3 Mayıs 2010 Pazartesi

oftalmotrim 5 ml oft.solüs

» Antibakteriyel


Etken Maddesi
Trimetoprim + Polmiksin B sülfat


OFTALMOTRIM 5 ML OFT. SOL

İthal, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


1mgTrimetoprimGöz damlası10.000Ü/mlPolimiksin b sülfatGöz damlası


ENDİKASYONLARI


Du­yar­lı mikroorganizmaların ne­den ol­du­ğu göz ve ad­neks­le­ri­nin, kon­junk­ti­vit,ke­ra­tit, kor­nea ül­ser­le­ri, kon­junk­ti­vit­le bağ­lan­tı­lı ül­se­ra­tifble­fa­rit ve kro­nik dak­ri­yo­sis­tit da­hil bak­te­ri­yel en­fek­si­yon­la­rı­nınte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Göz­den ya­ban­cı ci­sim çı­ka­rıl­ma­sı da­hilçe­şit­li cer­ra­hi gi­ri­şim­ler­den son­ra olu­şa­bi­le­cek okü­ler en­fek­si­yon­lar­dan ko­run­ma­da hem pre­ope­ra­tif hem pos­to­pe­ra­tif ola­rak uy­gu­la­na­bi­lir.


KONTRENDİKASYONLARI


Bi­le­şen­ler­den her­han­gi bi­ri­ne ve an­ti­bi­yo­tik­le­rinpo­li­pep­tid gru­bu gi­bi çap­raz du­yar­lık oluş­tu­ran mad­de­le­re kar­şıaşı­rı du­yar­lık gös­te­ren has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

UYARILAR & ÖNLEMLER


Bu kom­bi­nas­yo­na kar­şı aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı­nınna­dir gö­rül­me­si bek­le­nir, an­cak te­da­vi sı­ra­sın­da bir aşı­rı du­yar­lıkre­ak­si­yo­nun­dan şüp­he­le­nil­me­si ha­lin­de uy­gu­la­ma dur­du­rul­ma­lı­dır.Bu kom­bi­nas­yo­nun ak­tif bi­le­şik­le­ri ge­be­lik­te her­han­gi bir ters et­kibe­lir­ti­si ol­ma­dan yıl­lar­dır kul­la­nıl­mış­tır. An­ne sü­tü­ne ge­çipgeç­me­di­ği hak­kın­da bil­gi yok­tur.

YAN ETKİLERİ


Ki­şi­sel du­yar­lı­ğa bağ­lı ola­rak na­di­ren ge­çi­ci ha­fif yan­ma ve­ya bat­ma his­sive da­ha az ola­rak göz­de kı­za­rık­lık gö­rü­le­bi­lir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Et­ki­len­miş gö­ze nor­mal ola­rak gün­de 4 kez 1 dam­ladam­la­tı­lır. Gün­lük uy­gu­la­ma sa­yı­sı ve te­da­vi sü­re­si he­ki­min ve­re­ce­ğika­ra­ra gö­re ayar­la­nır. Gö­zün, gö­rü­nüş­te nor­ma­le dön­dük­ten 48 sa­atson­ra­sı­na ka­dar te­da­vi­si­ne de­vam edil­me­si ge­re­kir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* POLYTRİM 5 ML GÖZ DAMLASI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder