Olan Hastalar:Kreatinin klirens değerleri 60ml/dakikanın altında olan hastalarda kemik iliği supresyonu riski artar . Böbrek yetersizliği olan hastalarda, PARAPLATIN RTU tek başına ve şağaıdaki doz tabblosuna göre uygulandığında ciddi lökopeni, nötropeni, trombositopeni insidensi %25 olmuştur.Seyreltme: PARAPLATIN RTU %5 dekstroz-su (D-W)veya %0.9 enjeksiyonluk sodyum klorür ile 0.5 mg/ml gibi çok daha düşük konsantrasyonlarala seyreltilebilir.İlacın Kullanımı Hakkında Güvenlik Önlemleri:Parenteral antineoplastik ajanların gerek hazırlanmasında gerekse atılmasında dikkatli olunmasını önermektedirler.


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PARAPLATİN 150MG/15ML IV INFÜZYON SOLUSYONU
* PARAPLATIN 5 ML IV INFÜZYON SOLUSYONU


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)* CARBOPLATIN-KOÇAK 450 MG/45 ML IV İNFÜZYON İÇİN SOLÜSYON İÇEREN FLAKON
* CARBOPLATİN-KOÇAK 50 MG/5 ML IV İNFÜZYON İÇİN SOLÜSYON İÇEREN FLAKON
* CARBOPLATİN EBEWE 5 ML 50 MG 1 FLAKON
* CARBOPLATIN 50 ML 50 MG 1 FLAKON
* CARBOPLATİN TEVA 150 MG 1 FLAKON
* CARBOPLATİN 150 MG 1 FLAKON
* CARBOPLATİN EBEWE 15 ML 150 MG 1 FLAKON
* CARBOPLATİN 150 MG 1 FLAKON
* PLATINWAS 150 MG 10MG/ML 1 ENJ. FLAKON
* CARBOPLATIN 15 ML 150 MG 1 FLAKON
* CARBOSİN 150 MG 50 ML FLAKON
* CARBOPLATİN-TEVA 450 MG/45 ML
* CARBOPLATİN EBEWE 450MG/45ML
* CARBOPLATİN DBL 450 MG/45 ML
* PLATINWAS 450 MG 10MG/ML 1 ENJ. FLAKON

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder