28 Ocak 2010 Perşembe

klavunat bid 200/28 mg 100 ml süspansiyon

» Antibakteriyel (Geniş spektrumlu pensilin)


Etken Maddesi
Amoksisilin + Klavulanik asit


KLAVUNAT BID 228 MG/5 ML 100 ML SUSPANSİYON

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


ENDİKASYONLARI


Si­nü­zit,ton­si­lit, or­ta ku­lak il­ti­ha­bı; akut ve kro­nik bron­şit, bron­kop­nö­mo­ni,am­pi­yem, ak­ci­ğer ap­se­si; fu­ron­kül/ap­se­ler, se­lü­lit, ya­ra en­fek­si­yon­la­rı,int­ra­ab­do­mi­nal sep­sis gi­bi de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı;sis­tit, pi­ye­lo­nef­rit, sep­tik abor­­tus, lo­hu­sa hum­ma­sı, pel­vis en­fek­si­yon­la­rı,şank­ro­id ve go­no­re gi­bi üro­­­ge­ni­tal en­fek­si­yon­lar ve os­te­omi­ye­lit,sep­ti­se­mi, pe­ri­to­nit, ame­li­yat son­ra­sı en­fek­si­yon­­la­rın te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir.


KONTRENDİKASYONLARI


Pe­ni­si­li­ne aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Pe­ni­si­lin te­da­vi­si uy­gu­la­nanhas­ta­lar­da cid­di ve hat­ta ölüm­le so­nuç­la­na­bi­len ana­fi­lak­to­id tip­teaşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı bil­di­ril­miş­tir. Bu tip re­ak­si­yon­larpa­ren­te­ral uy­gu­la­ma­da oral uy­gu­la­ma­ya gö­re da­ha sık gö­rül­müş­tür.Böb­rek fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu olanlarda ilacın atı­lı­mı ge­cik­ir­se de, bo­zuk­lukdi­ya­liz ge­cik­ti­re­cek ka­dar şid­det­li de­ğil­se ila­cın do­za­jı­nıazalt­mak ge­rek­mez. Ge­be­lik­te sı­nır­lı sa­yı­da has­ta­ya oral yol­dan uy­gu­lan­mış­sada pla­sen­ta­dan ko­lay­ca geç­ti­ğin­den, zo­run­lu gö­rül­me­dik­çe ge­be­ler­dekul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez. Se­mi­sen­te­tik pe­ni­si­lin­ler sü­te geç­ti­ğin­denem­zi­ren an­ne­ler­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.


YAN ETKİLER


Di­ya­re,psö­do­memb­ra­nöz ko­lit, ha­zım­sız­lık, bu­lan­tı, kus­ma ve kan­di­di­ya­zisbil­di­ril­miş­tir.


ETKİLEŞİMLER


Pro­be­ni­sid, amok­si­si­li­nin re­nal tü­bü­ler sek­rek­si­yo­nu­nuazal­tır. Al­lo­pü­ri­nol ve se­mi­sen­te­tik pe­ni­si­lin­le­rin bir­lik­tekul­la­nı­mı ha­lin­de, iki ila­cı bir­lik­te alan has­ta­lar­da, tek ba­şı­nase­mi­sen­te­tik pe­ni­si­lin alan has­ta­la­ra gö­re raş in­si­dan­sı yük­se­le­bi­lir.Di­sül­fi­ram ile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Kla­vunat Film Tablet: Ye­tiş­kin­ler­de ve 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­da(40 kg ve bu­nun ü­ze­rin­de­ki ço­cuk­lar) gün­de 3 kez 1 tab­let (8 sa­at­te1 tab­let) şek­lin­de­dir. He­kim kont­­ro­lü ol­mak­sı­zın te­da­vi 14 gün­den faz­lasür­dü­rül­me­me­li­dir.Kla­vunat Oral Süspansiyon: Kla­vu­nat ye­mek za­ma­nı­na bağ­lı ol­mak­sı­zıni­yi ab­sor­be e­di­lir. Pe­di­yat­rik süs­pan­si­yon: 9 ay-2 yaş (7-12 kg) gün­de 3 kez ya­rımöl­çek (2.5 mL) kul­la­nı­lır. A­ğır en­fek­si­yon­lar­da doz ar­tı­rı­la­bi­lir.2-7 yaş (12-25 kg) ço­cuk­lar­da gün­de 3 kez bir öl­çek (5 mL) kul­la­nı­lır. Fort süs­pan­si­yon: 7-12 yaş a­ra­sı (25-40 kg) ço­cuk­la­ragün­de 3 kez bir öl­çek (5 mL) kul­la­nı­lır. A­ğır en­fek­si­yon­lar­da doz i­kika­tı­na çı­kar­tı­la­bi­lir. He­kim kont­ro­lü ol­mak­sı­zın te­da­vi 14 gün­den faz­lasür­dü­rül­me­me­li­dir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* KLAVUNAT BID 1GR 10 TABLET
* KLAVUNAT BID 457 MG/5 ML100 ML SÜSPANSİYON
* KLAVUNAT 625 MG 10 TABLET
* KLAVUNAT BID 457 MG 70ML SÜSPANSİYON
* KLAVUNAT FORT 100 ML SÜSPANSİYON
* KLAVUNAT BID 1GR 14 TABLET
* KLAVUPEN PED.156,25 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* KLAVUNAT 156,2 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* KLAVUNAT BID 228 MG/5 ML 100 ML SUSPANSİYON
* KLAVUPEN FORT 312,5 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* KLAVUNAT 625 MG 15 FİLM TABLET
* KLAVUPEN 625 MG 15 TABLET
* KLAVUPEN BID 1000 MG 10 FİLM TABLET


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)
* AMOKLAVIN BID 400/57 MG 35 ML SUSPANSIYON
* KLAMOKS BID 200 MG 70 ML SUSPANSIYON
* AMOKLAVIN IV 1,2 GR 1 FLAKON
* BIOMENT BID 200/28 ORAL 70 ML SÜSPANSİYON
* AMOKLAVIN BID 200/28 MG 70 ML SUSPANSIYON
* AMOKSILAV BID PEDİATRİK SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN TOZ
* AUGMENTİN 1,2 IU IV 1 FLAKON
* AUGMENTIN-BID 400/57 35 ML SUSPANSIYON
* AUGMENTIN-BID 200/28 70 ML SUSPANSIYON
* KLAMOKS BID FORT 70 ML SUSPANSIYON
* BIOMENT BID FORTE 400/57 70 ML ORAL SUSPANSIYON
* AMOKLAVIN 200/28 100 ML SUSPANSIYON
* BIOMENT-BID 1000 MG 10 FİLM TABLET
* AMOKLAVIN BID 400/57 MG 70 ML SUSPANSIYON
* KLAMOKS BID 1 GR 10 TABLET
* AMOKLAVIN BID 1000 MG 10 FILM TABLET
* BIOMENT BID 625 MG 10 TABLET
* AMOKLAVIN BID 625 MG 10 TABLET
* AUGMENTIN BID 200/28 100 ML ŞURUP
* AMOKSİLAV BID 625 MG 10 FILM TABLET
* AMOKSILAV BID 1000 MG 10 FİLM TABLET
* BIOMENT-BID 1000 MG 14 FİLM TABLET
* AMOKSILAV BID FORT SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN TOZ
* AMOKLAVIN 400/57 100 ML SUSPANSIYON
* AMOKLAVİN BID 1000 MG 14 FILM TABLET
* BIOMENT BID 625 MG 14 TABLET
* AUGMENTIN-BID 625 MG 10 FİLM TABLET
* AUGMENTIN-BID 400/57 70 ML SUSPANSIYON
* KLAMOKS 625 MG 15 TABLET
* AMOKLAVİN BID 625 MG 14 FILM TABLET
* AUGMENTIN BID 1000 MG 10 FİLMTABLET
* AUGMENTIN BID 625 MG 14 FİLMTABLET
* AUGMENTIN BID 400/57 100 ML ŞURUP
* AMOKLAVİN BID 625 MG 20 FILM TABLET
* AUGMENTIN BID 1000 MG 14 FİLMTABLET
* AUGMENTİN ES 600/42,9 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* AMOKLAVİN BID 1000 MG 20 FILM TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder