12 Eylül 2010 Pazar

parlodel src 2,5 mg 7 kapsül

» Dopaminerjik reseptör agonisti, prolaktin inhibitörü


Etken Maddesi
Bromokriptin


PARLODEL SRO 2,5 MG 7 KAPSÜL

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Bir yavaş salımlı kapsül 2.5-5 mg bromokriptin (mesilat halinde) içerir. Yardımcı maddeler: Titan dioksid


ENDİKASYONLARI


Menstrüel siklus bozuklukları, kadın infertilitesi - Prolaktine bağlı hiperprolaktinemik ve görünürde normoprolaktinemik durumlarda • amenore (galaktoreli veya galaktoresiz), oligomenore • luteal faz yetmezliği • ilaca bağlı hiperprolaktinemik bozukluklar (örn. psikotrop veya antihipertansif ajan kullanımının indüklediği) - Prolaktine bağlı olmayan kadın infertilitesi • polikistik over sendromu • anovulatuvar sikluslar (klomifen gibi anti-östrojen tedavisine ek olarak) Premenstrüel semptomlar • meme hassasiyeti, siklik ödem, şişkinlik, psişik bozukluklar Erkekte hiperprolaktinemi • prolaktine bağlı hipogonadizm (oligospermi, libido azalması, empotans) Prolaktinomalar • prolaktin salgılayan hipofizer mikroadenom ve makroadenomların konservatif tedavisi • cerrahi girişimden önce tümörün boyutunun küçültülmesi ve alınmasını kolaylaştırmak amacıyla • cerrahi girişimden sonra, prolaktin seviyesinin hala yüksek olduğu durumlarda Akromegali • cerrahi girişim ve radyoterapiye yardımcı tedavi veya bazı özel durumlarda alternatif tedavi olarak. Laktasyonun inhibisyonu • Parlodel SRO rutin olarak laktasyonun durdurulması için tavsiye edilmez. • medikal nedenlerle puerperal laktasyonun durdurulması veya önlenmesi • düşükten sonra laktasyonun önlenmesi • puerperal meme angorjmanı • başlangıçtaki puerperal mastit Selim meme hastalıkları • mastalji (tek başına ya da premenstrüel sendrom ve memedeki selim nodüler veya kistik değişikliklerle beraber seyreden) • memedeki selim kistik ve/veya nodüler durumlar, özellikle fibrokistik meme hastalığı


KONTRENDİKASYONLARI


Parlodel SRO, komponentlerine veya diğer ergo alkaloidlerine hipersensitivitesi olanlarda kontrendikedir. Kontrol altına alınamayan hipertansiyonda, gebelikteki hipertansif hastalıklarda (eklampsi, pre-eklampsi veya gebelikte oluşan hipertansiyon dahil olmak üzere), post-partum ve puerperal dönemdeki hipertansiyonda kontrendikedir. Koroner arter hastalığı ve diğer ciddi kardiyovasküler durumlarda, geçmişte ciddi psişik rahatsızlığı olan ve/veya psişik semptomları olanlarda kontrendikedir. Gebelik devresi için “Gebelik ve laktasyonda kullanımı” bölümüne bakınız.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Genel Karaciğer fonksiyonu bozulmuş hastalarda eliminasyon gecikebileceği ve plazma seviyesi yükselebileceğinden doz ayarlaması gerekebilir. Parlodel tedavisi ile fertilite düzeltilebilir. Gebe kalmak istemeyen doğum yapabilecek yaşta olan kadınların, güvenilir korunma yöntemlerine başvurmaları tavsiye edilmelidir. Hiperprolaktineminin eşlik etmediği durumlarda olan vakaların Parlodel ile tedavisinde ilaç, belirtileri giderecek en düşük dozda uygulanmalıdır. Böylece prolaktinin normal düzeyinin altına düşmesi ve dolayısıyla luteal fonksiyonun bozulması önlenir. Mastalji ve memede nodüler ve/veya kistik bir değişiklikten dolayı tedavi görecek hastalarda, habis bir durumun olmadığı önceden uygun bir teşhis metodu ile kesinleştirilmelidir. Nadir olarak gastrointestinal kanama ve gastrik ülser gözlenmiştir. Eğer oluşursa Parlodel tedavisinin kesilmesi gerekmektedir. Geçmişinde peptik ülser bulunan olgularda tedaviye başlanıldığı andan itibaren hasta gözlem altında tutulmalıdır. Bazı hastalarda, özellikle tedavinin ilk günlerinde bazen hipotansif reaksiyonlar oluşabileceğinden ve sonucunda dikkat azalabileceğinden araç kullanırken ya da makinada çalışılırken özel bir özen gösterilmelidir. Parlodel 15 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Doğum sonrasında kullanımı Doğum sonrasında laktasyon inhibisyonu için Parlodel ile tedavi edilen kadınlarda nadiren hipertansiyon, miyokard enfarktüsü, konvülsiyonlar, inme veya psişik bozukluklar gibi ciddi istenmeyen etkiler bildirilmiştir. Bazı hastalarda konvülsiyon veya inmeye, şiddetli başağrısı ve/veya geçici görme bozuklukları öncülük etmiştir. Her ne kadar bu olayların ilaç ile ilişkileri kesin değilse de diğer hastalıkların tedavisinde olduğu gibi doğum sonrası laktasyon inhibisyonu için Parlodel alan kadınlarda da kan basıncının periyodik olarak gözlenmesi gerekmektedir. Eğer hipertansiyon, şiddetli, ilerleyen veya sürekli başağrısı (görme bozukluğu ile birlikte veya birlikte olmayan) veya Merkezi Sinir Sistemi toksisitesini gösteren herhangi bir işaret görülürse Parlodel uygulaması derhal kesilmeli ve hasta hemen değerlendirilmelidir. Prolaktin salgılayan adenomalı hastalarda Makroadenomalı hastalar, hipofiz dokusunun kompresyonu veya tahribi nedeni ile hipopitüitarizm gösterebileceklerinden, Parlodel uygulamasından önce tam bir hipofiz fonksiyon değerlendirmesi yapılmalı ve uygun bir ikame tedavisi yöntemi seçilmelidir. Sekonder adrenal yetmezlik bulunan hastalarda kortikosteroidlerle ikame tedavisi gereklidir. Hipofiz makroadenomalı hastalarda tümör boyutlarındaki gelişmeler dikkatle izlenmeli ve tümörün büyüdüğü kanıtlandığı takdirde cerrahi girişim düşünülmelidir. Eğer adenomalı hastalarda Parlodel verilişini takiben hamilelik oluşursa, dikkatli bir şekilde izleme gereklidir. Gebelik sırasında prolaktin salgılayan adenomalar büyüyebilir. Bu hastalarda Parlodel tedavisi ile tümörün küçülmesi ve görme alanı bozukluklarında hızla düzelme sağlanır. Ciddi vakalarda optik veya diğer kafatası sinirlerinin kompresyonu acil bir hipofiz cerrahisi gerektirebilir. Gebelik ve emzirme Bütün ilaçlar gibi, gebe kalmak isteyen hastalarda Parlodel tedavisi, tedavinin devamını gerektiren tıbbi bir neden olmadığı takdirde, gebelik saptanınca kesilmelidir. Bu gibi durumlarda, Parlodel tedavisinin kesilmesi sonucu düşük oranında hiçbir artış gözlenmemiştir. Geniş çaplı deneyimler gebelik boyunca uygulanan Parlodel’in gebelik sürecini ve sonucunu olumsuz yönde etkilemediğini göstermiştir. Hipofizer bir adenom varlığında gebelik meydana gelmiş ve Parlodel tedavisi kesilmişse, hastanın gebelik süresince dikkatli takibi gerekmektedir. Prolaktinomada büyüme belirtileri gösteren hastalarda (baş ağrısı ve görme alanında bozulma gibi) Parlodel tedavisi yeniden başlatılabilir veya cerrahi girişim düşünülebilir. Parlodel laktasyonu inhibe ettiğinden, emziren anneler Parlodel kullanmamalıdır


YAN ETKİLER


Tedavinin ilk günlerinde, bazı hastalar bulantı, daha seyrek olarak baş dönmesin, yorgunluk veya kusmadan şikayet edebilirler fakat tüm bunlar tedavinin kesilmesini gerektirecek kadar ciddi değildir. Eğer gerekirse, başlangıçta görülebilecek bulantı ve/veya kusma, birkaç gün süre ile Parlodel kullanılmadan en az bir saat önce alınacak domperidon gibi periferal bir dopaminerjik antagonist ile önlenebilir. Parlodel, bazen kollapsa yol açabilecek ortostatik hipotansiyona sebep olabilir, bu nedenle tedavinin ilk günlerinde kan basıncının kontrol edilmesi tavsiye edilir. Ortostatik hipotansiyon rahatsız edici olabilir, fakat semptomatik olarak tedavi edilebilir. Ayrıca, yüksek dozlarda yapılan Parlodel tedavilerinde nazal konjesyon, kabızlık, uyku hali, baş ağrısı ve daha nadir olarak konfüzyon, psikomotor eksitasyon, halusinasyon, diskinezi, ağız kuruluğu, bacak krampları, allerjik cilt reaksiyonları ve saç dökülmesi bildirilmiştir. Bütün bu yan etkiler doza bağlı olup, dozun azaltılmasıyla genellikle kaybolur. Özellikle Raynaud sendromu geçiren kişilerin uzun süreli tedavilerinde, soğuk havaya bağlı olarak nadiren el ve ayak parmaklarında reversibl solgunlaşma bildirilmiştir. Doğum sonrası fizyolojik laktasyonun inhibisyonu için Parlodel kullanımına seyrek oluşan hipertansiyon, miyokard enfarktüsü, inme, felç veya psişik rahatsızlıklar eşlik etmiştir. Uyarılar/Önlemler bölümüne bakınız.


ETKİLEŞMELER


Prolaktin düzeyini artıran ilaçlarla (örn. amitriptilin, butirofenonlar, imipramin, metildopa, rezerpin, fenotiyazinler) birlikte alındığında etkisi azalır. Antihipertansiflerle birlikte kullanıldığında hipotansif etki artacağından, dikkatli olunmalıdır. Birlikte kullanıldığında eritromisin, josamisin veya diğer makrolid antibiyotikler veya oktreotid, bromokriptinin plazma seviyesini yükseltebilir. Kan basıncını değiştirebilen ilaçlar, örn. sempatomimetikler veya ergometrin ve metilergometrin gibi vazokonstriktörler ile yeni tedavi görmüş veya görmekte olan hastalarda özellikle dikkatli olunmalıdır. Her ne kadar Parlodel ile bu ilaçlar arasında etkileşim olduğunu gösteren kesin bulgular yoksa da birlikte kullanımları önerilmez. Karaciğer fonksiyonları bozulmuş hastalarda eliminasyon hızı azalabilir ve dolayısıyla plazma düzeyleri yükseleceğinden doz ayarlaması gerekebilir. Alkol Parlodel’e olan tolerabiliteyi azaltabilir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Parlodel SRO, tercihan akşam yemeklerinden sonra alınmalıdır ve bütün olarak yutulmalıdır. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Menstrüel siklus bozuklukları ve kadın infertilitesi Tedaviye günde tek doz Parlodel SRO 2.5 mg kapsül ile başlanır. 3-7 gün sonra günde tek doz Parlodel SRO 5 mg kapsüle geçilir. Tedaviye menstrüel siklus normalleşinceye ve/veya ovülasyon sağlanıncaya kadar devam edilir. Gerektiğinde,semptomların yeniden ortaya çıkmasını önlemek için tedavi birkaç siklus boyunca sürdürülür. Premenstrüel semptomlar Siklusun 14. gününde günde tek doz Parlodel SRO 2.5 mg kapsül ile tedaviye başlanır, doz hastanın tolerabilitesine göre 3-7 gün sonra günde tek doz Parlodel SRO 5 mg kapsüle çıkartılır. Erkekte hiperprolaktinemi Tedaviye günde tek doz Parlodel SRO 2.5 mg kapsül ile başlanır. 3-7 gün sonra günde tek ya da 2 defa Parlodel SRO 5 mg kapsüle çıkılır. Prolaktinomalar Tedaviye günde tek doz Parlodel SRO 2.5 mg kapsül ile başlanır ve plazma prolaktin düzeyinin yeterince kontrol altında tutulacağı doza kadar çıkılır. Akromegali Tedaviye günde tek doz Parlodel SRO 2.5 mg kapsül ile başlanır, klinik cevap ve yan etkilere bağlı olarak, günde 2 ila 4 defa Parlodel SRO 5 mg kapsüle kademeli olarak çıkılabilir. Laktasyon inhibisyonu Medikal gereklilik olmadıkça kullanılmamalıdır. Bu endikasyonlarda tedavinin Parlodel SRO 5 mg kapsül ile yapılması önerilir. Laktasyonun başlamasını önlemek için hayati belirtiler stabil olmadan önce verilmemek kaydıyla, doğum veya düşükten sonraki birkaç saat içinde uygulanacak şekilde 14 gün süreyle günde tek doz Parlodel SRO 5 mg kapsül verilir. Bazen tedavinin kesilmesinden 2-3 gün sonra hafif bir süt salgısı yeniden görülebilir. Tedavinin aynı dozla bir hafta daha uzatılması, bunun kaybolmasını sağlar. Başlangıçtaki puerperal mastit Laktasyon inhibisyonunda kullanılan dozun aynısı kullanılır.Gerektiğinde tedaviye bir antibiyotik eklenebilir. Puerperal meme angorjmanı Günde 2.5 mg tek doz alınır, gerekirse laktasyonu tamamen durdurma riski olmadan, 6-12 saat sonra tekrar edilebilir. Selim meme hastalıkları Tedaviye günde tek doz Parlodel SRO 2.5 mg kapsül ile başlanır. 3-7 gün sonra Parlodel SRO 5 mg kapsüle geçilir. DOZ AŞIMI Tek dozda verilen 325 mg ilaçtan sonra yaşamı tehlikeye sokabilecek hiçbir belirtinin ortaya çıkmadığı bildirilmiştir. Görülen belirtiler, bulantı, kusma, baş dönmesi, postural hipotansiyon, uyuklama ve halüsinasyondur. Akut zehirlenmenin tedavisi semptomatiktir. Kusma ve halüsinasyon için metoklopramid kullanılır.


İlaç Fiyatı 4.37 TL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PARLODEL-R 2,5 MG 30 TABLET
* PARLODEL SRO 5 MG 28 KAPSÜL


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* GYNODEL 2,5 MG 30 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder